Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cyfrowe Przetwarzanie Obrazu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-CPO-2L-Sj Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne
Nazwa przedmiotu: Cyfrowe Przetwarzanie Obrazu
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. letni - grafika warsztatowa (dm)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie I roku na kierunku Grafika.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Semestr I - 75 godzin / 3 ECTS, (godziny z bezpośrednim udziałem nauczycieli 30 / 1,2 ECTS + godziny pracy własnej studenta 45 / 1,8 ECTS, w tym przygotowanie do zajęć, praca w domu, przygotowanie prac zaliczeniowych)


Semestr II - 75 godzin / 3 ECTS, (godziny z bezpośrednim udziałem nauczycieli 30 / 1,2 ECTS + godziny pracy własnej studenta 45 / 1,8 ECTS, w tym przygotowanie do zajęć, praca w domu, przygotowanie prac zaliczeniowych)


Semestr III - 75 godzin / 3 ECTS, (godziny z bezpośrednim udziałem nauczycieli 30 / 1,2 ECTS + godziny pracy własnej studenta 45 / 1,8 ECTS, w tym przygotowanie do zajęć, praca w domu, przygotowanie prac zaliczeniowych)


Semestr IV - 75 godzin / 3 ECTS, (godziny z bezpośrednim udziałem nauczycieli 30 / 1,2 ECTS + godziny pracy własnej studenta 45 / 1,8 ECTS, w tym przygotowanie do zajęć, praca w domu, przygotowanie prac zaliczeniowych)


Semestr V - 75 godzin / 3 ECTS, (godziny z bezpośrednim udziałem nauczycieli 30 / 1,2 ECTS + godziny pracy własnej studenta 45 / 1,8 ECTS, w tym przygotowanie do zajęć, praca w domu, przygotowanie prac zaliczeniowych)


Semestr VI - 75 godzin / 3 ECTS, (godziny z bezpośrednim udziałem nauczycieli 30 / 1,2 ECTS + godziny pracy własnej studenta 45 / 1,8 ECTS, w tym przygotowanie do zajęć, praca w domu, przygotowanie prac zaliczeniowych)

Efekty uczenia się - wiedza:

Semestr I (1 rok)

- student zna i rozróżnia podstawowe pojęcia związane z zagadnieniami poruszanymi w semestrze (grafika rastrowa/bitmapowa, grafika wektorowa, przestrzenie kolorów, sposoby zapisu informacji cyfrowej), K_W04

- student definiuje podstawowe technologie grafiki cyfrowej, K_W04

- student potrafi rozróżnić funkcje programów do grafiki rastrowej i wektorowej K_W01


Semestr II (1 rok)

- student zna i rozróżnia podstawowe pojęcia związane z zagadnieniami poruszanymi w semestrze (grafika trójwymiarowa, modelowanie, mapowanie, teksturowanie, rendering, sculpting, grafika generyczna), K_W04

- student definiuje podstawowe technologie cyfrowej grafiki trójwymiarowej, K_W04

- student potrafi rozróżnić funkcje programów do grafiki trójwymiarowej K_W01


Semestr III (2 rok)

- student zna i rozróżnia podstawowe pojęcia związane z zagadnieniami poruszanymi w semestrze (grafika rastrowa/bitmapowa, grafika wektorowa, przestrzenie kolorów, sposoby zapisu informacji cyfrowej, grafika trójwymiarowa, modelowanie, mapowanie, teksturowanie, rendering, sculpting, grafika generyczna), K_W04

- student definiuje technologie grafiki cyfrowej, K_W04

- student potrafi rozróżnić funkcje programów do grafiki rastrowej, wektorowej i trójwymiarowej, K_W01


Semestr IV (2 rok)

- student zna i rozróżnia poszerzone pojęcia związane z zagadnieniami poruszanymi w semestrze (grafika rastrowa/bitmapowa, grafika wektorowa, przestrzenie kolorów, sposoby zapisu informacji cyfrowej, grafika trójwymiarowa, modelowanie, mapowanie, teksturowanie, rendering, sculpting, grafika generyczna), K_W04

- student definiuje poszerzone technologie grafiki cyfrowej, K_W04

- student potrafi rozróżnić poszerzone funkcje programów do grafiki rastrowej, wektorowej i trójwymiarowej, K_W01

Efekty uczenia się - umiejętności:

Semestr I (1 rok)

- student posługuje się podstawowymi metodami cyfrowego przetwarzania obrazu dwuwymiarowego, K_U02

- student posługuje się podstawowymi środkami formalnymi i technicznymi. K_U06

- student opracowuje fotomontaże, posługuje się retuszem. K_U06

- student używa liternictwa i importowanej grafiki. K_U06.

- student świadomie używa tekstu w obrazie bitmapowym i wektorowym. K_U02, K_U03

- student wykorzystuje elementy rysunku odręcznego w grafice cyfrowej. K_U07


Semestr II (1 rok)

- student posługuje się podstawowymi metodami cyfrowego przetwarzania obrazu trójwymiarowego, K_U02

- student posługuje się podstawowymi środkami formalnymi i technicznymi. K_U06

- student opracowuje modele, posługuje się mapowaniem I teksturowaniem. K_U06

- student opracowuje scenę i potrafi ją wyrenderować. K_U06

- student używa narzędzi do tworzenia trójwymiarowej grafiki generycznej. K_U06


Semestr III (2 rok)

- student posługuje się metodami cyfrowego przetwarzania obrazu dwu- i trójwymiarowego, K_U02

- student posługuje się środkami formalnymi i technicznymi w grafice cyfrowej. K_U06.

- student wykorzystuje w jednym zadaniu różne metody realizacji cyfrowych. K_U06.

- student potrafi kreować spójny formalnie i ideowo cykl prac graficznych na określony temat. K_U01, K_U02, K_U03


Semestr IV (2 rok)

- student posługuje się poszerzonymi metodami cyfrowego przetwarzania obrazu dwu- i trójwymiarowego, K_U02

- student posługuje się poszerzonymi środkami formalnymi i technicznymi w grafice cyfrowej. K_U06.

- student wykorzystuje w jednym zadaniu różne metody realizacji cyfrowych. K_U06.

- student potrafi kreować spójny formalnie i ideowo cykl prac graficznych na określony temat. K_U01, K_U02, K_U03

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Semestr I (1 rok)

- student odkrywa nowy obszar twórczości artystycznej i zdobywa przekonanie o konieczności stałego pogłębiania wiedzy i zdobywaniu kolejnych doświadczeń w ramach uprawianej dyscypliny artystycznej. K_K01

- student wykazuje zaangażowaną, kreatywna postawę. K_K04


Semestr II (1 rok)

- student jest przekonany o konieczności stałego pogłębiania wiedzy i zdobywania kolejnych doświadczeń oraz rozwijania warsztatu wykonawczego uprawianej dyscypliny artystycznej. K_K01

- student wykazuje zaangażowaną, kreatywna postawę. K_K04


Semestr III (2 rok)

- student jest przekonany o konieczności stałego pogłębiania wiedzy i zdobywania kolejnych doświadczeń oraz rozwijania warsztatu wykonawczego uprawianej dyscypliny artystycznej. K_K01

- student wykazuje zaangażowaną, kreatywna postawę. K_K04


Semestr IV (2 rok)

- student posiada umiejętność podejmowania samodzielnych działań artystycznych oraz integrowania nabytej wiedzy. K_K02

- student wykazuje zaangażowaną, kreatywna postawę. K_K04

Metody dydaktyczne:

- omówienie sylabusów zajęć,

- prezentacja i omówienie tematów ćwiczeń i pokaz przykładowych rozwiązań,

- indywidualne korekty,

- tematyczne pokazy multimedialne w tym prac archiwalnych studentów,

- rozwiązywanie konkretnych ćwiczeń na miejscu w pracowni (warsztaty)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Cyfrowe przetwarzanie obrazu jest przedmiotem ćwiczeniowym realizowanym w interaktywnym laboratorium komputerowym. Ćwiczenia polegają na wykonaniu zestawu zadań o wzrastającym stopniu złożoności i trudności – od podstaw poznania możliwości aplikacji, aż do kreatywnego ich wykorzystywania. Zakres zagadnień obejmuje m.in.: realizację projektów z wykorzystaniem grafiki rastrowej (Photoshop), wektorowej (Illustrator), oraz trójwymiarowej (3DsMAX, Mudbox, CrazyBump, Blender), a także przygotowanie pliku do edycji na urządzeniach elektronicznych i druku na różnych nośnikach. Przedmiot cyfrowe przetwarzanie obrazu, prowadzony jest przez 6 semestrów; I—II rok studiów.

W ramach przedmiotu realizowane są zagadnienia z zakresu:

• teoria obrazu cyfrowego (sprzęt, oprogramowanie, możliwości)

• grafika dwuwymiarowa rastrowa

• grafika dwuwymiarowa wektorowa

• grafika trójwymiarowa

• interpretacja problemu plastycznego za pomocą grafiki bitmapowej, wektorowej, trójwymiarowej

Pełny opis:

Cyfrowe przetwarzanie obrazu jest przedmiotem w formie ćwiczeń, które realizowane są w programach graficznych w interaktywnym laboratorium komputerowym. Ćwiczenia polegają na wykonaniu zestawu zadań o wzrastającym stopniu złożoności i trudności – od podstaw poznania możliwości aplikacji, aż do kreatywnego ich wykorzystywania. Zakres zagadnień obejmuje m.in.: przygotowanie i realizację projektu z wykorzystaniem grafiki rastrowej (Photoshop), wektorowej (Illustrator), oraz trójwymiarowej (3DsMAX, Mudbox, CrazyBump, Blender), a także przygotowanie pliku do edycji na urządzeniach elektronicznych, w tym druku na różnych nośnikach. Przedmiot cyfrowe przetwarzanie obrazu, prowadzony jest przez 6 semestrów; I—II rok studiów] i obejmuje następujące, szczegółowe treści programowe wprowadzane na zasadzie stopniowania trudności:

W ramach przedmiotu realizowane są zagadnienia z zakresu:

• funkcje aplikacji graficznych

• grafika na ekranie LCD oraz w wydruku

• problematyka techniczna – przestrzenie kolorów, rozszerzenia plików, współpraca aplikacji

• retusz i sposoby fotomontażu

• kompozycja literniczo-graficzną

• kompozycja wykorzystująca element rysunku odręcznego

• zaawansowany fotomontaż

• interpretacja idei-problemu za pomocą grafiki wektorowej i rastrowej

• modelowanie trójwymiarowe

• teksturowanie i rendering

------------------------------

Semestr I zimowy (1 rok)

W I semestrze obowiązują następujące ćwiczenia oraz zagadnienia:

- wstęp do grafiki bitmapowej i wektorowej

- omówienie strony sprzętowej, rodzajów oprogramowania i ich funkcji

- metodyka i organizacja pracy w środowisku cyfrowym

- cyfrowe narzędzia generyczne (gradienty, wzory, siatki, pędzle)

- narzędzia bitmapowe, praca z kolorem

- narzędzia wektorowe, konwersja bitmapy na wektor (trace)

- liternictwo w grafice bitmapowej i wektorowej

- malarstwo cyfrowe (digital painting)

- retusz fotograficzny

- fotomontaż

- kompozycja wykorzystująca elementy rysunku ręcznego

W I semestrze przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3–5 ćwiczeń (cyfrowych realizacji graficznych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną, np. dyptyku, tryptyku, cyklu graficznego, cyklu fotograficznego.

Wdrażanie programu winno być oparte na konstrukcji poszczególnych ćwiczeń która na początku cyklu dydaktycznego koncentruje się kwestiach warsztatowych (technicznych) a wraz z postępem przesuwa ciężar dydaktyczny na obszar autorskiej wypowiedzi artystycznej.

------------------------------

Semestr II letni (1 rok)

W II semestrze obowiązują następujące ćwiczenia oraz zagadnienia:

- wstęp do grafiki trójwymiarowej

- omówienie strony sprzętowej, rodzajów oprogramowania i ich funkcji

- metodyka i organizacja pracy w środowisku trójwymiarowym

- modelowanie

- mapowanie

- teksturowanie

- budowa sceny, oświetlenie, efekty specjalne

- rendering oraz sposoby zapisu i eksportu sceny

- współpraca aplikacji i metody przenoszenia informacji

- rzeźbienie cyfrowe (sculpting)

- trójwymiarowe narzędzia generyczne (mapy, modyfikatory, skrypty, systemy cząstek)

W II semestrze przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3–5 ćwiczeń (cyfrowych realizacji graficznych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną, np. dyptyku, tryptyku, cyklu graficznego, cyklu fotograficznego.

Wdrażanie programu winno być oparte na konstrukcji poszczególnych ćwiczeń która na początku cyklu dydaktycznego koncentruje się kwestiach warsztatowych (technicznych) a wraz z postępem przesuwa ciężar dydaktyczny na obszar autorskiej wypowiedzi artystycznej.

------------------------------

Semestr III zimowy (2 rok)

W III semestrze obowiązują następujące ćwiczenia oraz zagadnienia:

- zaawansowany fotomontaż

- cyfrowy montaż multimedialny (łączenie technik i sposobów importu materiałów)

- interpretacja problemu za pomocą grafiki bitmapowej, wektorowej, trójwymiarowej

W III semestrze przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3–5 ćwiczeń (cyfrowych realizacji graficznych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną, np. dyptyku, tryptyku, cyklu graficznego, cyklu fotograficznego.

Wdrażanie programu winno być oparte na konstrukcji poszczególnych ćwiczeń która na początku cyklu dydaktycznego koncentruje się kwestiach warsztatowych (technicznych) a wraz z postępem przesuwa ciężar dydaktyczny na obszar autorskiej wypowiedzi artystycznej.

------------------------------

Semestr IV letni (2 rok)

W IV semestrze obowiązują następujące ćwiczenia oraz zagadnienia:

- zaawansowany fotomontaż

- cyfrowy montaż multimedialny (łączenie technik i sposobów importu materiałów)

- interpretacja problemu za pomocą grafiki bitmapowej, wektorowej, trójwymiarowej

W IV semestrze przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3–5 ćwiczeń (cyfrowych realizacji graficznych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną, np. dyptyku, tryptyku, cyklu graficznego, cyklu fotograficznego.

Wdrażanie programu winno być oparte na konstrukcji poszczególnych ćwiczeń która na początku cyklu dydaktycznego koncentruje się kwestiach warsztatowych (technicznych) a wraz z postępem przesuwa ciężar dydaktyczny na obszar autorskiej wypowiedzi artystycznej.

Literatura:

• Adobe Creative Team, Adobe Photoshop CS5. Oficjalny podręcznik, Helion, 2011

• Adobe Creative Team, Adobe Photoshop CS4. Oficjalny podręcznik, Helion, 2009

• Adobe Creative Team, Adobe Illustrator CS5. Oficjalny podręcznik, Helion, 2011

• Adobe Creative Team, Adobe Illustrator CS4. Oficjalny podręcznik, Helion, 2009

• http://tv.adobe.com

• http://www.lynda.com

• http://www.youtube.com/user/lyndapodcast

• Claudia McCue, Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów, Helion 2007

• Bruce Fraser, Jeff Schewe, Real World Camera Raw i Photoshop CS3. Efektywna obróbka zdjęć, Helion 2008

• https://www.youtube.com/user/3dsMaxHowTos

• http://cgsociety.org

• https://cgi.tutsplus.com/tutorials

• http://max3d.pl/

• https://www.3dtotal.com/

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie każdego semestru (roku) polega na przeglądzie prac oraz analizie, krytycznym omówieniu realizacji zadania / ćwiczenia oraz ocenie semestralnej.

2. Na ocenę składa się: obecność na zajęciach, zaangażowanie i aktywność na zajęciach, poziom rozumienia realizowanych zadań, ocena koncepcji i umiejętności tworzenia oryginalnych rozwiązań, umiejętność formułowania i prezentacji założeń artystycznych, biegłość techniczna.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Jaszewski
Prowadzący grup: Jakub Jaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Cyfrowe przetwarzanie obrazu jest przedmiotem ćwiczeniowym realizowanym w interaktywnym laboratorium komputerowym. Ćwiczenia polegają na wykonaniu zestawu zadań o wzrastającym stopniu złożoności i trudności – od podstaw poznania możliwości aplikacji, aż do kreatywnego ich wykorzystywania. Zakres zagadnień obejmuje m.in.: realizację projektów z wykorzystaniem grafiki rastrowej (Photoshop), wektorowej (Illustrator), oraz trójwymiarowej (3DsMAX, Mudbox, CrazyBump, Blender), a także przygotowanie pliku do edycji na urządzeniach elektronicznych i druku na różnych nośnikach. Przedmiot cyfrowe przetwarzanie obrazu, prowadzony jest przez 6 semestrów; I—II rok studiów.

W ramach przedmiotu realizowane są zagadnienia z zakresu:

• teoria obrazu cyfrowego (sprzęt, oprogramowanie, możliwości)

• grafika dwuwymiarowa rastrowa

• grafika dwuwymiarowa wektorowa

• grafika trójwymiarowa

• interpretacja problemu plastycznego za pomocą grafiki bitmapowej, wektorowej, trójwymiarowej

Pełny opis:

Cyfrowe przetwarzanie obrazu jest przedmiotem w formie ćwiczeń, które realizowane są w programach graficznych w interaktywnym laboratorium komputerowym. Ćwiczenia polegają na wykonaniu zestawu zadań o wzrastającym stopniu złożoności i trudności – od podstaw poznania możliwości aplikacji, aż do kreatywnego ich wykorzystywania. Zakres zagadnień obejmuje m.in.: przygotowanie i realizację projektu z wykorzystaniem grafiki rastrowej (Photoshop), wektorowej (Illustrator), oraz trójwymiarowej (3DsMAX, Mudbox, CrazyBump, Blender), a także przygotowanie pliku do edycji na urządzeniach elektronicznych, w tym druku na różnych nośnikach. Przedmiot cyfrowe przetwarzanie obrazu, prowadzony jest przez 6 semestrów; I—II rok studiów] i obejmuje następujące, szczegółowe treści programowe wprowadzane na zasadzie stopniowania trudności:

W ramach przedmiotu realizowane są zagadnienia z zakresu:

• funkcje aplikacji graficznych

• grafika na ekranie LCD oraz w wydruku

• problematyka techniczna – przestrzenie kolorów, rozszerzenia plików, współpraca aplikacji

• retusz i sposoby fotomontażu

• kompozycja literniczo-graficzną

• kompozycja wykorzystująca element rysunku odręcznego

• zaawansowany fotomontaż

• interpretacja idei-problemu za pomocą grafiki wektorowej i rastrowej

• modelowanie trójwymiarowe

• teksturowanie i rendering

------------------------------

Semestr I zimowy (1 rok)

W I semestrze obowiązują następujące ćwiczenia oraz zagadnienia:

- wstęp do grafiki bitmapowej i wektorowej

- omówienie strony sprzętowej, rodzajów oprogramowania i ich funkcji

- metodyka i organizacja pracy w środowisku cyfrowym

- cyfrowe narzędzia generyczne (gradienty, wzory, siatki, pędzle)

- narzędzia bitmapowe, praca z kolorem

- narzędzia wektorowe, konwersja bitmapy na wektor (trace)

- liternictwo w grafice bitmapowej i wektorowej

- malarstwo cyfrowe (digital painting)

- retusz fotograficzny

- fotomontaż

- kompozycja wykorzystująca elementy rysunku ręcznego

W I semestrze przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3–5 ćwiczeń (cyfrowych realizacji graficznych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną, np. dyptyku, tryptyku, cyklu graficznego, cyklu fotograficznego.

Wdrażanie programu winno być oparte na konstrukcji poszczególnych ćwiczeń która na początku cyklu dydaktycznego koncentruje się kwestiach warsztatowych (technicznych) a wraz z postępem przesuwa ciężar dydaktyczny na obszar autorskiej wypowiedzi artystycznej.

------------------------------

Semestr II letni (1 rok)

W II semestrze obowiązują następujące ćwiczenia oraz zagadnienia:

- wstęp do grafiki trójwymiarowej

- omówienie strony sprzętowej, rodzajów oprogramowania i ich funkcji

- metodyka i organizacja pracy w środowisku trójwymiarowym

- modelowanie

- mapowanie

- teksturowanie

- budowa sceny, oświetlenie, efekty specjalne

- rendering oraz sposoby zapisu i eksportu sceny

- współpraca aplikacji i metody przenoszenia informacji

- rzeźbienie cyfrowe (sculpting)

- trójwymiarowe narzędzia generyczne (mapy, modyfikatory, skrypty, systemy cząstek)

W II semestrze przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3–5 ćwiczeń (cyfrowych realizacji graficznych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną, np. dyptyku, tryptyku, cyklu graficznego, cyklu fotograficznego.

Wdrażanie programu winno być oparte na konstrukcji poszczególnych ćwiczeń która na początku cyklu dydaktycznego koncentruje się kwestiach warsztatowych (technicznych) a wraz z postępem przesuwa ciężar dydaktyczny na obszar autorskiej wypowiedzi artystycznej.

------------------------------

Semestr III zimowy (2 rok)

W III semestrze obowiązują następujące ćwiczenia oraz zagadnienia:

- zaawansowany fotomontaż

- cyfrowy montaż multimedialny (łączenie technik i sposobów importu materiałów)

- interpretacja problemu za pomocą grafiki bitmapowej, wektorowej, trójwymiarowej

W III semestrze przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3–5 ćwiczeń (cyfrowych realizacji graficznych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną, np. dyptyku, tryptyku, cyklu graficznego, cyklu fotograficznego.

Wdrażanie programu winno być oparte na konstrukcji poszczególnych ćwiczeń która na początku cyklu dydaktycznego koncentruje się kwestiach warsztatowych (technicznych) a wraz z postępem przesuwa ciężar dydaktyczny na obszar autorskiej wypowiedzi artystycznej.

------------------------------

Semestr IV letni (2 rok)

W IV semestrze obowiązują następujące ćwiczenia oraz zagadnienia:

- zaawansowany fotomontaż

- cyfrowy montaż multimedialny (łączenie technik i sposobów importu materiałów)

- interpretacja problemu za pomocą grafiki bitmapowej, wektorowej, trójwymiarowej

W IV semestrze przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3–5 ćwiczeń (cyfrowych realizacji graficznych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną, np. dyptyku, tryptyku, cyklu graficznego, cyklu fotograficznego.

Wdrażanie programu winno być oparte na konstrukcji poszczególnych ćwiczeń która na początku cyklu dydaktycznego koncentruje się kwestiach warsztatowych (technicznych) a wraz z postępem przesuwa ciężar dydaktyczny na obszar autorskiej wypowiedzi artystycznej.

Literatura:

• Adobe Creative Team, Adobe Photoshop CS5. Oficjalny podręcznik, Helion, 2011

• Adobe Creative Team, Adobe Photoshop CS4. Oficjalny podręcznik, Helion, 2009

• Adobe Creative Team, Adobe Illustrator CS5. Oficjalny podręcznik, Helion, 2011

• Adobe Creative Team, Adobe Illustrator CS4. Oficjalny podręcznik, Helion, 2009

• http://tv.adobe.com

• http://www.lynda.com

• http://www.youtube.com/user/lyndapodcast

• Claudia McCue, Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów, Helion 2007

• Bruce Fraser, Jeff Schewe, Real World Camera Raw i Photoshop CS3. Efektywna obróbka zdjęć, Helion 2008

• https://www.youtube.com/user/3dsMaxHowTos

• http://cgsociety.org

• https://cgi.tutsplus.com/tutorials

• http://max3d.pl/

• https://www.3dtotal.com/

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Jaszewski
Prowadzący grup: Jakub Jaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Cyfrowe przetwarzanie obrazu jest przedmiotem ćwiczeniowym realizowanym w interaktywnym laboratorium komputerowym. Ćwiczenia polegają na wykonaniu zestawu zadań o wzrastającym stopniu złożoności i trudności – od podstaw poznania możliwości aplikacji, aż do kreatywnego ich wykorzystywania. Zakres zagadnień obejmuje m.in.: realizację projektów z wykorzystaniem grafiki rastrowej (Photoshop), wektorowej (Illustrator), oraz trójwymiarowej (3DsMAX, Mudbox, CrazyBump, Blender), a także przygotowanie pliku do edycji na urządzeniach elektronicznych i druku na różnych nośnikach. Przedmiot cyfrowe przetwarzanie obrazu, prowadzony jest przez 6 semestrów; I—II rok studiów.

W ramach przedmiotu realizowane są zagadnienia z zakresu:

• teoria obrazu cyfrowego (sprzęt, oprogramowanie, możliwości)

• grafika dwuwymiarowa rastrowa

• grafika dwuwymiarowa wektorowa

• grafika trójwymiarowa

• interpretacja problemu plastycznego za pomocą grafiki bitmapowej, wektorowej, trójwymiarowej

Pełny opis:

Cyfrowe przetwarzanie obrazu jest przedmiotem w formie ćwiczeń, które realizowane są w programach graficznych w interaktywnym laboratorium komputerowym. Ćwiczenia polegają na wykonaniu zestawu zadań o wzrastającym stopniu złożoności i trudności – od podstaw poznania możliwości aplikacji, aż do kreatywnego ich wykorzystywania. Zakres zagadnień obejmuje m.in.: przygotowanie i realizację projektu z wykorzystaniem grafiki rastrowej (Photoshop), wektorowej (Illustrator), oraz trójwymiarowej (3DsMAX, Mudbox, CrazyBump, Blender), a także przygotowanie pliku do edycji na urządzeniach elektronicznych, w tym druku na różnych nośnikach. Przedmiot cyfrowe przetwarzanie obrazu, prowadzony jest przez 6 semestrów; I—II rok studiów] i obejmuje następujące, szczegółowe treści programowe wprowadzane na zasadzie stopniowania trudności:

W ramach przedmiotu realizowane są zagadnienia z zakresu:

• funkcje aplikacji graficznych

• grafika na ekranie LCD oraz w wydruku

• problematyka techniczna – przestrzenie kolorów, rozszerzenia plików, współpraca aplikacji

• retusz i sposoby fotomontażu

• kompozycja literniczo-graficzną

• kompozycja wykorzystująca element rysunku odręcznego

• zaawansowany fotomontaż

• interpretacja idei-problemu za pomocą grafiki wektorowej i rastrowej

• modelowanie trójwymiarowe

• teksturowanie i rendering

------------------------------

Semestr I zimowy (1 rok)

W I semestrze obowiązują następujące ćwiczenia oraz zagadnienia:

- wstęp do grafiki bitmapowej i wektorowej

- omówienie strony sprzętowej, rodzajów oprogramowania i ich funkcji

- metodyka i organizacja pracy w środowisku cyfrowym

- cyfrowe narzędzia generyczne (gradienty, wzory, siatki, pędzle)

- narzędzia bitmapowe, praca z kolorem

- narzędzia wektorowe, konwersja bitmapy na wektor (trace)

- liternictwo w grafice bitmapowej i wektorowej

- malarstwo cyfrowe (digital painting)

- retusz fotograficzny

- fotomontaż

- kompozycja wykorzystująca elementy rysunku ręcznego

W I semestrze przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3–5 ćwiczeń (cyfrowych realizacji graficznych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną, np. dyptyku, tryptyku, cyklu graficznego, cyklu fotograficznego.

Wdrażanie programu winno być oparte na konstrukcji poszczególnych ćwiczeń która na początku cyklu dydaktycznego koncentruje się kwestiach warsztatowych (technicznych) a wraz z postępem przesuwa ciężar dydaktyczny na obszar autorskiej wypowiedzi artystycznej.

------------------------------

Semestr II letni (1 rok)

W II semestrze obowiązują następujące ćwiczenia oraz zagadnienia:

- wstęp do grafiki trójwymiarowej

- omówienie strony sprzętowej, rodzajów oprogramowania i ich funkcji

- metodyka i organizacja pracy w środowisku trójwymiarowym

- modelowanie

- mapowanie

- teksturowanie

- budowa sceny, oświetlenie, efekty specjalne

- rendering oraz sposoby zapisu i eksportu sceny

- współpraca aplikacji i metody przenoszenia informacji

- rzeźbienie cyfrowe (sculpting)

- trójwymiarowe narzędzia generyczne (mapy, modyfikatory, skrypty, systemy cząstek)

W II semestrze przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3–5 ćwiczeń (cyfrowych realizacji graficznych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną, np. dyptyku, tryptyku, cyklu graficznego, cyklu fotograficznego.

Wdrażanie programu winno być oparte na konstrukcji poszczególnych ćwiczeń która na początku cyklu dydaktycznego koncentruje się kwestiach warsztatowych (technicznych) a wraz z postępem przesuwa ciężar dydaktyczny na obszar autorskiej wypowiedzi artystycznej.

------------------------------

Semestr III zimowy (2 rok)

W III semestrze obowiązują następujące ćwiczenia oraz zagadnienia:

- zaawansowany fotomontaż

- cyfrowy montaż multimedialny (łączenie technik i sposobów importu materiałów)

- interpretacja problemu za pomocą grafiki bitmapowej, wektorowej, trójwymiarowej

W III semestrze przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3–5 ćwiczeń (cyfrowych realizacji graficznych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną, np. dyptyku, tryptyku, cyklu graficznego, cyklu fotograficznego.

Wdrażanie programu winno być oparte na konstrukcji poszczególnych ćwiczeń która na początku cyklu dydaktycznego koncentruje się kwestiach warsztatowych (technicznych) a wraz z postępem przesuwa ciężar dydaktyczny na obszar autorskiej wypowiedzi artystycznej.

------------------------------

Semestr IV letni (2 rok)

W IV semestrze obowiązują następujące ćwiczenia oraz zagadnienia:

- zaawansowany fotomontaż

- cyfrowy montaż multimedialny (łączenie technik i sposobów importu materiałów)

- interpretacja problemu za pomocą grafiki bitmapowej, wektorowej, trójwymiarowej

W IV semestrze przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3–5 ćwiczeń (cyfrowych realizacji graficznych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną, np. dyptyku, tryptyku, cyklu graficznego, cyklu fotograficznego.

Wdrażanie programu winno być oparte na konstrukcji poszczególnych ćwiczeń która na początku cyklu dydaktycznego koncentruje się kwestiach warsztatowych (technicznych) a wraz z postępem przesuwa ciężar dydaktyczny na obszar autorskiej wypowiedzi artystycznej.

Literatura:

• Adobe Creative Team, Adobe Photoshop CS5. Oficjalny podręcznik, Helion, 2011

• Adobe Creative Team, Adobe Photoshop CS4. Oficjalny podręcznik, Helion, 2009

• Adobe Creative Team, Adobe Illustrator CS5. Oficjalny podręcznik, Helion, 2011

• Adobe Creative Team, Adobe Illustrator CS4. Oficjalny podręcznik, Helion, 2009

• http://tv.adobe.com

• http://www.lynda.com

• http://www.youtube.com/user/lyndapodcast

• Claudia McCue, Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów, Helion 2007

• Bruce Fraser, Jeff Schewe, Real World Camera Raw i Photoshop CS3. Efektywna obróbka zdjęć, Helion 2008

• https://www.youtube.com/user/3dsMaxHowTos

• http://cgsociety.org

• https://cgi.tutsplus.com/tutorials

• http://max3d.pl/

• https://www.3dtotal.com/

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Jaszewski
Prowadzący grup: Jakub Jaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Cyfrowe przetwarzanie obrazu jest przedmiotem ćwiczeniowym realizowanym w interaktywnym laboratorium komputerowym. Ćwiczenia polegają na wykonaniu zestawu zadań o wzrastającym stopniu złożoności i trudności – od podstaw poznania możliwości aplikacji, aż do kreatywnego ich wykorzystywania. Zakres zagadnień obejmuje m.in.: realizację projektów z wykorzystaniem grafiki rastrowej (Photoshop), wektorowej (Illustrator), oraz trójwymiarowej (3DsMAX, Mudbox, CrazyBump, Blender), a także przygotowanie pliku do edycji na urządzeniach elektronicznych i druku na różnych nośnikach. Przedmiot cyfrowe przetwarzanie obrazu, prowadzony jest przez 6 semestrów; I—II rok studiów.

W ramach przedmiotu realizowane są zagadnienia z zakresu:

• teoria obrazu cyfrowego (sprzęt, oprogramowanie, możliwości)

• grafika dwuwymiarowa rastrowa

• grafika dwuwymiarowa wektorowa

• grafika trójwymiarowa

• interpretacja problemu plastycznego za pomocą grafiki bitmapowej, wektorowej, trójwymiarowej

Pełny opis:

Cyfrowe przetwarzanie obrazu jest przedmiotem w formie ćwiczeń, które realizowane są w programach graficznych w interaktywnym laboratorium komputerowym. Ćwiczenia polegają na wykonaniu zestawu zadań o wzrastającym stopniu złożoności i trudności – od podstaw poznania możliwości aplikacji, aż do kreatywnego ich wykorzystywania. Zakres zagadnień obejmuje m.in.: przygotowanie i realizację projektu z wykorzystaniem grafiki rastrowej (Photoshop), wektorowej (Illustrator), oraz trójwymiarowej (3DsMAX, Mudbox, CrazyBump, Blender), a także przygotowanie pliku do edycji na urządzeniach elektronicznych, w tym druku na różnych nośnikach. Przedmiot cyfrowe przetwarzanie obrazu, prowadzony jest przez 6 semestrów; I—II rok studiów] i obejmuje następujące, szczegółowe treści programowe wprowadzane na zasadzie stopniowania trudności:

W ramach przedmiotu realizowane są zagadnienia z zakresu:

• funkcje aplikacji graficznych

• grafika na ekranie LCD oraz w wydruku

• problematyka techniczna – przestrzenie kolorów, rozszerzenia plików, współpraca aplikacji

• retusz i sposoby fotomontażu

• kompozycja literniczo-graficzną

• kompozycja wykorzystująca element rysunku odręcznego

• zaawansowany fotomontaż

• interpretacja idei-problemu za pomocą grafiki wektorowej i rastrowej

• modelowanie trójwymiarowe

• teksturowanie i rendering

------------------------------

Semestr I zimowy (1 rok)

W I semestrze obowiązują następujące ćwiczenia oraz zagadnienia:

- wstęp do grafiki bitmapowej i wektorowej

- omówienie strony sprzętowej, rodzajów oprogramowania i ich funkcji

- metodyka i organizacja pracy w środowisku cyfrowym

- cyfrowe narzędzia generyczne (gradienty, wzory, siatki, pędzle)

- narzędzia bitmapowe, praca z kolorem

- narzędzia wektorowe, konwersja bitmapy na wektor (trace)

- liternictwo w grafice bitmapowej i wektorowej

- malarstwo cyfrowe (digital painting)

- retusz fotograficzny

- fotomontaż

- kompozycja wykorzystująca elementy rysunku ręcznego

W I semestrze przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3–5 ćwiczeń (cyfrowych realizacji graficznych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną, np. dyptyku, tryptyku, cyklu graficznego, cyklu fotograficznego.

Wdrażanie programu winno być oparte na konstrukcji poszczególnych ćwiczeń która na początku cyklu dydaktycznego koncentruje się kwestiach warsztatowych (technicznych) a wraz z postępem przesuwa ciężar dydaktyczny na obszar autorskiej wypowiedzi artystycznej.

------------------------------

Semestr II letni (1 rok)

W II semestrze obowiązują następujące ćwiczenia oraz zagadnienia:

- wstęp do grafiki trójwymiarowej

- omówienie strony sprzętowej, rodzajów oprogramowania i ich funkcji

- metodyka i organizacja pracy w środowisku trójwymiarowym

- modelowanie

- mapowanie

- teksturowanie

- budowa sceny, oświetlenie, efekty specjalne

- rendering oraz sposoby zapisu i eksportu sceny

- współpraca aplikacji i metody przenoszenia informacji

- rzeźbienie cyfrowe (sculpting)

- trójwymiarowe narzędzia generyczne (mapy, modyfikatory, skrypty, systemy cząstek)

W II semestrze przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3–5 ćwiczeń (cyfrowych realizacji graficznych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną, np. dyptyku, tryptyku, cyklu graficznego, cyklu fotograficznego.

Wdrażanie programu winno być oparte na konstrukcji poszczególnych ćwiczeń która na początku cyklu dydaktycznego koncentruje się kwestiach warsztatowych (technicznych) a wraz z postępem przesuwa ciężar dydaktyczny na obszar autorskiej wypowiedzi artystycznej.

------------------------------

Semestr III zimowy (2 rok)

W III semestrze obowiązują następujące ćwiczenia oraz zagadnienia:

- zaawansowany fotomontaż

- cyfrowy montaż multimedialny (łączenie technik i sposobów importu materiałów)

- interpretacja problemu za pomocą grafiki bitmapowej, wektorowej, trójwymiarowej

W III semestrze przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3–5 ćwiczeń (cyfrowych realizacji graficznych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną, np. dyptyku, tryptyku, cyklu graficznego, cyklu fotograficznego.

Wdrażanie programu winno być oparte na konstrukcji poszczególnych ćwiczeń która na początku cyklu dydaktycznego koncentruje się kwestiach warsztatowych (technicznych) a wraz z postępem przesuwa ciężar dydaktyczny na obszar autorskiej wypowiedzi artystycznej.

------------------------------

Semestr IV letni (2 rok)

W IV semestrze obowiązują następujące ćwiczenia oraz zagadnienia:

- zaawansowany fotomontaż

- cyfrowy montaż multimedialny (łączenie technik i sposobów importu materiałów)

- interpretacja problemu za pomocą grafiki bitmapowej, wektorowej, trójwymiarowej

W IV semestrze przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3–5 ćwiczeń (cyfrowych realizacji graficznych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną, np. dyptyku, tryptyku, cyklu graficznego, cyklu fotograficznego.

Wdrażanie programu winno być oparte na konstrukcji poszczególnych ćwiczeń która na początku cyklu dydaktycznego koncentruje się kwestiach warsztatowych (technicznych) a wraz z postępem przesuwa ciężar dydaktyczny na obszar autorskiej wypowiedzi artystycznej.

Literatura:

• Adobe Creative Team, Adobe Photoshop CS5. Oficjalny podręcznik, Helion, 2011

• Adobe Creative Team, Adobe Photoshop CS4. Oficjalny podręcznik, Helion, 2009

• Adobe Creative Team, Adobe Illustrator CS5. Oficjalny podręcznik, Helion, 2011

• Adobe Creative Team, Adobe Illustrator CS4. Oficjalny podręcznik, Helion, 2009

• http://tv.adobe.com

• http://www.lynda.com

• http://www.youtube.com/user/lyndapodcast

• Claudia McCue, Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów, Helion 2007

• Bruce Fraser, Jeff Schewe, Real World Camera Raw i Photoshop CS3. Efektywna obróbka zdjęć, Helion 2008

• https://www.youtube.com/user/3dsMaxHowTos

• http://cgsociety.org

• https://cgi.tutsplus.com/tutorials

• http://max3d.pl/

• https://www.3dtotal.com/

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Jaszewski
Prowadzący grup: Jakub Jaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Cyfrowe przetwarzanie obrazu jest przedmiotem ćwiczeniowym realizowanym w interaktywnym laboratorium komputerowym. Ćwiczenia polegają na wykonaniu zestawu zadań o wzrastającym stopniu złożoności i trudności – od podstaw poznania możliwości aplikacji, aż do kreatywnego ich wykorzystywania. Zakres zagadnień obejmuje m.in.: realizację projektów z wykorzystaniem grafiki rastrowej (Photoshop), wektorowej (Illustrator), oraz trójwymiarowej (3DsMAX, Mudbox, CrazyBump, Blender), a także przygotowanie pliku do edycji na urządzeniach elektronicznych i druku na różnych nośnikach. Przedmiot cyfrowe przetwarzanie obrazu, prowadzony jest przez 6 semestrów; I—II rok studiów.

W ramach przedmiotu realizowane są zagadnienia z zakresu:

• teoria obrazu cyfrowego (sprzęt, oprogramowanie, możliwości)

• grafika dwuwymiarowa rastrowa

• grafika dwuwymiarowa wektorowa

• grafika trójwymiarowa

• interpretacja problemu plastycznego za pomocą grafiki bitmapowej, wektorowej, trójwymiarowej

Pełny opis:

Cyfrowe przetwarzanie obrazu jest przedmiotem w formie ćwiczeń, które realizowane są w programach graficznych w interaktywnym laboratorium komputerowym. Ćwiczenia polegają na wykonaniu zestawu zadań o wzrastającym stopniu złożoności i trudności – od podstaw poznania możliwości aplikacji, aż do kreatywnego ich wykorzystywania. Zakres zagadnień obejmuje m.in.: przygotowanie i realizację projektu z wykorzystaniem grafiki rastrowej (Photoshop), wektorowej (Illustrator), oraz trójwymiarowej (3DsMAX, Mudbox, CrazyBump, Blender), a także przygotowanie pliku do edycji na urządzeniach elektronicznych, w tym druku na różnych nośnikach. Przedmiot cyfrowe przetwarzanie obrazu, prowadzony jest przez 6 semestrów; I—II rok studiów] i obejmuje następujące, szczegółowe treści programowe wprowadzane na zasadzie stopniowania trudności:

W ramach przedmiotu realizowane są zagadnienia z zakresu:

• funkcje aplikacji graficznych

• grafika na ekranie LCD oraz w wydruku

• problematyka techniczna – przestrzenie kolorów, rozszerzenia plików, współpraca aplikacji

• retusz i sposoby fotomontażu

• kompozycja literniczo-graficzną

• kompozycja wykorzystująca element rysunku odręcznego

• zaawansowany fotomontaż

• interpretacja idei-problemu za pomocą grafiki wektorowej i rastrowej

• modelowanie trójwymiarowe

• teksturowanie i rendering

------------------------------

Semestr I zimowy (1 rok)

W I semestrze obowiązują następujące ćwiczenia oraz zagadnienia:

- wstęp do grafiki bitmapowej i wektorowej

- omówienie strony sprzętowej, rodzajów oprogramowania i ich funkcji

- metodyka i organizacja pracy w środowisku cyfrowym

- cyfrowe narzędzia generyczne (gradienty, wzory, siatki, pędzle)

- narzędzia bitmapowe, praca z kolorem

- narzędzia wektorowe, konwersja bitmapy na wektor (trace)

- liternictwo w grafice bitmapowej i wektorowej

- malarstwo cyfrowe (digital painting)

- retusz fotograficzny

- fotomontaż

- kompozycja wykorzystująca elementy rysunku ręcznego

W I semestrze przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3–5 ćwiczeń (cyfrowych realizacji graficznych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną, np. dyptyku, tryptyku, cyklu graficznego, cyklu fotograficznego.

Wdrażanie programu winno być oparte na konstrukcji poszczególnych ćwiczeń która na początku cyklu dydaktycznego koncentruje się kwestiach warsztatowych (technicznych) a wraz z postępem przesuwa ciężar dydaktyczny na obszar autorskiej wypowiedzi artystycznej.

------------------------------

Semestr II letni (1 rok)

W II semestrze obowiązują następujące ćwiczenia oraz zagadnienia:

- wstęp do grafiki trójwymiarowej

- omówienie strony sprzętowej, rodzajów oprogramowania i ich funkcji

- metodyka i organizacja pracy w środowisku trójwymiarowym

- modelowanie

- mapowanie

- teksturowanie

- budowa sceny, oświetlenie, efekty specjalne

- rendering oraz sposoby zapisu i eksportu sceny

- współpraca aplikacji i metody przenoszenia informacji

- rzeźbienie cyfrowe (sculpting)

- trójwymiarowe narzędzia generyczne (mapy, modyfikatory, skrypty, systemy cząstek)

W II semestrze przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3–5 ćwiczeń (cyfrowych realizacji graficznych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną, np. dyptyku, tryptyku, cyklu graficznego, cyklu fotograficznego.

Wdrażanie programu winno być oparte na konstrukcji poszczególnych ćwiczeń która na początku cyklu dydaktycznego koncentruje się kwestiach warsztatowych (technicznych) a wraz z postępem przesuwa ciężar dydaktyczny na obszar autorskiej wypowiedzi artystycznej.

------------------------------

Semestr III zimowy (2 rok)

W III semestrze obowiązują następujące ćwiczenia oraz zagadnienia:

- zaawansowany fotomontaż

- cyfrowy montaż multimedialny (łączenie technik i sposobów importu materiałów)

- interpretacja problemu za pomocą grafiki bitmapowej, wektorowej, trójwymiarowej

W III semestrze przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3–5 ćwiczeń (cyfrowych realizacji graficznych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną, np. dyptyku, tryptyku, cyklu graficznego, cyklu fotograficznego.

Wdrażanie programu winno być oparte na konstrukcji poszczególnych ćwiczeń która na początku cyklu dydaktycznego koncentruje się kwestiach warsztatowych (technicznych) a wraz z postępem przesuwa ciężar dydaktyczny na obszar autorskiej wypowiedzi artystycznej.

------------------------------

Semestr IV letni (2 rok)

W IV semestrze obowiązują następujące ćwiczenia oraz zagadnienia:

- zaawansowany fotomontaż

- cyfrowy montaż multimedialny (łączenie technik i sposobów importu materiałów)

- interpretacja problemu za pomocą grafiki bitmapowej, wektorowej, trójwymiarowej

W IV semestrze przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3–5 ćwiczeń (cyfrowych realizacji graficznych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną, np. dyptyku, tryptyku, cyklu graficznego, cyklu fotograficznego.

Wdrażanie programu winno być oparte na konstrukcji poszczególnych ćwiczeń która na początku cyklu dydaktycznego koncentruje się kwestiach warsztatowych (technicznych) a wraz z postępem przesuwa ciężar dydaktyczny na obszar autorskiej wypowiedzi artystycznej.

Literatura:

• Adobe Creative Team, Adobe Photoshop CS5. Oficjalny podręcznik, Helion, 2011

• Adobe Creative Team, Adobe Photoshop CS4. Oficjalny podręcznik, Helion, 2009

• Adobe Creative Team, Adobe Illustrator CS5. Oficjalny podręcznik, Helion, 2011

• Adobe Creative Team, Adobe Illustrator CS4. Oficjalny podręcznik, Helion, 2009

• http://tv.adobe.com

• http://www.lynda.com

• http://www.youtube.com/user/lyndapodcast

• Claudia McCue, Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów, Helion 2007

• Bruce Fraser, Jeff Schewe, Real World Camera Raw i Photoshop CS3. Efektywna obróbka zdjęć, Helion 2008

• https://www.youtube.com/user/3dsMaxHowTos

• http://cgsociety.org

• https://cgi.tutsplus.com/tutorials

• http://max3d.pl/

• https://www.3dtotal.com/

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Jaszewski
Prowadzący grup: Jakub Jaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Cyfrowe przetwarzanie obrazu jest przedmiotem ćwiczeniowym realizowanym w interaktywnym laboratorium komputerowym. Ćwiczenia polegają na wykonaniu zestawu zadań o wzrastającym stopniu złożoności i trudności – od podstaw poznania możliwości aplikacji, aż do kreatywnego ich wykorzystywania. Zakres zagadnień obejmuje m.in.: realizację projektów z wykorzystaniem grafiki rastrowej (Photoshop), wektorowej (Illustrator), oraz trójwymiarowej (3DsMAX, Mudbox, CrazyBump, Blender), a także przygotowanie pliku do edycji na urządzeniach elektronicznych i druku na różnych nośnikach. Przedmiot cyfrowe przetwarzanie obrazu, prowadzony jest przez 6 semestrów; I—II rok studiów.

W ramach przedmiotu realizowane są zagadnienia z zakresu:

• teoria obrazu cyfrowego (sprzęt, oprogramowanie, możliwości)

• grafika dwuwymiarowa rastrowa

• grafika dwuwymiarowa wektorowa

• grafika trójwymiarowa

• interpretacja problemu plastycznego za pomocą grafiki bitmapowej, wektorowej, trójwymiarowej

Pełny opis:

Cyfrowe przetwarzanie obrazu jest przedmiotem w formie ćwiczeń, które realizowane są w programach graficznych w interaktywnym laboratorium komputerowym. Ćwiczenia polegają na wykonaniu zestawu zadań o wzrastającym stopniu złożoności i trudności – od podstaw poznania możliwości aplikacji, aż do kreatywnego ich wykorzystywania. Zakres zagadnień obejmuje m.in.: przygotowanie i realizację projektu z wykorzystaniem grafiki rastrowej (Photoshop), wektorowej (Illustrator), oraz trójwymiarowej (3DsMAX, Mudbox, CrazyBump, Blender), a także przygotowanie pliku do edycji na urządzeniach elektronicznych, w tym druku na różnych nośnikach. Przedmiot cyfrowe przetwarzanie obrazu, prowadzony jest przez 6 semestrów; I—II rok studiów] i obejmuje następujące, szczegółowe treści programowe wprowadzane na zasadzie stopniowania trudności:

W ramach przedmiotu realizowane są zagadnienia z zakresu:

• funkcje aplikacji graficznych

• grafika na ekranie LCD oraz w wydruku

• problematyka techniczna – przestrzenie kolorów, rozszerzenia plików, współpraca aplikacji

• retusz i sposoby fotomontażu

• kompozycja literniczo-graficzną

• kompozycja wykorzystująca element rysunku odręcznego

• zaawansowany fotomontaż

• interpretacja idei-problemu za pomocą grafiki wektorowej i rastrowej

• modelowanie trójwymiarowe

• teksturowanie i rendering

------------------------------

Semestr I zimowy (1 rok)

W I semestrze obowiązują następujące ćwiczenia oraz zagadnienia:

- wstęp do grafiki bitmapowej i wektorowej

- omówienie strony sprzętowej, rodzajów oprogramowania i ich funkcji

- metodyka i organizacja pracy w środowisku cyfrowym

- cyfrowe narzędzia generyczne (gradienty, wzory, siatki, pędzle)

- narzędzia bitmapowe, praca z kolorem

- narzędzia wektorowe, konwersja bitmapy na wektor (trace)

- liternictwo w grafice bitmapowej i wektorowej

- malarstwo cyfrowe (digital painting)

- retusz fotograficzny

- fotomontaż

- kompozycja wykorzystująca elementy rysunku ręcznego

W I semestrze przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3–5 ćwiczeń (cyfrowych realizacji graficznych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną, np. dyptyku, tryptyku, cyklu graficznego, cyklu fotograficznego.

Wdrażanie programu winno być oparte na konstrukcji poszczególnych ćwiczeń która na początku cyklu dydaktycznego koncentruje się kwestiach warsztatowych (technicznych) a wraz z postępem przesuwa ciężar dydaktyczny na obszar autorskiej wypowiedzi artystycznej.

------------------------------

Semestr II letni (1 rok)

W II semestrze obowiązują następujące ćwiczenia oraz zagadnienia:

- wstęp do grafiki trójwymiarowej

- omówienie strony sprzętowej, rodzajów oprogramowania i ich funkcji

- metodyka i organizacja pracy w środowisku trójwymiarowym

- modelowanie

- mapowanie

- teksturowanie

- budowa sceny, oświetlenie, efekty specjalne

- rendering oraz sposoby zapisu i eksportu sceny

- współpraca aplikacji i metody przenoszenia informacji

- rzeźbienie cyfrowe (sculpting)

- trójwymiarowe narzędzia generyczne (mapy, modyfikatory, skrypty, systemy cząstek)

W II semestrze przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3–5 ćwiczeń (cyfrowych realizacji graficznych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną, np. dyptyku, tryptyku, cyklu graficznego, cyklu fotograficznego.

Wdrażanie programu winno być oparte na konstrukcji poszczególnych ćwiczeń która na początku cyklu dydaktycznego koncentruje się kwestiach warsztatowych (technicznych) a wraz z postępem przesuwa ciężar dydaktyczny na obszar autorskiej wypowiedzi artystycznej.

------------------------------

Semestr III zimowy (2 rok)

W III semestrze obowiązują następujące ćwiczenia oraz zagadnienia:

- zaawansowany fotomontaż

- cyfrowy montaż multimedialny (łączenie technik i sposobów importu materiałów)

- interpretacja problemu za pomocą grafiki bitmapowej, wektorowej, trójwymiarowej

W III semestrze przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3–5 ćwiczeń (cyfrowych realizacji graficznych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną, np. dyptyku, tryptyku, cyklu graficznego, cyklu fotograficznego.

Wdrażanie programu winno być oparte na konstrukcji poszczególnych ćwiczeń która na początku cyklu dydaktycznego koncentruje się kwestiach warsztatowych (technicznych) a wraz z postępem przesuwa ciężar dydaktyczny na obszar autorskiej wypowiedzi artystycznej.

------------------------------

Semestr IV letni (2 rok)

W IV semestrze obowiązują następujące ćwiczenia oraz zagadnienia:

- zaawansowany fotomontaż

- cyfrowy montaż multimedialny (łączenie technik i sposobów importu materiałów)

- interpretacja problemu za pomocą grafiki bitmapowej, wektorowej, trójwymiarowej

W IV semestrze przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3–5 ćwiczeń (cyfrowych realizacji graficznych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną, np. dyptyku, tryptyku, cyklu graficznego, cyklu fotograficznego.

Wdrażanie programu winno być oparte na konstrukcji poszczególnych ćwiczeń która na początku cyklu dydaktycznego koncentruje się kwestiach warsztatowych (technicznych) a wraz z postępem przesuwa ciężar dydaktyczny na obszar autorskiej wypowiedzi artystycznej.

Literatura:

• Adobe Creative Team, Adobe Photoshop CS5. Oficjalny podręcznik, Helion, 2011

• Adobe Creative Team, Adobe Photoshop CS4. Oficjalny podręcznik, Helion, 2009

• Adobe Creative Team, Adobe Illustrator CS5. Oficjalny podręcznik, Helion, 2011

• Adobe Creative Team, Adobe Illustrator CS4. Oficjalny podręcznik, Helion, 2009

• http://tv.adobe.com

• http://www.lynda.com

• http://www.youtube.com/user/lyndapodcast

• Claudia McCue, Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów, Helion 2007

• Bruce Fraser, Jeff Schewe, Real World Camera Raw i Photoshop CS3. Efektywna obróbka zdjęć, Helion 2008

• https://www.youtube.com/user/3dsMaxHowTos

• http://cgsociety.org

• https://cgi.tutsplus.com/tutorials

• http://max3d.pl/

• https://www.3dtotal.com/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.