Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fotografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-FOT-GW-2Z-Sj Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne
Nazwa przedmiotu: Fotografia
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - grafika warsztatowa (dm)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie I roku na kierunku Grafika warsztatowa.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu: 180

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury: 150

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach): 30

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk): nie dotyczy

Łącznie: 360 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

1. Posiada wiedzę w zakresie technik fotografii cyfrowej i podstaw fotografii analogowej oraz ich związku z wieloma dziedzinami współczesnego życia. (K_W02)

2. Werbalizuje problematykę formalną, porównuje współzależności warstwy formalnej jak i semantycznej. (K_W01

3. Posługuje się mediami elektronicznymi w indywidualnej kreacji artystycznej w oparciu o wiedzę z zakresu dawnych i współczesnych tendencji sztuki fotograficznej (K_W03)

4. Interpretuje zagadnienia formy w kontekście różnych nurtów fotografii jak i swoich realizacji, a także dostrzega ich znaczenie dla dalszego rozwoju osobowości twórczej.(K_W04)

5. Ma wiedzę dotyczącą uwarunkowań swobodnej i niezależnej kreacji artystycznej.(K_W05)


Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Posługuje się swobodnie fotografią w indywidualnej kreacji artystycznej. (K_U01)

2. Wykorzystuje twórczo elementy języka fotografii. (K_U02 )

3. Komponuje samodzielnie zestawy formy graficzno-fotograficznych. (K_U03)

4. Uwzględnia w procesie twórczym aspekty prawne związane z wykorzystywaniem cudzych prac jako źródła inspiracji. (K_U04)

6. Rozwiązuje zadania z fotografii w sposób twórczy, niezależny i oryginalny. (K_U07)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Wykazuje zaangażowaną, kreatywną i poszukującą postawę. (K_U07)

Metody dydaktyczne:

Prezentacje przykładów realizacji z poprzednich lat studiów, prac artystów fotografików z omówieniem cech formalnych, technicznych i technologicznych;

Wprowadzenie w problematykę zadania, omówienie sposobów realizacji i pokaz przykładowych rozwiązań;


Podział procesu realizacji ćwiczeń na dwa zasadnicze etapy: projekt, samodzielna realizacja. Oba etapy są omawiane z każdym studentem podczas indywidualnych korekt,

przeglądy poszczególnych ćwiczeń - omawianie prac z udziałem grupy studentów, dyskusja.


Skrócony opis:

Fotografia jest to przedmiot realizujący złożony proces kształcenia artystycznego. Jest to uzupełniający przedmiot dla studentów kierunku Grafika, obejmujący zestawy ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu zaawansowania, od zadań aż po realizacje indywidualnych projektów artystycznych.

Pełny opis:

Przedmiot Fotografia realizowany jest w formie ćwiczeń. Ćwiczenia poświęcone są realizacji zadań o wzrastającym stopniu złożoności i trudności. Zakres zadań realizowanych przez studentów obejmuje zarówno podstawy teorii fotografii, jak i zagadnienia warsztatowe.

Realizowane bloki tematyczne:

• Poznanie języka fotograficznego

• Opracowanie indywidualnego sposobu wypowiedzi fotograficznej

• Opanowanie warsztatu fotograficznego

• Tradycyjne i współczesne sposoby uzyskania obrazu fotograficznego

• Opanowanie komputerowych programów graficznych do obróbki obrazu fotograficznego

• Tradycyjne i współczesne zjawiska w fotografii

• Problematyka formalna (ekspresja, kompozycja, forma), fotografia czarno biała, barwna

• Wykorzystanie fotografii w obszarze sztuki

• Kształtowanie indywidualnego języka wypowiedzi artystycznej w fotografii

• Fotografia autonomiczne medium w sztuce

• Wykorzystanie fotografii w innych mediach ( grafika warsztatowa, multimedialna, projektowanie graficzne )

Literatura:

Literatura wymagana (obowiązkowa)

T. Cyprian - Fotografia: technika i technologia, PWN 1972

Dan Simon, Fotografia cyfrowa – Biblia, Helion Gliwice 2005

Skott Kelby, Fotografia cyfrowa – edycja zdjęć, wyd. III, Helion Gliwice 2005

M. Freeman: Fotografia studyjna. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa 1993

Literatura zalecana (uzupełniająca)

Y. Marchesi, Profesjonalna technika oświetleniowa, Warszawa 1988

Zbigniew Tomaszczuk, Świadomość kadru. Szkice z estetyki fotografii, Kropka Warszawa 2003

Zbigniew Tomaszczuk, Odwzajemnione spojrzenie. O fotografii otworkowej, Typoscript, Wrocław 2004

Sławomir Sikora, Fotografia – między dokumentem a symbolem, Instytut Sztuki PAN, Izabelin 2004

Adam Sobota, Konceptualność fotografii, Galeria Bielska BWA 2004

Sławomir Magala, Szkoła widzenia, ASP Wrocław 2000

Praca zbiorowa pod redakcją Adama Soboty, Estetyka i racjonalność fotografii, Oficyna wydawnicza Atut, Wrocław 2002

Vilem Flusser, Ku filozofii fotografii, ASP w Katowicach 2004

Władysław Strzemiński, Teoria widzenia

Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa

A.M. Potocka, Fotografia. Ewolucja medium sztuki, Aletheia,2010

R. Barthes, Światło obrazu, Wydawnictwo KR, Warszawa, 1996

F. Soulages, Estetyka fotografii, Kraków, 2007

U. Czartoryska, Przygody plastyczne fotografii, słowo/obraz

terytoria, Gdańsk, 2002

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia

• zaliczenie każdego semestru polega na przeglądzie prac oraz analizie, krytycznym omówieniu realizacji zadania / ćwiczenia oraz ocenie semestralnej

• na ocenę składa się: obecność na zajęciach, zaangażowanie i aktywność na zajęciach, poziom rozumienia realizowanych zadań, ocena koncepcji i umiejętności tworzenia oryginalnych rozwiązań, umiejętność formułowania i prezentacji założeń artystycznych, umiejętność korzystania z technologii, opanowanie warsztatu

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Jaszewski
Prowadzący grup: Jakub Jaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Fotografia jest to przedmiot realizujący złożony proces kształcenia artystycznego. Jest to uzupełniający przedmiot dla studentów kierunku Grafika, obejmujący zestawy ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu zaawansowania, od zadań aż po realizacje indywidualnych projektów artystycznych.

Pełny opis:

Przedmiot Fotografia realizowany jest w formie ćwiczeń. Ćwiczenia poświęcone są realizacji zadań o wzrastającym stopniu złożoności i trudności. Zakres zadań realizowanych przez studentów obejmuje zarówno podstawy teorii fotografii, jak i zagadnienia warsztatowe.

Realizowane bloki tematyczne:

• Poznanie języka fotograficznego

• Opracowanie indywidualnego sposobu wypowiedzi fotograficznej

• Opanowanie warsztatu fotograficznego

• Tradycyjne i współczesne sposoby uzyskania obrazu fotograficznego

• Opanowanie komputerowych programów graficznych do obróbki obrazu fotograficznego

• Tradycyjne i współczesne zjawiska w fotografii

• Problematyka formalna (ekspresja, kompozycja, forma), fotografia czarno biała, barwna

• Wykorzystanie fotografii w obszarze sztuki

• Kształtowanie indywidualnego języka wypowiedzi artystycznej w fotografii

• Fotografia autonomiczne medium w sztuce

• Wykorzystanie fotografii w innych mediach ( grafika warsztatowa, multimedialna, projektowanie graficzne, animacja )

Literatura:

Literatura wymagana (obowiązkowa)

T. Cyprian - Fotografia: technika i technologia, PWN 1972

Dan Simon, Fotografia cyfrowa – Biblia, Helion Gliwice 2005

Skott Kelby, Fotografia cyfrowa – edycja zdjęć, wyd. III, Helion Gliwice 2005

M. Freeman: Fotografia studyjna. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa 1993

Literatura zalecana (uzupełniająca)

Y. Marchesi, Profesjonalna technika oświetleniowa, Warszawa 1988

Zbigniew Tomaszczuk, Świadomość kadru. Szkice z estetyki fotografii, Kropka Warszawa 2003

Zbigniew Tomaszczuk, Odwzajemnione spojrzenie. O fotografii otworkowej, Typoscript, Wrocław 2004

Sławomir Sikora, Fotografia – między dokumentem a symbolem, Instytut Sztuki PAN, Izabelin 2004

Adam Sobota, Konceptualność fotografii, Galeria Bielska BWA 2004

Sławomir Magala, Szkoła widzenia, ASP Wrocław 2000

Praca zbiorowa pod redakcją Adama Soboty, Estetyka i racjonalność fotografii, Oficyna wydawnicza Atut, Wrocław 2002

Vilem Flusser, Ku filozofii fotografii, ASP w Katowicach 2004

Władysław Strzemiński, Teoria widzenia

Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa

A.M. Potocka, Fotografia. Ewolucja medium sztuki, Aletheia,2010

R. Barthes, Światło obrazu, Wydawnictwo KR, Warszawa, 1996

F. Soulages, Estetyka fotografii, Kraków, 2007

U. Czartoryska, Przygody plastyczne fotografii, słowo/obraz

terytoria, Gdańsk, 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Jaszewski
Prowadzący grup: Jakub Jaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Fotografia jest to przedmiot realizujący złożony proces kształcenia artystycznego. Jest to uzupełniający przedmiot dla studentów kierunku Grafika, obejmujący zestawy ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu zaawansowania, od zadań aż po realizacje indywidualnych projektów artystycznych.

Pełny opis:

Przedmiot Fotografia realizowany jest w formie ćwiczeń. Ćwiczenia poświęcone są realizacji zadań o wzrastającym stopniu złożoności i trudności. Zakres zadań realizowanych przez studentów obejmuje zarówno podstawy teorii fotografii, jak i zagadnienia warsztatowe.

Realizowane bloki tematyczne:

• Poznanie języka fotograficznego

• Opracowanie indywidualnego sposobu wypowiedzi fotograficznej

• Opanowanie warsztatu fotograficznego

• Tradycyjne i współczesne sposoby uzyskania obrazu fotograficznego

• Opanowanie komputerowych programów graficznych do obróbki obrazu fotograficznego

• Tradycyjne i współczesne zjawiska w fotografii

• Problematyka formalna (ekspresja, kompozycja, forma), fotografia czarno biała, barwna

• Wykorzystanie fotografii w obszarze sztuki

• Kształtowanie indywidualnego języka wypowiedzi artystycznej w fotografii

• Fotografia autonomiczne medium w sztuce

• Wykorzystanie fotografii w innych mediach ( grafika warsztatowa, multimedialna, projektowanie graficzne, animacja )

Literatura:

Literatura wymagana (obowiązkowa)

T. Cyprian - Fotografia: technika i technologia, PWN 1972

Dan Simon, Fotografia cyfrowa – Biblia, Helion Gliwice 2005

Skott Kelby, Fotografia cyfrowa – edycja zdjęć, wyd. III, Helion Gliwice 2005

M. Freeman: Fotografia studyjna. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa 1993

Literatura zalecana (uzupełniająca)

Y. Marchesi, Profesjonalna technika oświetleniowa, Warszawa 1988

Zbigniew Tomaszczuk, Świadomość kadru. Szkice z estetyki fotografii, Kropka Warszawa 2003

Zbigniew Tomaszczuk, Odwzajemnione spojrzenie. O fotografii otworkowej, Typoscript, Wrocław 2004

Sławomir Sikora, Fotografia – między dokumentem a symbolem, Instytut Sztuki PAN, Izabelin 2004

Adam Sobota, Konceptualność fotografii, Galeria Bielska BWA 2004

Sławomir Magala, Szkoła widzenia, ASP Wrocław 2000

Praca zbiorowa pod redakcją Adama Soboty, Estetyka i racjonalność fotografii, Oficyna wydawnicza Atut, Wrocław 2002

Vilem Flusser, Ku filozofii fotografii, ASP w Katowicach 2004

Władysław Strzemiński, Teoria widzenia

Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa

A.M. Potocka, Fotografia. Ewolucja medium sztuki, Aletheia,2010

R. Barthes, Światło obrazu, Wydawnictwo KR, Warszawa, 1996

F. Soulages, Estetyka fotografii, Kraków, 2007

U. Czartoryska, Przygody plastyczne fotografii, słowo/obraz

terytoria, Gdańsk, 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Jaszewski
Prowadzący grup: Zdzisław Mackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Fotografia jest to przedmiot realizujący złożony proces kształcenia artystycznego. Jest to uzupełniający przedmiot dla studentów kierunku Grafika, obejmujący zestawy ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu zaawansowania, od zadań aż po realizacje indywidualnych projektów artystycznych.

Pełny opis:

Przedmiot Fotografia realizowany jest w formie ćwiczeń. Ćwiczenia poświęcone są realizacji zadań o wzrastającym stopniu złożoności i trudności. Zakres zadań realizowanych przez studentów obejmuje zarówno podstawy teorii fotografii, jak i zagadnienia warsztatowe.

Realizowane bloki tematyczne:

• Poznanie języka fotograficznego

• Opracowanie indywidualnego sposobu wypowiedzi fotograficznej

• Opanowanie warsztatu fotograficznego

• Tradycyjne i współczesne sposoby uzyskania obrazu fotograficznego

• Opanowanie komputerowych programów graficznych do obróbki obrazu fotograficznego

• Tradycyjne i współczesne zjawiska w fotografii

• Problematyka formalna (ekspresja, kompozycja, forma), fotografia czarno biała, barwna

• Wykorzystanie fotografii w obszarze sztuki

• Kształtowanie indywidualnego języka wypowiedzi artystycznej w fotografii

• Fotografia autonomiczne medium w sztuce

• Wykorzystanie fotografii w innych mediach ( grafika warsztatowa, multimedialna, projektowanie graficzne, animacja )

Literatura:

Literatura wymagana (obowiązkowa)

T. Cyprian - Fotografia: technika i technologia, PWN 1972

Dan Simon, Fotografia cyfrowa – Biblia, Helion Gliwice 2005

Skott Kelby, Fotografia cyfrowa – edycja zdjęć, wyd. III, Helion Gliwice 2005

M. Freeman: Fotografia studyjna. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa 1993

Literatura zalecana (uzupełniająca)

Y. Marchesi, Profesjonalna technika oświetleniowa, Warszawa 1988

Zbigniew Tomaszczuk, Świadomość kadru. Szkice z estetyki fotografii, Kropka Warszawa 2003

Zbigniew Tomaszczuk, Odwzajemnione spojrzenie. O fotografii otworkowej, Typoscript, Wrocław 2004

Sławomir Sikora, Fotografia – między dokumentem a symbolem, Instytut Sztuki PAN, Izabelin 2004

Adam Sobota, Konceptualność fotografii, Galeria Bielska BWA 2004

Sławomir Magala, Szkoła widzenia, ASP Wrocław 2000

Praca zbiorowa pod redakcją Adama Soboty, Estetyka i racjonalność fotografii, Oficyna wydawnicza Atut, Wrocław 2002

Vilem Flusser, Ku filozofii fotografii, ASP w Katowicach 2004

Władysław Strzemiński, Teoria widzenia

Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa

A.M. Potocka, Fotografia. Ewolucja medium sztuki, Aletheia,2010

R. Barthes, Światło obrazu, Wydawnictwo KR, Warszawa, 1996

F. Soulages, Estetyka fotografii, Kraków, 2007

U. Czartoryska, Przygody plastyczne fotografii, słowo/obraz

terytoria, Gdańsk, 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Mackiewicz
Prowadzący grup: Zdzisław Mackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Fotografia jest to przedmiot realizujący złożony proces kształcenia artystycznego. Jest to uzupełniający przedmiot dla studentów kierunku Grafika, obejmujący zestawy ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu zaawansowania, od zadań aż po realizacje indywidualnych projektów artystycznych.

Pełny opis:

Przedmiot Fotografia realizowany jest w formie ćwiczeń. Ćwiczenia poświęcone są realizacji zadań o wzrastającym stopniu złożoności i trudności. Zakres zadań realizowanych przez studentów obejmuje zarówno podstawy teorii fotografii, jak i zagadnienia warsztatowe.

Realizowane bloki tematyczne:

• Poznanie języka fotograficznego

• Opracowanie indywidualnego sposobu wypowiedzi fotograficznej

• Opanowanie warsztatu fotograficznego

• Tradycyjne i współczesne sposoby uzyskania obrazu fotograficznego

• Opanowanie komputerowych programów graficznych do obróbki obrazu fotograficznego

• Tradycyjne i współczesne zjawiska w fotografii

• Problematyka formalna (ekspresja, kompozycja, forma), fotografia czarno biała, barwna

• Wykorzystanie fotografii w obszarze sztuki

• Kształtowanie indywidualnego języka wypowiedzi artystycznej w fotografii

• Fotografia autonomiczne medium w sztuce

• Wykorzystanie fotografii w innych mediach ( grafika warsztatowa, multimedialna, projektowanie graficzne, animacja )

Literatura:

Literatura wymagana (obowiązkowa)

T. Cyprian - Fotografia: technika i technologia, PWN 1972

Dan Simon, Fotografia cyfrowa – Biblia, Helion Gliwice 2005

Skott Kelby, Fotografia cyfrowa – edycja zdjęć, wyd. III, Helion Gliwice 2005

M. Freeman: Fotografia studyjna. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa 1993

Literatura zalecana (uzupełniająca)

Y. Marchesi, Profesjonalna technika oświetleniowa, Warszawa 1988

Zbigniew Tomaszczuk, Świadomość kadru. Szkice z estetyki fotografii, Kropka Warszawa 2003

Zbigniew Tomaszczuk, Odwzajemnione spojrzenie. O fotografii otworkowej, Typoscript, Wrocław 2004

Sławomir Sikora, Fotografia – między dokumentem a symbolem, Instytut Sztuki PAN, Izabelin 2004

Adam Sobota, Konceptualność fotografii, Galeria Bielska BWA 2004

Sławomir Magala, Szkoła widzenia, ASP Wrocław 2000

Praca zbiorowa pod redakcją Adama Soboty, Estetyka i racjonalność fotografii, Oficyna wydawnicza Atut, Wrocław 2002

Vilem Flusser, Ku filozofii fotografii, ASP w Katowicach 2004

Władysław Strzemiński, Teoria widzenia

Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa

A.M. Potocka, Fotografia. Ewolucja medium sztuki, Aletheia,2010

R. Barthes, Światło obrazu, Wydawnictwo KR, Warszawa, 1996

F. Soulages, Estetyka fotografii, Kraków, 2007

U. Czartoryska, Przygody plastyczne fotografii, słowo/obraz

terytoria, Gdańsk, 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Mackiewicz
Prowadzący grup: Zdzisław Mackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Fotografia jest to przedmiot realizujący złożony proces kształcenia artystycznego. Jest to uzupełniający przedmiot dla studentów kierunku Grafika, obejmujący zestawy ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu zaawansowania, od zadań aż po realizacje indywidualnych projektów artystycznych.

Pełny opis:

Przedmiot Fotografia realizowany jest w formie ćwiczeń. Ćwiczenia poświęcone są realizacji zadań o wzrastającym stopniu złożoności i trudności. Zakres zadań realizowanych przez studentów obejmuje zarówno podstawy teorii fotografii, jak i zagadnienia warsztatowe.

Realizowane bloki tematyczne:

• Poznanie języka fotograficznego

• Opracowanie indywidualnego sposobu wypowiedzi fotograficznej

• Opanowanie warsztatu fotograficznego

• Tradycyjne i współczesne sposoby uzyskania obrazu fotograficznego

• Opanowanie komputerowych programów graficznych do obróbki obrazu fotograficznego

• Tradycyjne i współczesne zjawiska w fotografii

• Problematyka formalna (ekspresja, kompozycja, forma), fotografia czarno biała, barwna

• Wykorzystanie fotografii w obszarze sztuki

• Kształtowanie indywidualnego języka wypowiedzi artystycznej w fotografii

• Fotografia autonomiczne medium w sztuce

• Wykorzystanie fotografii w innych mediach ( grafika warsztatowa, multimedialna, projektowanie graficzne, animacja )

Literatura:

Literatura wymagana (obowiązkowa)

T. Cyprian - Fotografia: technika i technologia, PWN 1972

Dan Simon, Fotografia cyfrowa – Biblia, Helion Gliwice 2005

Skott Kelby, Fotografia cyfrowa – edycja zdjęć, wyd. III, Helion Gliwice 2005

M. Freeman: Fotografia studyjna. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa 1993

Literatura zalecana (uzupełniająca)

Y. Marchesi, Profesjonalna technika oświetleniowa, Warszawa 1988

Zbigniew Tomaszczuk, Świadomość kadru. Szkice z estetyki fotografii, Kropka Warszawa 2003

Zbigniew Tomaszczuk, Odwzajemnione spojrzenie. O fotografii otworkowej, Typoscript, Wrocław 2004

Sławomir Sikora, Fotografia – między dokumentem a symbolem, Instytut Sztuki PAN, Izabelin 2004

Adam Sobota, Konceptualność fotografii, Galeria Bielska BWA 2004

Sławomir Magala, Szkoła widzenia, ASP Wrocław 2000

Praca zbiorowa pod redakcją Adama Soboty, Estetyka i racjonalność fotografii, Oficyna wydawnicza Atut, Wrocław 2002

Vilem Flusser, Ku filozofii fotografii, ASP w Katowicach 2004

Władysław Strzemiński, Teoria widzenia

Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa

A.M. Potocka, Fotografia. Ewolucja medium sztuki, Aletheia,2010

R. Barthes, Światło obrazu, Wydawnictwo KR, Warszawa, 1996

F. Soulages, Estetyka fotografii, Kraków, 2007

U. Czartoryska, Przygody plastyczne fotografii, słowo/obraz

terytoria, Gdańsk, 2002

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.