Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ceramika artystyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-CerArt-AW-4Z-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ceramika artystyczna
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 rok sem. zimowy- Architektura wnętrz-SJ
Punkty ECTS i inne: 15.00 LUB 14.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Punkty ECTS 301.Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe : 100 godzin.


2.Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 70 godzin.


3.Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania(zal. z oceną-przygotowanie ekspozycji prezentującej wykonane prace: 30 godzin.Łącznie 200 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień artystycznych właściwych dla studiowanego kierunku w zakresie rozszerzonym

K_W02:posiada wiedzę w dziedzinie sztuk plastycznych dotyczącą szeroko rozumianego warsztatu artystycznego w zakresie rozszerzonym

K_W03: posiada wiedzę dotyczącą uwarunkowań konstrukcyjnych, technicznych i technologicznych dla realizacji zadań rzeźbiarskich w zakresie podstawowym

K_W04:posiada specjalistyczną wiedzę na temat materiałów i narzędzi ceramicznych w zakresie podstawowym

K_W07:ma podstawową wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie podstawowym

K_W14:wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowanego kierunku oraz wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju w zakresie podstawowym

K_W16:ma szczegółową wiedzę w zakresie unikatowych, tradycyjnych i nowych technik i technologii ceramicznych niezbędną do realizacji własnych projektów artystycznych jak i współpracy w interdyscyplinarnych zespołach architektoniczno – rzeźbiarskich w zakresie podstawowym

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02:potrafi odnieść się do aktualnych zjawisk artystycznych w zakresie rozszerzonym

K_U05:umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie projektowania i realizacji prac artystycznych w zakresie rozszerzonym

K_U06:potrafi zastosować wiedzę z zakresu konstrukcji i technologii ceramicznej przy realizowaniu projektów ceramicznych w zakresie podstawowym

K_U12:potrafi posługiwać się unikatowymi, tradycyjnymi oraz nowymi technikami i technologiami ceramicznymi w zakresie podstawowym

K_U13:kontynuuje rozwijanie umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych zgodnie ze studiowanym kierunkiem w zakresie rozszerzonym

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01:rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób w zakresie rozszerzonym

K_K02:jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji w zakresie podstawowym

K_K05:posiada umiejętność krytycznej oceny w zakresie rozszerzonym


Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, wykład informacyjny, projekt, pokaz, opis, ćwiczenia, doświadczenia, obserwacja, wystawa

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot Ceramika Artystyczna(moduł fakultatywny do wyboru) obejmuje poznanie w stopniu podstawowym problematyki dotyczącej projektowania i realizacji unikatowych form ceramicznych wraz z zagadnieniami techniczno technologicznymi.

Pełny opis:

Ceramika to przedmiot realizowany w formie ćwiczeń. Zakres ćwiczeń obejmuje podstawową wiedzę dotyczącą realizacji unikatowych form ceramicznych wraz z problematyką związaną z technikami i technologiami stosowanymi w ceramice artystycznej.

Opracowywane zagadnienia:

• poznanie metod formułowania wypowiedzi artystycznej charakterystycznych dla ceramiki

• wprowadzenie w podstawowe elementy warsztatu ceramicznego.

• poznanie tradycyjnych technik formowania i kształtowania form ceramicznych.

• wprowadzenie w podstawy designu w ceramice artystycznej

• nadanie określonej formy dla indywidualnego sposobu wypowiedzi artystycznej poprzez podział procesu realizacji ćwiczeń na etapy : idea, szkic, projekt, realizacja.

Literatura:

„Techniki Ceramiki Artystycznej” – Pravoslav Rada

„Wielka Księga Ceramiki” – Joaquim Chavarria

„A Potter’s Handbook” – Glenn C.Nelson

“Ceramika” – Luca Melegati

“Praktyczny Poradnik Ceramika” Warshaw Josie

"The Ceramic Spectrum" Robin Hopper

"Mastering Raku: Making Ware (A Lark Ceramics Book)"Steven Branfman

"Alternative Kilns & Firing Techniques (A Lark Ceramics Book)"

James C. Watkins

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja umiejętności na podstawie bieżącego przygotowania do zajęć- ocena udziału i zaangażowania studenta w realizacji ćwiczeń w oparciu o nabyte umiejętności i wiedzę.(K_W01,K_W02,K_W03,K_W04)

• warunkiem zaliczenia każdego semestru jest zrealizowanie przez studenta ćwiczeń stanowiących program pracowni

• ocena jest wynikiem rzeczowej analizy realizacji zadań

• ocenę stanowi: poziom rozumienia realizowanych tematów, obecność na zajęciach, bieżące przygotowanie do zajęć zaangażowanie i aktywność, opanowanie zakresu umiejętności technicznych i technologicznych(K_U06, K_U12, K_U13 )

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 100 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Paskal
Prowadzący grup: Iwona Langowska, Aleksander Paskal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Ceramika Artystyczna(moduł fakultatywny do wyboru) obejmuje poznanie w stopniu podstawowym problematyki dotyczącej projektowania i realizacji unikatowych form ceramicznych wraz z zagadnieniami techniczno technologicznymi.

Pełny opis:

Ceramika to przedmiot realizowany w formie ćwiczeń. Zakres ćwiczeń obejmuje podstawową wiedzę dotyczącą realizacji unikatowych form ceramicznych wraz z problematyką związaną z technikami i technologiami stosowanymi w ceramice artystycznej.

Opracowywane zagadnienia:

• poznanie metod formułowania wypowiedzi artystycznej charakterystycznych dla ceramiki

• wprowadzenie w podstawowe elementy warsztatu ceramicznego.

• poznanie tradycyjnych technik formowania i kształtowania form ceramicznych.

• wprowadzenie w podstawy designu w ceramice artystycznej

• nadanie określonej formy dla indywidualnego sposobu wypowiedzi artystycznej poprzez podział procesu realizacji ćwiczeń na etapy : idea, szkic, projekt, realizacja.

Literatura:

„Techniki Ceramiki Artystycznej” – Pravoslav Rada

„Wielka Księga Ceramiki” – Joaquim Chavarria

„A Potter’s Handbook” – Glenn C.Nelson

“Ceramika” – Luca Melegati

“Praktyczny Poradnik Ceramika” Warshaw Josie

"The Ceramic Spectrum" Robin Hopper

"Mastering Raku: Making Ware (A Lark Ceramics Book)"Steven Branfman

"Alternative Kilns & Firing Techniques (A Lark Ceramics Book)"

James C. Watkins

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 100 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Paskal
Prowadzący grup: Aleksander Paskal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Ceramika Artystyczna(moduł fakultatywny do wyboru) obejmuje poznanie w stopniu podstawowym problematyki dotyczącej projektowania i realizacji unikatowych form ceramicznych wraz z zagadnieniami techniczno technologicznymi.

Pełny opis:

Ceramika to przedmiot realizowany w formie ćwiczeń. Zakres ćwiczeń obejmuje podstawową wiedzę dotyczącą realizacji unikatowych form ceramicznych wraz z problematyką związaną z technikami i technologiami stosowanymi w ceramice artystycznej.

Opracowywane zagadnienia:

• poznanie metod formułowania wypowiedzi artystycznej charakterystycznych dla ceramiki

• wprowadzenie w podstawowe elementy warsztatu ceramicznego.

• poznanie tradycyjnych technik formowania i kształtowania form ceramicznych.

• wprowadzenie w podstawy designu w ceramice artystycznej

• nadanie określonej formy dla indywidualnego sposobu wypowiedzi artystycznej poprzez podział procesu realizacji ćwiczeń na etapy : idea, szkic, projekt, realizacja.

Literatura:

„Techniki Ceramiki Artystycznej” – Pravoslav Rada

„Wielka Księga Ceramiki” – Joaquim Chavarria

„A Potter’s Handbook” – Glenn C.Nelson

“Ceramika” – Luca Melegati

“Praktyczny Poradnik Ceramika” Warshaw Josie

"The Ceramic Spectrum" Robin Hopper

"Mastering Raku: Making Ware (A Lark Ceramics Book)"Steven Branfman

"Alternative Kilns & Firing Techniques (A Lark Ceramics Book)"

James C. Watkins

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 100 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Paskal
Prowadzący grup: Aleksander Paskal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Ceramika Artystyczna(moduł fakultatywny do wyboru) obejmuje poznanie w stopniu podstawowym problematyki dotyczącej projektowania i realizacji unikatowych form ceramicznych wraz z zagadnieniami techniczno technologicznymi.

Pełny opis:

Ceramika to przedmiot realizowany w formie ćwiczeń. Zakres ćwiczeń obejmuje podstawową wiedzę dotyczącą realizacji unikatowych form ceramicznych wraz z problematyką związaną z technikami i technologiami stosowanymi w ceramice artystycznej.

Opracowywane zagadnienia:

• poznanie metod formułowania wypowiedzi artystycznej charakterystycznych dla ceramiki

• wprowadzenie w podstawowe elementy warsztatu ceramicznego.

• poznanie tradycyjnych technik formowania i kształtowania form ceramicznych.

• wprowadzenie w podstawy designu w ceramice artystycznej

• nadanie określonej formy dla indywidualnego sposobu wypowiedzi artystycznej poprzez podział procesu realizacji ćwiczeń na etapy : idea, szkic, projekt, realizacja.

Literatura:

„Techniki Ceramiki Artystycznej” – Pravoslav Rada

„Wielka Księga Ceramiki” – Joaquim Chavarria

„A Potter’s Handbook” – Glenn C.Nelson

“Ceramika” – Luca Melegati

“Praktyczny Poradnik Ceramika” Warshaw Josie

"The Ceramic Spectrum" Robin Hopper

"Mastering Raku: Making Ware (A Lark Ceramics Book)"Steven Branfman

"Alternative Kilns & Firing Techniques (A Lark Ceramics Book)"

James C. Watkins

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Paskal
Prowadzący grup: Aleksander Paskal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Ceramika Artystyczna(moduł fakultatywny do wyboru) obejmuje poznanie w stopniu podstawowym problematyki dotyczącej projektowania i realizacji unikatowych form ceramicznych wraz z zagadnieniami techniczno technologicznymi.

Pełny opis:

Ceramika to przedmiot realizowany w formie ćwiczeń. Zakres ćwiczeń obejmuje podstawową wiedzę dotyczącą realizacji unikatowych form ceramicznych wraz z problematyką związaną z technikami i technologiami stosowanymi w ceramice artystycznej.

Opracowywane zagadnienia:

• poznanie metod formułowania wypowiedzi artystycznej charakterystycznych dla ceramiki

• wprowadzenie w podstawowe elementy warsztatu ceramicznego.

• poznanie tradycyjnych technik formowania i kształtowania form ceramicznych.

• wprowadzenie w podstawy designu w ceramice artystycznej

• nadanie określonej formy dla indywidualnego sposobu wypowiedzi artystycznej poprzez podział procesu realizacji ćwiczeń na etapy : idea, szkic, projekt, realizacja.

Literatura:

„Techniki Ceramiki Artystycznej” – Pravoslav Rada

„Wielka Księga Ceramiki” – Joaquim Chavarria

„A Potter’s Handbook” – Glenn C.Nelson

“Ceramika” – Luca Melegati

“Praktyczny Poradnik Ceramika” Warshaw Josie

"The Ceramic Spectrum" Robin Hopper

"Mastering Raku: Making Ware (A Lark Ceramics Book)"Steven Branfman

"Alternative Kilns & Firing Techniques (A Lark Ceramics Book)"

James C. Watkins

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)