Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kultura wizualna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-KW-1Z-sm-s2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura wizualna
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 1 rok sem. zimowy Sztuka mediów i iedukacja wizualna (S2)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zakres wymaganych kompetencji studentów obejmuje podstawową wiedzę na temat dawnych i współczesnych przejawów kultury wizualnej w kontekście teorii obrazu i historii sztuki.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

45 godz. udział w wykładach

Praca własna studenta:

7 godz. czas na indywidualną pracę studenta, wykonanie zadań, przygotowanie się do zajęć i przygotowanie pracy do prezentacji zaliczeniowej

8 godz. – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu

Razem: 60 godz. 2 pkt. ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Wiedza

Dysponuje szczegółową wiedzą na temat kultury wizualnej (jej historycznego, antropologicznego, socjologicznego i filozoficznego kontekstu), nowych mediów, podstawowych linii rozwojowych w zakresie sztuki nowoczesnej, współczesnej, a także ich kontekstu historycznego, społeczno-kulturowego i związków z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz zna publikacje związane z tymi zagadnieniami. (K_W01)

Zna i rozumie trendy rozwojowe dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych właściwych dla sztuk wizualnych i audiowizualnych i rozumie ich związek z kulturą wizualną. (K_W02)

Posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod analiz, wartościowania i problematyzowania wytworów z zakresu szeroko rozumianych sztuk wizualnych, audiowizualnych i popularnych estetyk wizualnych. (K_W04)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę w odniesieniu do problematyki kultury wizualnej. (K_U05)

Potrafi przygotować wystąpienia ustne na tematy związane z kulturą, sztuką w relacji do problematyki kultury wizualnej, w tym prezentować publicznie swoje realizacje twórcze wzbogacając je o komentarz autorski, a także formułować opinie krytyczne o wytworach kultury (szczególnie kultury wizualnej) i prezentować opracowania krytyczne na podstawie wiedzy z zakresu sztuki mediów i edukacji wizualnej. (K_U06)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Jest gotów do samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formowania krytycznej argumentacji w odniesieniu do szeroko rozumianej kultury wizualnej .(K_K01)


Dostrzega i wartościuje problemy moralne i etyczne związane z własną i cudzą twórczością osadzoną w różnych kontekstach społecznych (w tym ze współczesną kulturą wizualną) oraz prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. (K_K09)

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące: pokaz

Metody dydaktyczne podające: opis

Metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot Kultura wizualna realizowany jest w formie ćwiczeń. Głównym celem przedmiotu jest ukazanie wybranych elementów szeroko rozumianej kultury wizualnej (w aspektach tradycyjnego obrazu np. malarskiego lub fotograficznego) jak również współczesnych przedstawień wizualnych np. pochodzących ze świata mediów.

Pełny opis:

Przedmiot Kultura wizualna mieści się w nurcie badań (Visual Studies), a więc badań nad szeroko rozumianą wizualnością manifestującą się w kulturze za sprawą licznych fenomenów: tradycyjnych dzieł sztuki, fotografii, filmu, ale także komiksów czy wizualizacji pochodzących z Internetu lub reklam. Ważnym kontekstem będzie tzw. zwrot obrazowy” (W.J.T. Mitchell) oraz „zwrot ikoniczny” (G. Boehm). Nie chodzi o analizowanie dominacji obrazu w kulturze tylko jako skutku gwałtownych i dynamicznych przemian technologicznych, ale i estetyczny, społeczny, kulturowy, antropologiczny i filozoficzny kontekst występowania obrazu; jego tworzenia i recepcji.

Literatura:

Barthes R. (2008). Światło obrazu. Uwagi o fotografii. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia

Baudrillard J. (2002). Precesja symulakrów [w:] M. Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 629-638

Belting H. (2007). Antropologia obrazu; szkice do nauki o obrazie, Kraków: Universitas

Berger J. (1999). O patrzeniu. Warszawa: Fundacja Aletheia

Boehm G. (2014). O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów. Kraków: Universitas (wybrane rozdziały)

Boehm G., Mitchell W.J.T., (2012). Zwrot obrazowy a zwrot ikoniczny: dwa listy [w:] P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej. Kraków: Znak, s. 94-117

Bourriaud N., (2012). Estetyka relacyjna. Kraków: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

Czego chcą od nas obrazy? – wykład profesora W.J.T. Mitchella https://www.mocak.pl/czego-chca-obrazy-wyklad-profesora-w-j-t-mitchella

Didi-Huberman G. (2008). Obrazy mimo wszystko. Kraków: Universitas

Dobrowolski I. Portrecista (film dokumentalny), Polska, 2006

Drozdowski R. (2009). Obrazy na obrazy. Strategie społecznego oporu wobec obrazów dominujących. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Fischer-Lichte E. (2018). Performatywność. Kraków: Księgarnia Akademicka

Heinrich B., „Wieczne życie. O zwierzęcej formie śmierci”, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014

Kamińska M. (2011). Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu. Poznań: Galeria Miejska „Arsenał”

Kizny T. (2013). Wielki terror 1937-1938. Warszawa: Agora SA, Bellona, Narodowe Centrum Kultury

Kurz I., Kwiatkowska P., Zaremba Ł. (2012). Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (wybrane rozdziały)

Lethen H. (2016). Cień fotografa. Obrazy i ich rzeczywistość. Kraków: Universitas

Merleau-Ponty M. (1996). Oko i umysł. Szkice o malarstwie. Gdańsk: obraz/słowo terytoria

Mirzoeff N., (2012). Czym jest kultura wizualna? [w:] P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej. Kraków: Znak, s. 158-192

Mitchell W.J.T. (2013). Czego chcą obrazy; pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury

Pollack M. (2014). Skażone krajobrazy. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne

Rose G. (2010). Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. Warszawa: PWN

Sztompka P., Bogunia-Borowska M. (2012).Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej. Kraków: Znak, s. 94-117

Warburg A. (2016). Atlas obrazów. Mnemosyne, Narodowe Centrum Kultury, Fundacja SPLOT, Warszawa, Kraków

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny pracy studenta jest realizacja ćwiczeń. Zaliczenie odbywa się w oparciu o zrealizowane przez studenta zadania wcześniej omówione w postaci wykładu wprowadzającego. Zaliczenie polega na omówieniu wykonanych ćwiczeń, prezentacji, dyskusji i krytycznej analizie przedstawionych prac zaliczeniowych:

- analiza i omówienie krytyczne prezentowanych prac (K_1, K_2, K_3)

- ocena jakości merytorycznej, artystycznej i estetycznej prac (W_1, W_2, W_3, W_4)

- przegląd prac w trakcie semestru

- ocena semestralna

Elementy oceny: merytoryczna poprawność realizacji, obecność, zaangażowanie, aktywność na zajęciach; ocena twórczego i indywidualnego podejścia do proponowanej problematyki. (U_1, U_2, U_3)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jaworski
Prowadzący grup: Marcin Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczne jak w części A

Pełny opis:

Identyczne jak w części A

Literatura:

Baudrillard J. (2002). Precesja symulakrów [w:] M. Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 629-638

Belting H. (2007). Antropologia obrazu; szkice do nauki o obrazie, Kraków: Universitas

Berger J. (1999). O patrzeniu. Warszawa: Fundacja Aletheia

Boehm G. (2014). O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów. Kraków: Universitas (wybrane rozdziały)

Boehm G., Mitchell W.J.T., (2012). Zwrot obrazowy a zwrot ikoniczny: dwa listy [w:] P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej. Kraków: Znak, s. 94-117

Czego chcą od nas obrazy? – wykład profesora W.J.T. Mitchella https://www.mocak.pl/czego-chca-obrazy-wyklad-profesora-w-j-t-mitchella

Didi-Huberman G. (2008). Obrazy mimo wszystko. Kraków: Universitas

Dobrowolski I. Portrecista (film dokumentalny), Polska, 2006

Drozdowski R. (2009). Obrazy na obrazy. Strategie społecznego oporu wobec obrazów dominujących. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Kamińska M. (2011). Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu. Poznań: Galeria Miejska „Arsenał”

Kizny T. (2013). Wielki terror 1937-1938. Warszawa: Agora SA, Bellona, Narodowe Centrum Kultury

Kurz I., Kwiatkowska P., Zaremba Ł. (2012). Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (wybrane rozdziały)

Lethen H. (2016). Cień fotografa. Obrazy i ich rzeczywistość. Kraków: Universitas

Mirzoeff N., (2012). Czym jest kultura wizualna? [w:] P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej. Kraków: Znak, s. 158-192

Mitchell W.J.T. (2013). Czego chcą obrazy; pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury

Pollack M. (2014). Skażone krajobrazy. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne

Rose G. (2010). Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. Warszawa: PWN

Uwagi:

Zajęcia zapoczątkowane na I r., semestr I (zimowy) będą kontynuowane w II r., semestr III (zimowy).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)