Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Działania multimedialne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-DiMul-4z-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Działania multimedialne
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 4 rok sem. zimowy - Sztuka mediów- SJ
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Dobra znajomość programów do montażu i realizacji wideo, umiejętność posługiwania się urządzeniami rejestrującymi obraz i dźwięk.

Zaliczenie przedmiotu „Multimedia”

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Semestr zimowy

Godziny kontaktowe:

30 godz. – godziny kontaktowe (zajęcia w pracowni specjalistycznej) 1 pkt

Praca własna studenta:

30 godz. - czas na pogłębianie wiedzy na temat multimediów, oglądanie filmów, udział w wystawach, festiwalach, pokazach itp. Czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zaliczenia 1 pkt

Razem – 60 godz. i 2 pkt ECTS


Semestr letni

Godziny kontaktowe:

45 godz. – godziny kontaktowe (zajęcia w pracowni specjalistycznej) 1,5 pkt

Praca własna studenta:

30 godz. - czas na organizację i wykonanie zadań w przestrzeni publicznej. 1 pkt

15 godz. - czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zaliczenia 0,5 pkt

Razem – 90 godz. i 3 pkt ECTS

Razem 150 godz i 5 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W01: Dysponuje szczegółową wiedzą na temat zastosowania multimediów w twórczości artystycznej i sztukach wizualnych, H2A_W01 S2A_W01

K_W01: Zna współczesne formy wypowiedzi artystycznej oparte na nowych mediach, podstawową terminologię dotyczącą omawianej gałęzi sztuki, przykłady prac artystycznych oraz główne tendencje w światowej sztuce H2A_W01 S2A_W01

K_W02: Posiada szczegółową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej oraz technicznych możliwości w sztuce wykorzystującej multimedia, zasady komponowania instalacji, symbole A2A_W08

K_W02: Posiada szczegółową wiedzę na temat aktualnych technicznych i technologicznych uwarunkowań twórczości artystycznej i projektowej w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych. A2A_W08

K_W04: Posiada podstawową wiedzę o powiązaniach sztuk wizualnych z innymi dyscyplinami, z psychologią i kategoriami estetycznymi, rozwojem technologii, samodzielnie rozwija wiedzę związaną ze sztuką multimediów oraz zna publikacje związane z tym zagadnieniem.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U01: Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną podatną na dalsze kształtowanie, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych z wykorzystaniem wiedzy i refleksji w obrębie szeroko rozumianych dziedzin sztuk wizualnych. A2_U11

K_U02: Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej, świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego dla osiągnięcia zamierzonych wartości estetycznych i komunikacji, potrafi wykorzystywać nowe media do własnych kreacji artystycznych. A2A_U12

K_U03: Umie podejmować podstawowe decyzje odnośnie projektowania i realizacji prac artystycznych z zastosowaniem multimediów, wykorzystując właściwą technikę. Dobierać odpowiednie środki wyrazu oraz wykonywać swoje prace estetycznie i poprawnie technicznie A2A_U13

K_U06: Posiada podstawowy zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych. A2A_U16

K_U07: Posiada umiejętności wykorzystywania wzorców leżących u podstaw kreacji ruchomego obrazu, umożliwiających swobodę wypowiedzi artystycznej, wynikającej z niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji, emocjonalności.

Poszerza swoje umiejętności warsztatowe, by w przyszłości realizować autorskie projekty.

Samodzielnie podejmuje działania służące jego dalszemu rozwojowi

Potrafi działać w przestrzeni publicznej, odnosić się do przestrzeni miasta, znajdować odpowiedni kontekst plastyczny i tematyczny A2A_U17

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K01: Rozwija wrażliwość artystyczną, by w przyszłości przełożyć nabytą wiedzę i doświadczenie na pola o charakterze społecznym, rozwija umiejętność krytycznej oceny. A2A_K04 H2A_K03 S2A_K03

K_K04: Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich rozwijania A2A_K01 H2A_K01 S2A_K01 S2A_K05 S2A_K06

K_K08: Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się. Prezentuje publicznie swoje realizacje twórcze, wzbogacając je o kompetentny komentarz autorski, uczestniczy w życiu artystycznym. Poprzez działania w obszarach publicznych wzbogaca życie kulturalne miasta A2A_K05

Metody dydaktyczne:

Praca w grupach nie większych niż 12 osób pozwalająca na indywidualizację procesu kształcenia, niezbędnego w odniesieniu do charakteru przedmiotu.

Każde nowe zadanie poprzedzone jest pokazem materiału ilustracyjnego i dyskusją ze studentami na ten temat.

Studenci przedstawiają projekty prac, które są poddane ocenie grupy pełniącej rolę odbiorcy w celu badania czytelności wypowiedzi i doboru odpowiednich środków wyrazu.

Podczas zajęć zostaje wypracowana najodpowiedniejsza metoda i technika realizacji pracy.

Studenci realizują swoje zadania w wybranych miejscach, podejmują się samodzielnej organizacji w przypadku zadań w przestrzeni publicznej.

Realizacja zadań przewidzianych w programie odbywa się indywidualnie, z wyjątkiem ćwiczeń, które są nastawione na współpracę i podejmowanie odpowiednich ról.

Wybrane zadania realizowane są metodą projektów; studenci realizują je samodzielnie według wcześniej ustalonych założeń.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń

Skrócony opis:

Przedmiot Działania multimedialne obejmuje szeroki zakres działań artystycznych z wykorzystaniem nowoczesnych mediów cyfrowych. Służy rozwijaniu plastyki obrazu ruchomego, indywidualnej wypowiedzi artystycznej w sferze audiowizualnej. W zakresie programu mieszczą się wszelkiego rodzaju działania artystyczne bazujące na ruchomych obrazach, projekcjach, instalacjach, działania w przestrzeni publicznej, koncerty multimedialne, performance z użyciem elektroniki, liveacty, multiprojekcje itp.

Pełny opis:

Przedmiot Działania multimedialne ma na celu przede wszystkim rozwój artystyczny studenta w kierunku indywidualnych wypowiedzi artystycznych, pobudza kreatywność oraz zachęca do artystycznych eksperymentów z wykorzystaniem nowych technologi cyfrowych.

Obejmuje szeroki zakres działań artystycznych z wykorzystaniem nowoczesnych mediów cyfrowych. Służy rozwijaniu plastyki obrazu ruchomego, indywidualnej wypowiedzi artystycznej w sferze audiowizualnej. W zakresie programu mieszczą się wszelkiego rodzaju działania artystyczne bazujące na ruchomych obrazach, projekcjach, instalacjach, działania w przestrzeni publicznej, koncerty multimedialne, performance z użyciem elektroniki, liveacty, multiprojekcje itp.

Przedmiot ma za zadanie pobudzić studenta do własnej działalności artystycznej, działań w przestrzeni publicznej, aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych.

Treści programowe:

Działania artystyczne z wykorzystaniem nowych mediów

Instalacja wideo

Multimedialne działania w przestrzeni publicznej

Wykorzystanie multimediów do działań artystycznych w przestrzeni miasta

Koncerty multimedialne, live acty

Organizacja przedsięwzięć artystycznych, współpraca z instytucjami

Formy realizacji:

ćwiczenia przygotowujące do realizacji publicznych

kreacje indywidualne lub zespołowe

projektowanie i realizacja działań artystycznych

organizacja działań w przestrzeni publicznej

live acty, performance

instalacja wideo

site specific, mapping

występy w przestrzeni publicznej

Literatura:

Zalecane źródła wiedzy:

Katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu wideoartu i sztuki współczesnej;

Opracowania multimedialne (CD-ROM, DVD) z zakresu współczesnych sztuk wizualnych, dokumentacje wystaw, pokazów itp.

Zbiory własne prowadzącego, archiwum prac studentów;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie polega na indywidualnym omówieniu, dyskusji i krytycznej analizie przedstawionych prac zaliczeniowych najczęściej w obecności grupy zaliczeniowej, w przypadku realizacji w przestrzeni publicznej, live actów, zaliczeniem jest czynny udział studenta w wydarzeniu.

Wymagania dotyczące zaliczenia:

wykonanie przez studenta wyznaczonych mu zadań, określonych w planach semestralnych

Kryteria oceniania:

zgodność pracy z zadanym tematem oraz z własną zaproponowaną koncepcją (K_U02, K_U03)

poziom artystyczny i estetyczny wykonanych prac (kreatywność, artyzm, plastyka pracy) (K_U01, K_U02, K_U03)

kreatywność wykorzystania środków plastycznych, praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy (K_W01, K_W02, K_W04, K_U03)

poziom intelektualny pracy (K_U01, K_U07)

opanowanie warsztatu, znajomość programów komputerowych, poprawność techniczna pracy (K_U06)

rozwój indywidualnych zdolności studenta w oparciu o zdobytą wiedzę w praktyce (K_K01, K_K04)

nowatorskie ujęcie treści - umiejętność odniesienia swojej pracy do panujących w sztuce trendów (K_W01, K_W02, K_W04)

udział w zajęciach oraz zaangażowanie w zrealizowany projekt (K_K04)

w przypadku wspólnych realizacji lub realizacji w przestrzeni publicznej, aktywny udział w nich, terminowe przygotowanie, udział w organizacji (K_K08)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chilińska
Prowadzący grup: Dorota Chilińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wlaźlak
Prowadzący grup: Tomasz Wlaźlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wlaźlak
Prowadzący grup: Tomasz Wlaźlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wlaźlak
Prowadzący grup: Tomasz Wlaźlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wlaźlak
Prowadzący grup: Tomasz Wlaźlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)