Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Media malarskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-MedMal-1Z-sm-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Media malarskie
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 1 rok sem. zimowy Sztuka mediów i iedukacja wizualna (S2)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie malarstwa. Orientuje się w z zjawiskach współczesnej sztuki i kultury. Student wykorzystuje wiedzę i umiejętności jakie zdobył podczas zajęć praktycznych na wcześniejszym etapie studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

30 godz. zajęcia z udziałem prowadzącego Praca własna studenta:


Razem - 30godz. 1 pkt. ECT


Efekty uczenia się - wiedza:

W_1 Zna i rozumie zasady dotyczące obszaru malarstwa w sztuce,

(K_W13)

W_2 Posiada wiedzę dotyczącą realizacji złożonych prac malarskich, środków ekspresji artystycznej stosowanych w pracach malarskich (K_W14)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U_1 Potrafi realizować własne prace malarskie oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego wykorzystania wyobraźni, intuicji i emocjonalności. (K_U04)


U_2 Potrafi korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych prac malarskich oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę. (K_U05)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_1 Potrafi kreować własny wizerunek poprzez umiejętne łączenie różnych środków i mediów w wypowiedzi artystycznej. (K_K03)Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, pokaz, prezentacja,

eksponujące: pokaz, wystawa

poszukujące: ćwiczeniowa, projektu


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Jest to przedmiot poszerzający spojrzenie na malarstwo, skupiający się na poszerzaniu warsztatu malarskiego uwzględniając i odczytując językowe i ikonograficzne znaczenia podstawowych pojęć jak: medium, malować, barwić, znaczyć, dotykać.

Pełny opis:

Działania malarskie jest to przedmiot do wyboru dla studentów całego kierunku „Sztuka mediów i edukacja wizualna”.

Podczas zajęć studenci realizują prace malarskie, poszerzając tradycyjny warsztat, mają okazję pracy w różnych technikach: malarstwo olejne, akrylowe, akwarela. Dotykają takich zagadnień jak malarstwo na tkaninie, nietypowym podłożu, dużym i małym formacie, podejmują próby transferu na płótno różnych materiałów ( np. złocenie) Ponieważ wymiar godzin przedmiotu nie jest bardzo duży, celem jest przede wszystkim stworzenie swoistego laboratorium i miejsca doświadczeń, z którego studenci będą mogli czerpać również w realizacji prac podczas innych zajęć i na kolejnym etapie studiów

Zagadnienia:

Historia malarstwa, kanon, symbolika, przestrzeń, materia, znak, kod

Literatura:

Gage J., Kolor i znaczenie, Universitas, Kraków 2010

Arnheim Rudolf, "Sztuka i percepcja wzrokowa", WAiF 1978

E.M. Gobrich „Zmysł porządku”, Universitas 2009

Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Wydawnictwo literackie, Kraków, 1983

• Książki, katalogi, czasopisma z zakresu sztuki i kultury współczesnej

• Katalogi z zasobów Biblioteki Katedry Rysunku

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia

Zaliczenie semestru polega na przeglądzie prac lub ich dokumentacji i wnikliwej ich ocenie (K_W13)

Prace winny odzwierciedlać wszystkie tematy ćwiczeń, wykonane i zinterpretowane przy pomocy szerokiego spektrum środków artystycznych zgodnych z danym tematem(K_W14)

Podstawowym warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach i aktywny w nich udział (K_K03)

Kryterium ocen

Wysoki poziom techniczno-wykonawczy

Adekwatność użytych środków wobec założeń, tematu, koncepcji pracy

Dojrzałość pracy, poziom intelektualny (K_U04, K_U05)

Zaangażowany stosunek do specjalności i przedmiotu(K_K03)

Student wykonuje prace własnymi materiałami i sprzętem.

Student wykonuje dokumentację fotograficzną swoich prac i umieszcza ją w archiwum prac w Katedrze Rysunku.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Szary
Prowadzący grup: Marek Szary
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)