Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Działania w przestrzeni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-DP-AW-4L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Działania w przestrzeni
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 rok sem. letni- Architektura wnętrz-SJ
Punkty ECTS i inne: 14.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności w zakresie czytania planów budowlanych rysunków technicznych i budowlano-architektonicznych, znajomość oprogramowania 3D, umiejętność rysowania perspektywicznego i stosowania w rysunku geometrii wykreślnej, wrażliwość na aspekty przestrzenne, podstawowe umiejętności manualne.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godziny kontaktowe ćwiczeń, przewidziane w programie): 200


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, konieczny do zaliczenia przedmiotu (wykonanie zadań artystycznych i projektowych, przygotowanie się do zajęć): 150


3. Czas, wymagany do przygotowania się do przeglądu zaliczeniowego: 30


Łącznie w roku akademickim 380 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1 ma szczegółową wiedzę w zakresie trójwymiarowego odwzorowania i skalowania brył, także w ich relacji z przestrzenią (K_W18)

W2 zna i rozumie istotę modelu otwartego i zamkniętego (K_W18)

W3 posiada podstawową warsztatową wiedzę dotyczącą materiałów i narzędzi oraz sposobów ich zastosowania w makietowaniu (K_W19)

W4 posiada wiedzę o sposobach realizowania zadań projektowych w zastanych wnętrzach (K_W20)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1 wykazuje się kreatywnością i wyobraźnią przestrzenną w rozwiązywaniu złożonych zagadnień formalnych i projektowych, dotyczących m.in. trójwymiarowego odwzorowania brył w skali (K_U10)

U2 potrafi przeprowadzić wnikliwą analizę struktury brył oraz zależności przestrzennych zachodzących pomiędzy bryłami a otoczeniem i zastosować jej wyniki dla odwzorowani w skali (K_U11)

U3 umie realizować własne koncepcje artystyczne, świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego i projektowego (w tym szkice, rysunki) (K_U16, K_U21)

U4 umie podejmować samodzielne decyzje odnośnie projektowania i realizacji prac wizualnych (K_U 17)

U5 jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach (K_U 19)

U6 potrafi przygotować dokumentację swojej twórczości wizualnej (K_U20)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1 posiada świadomość poziomu swojej umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia (K_K01)

K2 potrafi pracować indywidualnie a także aktywnie uczestniczyć w pracy zespołowej rozumiejąc wynikający z charakteru tej pracy podział ról i zadań (K_K02)

K3 wykorzystuje technikę makietowania i obrazowania 3D., by przedstawić własne koncepcje plastyczne za pomocą wizualnego języka komunikatywnego dla odbiorcy (K_K07, K_K08)

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

ćwiczeniowa

giełda pomysłów

okrągłego stołu

projektu

 Praca w grupach maksymalnie 10-osobowych, pozwalająca na indywidualizację procesu kształcenia, niezbędną w przypadku specyfiki tego przedmiotu.

 Krótkie wprowadzenie w zagadnienie ćwiczenia wraz z dyskusją na postawiony temat ćwiczenia.

 Pokazy materiałów audiowizualnych oraz dyskusja ze studentami.

 Realizacja zadania poprzedzona jest przedstawieniem przez studentów koncepcji, szkiców, rysunków, projektów wstępnych oraz indywidualnym ich omówieniem i dyskusją.

 Realizacja ćwiczeń w postaci utworów trójwymiarowych – modeli, makiet, indywidualnie lub w zespołach, w zależności od tematu

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- okrągłego stołu
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu tworzenie pola doświadczeń dla szeroko rozumianych działań, form i sytuacji przestrzennych, zarówno w aspekcie modelowym, jak i realnej skali wnętrza.

Istotą nauki przedmiotu jest zrozumienie wpływu przestrzeni i jej zagospodarowania na przebywającego w niej człowieka.

Przedmiot poszerza zakres trójwymiarowej prezentacji wizualnej.

Pełny opis:

Zajęcia mają służyć rozwijaniu wyobraźni przestrzennej i uruchomieniu kreatywności w rozwiązywaniu problemów, związanych z trójwymiarowością brył i przestrzeni wnętrza, przy uwzględnieniu różnych wielkości i skal.

Punktem wyjścia pracy – w ramach tego przedmiotu – jest umiejętność przełożenia form rysunkowych i odręcznych i technicznych na język przestrzeni i materii. W tym celu studenci wykonują szereg ćwiczeń.

Pierwsze z nich to wykonanie przez studenta na podstawie odręcznych szkiców rysunkowych bryły i rzutów modelu formy przestrzennej zamkniętej.

Drugim ćwiczeniem jest realizacja przy użyciu szkiców rysunkowych i ujęć perspektywicznych formy przestrzennej otwartej, stanowiącej model koncepcji przestrzeni, zdeterminowanej elementem o charakterze architektonicznym. Kolejne ćwiczenia będą dotyczyły przekształceń wykonanych modeli przestrzeni za pomocą właściwych środków plastycznych dla osiągnięcia postawionych celów. Powyższe ćwiczenia student rozwiązuje indywidualnie.

Po zakończeniu tego etapu, następne ćwiczenia odbywają się w naturalnej skali wnętrza i będą polegać na odniesieniu się do zastanej sytuacji przestrzennej pomieszczenia w kontekście obecności człowieka. Istotą tych ćwiczeń jest zespołowe rozwiązywanie zagadnień. Przed grupą studentów zostaną postawione różnorodne zadania, których wspólnym mianownikiem jest doświadczanie przestrzeni. To doświadczanie grupa zanotuje we wspólnie stworzonej makiecie, w której będzie zaznaczona ingerencja w przestrzeń pomieszczenia, istotna dla przebywającego w niej człowieka.

Praca nad makietą kończy cykl ćwiczeń.

Przykładowe tematy

1. Bryły

2. Modele przestrzeni z elementem architektonicznym

3. Ingerencje w przestrzeni wnętrza

4. Makieta wnętrza

Literatura:

zależnie od indywidualnego projektu

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia:

Zaliczenie semestru polega na przeglądzie realizowanych prac, krytycznym ich omówieniu i ocenie.

Na ocenę składa się:

 poziom rozumienia zagadnień warsztatowych, ocena koncepcji i umiejętności rozwiązywania problemów w stawianych zadaniach, biegłość techniczna i manualna oraz opanowanie warsztatu

(K_W19, K_W20, K_U10, K_K08)

 poziom samodzielności w rozwiązywaniu stawianych zadań (K_U 17)

 oceniana jest umiejętności i wiedza dotyczącą sporządzania wstępnej dokumentacji pracy rozumianej jako umiejętność formułowania i prezentacji założeń artystycznych (K_U20)

 zaangażowanie i aktywność (K_K01)

 praca samodzielna i w zespole (K_U19, K_K 02, K_K 07)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Maślewski
Prowadzący grup: Grzegorz Maślewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu tworzenie pola doświadczeń dla szeroko rozumianych działań, form i sytuacji przestrzennych, zarówno w aspekcie modelowym, jak i realnej skali wnętrza.

Istotą nauki przedmiotu jest zrozumienie wpływu przestrzeni i jej zagospodarowania na przebywającego w niej człowieka.

Przedmiot poszerza zakres trójwymiarowej prezentacji wizualnej.

Pełny opis:

Zajęcia mają służyć rozwijaniu wyobraźni przestrzennej i uruchomieniu kreatywności w rozwiązywaniu problemów, związanych z trójwymiarowością brył i przestrzeni wnętrza, przy uwzględnieniu różnych wielkości i skal.

Punktem wyjścia pracy – w ramach tego przedmiotu – jest umiejętność przełożenia form rysunkowych odręcznych i technicznych na język przestrzeni i materii.

temat:

PROJEKT ARTYSTYCZNEJ INSTALACJI PRZESTRZENNEJ

instalacja obejmująca i przekształcająca odbiór zadanego wnętrza oraz wiążąca to wnętrze z przestrzenią zewnętrzną

Literatura:

zależnie od indywidualnego projektu

Uwagi:

zajęcia hybrydowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)