Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Liternictwo i Typografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-LTY-3Z-DM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Liternictwo i Typografia
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy - grafika warsztatowa (dm)
Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy - projektowanie graficzne (dm)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

uzyskanie zaliczenia na ocenę II semestru przedmiotu liternictwo i typografia; opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności oraz

kompetencji społecznych określonych w przedmiotowych efektach kształcenia dla danego semestru.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe realizowane z udziałem nauczycieli: 30 godzin – 1 ECTS;

w ramach godzin kontaktowych przewiduje się samodzielną pracę studenta w tym przygotowanie prac zaliczeniowych i ekspozycji.

Efekty uczenia się - wiedza:

student:

- posiada wiedzę niezbędną do tworzenia złożonego komunikatu wizualnego, K_W01,

- posiada wiedzę na temat historii i aktualnych trendów plakatu typograficznego, K_W01.

Efekty uczenia się - umiejętności:

student:

- formułuje komunikat wizualny za pomocą pisma, K_U02,

- tworzy komunikat wizualny posiadający wartość artystyczną, K_U01, K_U02,

- stosuje krój litery adekwatny do przekazywanych treści, wykorzystuje zabiegi liternicze dla uzyskania czytelnej i logicznej kompozycji,

K_U01, K_U03,


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

student:

- objaśnia walory projektu graficznego w kontakcie z odbiorcą, K_K01,

- wyzwala inwencję twórczą w każdych warunkach i okolicznościach, K_K01,

- doskonali wrażliwość percepcyjną, K_K01,


Metody dydaktyczne:

omówienie sylabusów zajęć,

prezentacja i omówienie tematów ćwiczeń,

korekta prac studenckich,

tematyczne pokazy multimedialne,

rozwiązywanie konkretnych ćwiczeń na miejscu w pracowni (warsztaty),

prezentacja dostępnych publikacji specjalistycznych, w tym prac archiwalnych studentów,

omawianie wystaw sprawozdawczych,

wycieczki dydaktyczne,

uczestnictwo w konkursach graficznych,

organizacja wystaw.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Przedmiot Liternictwo i typografia prowadzi do praktycznego posługiwania się literą autorską, zapisem kaligraficznym, literą konstruowaną,

zasobem istniejących krojów pism w rozmaitych układach i w powiązaniu z innymi elementami kompozycji. Jest głównym przedmiotem

uzupełniającym edukację w zakresie projektowania graficznego i prowadzony jest w formie ćwiczeń, które służą realizacji zadań o

zróżnicowanym stopniu trudności.

Treści programowe obejmują następujące zagadnienia:

1. Litera konstruowana.

2. Układy liternicze:

- zależność formy litery (kroju pisma) od treści przekazywanej informacji (druki użytkowe),

- logotyp, znak literniczy,

- związek litery (pisma) z innymi elementami kompozycji,

- podstawowe zasady typografii,

- skład typograficzny,

- zagadnienie stylu w typografii,

- budowa layout’u.

3. Autorskie kroje pism.

4. Plakat i afisz literniczy.

5. Złożona kompozycja typograficzna (np. kalendarz, plakat autorski).

6. System informacji w przestrzeni publicznej.

Pełny opis:

Przedmiot liternictwo i typografia cyklu w bieżącym zajęć obejmuje następujące, szczegółowe treści programowe:

- plakat typograficzny

- kalendarz literniczy

Przedmiot Liternictwo i typografia w bieżącym cyklu zajęć prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 2–3 ćwiczeń (zadań projektowych) w semestrze.

Wdrażanie programu winno być oparte na takiej konstrukcji poszczególnych ćwiczeń, aby łączyć treści programowe z permanentnym kształceniem artystycznym.

Ponadto w semestrze prowadzony jest cykl kilku (do 3 w semestrze) pokazów tematycznych (film, prezentacja, wykład) poświęconych wybranym zagadnieniom typografii.

Literatura:

Literatura dostępna w Zakładzie Projektowania Graficznego UMK:

- Genslay V., Laurent R., Sabard V., Kaligrafia łacińska, Warszawa, 2008,

- Bernaciński, S., Liternictwo, Warszawa, 1985,

- Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, Warszawa 2008,

- Szantó T., Pismo i styl, Wrocław 1986,

- Frutiger A., Człowiek i jego znaki, Warszawa 2003,

- Felici J., Kompletny przewodnik po typografii, Gdańsk, 2006,

- Willberg H. P., Forsmann F., Pierwsza pomoc w typografii, Warszawa, 2006,

- Chwałowski R., Typografia typowej książki, Warszawa, 2001,

- Bailes P., Haslam A., Pismo i typografia, Warszawa 2010

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia:

Zaliczenie semestru na ocenę poprzedzoną przeglądem i analizą wykonanych ćwiczeń, i ich szczegółowym omówieniu. Ocenia się

zarówno poziom merytoryczny konkretnego rozwiązania, jak też poziom artystyczny.

Na ocenę składa się:

- obecność na zajęciach

- zaangażowanie i aktywność na zajęciach,

- poziom artystyczny i merytoryczny wykonanych samodzielnie ćwiczeń,

- biegłość w opanowaniu warsztatu projektanta (typografa).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skrzypczyk
Prowadzący grup: Krzysztof Skrzypczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Przedmiot Liternictwo i typografia ma na celu przekazanie i utrwalenie w praktyce podstawowej wiedzy teoretycznej na temat historii, zasad budowy i stosowania pisma alfabetycznego, w tym liternictwa narzędziowego,

Ponadto przedmiot ten prowadzi do praktycznego posługiwania się literą (komputerowym składem literniczym) w rozmaitych układach i w powiązaniu z innymi elementami kompozycji, np. ilustracją, znakiem, etc.

Pełny opis:

Przedmiot Liternictwo i typografia –jest głównym przedmiotem uzupełniającym edukację w zakresie projektowania graficznego. Podstawowy zakres problemowy dotyczy wszystkich studentów kierunku grafika (I, II rok). Rok III przeznaczony jest na pogłębienie edukacji w tym zakresie dla studentów specjalności projektowanie graficzne.

Przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3-4 ćwiczeń (zadań projektowych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną,

Wdrażanie programu winno być oparte na takiej konstrukcji poszczególnych ćwiczeń, aby łączyć treści programowe z permanentnym kształceniem artystycznym.

Treści programowe przedmiotu Liternictwo i typografia obejmują następujące zagadnienia szczegółowe:

1. historia pisma alfabetycznego, alfabet łaciński, antykwa klasyczna,

2. konstrukcja litery, litera jedno- i dwuelementowa

3. liternictwo narzędziowe (patyk, pióro ścięte itp. – majuskuła, minuskuła, cancellaresca)

4. litera konstruowana

5. historyczne i współczesne kroje pism

6.systematyka pism drukarskich

7. układy liternicze:

- zależność formy litery (kroju pisma) od treści przekazywanej informacji (druki użytkowe)

- logotyp, znak literniczy

- związek litery (pisma) z innymi elementami kompozycji

- podstawowe zasady typografii

- skład typograficzny

- zagadnienie stylu w typografii

- budowa layout’u

8. świadome wykorzystywanie istniejących zasobów krojów pism w konkretnych zadaniach projektowych

9. identyfikacja wizualna historycznych i współczesnych krojów pism

10. autorskie kroje pism

11. poszukiwanie środków wyrazu w typografii

12. plakat i afisz literniczy

13. złożona kompozycja typograficzna (np. kalendarz autorski, grafika książkowa, itp.)

Literatura:

- Bernaciński S., Liternictwo, Warszawa, 1990,

- Racinowski K., Liternictwo, Warszawa, 1965,

- Szantó T., Pismo i styl, Warszawa, 1986,

- Felici J., Kompletny przewodnik po typografii, Gdańsk, 2006,

- Willberg H. P., Forsmann F., Pierwsza pomoc w typografii, Warszawa, 2006,

- Chwałowski R., Typografia typowej książki, Warszawa, 2001,

- Richaudeau F., Podręcznik typografii i łamania kolumn, Warszawa, 1988,

- Twemlow A., Czemu służy grafika użytkowa?, Warszawa, 2005.

- Ambrowe G., Harris P., Layout. Zasady, kompozycja, zastosowanie, Warszawa 2008,

- Evamy M., Logo. Przewodnik dla projektantów, Warszawa 2008,

- Tomaszewski A., Leksykon pism drukarskich, Krupski i S-ka, 1996,

- Gosney Jon., Odam J., Benson J., Szara księga, komputerowe projektowania czarnobiałych publikacji, Warszawa 1994,

- Burke C., Pismo w technice desktop publishing, Warszawa 1995,

- Chwałowski R., Typografia typowej książki, Gliwice, 2002,

- Samara T., Kroje i kolory pisma Przewodnik dla grafików, Warszawa 2010,

- Mrowczyk J., Niewielki słownik typograficzny, Gdańsk 2008,

- Bailes P., Haslam A., Pismo i typografia, Warszawa 2010,

Uwagi:

projektowanie graficzne sj, rok III

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gojowy
Prowadzący grup: Paweł Gojowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Przedmiot Liternictwo i typografia ma na celu przekazanie i utrwalenie w praktyce podstawowej wiedzy teoretycznej na temat historii, zasad budowy i stosowania pisma alfabetycznego, w tym liternictwa narzędziowego,

Ponadto przedmiot ten prowadzi do praktycznego posługiwania się literą (komputerowym składem literniczym) w rozmaitych układach i w powiązaniu z innymi elementami kompozycji, np. ilustracją, znakiem, etc.

Pełny opis:

Przedmiot Liternictwo i typografia –jest głównym przedmiotem uzupełniającym edukację w zakresie projektowania graficznego. Podstawowy zakres problemowy dotyczy wszystkich studentów kierunku grafika (I, II rok). Rok III przeznaczony jest na pogłębienie edukacji w tym zakresie dla studentów specjalności projektowanie graficzne.

Przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3-4 ćwiczeń (zadań projektowych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną,

Wdrażanie programu winno być oparte na takiej konstrukcji poszczególnych ćwiczeń, aby łączyć treści programowe z permanentnym kształceniem artystycznym.

Treści programowe przedmiotu Liternictwo i typografia obejmują następujące zagadnienia szczegółowe:

1. historia pisma alfabetycznego, alfabet łaciński, antykwa klasyczna,

2. konstrukcja litery, litera jedno- i dwuelementowa

3. liternictwo narzędziowe (patyk, pióro ścięte itp. – majuskuła, minuskuła, cancellaresca)

4. litera konstruowana

5. historyczne i współczesne kroje pism

6.systematyka pism drukarskich

7. układy liternicze:

- zależność formy litery (kroju pisma) od treści przekazywanej informacji (druki użytkowe)

- logotyp, znak literniczy

- związek litery (pisma) z innymi elementami kompozycji

- podstawowe zasady typografii

- skład typograficzny

- zagadnienie stylu w typografii

- budowa layout’u

8. świadome wykorzystywanie istniejących zasobów krojów pism w konkretnych zadaniach projektowych

9. identyfikacja wizualna historycznych i współczesnych krojów pism

10. autorskie kroje pism

11. poszukiwanie środków wyrazu w typografii

12. plakat i afisz literniczy

13. złożona kompozycja typograficzna (np. kalendarz autorski, grafika książkowa, itp.)

Literatura:

- Bernaciński S., Liternictwo, Warszawa, 1990,

- Racinowski K., Liternictwo, Warszawa, 1965,

- Szantó T., Pismo i styl, Warszawa, 1986,

- Felici J., Kompletny przewodnik po typografii, Gdańsk, 2006,

- Willberg H. P., Forsmann F., Pierwsza pomoc w typografii, Warszawa, 2006,

- Chwałowski R., Typografia typowej książki, Warszawa, 2001,

- Richaudeau F., Podręcznik typografii i łamania kolumn, Warszawa, 1988,

- Twemlow A., Czemu służy grafika użytkowa?, Warszawa, 2005.

- Ambrowe G., Harris P., Layout. Zasady, kompozycja, zastosowanie, Warszawa 2008,

- Evamy M., Logo. Przewodnik dla projektantów, Warszawa 2008,

- Tomaszewski A., Leksykon pism drukarskich, Krupski i S-ka, 1996,

- Gosney Jon., Odam J., Benson J., Szara księga, komputerowe projektowania czarnobiałych publikacji, Warszawa 1994,

- Burke C., Pismo w technice desktop publishing, Warszawa 1995,

- Chwałowski R., Typografia typowej książki, Gliwice, 2002,

- Samara T., Kroje i kolory pisma Przewodnik dla grafików, Warszawa 2010,

- Mrowczyk J., Niewielki słownik typograficzny, Gdańsk 2008,

- Bailes P., Haslam A., Pismo i typografia, Warszawa 2010,

Uwagi:

projektowanie graficzne sj, rok III

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gojowy
Prowadzący grup: Paweł Gojowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Przedmiot Liternictwo i typografia ma na celu przekazanie i utrwalenie w praktyce podstawowej wiedzy teoretycznej na temat historii, zasad budowy i stosowania pisma alfabetycznego, w tym liternictwa narzędziowego,

Ponadto przedmiot ten prowadzi do praktycznego posługiwania się literą (komputerowym składem literniczym) w rozmaitych układach i w powiązaniu z innymi elementami kompozycji, np. ilustracją, znakiem, etc.

Pełny opis:

Przedmiot Liternictwo i typografia –jest głównym przedmiotem uzupełniającym edukację w zakresie projektowania graficznego. Podstawowy zakres problemowy dotyczy wszystkich studentów kierunku grafika (I, II rok). Rok III przeznaczony jest na pogłębienie edukacji w tym zakresie dla studentów specjalności projektowanie graficzne.

Przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń. Poszczególne ćwiczenia służą realizacji zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Obowiązuje zasada przeprowadzania 3-4 ćwiczeń (zadań projektowych) w semestrze. Wiele z nich przyjmie z konieczności formę rozbudowaną,

Wdrażanie programu winno być oparte na takiej konstrukcji poszczególnych ćwiczeń, aby łączyć treści programowe z permanentnym kształceniem artystycznym.

Treści programowe przedmiotu Liternictwo i typografia obejmują następujące zagadnienia szczegółowe:

1. historia pisma alfabetycznego, alfabet łaciński, antykwa klasyczna,

2. konstrukcja litery, litera jedno- i dwuelementowa

3. liternictwo narzędziowe (patyk, pióro ścięte itp. – majuskuła, minuskuła, cancellaresca)

4. litera konstruowana

5. historyczne i współczesne kroje pism

6.systematyka pism drukarskich

7. układy liternicze:

- zależność formy litery (kroju pisma) od treści przekazywanej informacji (druki użytkowe)

- logotyp, znak literniczy

- związek litery (pisma) z innymi elementami kompozycji

- podstawowe zasady typografii

- skład typograficzny

- zagadnienie stylu w typografii

- budowa layout’u

8. świadome wykorzystywanie istniejących zasobów krojów pism w konkretnych zadaniach projektowych

9. identyfikacja wizualna historycznych i współczesnych krojów pism

10. autorskie kroje pism

11. poszukiwanie środków wyrazu w typografii

12. plakat i afisz literniczy

13. złożona kompozycja typograficzna (np. kalendarz autorski, grafika książkowa, itp.)

Literatura:

- Bernaciński S., Liternictwo, Warszawa, 1990,

- Racinowski K., Liternictwo, Warszawa, 1965,

- Szantó T., Pismo i styl, Warszawa, 1986,

- Felici J., Kompletny przewodnik po typografii, Gdańsk, 2006,

- Willberg H. P., Forsmann F., Pierwsza pomoc w typografii, Warszawa, 2006,

- Chwałowski R., Typografia typowej książki, Warszawa, 2001,

- Richaudeau F., Podręcznik typografii i łamania kolumn, Warszawa, 1988,

- Twemlow A., Czemu służy grafika użytkowa?, Warszawa, 2005.

- Ambrowe G., Harris P., Layout. Zasady, kompozycja, zastosowanie, Warszawa 2008,

- Evamy M., Logo. Przewodnik dla projektantów, Warszawa 2008,

- Tomaszewski A., Leksykon pism drukarskich, Krupski i S-ka, 1996,

- Gosney Jon., Odam J., Benson J., Szara księga, komputerowe projektowania czarnobiałych publikacji, Warszawa 1994,

- Burke C., Pismo w technice desktop publishing, Warszawa 1995,

- Chwałowski R., Typografia typowej książki, Gliwice, 2002,

- Samara T., Kroje i kolory pisma Przewodnik dla grafików, Warszawa 2010,

- Mrowczyk J., Niewielki słownik typograficzny, Gdańsk 2008,

- Bailes P., Haslam A., Pismo i typografia, Warszawa 2010,

Uwagi:

projektowanie graficzne sj, rok III

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)