Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodyka edukacji wizualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-MetAM-3Z-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji wizualnej
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjalności Rysunek mediów -3 rok, sem. zimowy-Sztuka mediów s1
Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 3 rok sem. zimowy-Sztuka mediów- s1
Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 3 rok sem. zimowy - Sztuka mediów- SJ
Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 3 rok sem. zimowy- Sztuka mediów- SJ
Strona przedmiotu: http://www.zea.umk.pl/przedmioty-pedagogiczno-psychologiczne/
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

II rok, semestr zimowy

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

30 godz. i 1 pkt ECTS – godziny kontaktowe, ćwiczenia, konsultacje indywidualne i grupowe z nauczycielem akademickim

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

30 godz. i 1 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, przegląd literatury wykonanie zadań, e-learning i przygotowanie się do zajęć

30 godz. i 1 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta i przygotowanie się do sródsemestralnego testu kontrolnego, zaliczeń, kolokwium


Łącznie w semestrze III: 90 godz., 3 ECTS


II rok, semestr letni

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

30 godz. i 1 pkt ECTS – godziny kontaktowe, ćwiczenia, konsultacje indywidualne i grupowe

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

30 godz. i 1 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, wykonanie zadań, e-learning i przygotowanie się do zajęć

30 godz. i 1 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta i przygotowanie się do sródsemestralnego testu kontrolnego, zaliczeń, kolokwium


Łącznie w semestrze IV: 90 godz., 3 ECTS


III rok, semestr zimowy

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

30 godz. i 1 pkt ECTS – godziny kontaktowe, ćwiczenia, konsultacje indywidualne i grupowe

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

30 godz. i 1 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, wykonanie zadań, e-learning i przygotowanie się do zajęć.

30 godz. i 1 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta i przygotowanie się do sródsemestralnego testu kontrolnego, zaliczeń, kolokwium

Łącznie w semestrze V: 90 godz., 3 ECTSŁącznie: 270 godz. (9 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawową terminologię w zakresie metodyki edukacji audiowizualnej i medialnej; dysponuje wiedzą z zakresu dydaktyki ogólnej (K_W12)

W2: Dysponuje podstawową, uporządkowaną wiedzą w zakresie metodyki edukacji wizualnej, w tym społecznego, twórczego i artystycznego rozwoju człowieka (K_W05)

W3: Analizuje rozwój koncepcji edukacji plastycznej w XIX i XX wieku w Polsce i na świecie (K_W05)

W4: Posiada podstawową wiedzę dotyczącą technik plastycznych, realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej i technologii stosowanych w sztukach wizualnych i audiowizualnych wykorzystywanych w procesie dydaktycznym na II i III etapie kształcenia (K_W02)

W5: Zna główne pojęcia, techniki badań i struktury dyscypliny (dyscyplin), w zakresie których tworzy okazje do uczenia się, uwzględniające różne wzory myślenia swoich uczniów (K_W12)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posiada umiejętności w zakresie przygotowywania programów nauczania i kształcenia w zakresie sztuk wizualnych w oparciu o podstawę programową plastyki dla II, III etapu edukacyjnego; wytwarza programy nauczania uwzględniające odrębności uczniów; potrafi planować pracę uczniów, współpracę ze środowiskiem (K_U12)

U2: Potrafi stosować rozmaite strategie nauczania wykorzystując wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej, typów sensorycznych uczniów oraz faz rozwoju twórczości plastycznej dzieci i młodzieży; zachęca uczniów do rozwijania myślenia krytycznego, myślenia pytajnego, rozwiązywania problemów i umiejętności działania; potrafi posługiwać się technologią informacyjną; realizuje w procesie dydaktycznym cele związane z wychowaniem estetycznym, wychowaniem do sztuki i wychowaniem przez sztukę, zachęcając uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym (K_U12)

U3: Potrafi oceniać wyniki pracy ucznia w zakresie realizacji plastycznych, wiadomości o sztuce i formie plastycznej; stosuje formalne i nieformalne strategie oceniania dla bieżącego szacowania i zapewniania ciągłości rozwoju uczniów pod względem intelektualnym i społecznym (K_U12)

U4: Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych; stosuje wiedzę o efektywnych, werbalnych, niewerbalnych i medialnych technikach komunikacji (K_U05)

U5: Potrafi analizować, diagnozować i interpretować problemy edukacyjne i wychowawcze wykorzystując wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne; potrafi zapewnić uczniom wsparcie dla ich rozwoju intelektualnego, społecznego i osobowościowego (K_U08)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi pracować indywidualnie i w grupie przyjmując różne role, negocjować; dba o kształtowanie korzystnych relacji z gronem pedagogicznym w szkole, z rodzicami i z różnymi instytucjami i podmiotami szerokiej społeczności dla wspierania uczenia się młodzieży i jej osiągnięć (K_K03)

K2: Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w zakresie pracy zespołowej, negocjowania i organizowania, integracji z innymi osobami, prezentowania zadań z zastosowaniem technologii informacyjnych (K_K03; K_K09)

K3: Samodzielnie podejmuje niezależne prace i realizuje projekty twórcze, artystyczno-edukacyjne zarówno w obszarze obiegu artystycznego, jak i w wybranej przestrzeni publicznej, społecznej i pozaartystycznej (K_K04)

K4: Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy; jest refleksyjnym praktykiem, ocenia efekty swoich wyborów i działań w zawodzie na rzecz innych (uczniów, rodziców, innych kolegów w zawodzie i uczącej się społeczności); aktywnie szuka okazji do rozwoju zawodowego (K_K05)

K5: Jest zdolny do efektywnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanych z publicznymi wystąpieniami lub prezentacjami (K_K08)

K6: Jest wrażliwy na problemy drugiego człowieka, charakteryzuje się postawą prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności za innych (K_K07)


Metody dydaktyczne:

• Metody dydaktyczne eksponujące (pokaz, prezentacja)

• Metody dydaktyczne podające (opis, pogadanka)

• Metody dydaktyczne poszukujące (metoda ćwiczeniowa, klasyczna metoda problemowa, metoda obserwacji, metoda projektu, metoda referatu), metody aktywizujące


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta przygotowania i kwalifikacji do pracy nauczyciela plastyki w placówkach szkolnych na II i III etapie edukacyjnym, a także do roli instruktora zajęć plastycznych w pozaszkolnych ośrodkach oświatowych, galeriach i muzeach sztuki; wyposażenie w wiadomości i umiejętności umożliwiające samodzielne projektowanie oraz realizowanie i analizowanie różnorodnych działań edukacyjnych w szeroko pojętej działalności artystycznej i animatorskiej w oparciu o świadomość historyczną i metodologiczną.

Pełny opis:

Przedmiot Metodyka edukacji audiowizualnej i medialnej realizowany jest w formie ćwiczeń. Student zostaje zapoznany ze sposobami realizacji różnych form edukacji wizualnej, zarówno w zakresie projektowania lekcji szkolnej, jak i w pozaszkolnych ośrodkach oświatowych z grupami w różnych przedziałach wiekowych. W trakcie ćwiczeń zostaną omówione podstawowe wiadomości z zakresu dydaktyki ogólnej oraz metodyki szeroko rozumianych zajęć plastycznych.

Bloki tematyczne realizowane w ramach ćwiczeń:

• Podstawy teoretyczne systemu powszechnej edukacji plastycznej

• Zakres pojęcia metodyki. Rys historyczny kształtowania się metod nauczania

• Nauczanie plastyki w wybranych systemach edukacyjnych świata

• Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej (zasady nauczania, cele kształcenia, treści kształcenia, formy organizacyjne kształcenia, metody nauczania, środki dydaktyczne)

• Metodyka wieku szkolnego (edukacja plastyczna II etapu edukacyjnego), metodyka artystycznego szkolnictwa średniego (III etapu edukacyjnego) oraz działań pozaszkolnych

• Projektowanie zajęć szkolnych oraz ich realizacja (kontrola i ocena procesów edukacyjnych; scenariusze zajęć, plan wynikowy, wymagania programowe)

• Ocenianie wyników pracy plastycznej, ocenianie wiadomości o sztuce i formie plastycznej; zagadnienie korekty

• Fazy rozwojowe twórczości plastycznej dzieci i młodzieży

• Techniki plastyczne

• Metoda projektu w nauczaniu

• Warsztat jako nowoczesna forma kształcenia

• Rola muzeum

• Wychowanie estetyczne, wychowanie do sztuki, wychowanie przez sztukę, twórcze wychowanie.

• Pluralizm edukacyjny

• Pedagogika formy

• Zasoby Internetu w nauczaniu i uczeniu się

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Dewey, J. (1975). Sztuka jako doświadczenie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

2. Gloton, R., Clero, C. (1985). Twórcza aktywność dziecka, Warszawa: WSiP

3. Grzegorzewski, B. (1978). Muzeum a wychowanie plastyczne, Warszawa: WSiP

4. Hohense-Ciszewska, H. (1976). Podstawy wiedzy o sztukach plastycznych, Warszawa: WSiP

5. Kościelecki, S. (1975). Współczesna koncepcja wychowania plastycznego, Warszawa: PWN

6. Kupisiewicz, Cz. (1998). Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”

7. Lam, W. (1960). Sztuka dziecka i jej naturalny rozwój, Warszawa: Nasza Księgarnia

8. Lam, W. (1967). Malarstwo dzieci w świetle współczesnych poglądów, Warszawa: Nasza Księgarnia

9. Lam, W. (1974). Problemy wychowania plastycznego, Wrocław: Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich

10. Leppert, R. (2000). Edukacja w świecie współczesnym, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

11. Lewicka, J. (1967). 100 technik plastycznych, Warszawa: Nasza Księgarnia

12. Lewicka, J. Czajkowski, S. (1971). Zajęcia plastyczne z dziećmi klas początkowych, Warszawa: Nasza Księgarnia

13. Tadd, J. L. (1920). Nowe drogi wychowania artystycznego, Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta

14. Marciniak, T. (1976). Problemy wychowania plastycznego, Warszawa: Nasza Księgarnia

15. Mikina, A., Zając, B. (2001). Jak wdrażać metodę projektów?, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

16. Mortkowiczowa, J. (1903). O wychowaniu estetycznym, Warszawa

17. Okoń, W. (1976). Zarys dydaktyki ogólnej, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych

18. Okoń, W. (1999). Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa: WSiP

19. Okoń, W. (1977). Szkoły eksperymentalne w świecie 1900-1975, Warszawa: WSiP

20. Olczak, M. (2009). Trening twórczości - współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

21. Popek, S. (1978). Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, Warszawa: WSiP

22. Popek, S. (1985). Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa: WSiP

23. Popek, S. (red.) (1989). Metodyka plastyki w klasach IV-VIII, Warszawa: WSiP

24. Rudowski, T. (1999). Wybrane zagadnienia współczesnej edukacji plastycznej, Warszawa: UW

25. Read, H. (1976). Wychowanie przez sztukę, Wrocław-Warszawa-Kraków: PAN

26. Szuman, S. (1927). Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej dziecka, Warszawa: WSiP

27. Szuman, S. (1975). O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa: WSiP

28. Szuścik, U. (1999). Kształtowanie percepcji wzrokowej jako stymulator działań plastycznych dziecka, Cieszyn: Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

29. Śliwerski, B. (red.) (1992). Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

30. Szymański, M. (2000). O metodzie projektów, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak

31. Trojanowska-Kaczmarska, A. (1971). Dziecko i twórczość, Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

32. Trojanowska-Kaczmarska, A. (1983). Dziecko i plastyka, Warszawa: WSiP

33. Wojnar, I. (1976). Teoria wychowania estetycznego, Warszawa: PWN

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- aktywność (obecność na zajęciach, zaangażowanie na zajęciach): U1, U2, U3, U4, U5, K1, K2, K3, K5, K6

- praca semestralna: W1, W2, W3, W4, W5, U1, U2, K4, K6

Kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie semestralnej pracy pisemnej:

ndst – 0-50 pkt (poniżej 50 %)

dst- 51-60 pkt (51-60 %)

dst plus- 61-70 pkt (61-70 %)

db- 71-80 pkt (71-80 %)

db plus- 81-90 pkt (81-90 %)

bdb- 91-100 pkt (91-100 %)

Praktyki zawodowe:

Wymiar praktyk oraz zasady i ich formy odbywania wynikają z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. Nr 25, poz.13) oraz Zarządzenia Nr 64 Rektora UMK z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika jednolitego modelu kształcenia nauczycieli na studiach wyższych.

Studenckie praktyki przedmiotowo – metodyczne stanowią integralną cześć kształcenia studentów kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna, którzy zamierzają uzyskać kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela plastyki/ instruktora zajęć w zakresie edukacji wizualnej.

Celem praktyki jest praktyczne poznanie pracy nauczyciela/instruktora oraz działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły (na II i III etapie edukacyjnym)/ pozaszkolnych ośrodków oświatowych (m.in. galerii twórczości dzieci i młodzieży, domu kultury).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Łowkajtis
Prowadzący grup: Dominika Łowkajtis
Strona przedmiotu: http://www.zea.umk.pl/przedmioty-pedagogiczno-psychologiczne/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta przygotowania

i kwalifikacji do pracy nauczyciela plastyki w placówkach szkolnych na II, III etapie edukacyjnym, a także do roli instruktora zajęć plastycznych w pozaszkolnych ośrodkach oświatowych, galeriach

i muzeach sztuki; wyposażenie w wiadomości i umiejętności umożliwiające samodzielne projektowanie oraz realizowanie

i analizowanie różnorodnych działań edukacyjnych w szeroko pojętej działalności artystycznej i animatorskiej w oparciu o świadomość historyczną i metodologiczną.

Pełny opis:

Przedmiot Metodyka edukacji wizualnej realizowany jest w formie ćwiczeń. Student zostaje zapoznany ze sposobami realizacji różnych form edukacji wizualnej, zarówno w zakresie projektowania lekcji szkolnej, jak i w pozaszkolnych ośrodkach oświatowych z grupami

w różnych przedziałach wiekowych. W trakcie ćwiczeń zostaną omówione podstawowe wiadomości z zakresu dydaktyki ogólnej oraz metodyki szeroko rozumianych zajęć plastycznych.

Bloki tematyczne realizowane w ramach ćwiczeń:

• Podstawy teoretyczne systemu powszechnej edukacji plastycznej

• Zakres pojęcia metodyki. Rys historyczny kształtowania się metod nauczania

• Nauczanie plastyki w wybranych systemach edukacyjnych świata

• Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej (zasady nauczania, cele kształcenia, treści kształcenia, formy organizacyjne kształcenia, metody nauczania, środki dydaktyczne)

• Metodyka wieku szkolnego (edukacja plastyczna II, III etapu edukacyjnego), metodyka artystycznego szkolnictwa średniego (IV etapu edukacyjnego) oraz działań pozaszkolnych

• Projektowanie zajęć szkolnych oraz ich realizacja (kontrola i ocena procesów edukacyjnych; scenariusze zajęć, plan wynikowy, wymagania programowe)

• Ocenianie wyników pracy plastycznej, ocenianie wiadomości o sztuce i formie plastycznej; zagadnienie korekty

• Fazy rozwojowe twórczości plastycznej dzieci i młodzieży

• Techniki plastyczne

• Metoda projektu w nauczaniu

• Warsztat jako nowoczesna forma kształcenia

• Rola muzeum

• Wychowanie estetyczne, wychowanie do sztuki, wychowanie przez sztukę, twórcze wychowanie.

• Pluralizm edukacyjny

• Pedagogika formy

• Zasoby Internetu w nauczaniu i uczeniu się

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Dewey, J. (1975). Sztuka jako doświadczenie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Gloton, R., Clero, C. (1985). Twórcza aktywność dziecka, Warszawa: WSiP

Grzegorzewski, B. (1978). Muzeum a wychowanie plastyczne, Warszawa: WSiP

Hohense-Ciszewska, H. (1976). Podstawy wiedzy o sztukach plastycznych, Warszawa: WSiP

Kościelecki, S. (1975). Współczesna koncepcja wychowania plastycznego, Warszawa: PWN

Kupisiewicz, Cz. (1998). Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”

Lam, W. (1960). Sztuka dziecka i jej naturalny rozwój, Warszawa: Nasza Księgarnia

Lam, W. (1967). Malarstwo dzieci w świetle współczesnych poglądów, Warszawa: Nasza Księgarnia

Lam, W. (1974). Problemy wychowania plastycznego, Wrocław: Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Leppert, R. (2000). Edukacja w świecie współczesnym, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Lewicka, J. (1967). 100 technik plastycznych, Warszawa: Nasza Księgarnia

Lewicka, J. Czajkowski, S. (1971). Zajęcia plastyczne z dziećmi klas początkowych, Warszawa: Nasza Księgarnia

Tadd, J.L. (1920). Nowe drogi wychowania artystycznego, Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta

Marciniak, T. (1976). Problemy wychowania plastycznego, Warszawa: Nasza Księgarnia

Mikina, A., Zając, B. (2001). Jak wdrażać metodę projektów?, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Mortkowiczowa, J. (1903). O wychowaniu estetycznym, Warszawa

Okoń, W. (1976). Zarys dydaktyki ogólnej, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych

Okoń, W. (1999). Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa: WSiP

Okoń, W. (1977). Szkoły eksperymentalne w świecie 1900-1975, Warszawa: WSiP

Olczak, M. (2009). Trening twórczości - współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Popek, S. (1978). Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, Warszawa: WSiP

Popek, S. (1985). Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa: WSiP

Popek, S. (red.) (1989). Metodyka plastyki w klasach IV-VIII, Warszawa: WSiP

Rudowski, T. (1999). Wybrane zagadnienia współczesnej edukacji plastycznej, Warszawa: UW

Read, H. (1976). Wychowanie przez sztukę, Wrocław-Warszawa-Kraków: PAN

Szuman, S. (1927). Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej dziecka, Warszawa: WSiP

Szuman, S. (1975). O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa: WSiP

Szuścik, U. (1999). Kształtowanie percepcji wzrokowej jako stymulator działań plastycznych dziecka, Cieszyn: Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Śliwerski, B. (red.) (1992). Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Szymański, M. (2000). O metodzie projektów, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak

Trojanowska-Kaczmarska, A. (1971). Dziecko i twórczość, Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Trojanowska-Kaczmarska, A. (1983). Dziecko i plastyka, Warszawa: WSiP

Wojnar, I. (1976). Teoria wychowania estetycznego, Warszawa: PWN

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Łowkajtis
Prowadzący grup: Dominika Łowkajtis
Strona przedmiotu: http://www.zea.umk.pl/przedmioty-pedagogiczno-psychologiczne/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta przygotowania

i kwalifikacji do pracy nauczyciela plastyki w placówkach szkolnych na II, III etapie edukacyjnym, a także do roli instruktora zajęć plastycznych w pozaszkolnych ośrodkach oświatowych, galeriach

i muzeach sztuki; wyposażenie w wiadomości i umiejętności umożliwiające samodzielne projektowanie oraz realizowanie

i analizowanie różnorodnych działań edukacyjnych w szeroko pojętej działalności artystycznej i animatorskiej w oparciu o świadomość historyczną i metodologiczną.

Pełny opis:

Przedmiot Metodyka edukacji wizualnej realizowany jest w formie ćwiczeń. Student zostaje zapoznany ze sposobami realizacji różnych form edukacji wizualnej, zarówno w zakresie projektowania lekcji szkolnej, jak i w pozaszkolnych ośrodkach oświatowych z grupami

w różnych przedziałach wiekowych. W trakcie ćwiczeń zostaną omówione podstawowe wiadomości z zakresu dydaktyki ogólnej oraz metodyki szeroko rozumianych zajęć plastycznych.

Bloki tematyczne realizowane w ramach ćwiczeń:

• Metodyka wieku szkolnego (edukacja plastyczna II etapu edukacyjnego) oraz działań pozaszkolnych

• Techniki plastyczne

• Metoda projektu w nauczaniu

• Warsztat jako nowoczesna forma kształcenia

• Rola muzeum

• Wychowanie estetyczne, wychowanie do sztuki, wychowanie przez sztukę, twórcze wychowanie.

• Pluralizm edukacyjny

• Pedagogika formy

• Zasoby Internetu w nauczaniu i uczeniu się

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Dewey, J. (1975). Sztuka jako doświadczenie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Gloton, R., Clero, C. (1985). Twórcza aktywność dziecka, Warszawa: WSiP

Grzegorzewski, B. (1978). Muzeum a wychowanie plastyczne, Warszawa: WSiP

Hohense-Ciszewska, H. (1976). Podstawy wiedzy o sztukach plastycznych, Warszawa: WSiP

Kościelecki, S. (1975). Współczesna koncepcja wychowania plastycznego, Warszawa: PWN

Kupisiewicz, Cz. (1998). Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”

Lam, W. (1960). Sztuka dziecka i jej naturalny rozwój, Warszawa: Nasza Księgarnia

Lam, W. (1967). Malarstwo dzieci w świetle współczesnych poglądów, Warszawa: Nasza Księgarnia

Lam, W. (1974). Problemy wychowania plastycznego, Wrocław: Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Leppert, R. (2000). Edukacja w świecie współczesnym, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Lewicka, J. (1967). 100 technik plastycznych, Warszawa: Nasza Księgarnia

Lewicka, J. Czajkowski, S. (1971). Zajęcia plastyczne z dziećmi klas początkowych, Warszawa: Nasza Księgarnia

Tadd, J.L. (1920). Nowe drogi wychowania artystycznego, Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta

Marciniak, T. (1976). Problemy wychowania plastycznego, Warszawa: Nasza Księgarnia

Mikina, A., Zając, B. (2001). Jak wdrażać metodę projektów?, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Mortkowiczowa, J. (1903). O wychowaniu estetycznym, Warszawa

Okoń, W. (1976). Zarys dydaktyki ogólnej, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych

Okoń, W. (1999). Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa: WSiP

Okoń, W. (1977). Szkoły eksperymentalne w świecie 1900-1975, Warszawa: WSiP

Olczak, M. (2009). Trening twórczości - współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Popek, S. (1978). Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, Warszawa: WSiP

Popek, S. (1985). Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa: WSiP

Popek, S. (red.) (1989). Metodyka plastyki w klasach IV-VIII, Warszawa: WSiP

Rudowski, T. (1999). Wybrane zagadnienia współczesnej edukacji plastycznej, Warszawa: UW

Read, H. (1976). Wychowanie przez sztukę, Wrocław-Warszawa-Kraków: PAN

Szuman, S. (1927). Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej dziecka, Warszawa: WSiP

Szuman, S. (1975). O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa: WSiP

Szuścik, U. (1999). Kształtowanie percepcji wzrokowej jako stymulator działań plastycznych dziecka, Cieszyn: Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Śliwerski, B. (red.) (1992). Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Szymański, M. (2000). O metodzie projektów, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak

Trojanowska-Kaczmarska, A. (1971). Dziecko i twórczość, Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Trojanowska-Kaczmarska, A. (1983). Dziecko i plastyka, Warszawa: WSiP

Wojnar, I. (1976). Teoria wychowania estetycznego, Warszawa: PWN

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Łowkajtis
Prowadzący grup: Dominika Łowkajtis
Strona przedmiotu: http://www.zea.umk.pl/przedmioty-pedagogiczno-psychologiczne/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta przygotowania

i kwalifikacji do pracy nauczyciela plastyki w placówkach szkolnych na II, III etapie edukacyjnym, a także do roli instruktora zajęć plastycznych w pozaszkolnych ośrodkach oświatowych, galeriach

i muzeach sztuki; wyposażenie w wiadomości i umiejętności umożliwiające samodzielne projektowanie oraz realizowanie

i analizowanie różnorodnych działań edukacyjnych w szeroko pojętej działalności artystycznej i animatorskiej w oparciu o świadomość historyczną i metodologiczną.

Pełny opis:

Przedmiot Metodyka edukacji wizualnej realizowany jest w formie ćwiczeń. Student zostaje zapoznany ze sposobami realizacji różnych form edukacji wizualnej, zarówno w zakresie projektowania lekcji szkolnej, jak i w pozaszkolnych ośrodkach oświatowych z grupami

w różnych przedziałach wiekowych. W trakcie ćwiczeń zostaną omówione podstawowe wiadomości z zakresu dydaktyki ogólnej oraz metodyki szeroko rozumianych zajęć plastycznych.

Bloki tematyczne realizowane w ramach ćwiczeń:

• Metodyka wieku szkolnego (edukacja plastyczna II etapu edukacyjnego) oraz działań pozaszkolnych

• Techniki plastyczne

• Metoda projektu w nauczaniu

• Warsztat jako nowoczesna forma kształcenia

• Rola muzeum

• Wychowanie estetyczne, wychowanie do sztuki, wychowanie przez sztukę, twórcze wychowanie.

• Pluralizm edukacyjny

• Pedagogika formy

• Zasoby Internetu w nauczaniu i uczeniu się

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Dewey, J. (1975). Sztuka jako doświadczenie, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Gloton, R., Clero, C. (1985). Twórcza aktywność dziecka, Warszawa: WSiP

Grzegorzewski, B. (1978). Muzeum a wychowanie plastyczne, Warszawa: WSiP

Hohense-Ciszewska, H. (1976). Podstawy wiedzy o sztukach plastycznych, Warszawa: WSiP

Kościelecki, S. (1975). Współczesna koncepcja wychowania plastycznego, Warszawa: PWN

Kupisiewicz, Cz. (1998). Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”

Lam, W. (1960). Sztuka dziecka i jej naturalny rozwój, Warszawa: Nasza Księgarnia

Lam, W. (1967). Malarstwo dzieci w świetle współczesnych poglądów, Warszawa: Nasza Księgarnia

Lam, W. (1974). Problemy wychowania plastycznego, Wrocław: Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Leppert, R. (2000). Edukacja w świecie współczesnym, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Lewicka, J. (1967). 100 technik plastycznych, Warszawa: Nasza Księgarnia

Lewicka, J. Czajkowski, S. (1971). Zajęcia plastyczne z dziećmi klas początkowych, Warszawa: Nasza Księgarnia

Tadd, J.L. (1920). Nowe drogi wychowania artystycznego, Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta

Marciniak, T. (1976). Problemy wychowania plastycznego, Warszawa: Nasza Księgarnia

Mikina, A., Zając, B. (2001). Jak wdrażać metodę projektów?, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Mortkowiczowa, J. (1903). O wychowaniu estetycznym, Warszawa

Okoń, W. (1976). Zarys dydaktyki ogólnej, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych

Okoń, W. (1999). Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa: WSiP

Okoń, W. (1977). Szkoły eksperymentalne w świecie 1900-1975, Warszawa: WSiP

Olczak, M. (2009). Trening twórczości - współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Popek, S. (1978). Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, Warszawa: WSiP

Popek, S. (1985). Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa: WSiP

Popek, S. (red.) (1989). Metodyka plastyki w klasach IV-VIII, Warszawa: WSiP

Rudowski, T. (1999). Wybrane zagadnienia współczesnej edukacji plastycznej, Warszawa: UW

Read, H. (1976). Wychowanie przez sztukę, Wrocław-Warszawa-Kraków: PAN

Szuman, S. (1927). Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej dziecka, Warszawa: WSiP

Szuman, S. (1975). O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa: WSiP

Szuścik, U. (1999). Kształtowanie percepcji wzrokowej jako stymulator działań plastycznych dziecka, Cieszyn: Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Śliwerski, B. (red.) (1992). Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Szymański, M. (2000). O metodzie projektów, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak

Trojanowska-Kaczmarska, A. (1971). Dziecko i twórczość, Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Trojanowska-Kaczmarska, A. (1983). Dziecko i plastyka, Warszawa: WSiP

Wojnar, I. (1976). Teoria wychowania estetycznego, Warszawa: PWN

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)