Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fotografia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-FotSpo-4L-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fotografia społeczna
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru dla kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna-2-5 rok -SJ
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu fotografii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Semestr letni

30 godz. i 1 pkt ECTS – godziny kontaktowe, ćwiczenia, konsultacje indywidualne, zajęcia w Pracowni Intermediów.

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć.

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta i przygotowanie się do przeglądu zaliczeniowego prac.

razem 60 godz. i 2 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej stosowanych w fotografii. K_W02


W2: Posiada rozszerzoną wiedzę na temat aktualnych technicznych i technologicznych uwarunkowań

twórczości artystycznej w zakresie fotografii. K_W03


W3: Umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy z obszaru historii sztuki, formy wizualnej, zjawisk w sztuce dawnej, współczesnej i najnowszej w obszarze medium fotograficznego. K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych z wykorzystaniem wiedzy i refleksji w obrębie szeroko rozumianej fotografii. K_U01


U2: Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie fotografii, świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego. K_U02


U3: Umie podejmować samodzielne decyzje odnośnie realizacji prac fotograficznych, wykorzystując właściwą technikę i technologię. K_U03


U4: Posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych w obszarze fotografii. K_U06


U5: Posiada umiejętności wykorzystywania wzorców leżących

u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiających swobodę wypowiedzi artystycznej, wynikającej z niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji, emocjonalności w zakresie rejestracji obrazu fotograficznego. K_U07


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi kreować własny wizerunek poprzez umiejętne łączenie różnych środków i mediów w wypowiedzi artystycznej w obszarze medium fotograficznego. K_K02


K2: Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia oraz potrafi inspirować inne osoby. K_K05


K3: Potrafi w sposób świadomy oraz poparty doświadczeniem wykorzystywać: wyobraźnię, intuicję, emocjonalność, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów fotograficznych oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i sprostania warunkom związanym

z publicznymi prezentacjami. K_K08


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące:

-praca ze studentami opiera się na indywidualnych konsultacjach i zbiorowych prezentacjach


Metody dydaktyczne podające:

- każde ćwiczenie poprzedzone jest wprowadzeniem, wspólną analizą i omówieniem tematu

- proces dydaktyczny wzbogacony jest o pokazy filmów, albumów, katalogów, prezentacje multimedialne


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczenia realizowane są w studio, ciemni fotograficznej i plenerze

- praca w grupach maksymalnie 12-osobowych, pozwalająca na indywidualizację procesu kształcenia, niezbędną w przypadku specyfiki tego przedmiotu.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Przedmiot Fotografia społeczna obejmuje twórczość komentującą świat współczesny, otaczającą nas rzeczywistość i człowieka poprzez fotograficzne medium. Wykorzystuje przy tym analogowe i cyfrowe techniki zapisu obrazu fotograficznego. Stawia sobie za cel rozwijanie umiejętności obserwacji i rejestracji rzeczywistości. Dokumentując relacje zachodzące pomiędzy ludźmi, między człowiekiem, a miejscem, w którym żyje - staje się medium zmieniającym nasze spojrzenie na te zjawiska.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest rozwijanie wrażliwości wizualnej, umiejętności postrzegania zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu, twórczego myślenia realizowanego w obszarze fotografii dokumentalnej, z podkreśleniem roli medium fotograficznego, jako ważnego elementu procesu komunikacji międzyludzkiej. Fotograficzne obrazy rejestrujące czas i miejsce, w którym żyjemy stają się często komentarzem skłaniającym do refleksji.

Szczególny nacisk kładziony jest na poszukiwanie indywidualnego obszaru interpretacji oraz świadomej fotograficznej wypowiedzi, poprzez różne sposoby fotograficznego obrazowania (dokument, reportaż). Kształcenie twórców świadomych technik i używanych przez nich narzędzi.

Studenci rozwijają umiejętność budowania wypowiedzi w oparciu o cykl prac. Odnoszą się do zagadnienia obiektywizmu i subiektywizmu w fotografii. Wypracowują metody przełożenia osobistego stosunku autora do rzeczywistości na obraz fotograficzny. Operowania środkami wyrazu fotograficznego właściwymi dla dokumentu. Zaznajamiani są z wielowymiarowym kontekstem obrazu fotograficznego (socjologicznym, psychologicznym, estetycznym).

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnej twórczości artystycznej, pracy zawodowej i realizacji artystycznej części pracy dyplomowej.

Tematy ćwiczeń podzielone są na trzy bloki tematyczne w semestrze (dwa tematy sugerowane przez prowadzącego i jeden temat dowolny), rejestrujące i komentujące:

- zjawiska zachodzące w otaczającej rzeczywistości (dokument, reportaż)

- miejsce człowieka w otaczającym świecie (portret socjologiczny).

Literatura:

- Książki, katalogi, wydawnictwa i czasopisma (bieżące i archiwalne) z zakresu Fotografii

- Telewizja, Internet

- Wystawy, Festiwale fotograficzne w Polsce i za granicą

Lektura uzupełniająca:

- Boris von Brauchitsch „Mała historia fotografii”, Wydawnictwo CYKLADY, Warszawa, 2004

- „Fotografia XX wieku w Muzeum Ludwig w Kolonii”, Wydawnictwo TASCHEN, Kolonia, 2005

- Monika Kozień-Świca, Marta Miskowiec [red.] „Rzeczywistość a dokument”, 5.Krakowska Dekada Fotografii, MHF, Kraków, 2008

- Lech Lechowicz „Historia fotografii”, PWSFTiT, Łódź, 2012

- Naomi Rosenblum '”Historia fotografii światowej”, przeł. I. Baturo, Wydawnictwo Baturo oraz Grafis Projekt, Bielsko-Biała, 2005

- Zbigniew Tomaszczuk „Łowcy obrazów – szkice z historii fotografii”, Centrum Animacji i Kultury, Warszawa, 1998

Bieżące i archiwalne numery czasopism fotograficznych, tj. „Kwartalnik Fotografia”, „Camera@Obscura”, „Biuletyn Fotograficzny”.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie uzyskuje się w trybie semestralnym.

Wymagania dotyczące zaliczenia:

- zaliczenie każdego semestru opiera się na ocenie przygotowanych przez studentów realizacji fotograficznych będących autorską interpretacją zadanych tematów zaprezentowanych publicznie (K_K02, K_K08, K_U01, K_U03, K_U06)

- podczas zaliczenia prace zostają poddane analizie od strony formalnej, estetycznej, znaczeniowej i następnie ocenione (K_W02, K_W03, K_K08, K_U07)

- istotnym warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo (K_K05)

Kryteria ocen:

- twórcze podejście do zadanych tematów, jakość i oryginalność koncepcji, dojrzałość artystyczna i intelektualna (K_K08, K_W07, K_U02, K_U07)

- świadomości medium, w którym studenci pracują i właściwego doboru środków artystycznych do osiągnięcia zamierzonego celu oraz znajomość strony technicznej i technologicznej (K_W02, K_W03, K_U02, K_U03)

- rozwój świadomości plastycznej i indywidualnych cech studenta w oparciu o zdobytą wiedzę (K_K05)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kola
Prowadzący grup: Anna Kola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak wyżej

Pełny opis:

jak wyżej

Literatura:

jak wyżej

Uwagi:

jak wyżej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)