Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fotografia kreacyjna w promocji i reklamie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-FotKrR-5Z-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fotografia kreacyjna w promocji i reklamie
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru dla kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna-2-5 rok -SJ
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu fotografii użytkowej.

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. i 2 pkt ECTS – godziny kontaktowe, ćwiczenia, konsultacje indywidualne, zajęcia w Pracowni Intermediów.

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć.

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta i przygotowanie się do przeglądu zaliczeniowego prac.


razem 60 godz. i 3 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: K_W02 Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej stosowanych w fotografii. A2_W08


W2: K_W03 Posiada rozszerzoną wiedzę na temat aktualnych technicznych i technologicznych uwarunkowań

twórczości projektowej w zakresie fotografii. A2_W12

W3: K_W09: Zna i rozumie metody analizy, wartościowania i problematyzowania wytworów z zakresu reklamy i promocji. H2A_W07
Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: K_U01 Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych z wykorzystaniem wiedzy i refleksji w obrębie szeroko rozumianej fotografii. A2_U11


U2: K_U02 Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie fotografii, świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego. A2_U12


U3: K_U03 Umie podejmować samodzielne decyzje odnośnie realizacji prac fotograficznych, wykorzystując właściwą technikę i technologię. A2_U13


U4: K_W07 Umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy z obszaru historii sztuki, formy wizualnej, zjawisk w sztuce dawnej, współczesnej i najnowszej w obszarze medium fotograficznego. A2_W10, H2A_W06

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: K_K02 Potrafi kreować własny wizerunek poprzez umiejętne łączenie różnych środków i mediów w wypowiedzi artystycznej. A2_K03


K2: K_K05 Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia oraz potrafi inspirować inne osoby. A2_K01, H2A_K01, S2A_K01, S2A_K05, S2A_K06


K3: K_K08 Potrafi w sposób świadomy oraz poparty doświadczeniem wykorzystywać: wyobraźnię, intuicję, emocjonalność, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów fotograficznych oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i sprostania warunkom związanym

z publicznymi prezentacjami. A2_K03Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące:

-praca ze studentami opiera się na indywidualnych konsultacjach i zbiorowych prezentacjach


Metody dydaktyczne podające:

- każde ćwiczenie poprzedzone jest wprowadzeniem, wspólną analizą i omówieniem tematu

- proces dydaktyczny wzbogacony jest o pokazy filmów, albumów, katalogów, prezentacje multimedialne


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczenia realizowane są w studio fotograficznym, plenerze oraz pracowni komputerowej (postprodukcja fotografii)

- praca w grupach maksymalnie 12-osobowych, pozwalająca na indywidualizację procesu kształcenia, niezbędną w przypadku specyfiki tego przedmiotu.


Skrócony opis:

Przedmiot „Fotografia kreacyjna w promocji i reklamie” obejmuje praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i metodami pracy w poszczególnych, wybranych działach promocji i reklamy. Zdobywa wiedzę doświadczenie w zakresie techniki i efektów specjalnych stosowanych w promocji i reklamie. Poznaje tajniki warsztatu profesjonalnej fotografii promocyjnej i reklamowej.

Pełny opis:

Treści programowe:

- wybrane zagadnienia z początków historii reklamy

- sylwetki i dokonania wybitnych twórców kreacyjnej fotografii reklamowej

- zasady i metody pracy w wybranych działach fotografii reklamowej

- środki wyrazu i efekty specjalne stosowane w promocji i reklamie

- technika wykonania zdjęć katalogowych w ujęciu (packshot) i w ujęciu reklamowym

- relacje pomiędzy fotografią reklamową a tekstem ; billboard, plakat społeczny , plakat polityczny , artystyczny itd.

Literatura:

- Książki, czasopisma, wydawnictwa, materiały promocyjne z zakresu fotografii reklamowej i grafiki użytkowej

- Reklama prasowa, internetowa, zewnętrzna, telewizyjna

Lektura uzupełniająca:

D&AD Annual :

- The Best Advertising and Design in the World, D and AD Awards Staff, J. Wiedemann, Wydawnictwo TASCHEN

- „Advertising Now. Print”, J. Wiedemann, Wydawnictwo TASCHEN

- „Advertising Now! TV Commercials”, J. Wiedemann, Wydawnictwo TASCHEN

- „Advertising Now! Online”, J. Wiedemann, Wydawnictwo TASCHEN

- Michael Freeman „Fotografia studyjna”, WNT, Warszawa, 1993

- Michael Freeman „Światło i oświetlenie w fotografii cyfrowej”, National Geographic, Warszawa, 2008

- Eberhard Schuy ,, Fotografia produktowa”, Galaktyka , Łódz , 2013

- Michael Freeman „Światło i oświetlenie w fotografii cyfrowej”, National Geographic, Warszawa, 2008

- A. Ullmann ,,Triki w fotografii”, Wydawnictwo Naukowo – Techniczne, Warszawa 1973

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jędrej
Prowadzący grup: Jolanta Jędrej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot „Fotografia kreacyjna w promocji i reklamie” obejmuje praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i metodami pracy w poszczególnych, wybranych działach promocji i reklamy. Zdobywa wiedzę doświadczenie w zakresie techniki i efektów specjalnych stosowanych w promocji i reklamie oraz postprodukcji obrazu cyfrowego. Poznaje tajniki warsztatu profesjonalnej fotografii promocyjnej i reklamowej oraz postprodukcji fotografii cyfrowej.

Pełny opis:

Treści programowe:

- wybrane zagadnienia z początków historii reklamy

- sylwetki i dokonania wybitnych twórców kreacyjnej fotografii reklamowej

- zasady i metody pracy w wybranych działach fotografii reklamowej

- środki wyrazu i efekty specjalne stosowane w promocji i reklamie

- technika wykonania zdjęć katalogowych w ujęciu (packshot) i w ujęciu reklamowym

- relacje pomiędzy fotografią reklamową a tekstem ; billboard, plakat społeczny , plakat polityczny , artystyczny itd.

- postprodukcja fotografii cyfrowej

- retusz High-End

Literatura:

- Książki, czasopisma, wydawnictwa, materiały promocyjne z zakresu fotografii reklamowej i grafiki użytkowej

- Reklama prasowa, internetowa, zewnętrzna, telewizyjna

Lektura uzupełniająca:

D&AD Annual :

- The Best Advertising and Design in the World, D and AD Awards Staff, J. Wiedemann, Wydawnictwo TASCHEN

- „Advertising Now. Print”, J. Wiedemann, Wydawnictwo TASCHEN

- „Advertising Now! TV Commercials”, J. Wiedemann, Wydawnictwo TASCHEN

- „Advertising Now! Online”, J. Wiedemann, Wydawnictwo TASCHEN

- Michael Freeman „Fotografia studyjna”, WNT, Warszawa, 1993

- Michael Freeman „Światło i oświetlenie w fotografii cyfrowej”, National Geographic, Warszawa, 2008

- Eberhard Schuy ,, Fotografia produktowa”, Galaktyka , Łódz , 2013

- Michael Freeman „Światło i oświetlenie w fotografii cyfrowej”, National Geographic, Warszawa, 2008

- A. Ullmann ,,Triki w fotografii”, Wydawnictwo Naukowo – Techniczne, Warszawa 1973

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jędrej
Prowadzący grup: Jolanta Jędrej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot „Fotografia kreacyjna w promocji i reklamie” obejmuje praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i metodami pracy w poszczególnych, wybranych działach promocji i reklamy. Zdobywa wiedzę doświadczenie w zakresie techniki i efektów specjalnych stosowanych w promocji i reklamie oraz postprodukcji obrazu cyfrowego. Poznaje tajniki warsztatu profesjonalnej fotografii promocyjnej i reklamowej oraz postprodukcji fotografii cyfrowej.

Pełny opis:

Treści programowe:

- wybrane zagadnienia z początków historii reklamy

- sylwetki i dokonania wybitnych twórców kreacyjnej fotografii reklamowej

- zasady i metody pracy w wybranych działach fotografii reklamowej

- środki wyrazu i efekty specjalne stosowane w promocji i reklamie

- technika wykonania zdjęć katalogowych w ujęciu (packshot) i w ujęciu reklamowym

- relacje pomiędzy fotografią reklamową a tekstem ; billboard, plakat społeczny , plakat polityczny , artystyczny itd.

- postprodukcja fotografii cyfrowej

- retusz High-End

Literatura:

- Książki, czasopisma, wydawnictwa, materiały promocyjne z zakresu fotografii reklamowej i grafiki użytkowej

- Reklama prasowa, internetowa, zewnętrzna, telewizyjna

Lektura uzupełniająca:

D&AD Annual :

- The Best Advertising and Design in the World, D and AD Awards Staff, J. Wiedemann, Wydawnictwo TASCHEN

- „Advertising Now. Print”, J. Wiedemann, Wydawnictwo TASCHEN

- „Advertising Now! TV Commercials”, J. Wiedemann, Wydawnictwo TASCHEN

- „Advertising Now! Online”, J. Wiedemann, Wydawnictwo TASCHEN

- Michael Freeman „Fotografia studyjna”, WNT, Warszawa, 1993

- Michael Freeman „Światło i oświetlenie w fotografii cyfrowej”, National Geographic, Warszawa, 2008

- Eberhard Schuy ,, Fotografia produktowa”, Galaktyka , Łódz , 2013

- Michael Freeman „Światło i oświetlenie w fotografii cyfrowej”, National Geographic, Warszawa, 2008

- A. Ullmann ,,Triki w fotografii”, Wydawnictwo Naukowo – Techniczne, Warszawa 1973

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)