Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fotografia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-FOT-I1L-sm-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fotografia I
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 1 rok sem. zimowy Sztuka mediów i iedukacja wizualna (S2)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu fotografii.

Całkowity nakład pracy studenta:

I rok, semestr letni

45 godz. i 2 pkt. ECTS – godziny kontaktowe, ćwiczenia, konsultacje indywidualne, zajęcia w Pracowni Fotografii.

30 godz. i 1,5 pkt. ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć.

15 godz. i 0,5 pkt. ECTS – przygotowanie się do przeglądu zaliczeniowego prac.


Razem 90 godz. i 4 pkt ECTS

45 – godziny kontaktowe, konsultacje

45 – praca indywidualna, przygotowanie do zajęć i przeglądu zaliczeniowego pracEfekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna i rozumie problematykę związaną z technologią i technikami stosowanymi w fotografii. K_W07


W2: Posiada szczegółową wiedzę umożliwiającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej w obszarze medium fotograficznego. K_W13


W3: Posiada szczegółową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji stosowanych w fotografii. K_W14


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wykorzystywać rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych w obrębie szeroko rozumianej fotografii. K_U01


U2: Umie realizować własne koncepcje artystyczne i podejmować samodzielne decyzje odnośnie realizacji prac fotograficznych, wykorzystując właściwą technikę i technologię. K_U02


U3: Potrafi korzystać z umiejętności warsztatowych pozwalających na realizację własnych koncepcji artystycznych w zakresie rejestracji obrazu fotograficznego oraz rozwijać je poprzez samodzielną pracę. K_U05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest zdolny do krytycznej oceny zarówno odbieranych treści, jak i posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy związanej z fotograficznym obrazowaniem. K_K05


K2: Wykazuje się gotowością do samodzielnego podejmowania działań w obszarze fotografii, motywacją i umiejętnością organizacji pracy. K_K01


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące:

-praca ze studentami opiera się na indywidualnych konsultacjach i zbiorowych prezentacjach.


Metody dydaktyczne podające:

- każde ćwiczenie poprzedzone jest wprowadzeniem, wspólną analizą i omówieniem tematu;

- proces dydaktyczny wzbogacony jest o pokazy filmów, albumów, katalogów, prezentacje multimedialne.


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczenia realizowane są w studio fotograficznym, ciemni fotograficznej, plenerze oraz pracowni komputerowej (postprodukcja fotografii);

- praca w grupach maksymalnie 12-osobowych, pozwalająca na indywidualizację procesu kształcenia, niezbędną w przypadku specyfiki tego przedmiotu.

W ramach przedmiotu 20% godzin zajęć może odbyć się w formie zdalnej synchronicznej.


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do świadomego odbierania i kreowania obrazu fotograficznego, formułowania samodzielnej wypowiedzi w obszarze tego medium. Kształcenie studentów w szeroko rozumianej dyscyplinie artystycznej jaką jest Fotografia, z podkreśleniem roli medium fotograficznego, jako ważnego elementu procesu komunikacji międzyludzkiej.

Pełny opis:

Program obejmuje zagadnienia związane z fotografią kreacyjną, studyjną, dokumentalną. Studenci rozwijają umiejętności w zakresie rejestracji i postprodukcji obrazu cyfrowego, pracy w studio i ciemni, jak również profesjonalnego prezentowania fotografii. Poprzez swoje wizualne komunikaty odnoszą się do wybranych zagadnień technicznych, otaczającej ich rzeczywistości, zjawisk w niej zachodzących, osobistych doświadczeń. Proponowane tematy są punktem wyjścia, pretekstem do fotograficznych poszukiwań i dają szansę zaprezentowania własnego sposobu widzenia świata. Kształcenie uwzględnia indywidualność studentów i jest dostosowane do ich umiejętności i predyspozycji.

Literatura:

- Leszek J. Pękalski „Kalejdoskop fotografii. Między techniką a sztuką”, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2012

- Susan Sontag „O fotografii”, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1986

- Boris von Brauchitsch „Mała historia fotografii”, Wydawnictwo CYKLADY, Warszawa, 2004

- „Fotografia XX wieku w Muzeum Ludwig w Kolonii”, Wydawnictwo TASCHEN, Kolonia, 2005

- Andre Rouille ,,Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną", Universitas, Kraków, 2007

- Książki, katalogi, wydawnictwa i czasopisma (bieżące i archiwalne) z zakresu Fotografii i sztuki współczesnej

- Książki, czasopisma, wydawnictwa, materiały promocyjne z zakresu fotografii reklamowej i grafiki użytkowej

- Telewizja, Internet (portale fotograficzne: www.szerokikadr.pl, www.fotopolis.pl, www.swiatobrazu.pl, www.fotoblogia.pl, www.digitalcamerapolska.pl, itp.)

- Wystawy, festiwale fotograficzne w Polsce i za granicą

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie uzyskuje się w trybie semestralnym.

Wymagania dotyczące zaliczenia:

- zaliczenie każdego semestru opiera się na ocenie przygotowanych przez studentów realizacji fotograficznych będących autorską interpretacją zadanych tematów zaprezentowanych publicznie U1 (K_U01), K2 (K_K01)

- podczas zaliczenia prace zostają poddane analizie od strony formalnej, estetycznej, znaczeniowej i następnie ocenione U2 (K_U02), U3 (K_U05)

Kryteria ocen:

- twórcze podejście do zadanych tematów, jakość i oryginalność koncepcji, dojrzałość artystyczna i intelektualna U1 (K_U01), U2 (K_U02), U3 (K_U05)

- świadomości medium, w którym studenci pracują i właściwego doboru środków artystycznych do osiągnięcia zamierzonego celu oraz znajomość strony technicznej i technologicznej W1 (K_W07), W3 (K_W14)

- rozwój świadomości plastycznej i indywidualnych cech studenta w oparciu o zdobytą wiedzę W2 (K_W13), K1 (K_K05), K2 (K_K01)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chilińska
Prowadzący grup: Dorota Chilińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kola
Prowadzący grup: Anna Kola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak wyżej

Pełny opis:

jak wyżej

Literatura:

jak wyżej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)