Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy informatyki dla projektantów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-InfP-AW-1Z-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy informatyki dla projektantów
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 1 rok sem zimowy Architektura wnętrz s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godziny kontaktowe, ćwiczenia grupowe i indywidualne, zajęcia w pracowni specjalistycznej): 30


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, konieczny do zaliczenia przedmiotu (przygotowanie się do zajęć, opanowanie zadanej literatury, wykonanie zadań projektowych): 30


Łącznie w roku akademickim 60 godzin.Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

- Zna podstawową terminologię sztuk plastycznych (K_W02)

- Ma podstawową wiedzę z zakresu cyfrowych technik sztuk wizualnych (K_W11)

- Dysponuje wiedzą na temat związków między poszczególnymi dyscyplinami sztuki, konieczną przy podejmowanych zadaniach projektowych (K_W14)

- Wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy praktycznymi i teoretycznymi aspektami sztuki wizualnej w zakresie projektowania komputerowego (K_W15)

- Posiada podstawową warsztatową wiedzę dotyczącą nowoczesnych instrumentów i programów cyfrowych), ich znaczenia oraz sposobów zastosowania w sztukach wizualnych i projektowych (K_W19)

- Rozumie mechanizmy psychologiczne, społeczne i kulturowe, wpływające na odbiór informacji wizualnej oraz na komunikację społeczną (K_W24)

- Ma podstawową wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze (K_W25).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

- W pracach projektowych potrafi odnieść się do aktualnych zjawisk artystycznych (K_U09)

- Wykazuje się kreatywnością i wyobraźnią przestrzenną w rozwiązywaniu złożonych zagadnień formalnych i projektowych (K_U10)

- Potrafi rozpoznawać i posługiwać się nowymi technikami i technologiami z dziedziny sztuk wizualnych (K_U12)

- Potrafi zastosować wiedzę o technikach cyfrowych do obrazowania i projektowania (K_U14)

- Umie realizować własne koncepcje artystyczne świadomie posługując się narzędziami cyfrowego warsztatu projektowego, wykorzystując właściwe środki formalne i techniki (K_U16)

- Umie podejmować samodzielne decyzje odnośnie do projektowania i realizacji prac wizualnych (K_U17)

- Jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach. (K_U19)

- Wykorzystując techniki cyfrowe, potrafi przygotować dokumentację wizualną twórczości własnej i cudzej (K_U20)

- Świadomie dobiera i wykorzystuje techniki cyfrowe (modelowanie 3D) do odwzorowania na płaszczyźnie analizowanych form przestrzennych, którymi posługuje się m.in. przy prezentacji własnej myśli projektowej (K_U21)

- Klasyfikuje oraz interpretuje zjawiska wizualne, związane z percepcją wzrokową (K_U23)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności warsztatowych – swych kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju i doskonalenia swych umiejętności w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych (K_K01)

- Potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim wyznaczone role lub twórczo inicjując działania grupowe (K_K02)

- Dostrzega i formułuje dylematy, jest zdolny do samokrytyki i krytyczny wobec innych oraz świadomy swej odpowiedzialności decyzyjnej w zakresie kompetencji zawodowych (K_K04)

- Potrafi realizować własne koncepcje plastyczne i projektowe za pomocą wizualnego języka komunikatywnego dla odbiorcy z wykorzystaniem technik cyfrowych (K_K07)

- Potrafi komunikować się z odbiorcami realizacji artystycznych i projektowych, tworząc pola do dyskusji, edukacji i wzajemnego inspirowania się (K_K08)

- Posiada umiejętność krytycznej oceny dzieła projektowego (K_K09)

- Jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji (K_K10)


Metody dydaktyczne:

- Metody dydaktyczne eksponujące (pokaz, prezentacja)

- Metody dydaktyczne podające (opis, pogadanka)

- Metody dydaktyczne poszukujące (metoda ćwiczeniowa, klasyczna metoda problemowa, metoda obserwacji, metoda projektu)

- Działanie w grupie


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot Podstawy informatyki dla projektantów (wprowadzenie do programów bitmapowych, wektorowych i modelowania 3D) ma na celu zapoznanie studenta z technikami pracy z oprogramowaniem do tworzenia i edycji grafiki bitmapowej, rastrowej oraz podstaw pracy w środowisku 3D; Zaznajomienie studenta z jego możliwościami i ograniczeniami, oraz wyrobienie dobrych nawyków przydatnych przy realizacji projektów.

Pełny opis:

- zapoznanie z zasadami powstawania obrazu na ekranie komputera

- wprowadzenie do tworzenia i edycji grafiki bitmapowej, wektorowej oraz podstaw pracy w środowisku 3D i 2D z użyciem oprogramowania (Archicad; Artlantis)

- zapoznanie z formatami plików, ich strukturą, możliwościami i ograniczeniami.

- zapoznanie z technikami bezstratnej pracy z materiałem graficznym

- naukę podstawowych funkcji potrzebnych do wykonania dokumentacji 2D

- naukę podstawowych technik modelowania 3D, właściwości światła i materiałów w oprogramowaniu 3D

- naukę podstawowych technik tworzenia wizualizacji

- zapoznanie z metodami przygotowania materiałów graficznych dla klienta lub do dalszej pracy w grupie

- naukę zarządzania strukturą plików na dysku i kontrolę wersji plików projektu oraz ich archiwizację

- przygotowanie do samodzielnego szukania rozwiązań problemów przy projekcie z użyciem dokumentacji oprogramowania i materiałów dostępnych online.

- zapoznanie z wpływem długotrwałej pracy przy komputerze na ciało człowieka i metodami minimalizowania jej negatywnych skutków

Zakres tematów

- Przedstawienie środowiska pracy i palety narzędzi

- Import modeli 3D z zewnętrznych bibliotek

- Działanie na materiałach wykończeniowych – dodawanie i edycja tekstur

- Wymiarowanie w płaszczyźnie 2D

- Modelowanie w płaszczyźnie 3D

- Działanie na widokach, kładach i elewacjach

- Sposoby zapisu rysunków, szablony i teczka arkuszy

- Przygotowywanie wizualizacji

- Działanie na parametrach materiałów i świateł

- Zasady nazewnictwa oraz sposoby archiwizacji projektów

- Minimalizacja skutków długotrwałej pracy przy komputerze

Literatura:

Zalecana literatura:

- AMBROSE Gavin, HARRIS Paul, "Typografia" – (ISBN: 978-83-01-15256-7(01)

- BIRN Jeremy , "Cyfrowe oświetlenie i rendering" (wydanie II lub III jesli jest w polskiej wersji) - (ISBN 83-246-0790-0)

- de BONO Edward, "Kurs myślenia" (ISBN: 9788372291745)

- DABNER David , "Design i Layout - sztuka projektowania" - (ISBN: 83-89221-69-1)

- Von GLITSCHKA, "Grafika wektorowa. Szkolenie podstawowe" – (ISBN: 978-83-246-3632-7)

- MALKIEWICZ Kris , "Film Lighting: Talks with Hollywood's Cinematographers and Gaffers" - (ISBN-10: 0671766341)

- van SIJLL Jennifer , „Cinematic Storytelling” - (ISBN: 1-932907-05-X)

- TINDEL Nathaniel, "Kręgosłup bez bólu"

- WISSLER Virginia , "Illuminated Pixels: The Why, What, and How of Digital Lighting" (ISBN: 1435456351)

Inne zalecane źródła wiedzy:

- Materiały dostępne w Internecie (np. tutsplus.com)

- Czasopisma z zakresu grafiki komputerowej.

http://techtutor.pl/kurs-autocad/

http://cad.pl/kursy/5-kurs-autocad-poczatkujacy.html

http://cad.pl/kursy/7-kurs-autocad-sredniozaawansowany.html

http://cad.pl/kursy/8-kurs-autocad-zaawansowany.html

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia:

- Zaliczenie kolejnego semestru i roku studiów następuje w oparciu o zrealizowane przez studenta projekty, realizacje

i ćwiczenia określone szczegółowo w planach semestralnych.

- Istotnym warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach

i aktywny w nich udział.

- Zaliczenie polega na indywidualnym omówieniu, dyskusji

i krytycznej analizie przedstawionych prac zaliczeniowych.

Kryteria ocen:

- Jakość koncepcji, dojrzałość intelektualna, umiejętność formułowania idei (K_U09, K_U10, K_K07, K_K08, K_K10)

- Jakość i biegłość techniczna, właściwe użycie technik, staranność i profesjonalizm warsztatu oraz nakład pracy (K_W11, K_W19, K_U12, K_U14, K_U16, K_U21)

- Jakość estetyczna oraz ogólny wyraz artystyczny finalnej realizacji, będący skutkiem połączenia jakości koncepcyjnej i jakości technicznej wykonanego zadania. (K_W14, K_W15, K_U09, K_U10, K_U16, K_U21, K_U23)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Laszewicz
Prowadzący grup: Krystian Laszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dykowska
Prowadzący grup: Joanna Dykowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dykowska
Prowadzący grup: Adam Stawicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)