Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Magisterski dyplom artystyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-MgrArt-5L-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Magisterski dyplom artystyczny
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 5 rok sem. letni- Sztuka mediów- SJ
Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 5 rok sem. letni- Sztuka mediów- SJ
Punkty ECTS i inne: 26.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Całkowity nakład pracy studenta:

Sem. zimowy

45 godz. i 1,5 pkt ECTS – godziny kontaktowe, ćwiczenia, konsultacje indywidualne i grupowe, zajęcia w jednej z trzech wybranych pracowni specjalistycznych.

75 godz. i 2,5 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, wykonanie zadań, przygotowanie się do zajęć i przeglądu zaliczeniowego prac.


Sem. letni

45 godz. i 1,5 pkt ECTS – godziny kontaktowe, konsultacje indywidualne, zajęcia w jednej wybranej pracowni specjalistycznej.

135 godz. i 4,5 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć.

600 godz. i 20 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, wykonanie autorskiej pracy artystycznej do obrony na magisterskim egzaminie dyplomowym.


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02: Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej stosowanych w sztukach wizualnych i audiowizualnych. A2_W08


K_W03: Posiada szczegółową wiedzę na temat aktualnych technicznych i technologicznych uwarunkowań twórczości artystycznej i projektowej w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych. A2_W12


K_W07: Umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy z obszaru historii sztuki, formy wizualnej, zjawisk w sztuce dawnej, współczesnej i najnowszej.

A2_W10, H2A_W06


K_W09: Zna i rozumie metody analizy, wartościowania i problematyzowania wytworów z zakresu sztuk wizualnych i audiowizualnych. H2A_W07


K_W10: Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej. A2_W12


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych z wykorzystaniem wiedzy i refleksji w obrębie szeroko rozumianych dziedzin sztuk wizualnych. A2_U11


K_U02: Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej, świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego. A2_U12


K_U03: Umie podejmować samodzielne decyzje odnośnie do projektowania i realizacji prac artystycznych, wykorzystując właściwą technikę i technologię. A2_U13


K_U04: Umie projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym. A2_U14


K_U05: Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli, w tym do kierowania zespołem podczas pracy nad projektami grupowymi o charakterze interdyscyplinarnym. A2_U15


K_U06: Posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych. A2_U16


K_U07: Posiada umiejętności wykorzystywania wzorców leżących u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiających swobodę wypowiedzi artystycznej, wynikającej z niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji, emocjonalności. A2_U17


K_U11: W sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi. A2_U20

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: Jest wrażliwy na społeczny kontekst sztuki, świadomie wykorzystuje ten kontekst w swojej pracy zawodowej i posiada umiejętność krytycznej oceny. A2_K04, H2A_K03, S2A_K03


K_K02: Potrafi kreować własny wizerunek poprzez umiejętne łączenie różnych środków i mediów w wypowiedzi artystycznej. A2_K03


K_K03: Potrafi pracować indywidualnie i w grupie przyjmując różne role, negocjować. H2A_K02, S2A_K02


K_K04: Jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań w obszarze obiegu artystycznego, jak i w wybranej przestrzeni publicznej, społecznej i pozaartystycznej.

A2_K02, H2A_K06, S2A_K05, S2A_K07


K_K05: Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. A2_K01,

H2A_K01, S2A_K01, S2A_K05, S2A_K06


K_K06: Dostrzega i wartościuje problemy moralne i etyczne związane z własną i cudzą twórczością osadzoną w różnych kontekstach społecznych oraz prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. A2_K04, H2A_K04,

S2A_K04


K_K07: Jest wrażliwy na problemy drugiego człowieka, charakteryzuje się postawą prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności za innych oraz aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy. H2A_K05, S2A_K02


K_K08: Potrafi w sposób świadomy oraz poparty doświadczeniem wykorzystywać: wyobraźnię, intuicję, emocjonalność, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adoptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom

i stresom, jak również sprostania warunkom związanym

z publicznymi wystąpieniami lub prezentacjami. A2_K03


K_K09: Posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się w szczególności przez:

- inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań,

- przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań,

- integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych,

- prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie.

A2_K05


K_K10: Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się, w szczególności prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych. A2_K05


K_K11: Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk wizualnych i audiowizualnych. A2_K06, S2A_K07

Metody dydaktyczne:

Semestr zimowy:

Stosowane metody realizacji zajęć:

- Praca w grupach maksymalnie 12-osobowych, pozwalająca na indywidualizację procesu kształcenia, niezbędną w przypadku specyfiki tego przedmiotu.

- Każde nowe zadanie poprzedzone jest jego omówieniem wzbogaconym o pokazy materiałów audiowizualnych oraz dyskusją ze studentami.

- Realizacja zadania poprzedzona jest przedstawieniem przez studentów koncepcji i projektów wstępnych oraz indywidualnym ich omówieniem i dyskusją.

- Wybrane zadania projektowe realizowane są w formie wizualizacji (2D i 3D) lub w formie makiet i modeli (w skali).

- Część zadań jest realizowanych w warunkach studyjnych w poszczególnych pracowniach, inne zaś w wybranej przestrzeni publicznej.

- Realizacja zadań odbywa się indywidualnie i w zespołach.

- Tematy wybranych zadań formułowane są przez studentów w drodze dyskusji i głosowania.

- Wybrane zadania realizowane są metodą projektów; studenci realizują je samodzielnie według wcześniej ustalonych założeń.

- Stosowana jest także metoda tworzenia w działaniu; realizowana jest tu także świadoma improwizacja, zależna od zaistniałego kontekstu.


Semestr letni:

Stosowane metody każdorazowo dostosowywane są do charakteru dyplomu artystycznego oraz osobowości jego autora i mają charakter indywidualnych konsultacji promotorów z dyplomantem.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Semestr zimowy:

Przedmiot Magisterski dyplom artystyczny należy do grupy przedmiotów realizowanych w pięciu Pracowniach specjalistycznych Katedry Intermediów: Fotografii i działań interdyscyplinarnych, Ikonosfery, Projektowania Wizualnego, Intermediów i Multimediów. Ich opisy zawarte są w sylabusach przedmiotów tam realizowanych.

Semestr letni:

Indywidualna realizacja autorskiego magisterskiego dyplomu artystycznego pod opieką promotora w jednej z pięciu, wyżej wymienionych Pracowni specjalistycznych.

Pełny opis:

Semestr zimowy:

Celem przedmiotu Magisterski dyplom artystyczny, realizowanego na V roku studiów na specjalności Multimedia i fotografia jest dalsze, pogłębione wprowadzanie studentów w obszar sztuk wizualnych i multimedialnych realizowanych w poszczególnych Pracowniach specjalistycznych Katedry Intermediów. Obszary te są szczegółowo zdefiniowane w opisach przedmiotów realizowanych w tych Pracowniach.

Przedmiot w semestrze zimowym przygotowuje studenta do realizacji autorskiego, profesjonalnego magisterskiego dyplomu artystycznego.

Semestr letni:

Przedmiot Magisterski dyplom artystyczny obejmuje obszary sztuk wizualnych i multimedialnych realizowanych w poszczególnych Pracowniach specjalistycznych Katedry Intermediów. Obszary te są szczegółowo zdefiniowane w opisach przedmiotów realizowanych w tych Pracowniach. Przedmiot w semestrze letnim umożliwia realizację autorskiego, magisterskiego dyplomu artystycznego którego temat i forma prezentacji jest indywidualnie ustalana z promotorem w czasie indywidualnych konsultacji.

Literatura:

Nie podajemy stałego kanonu literatury albowiem ten przypisany jest odpowiednim zajęciom teoretycznym. W przypadku specyfiki zajęć praktycznych (ćwiczeń) w Pracowniach specjalistycznych funkcję literatury pełnią następujące źródła wiedzy:

- Książki, katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu obecności intermediów w sztuce i kulturze współczesnej.

- Telewizja, Internet, multimedia – prezentacje centrów i muzeów sztuki współczesnej, oficjalnych i niezależnych galerii sztuki i autorskich inicjatyw twórczych, programów edukacyjnych, materiałów promocyjnych i reklamowych wykorzystujących intermedia.

- Bezpośrednie uczestnictwo w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach, sympozjach, prezentacjach i warsztatach współczesnej sztuki intermedialnej i dziedzin pokrewnych.

Powyższe źródła są każdorazowo dopasowywane przez prowadzącego do potrzeb aktualnie prowadzonych zajęć. Duże znaczenie mają zbiory własne prowadzącego, unikalne dokumentacje wideo i fotograficzne wydarzeń artystycznych oraz obszerne archiwum prac studenckich. Prezentowane są także materiały będące w posiadaniu studentów.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania i metody oceniania:

- Zaliczenie semestru i ostatniego roku studiów następuje w oparciu o zrealizowaną przez studenta autorską dyplomową pracę artystyczną. (K_U01, K_U02, K_U04)

- Istotnym warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.(K_K05, K_K07)

- Zaliczenie polega na indywidualnym omówieniu, dyskusji i krytycznej analizie przedstawionej pracy dyplomowej. (K_W02, K_W03, K_W09, K_W10, K_U01, K_U06, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K05, K_K10)

Kryteria oceniania:

- Jakość koncepcji, nowatorstwo i oryginalność pomysłu, dojrzałość intelektualna, umiejętność formułowania idei. (K_W07, K_U01, K_U04, K_U06, K_K04, K_K08)

-Jakość i biegłość techniczna, umiejętności manualne, właściwe użycie materiałów i technik, staranność i profesjonalizm warsztatu oraz nakład pracy. (K_W03, K_U06, K_U03, K_U02)

- Jakość estetyczna oraz ogólny wyraz artystyczny finalnej realizacji, będący skutkiem połączenia jakości koncepcyjnej i jakości technicznej wykonanego zadania. (K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U07)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Białowicz, Anna Kola, Aleksandra Sojak-Borodo
Prowadzący grup: Krzysztof Białowicz, Krystyna Garstka-Saran, Elżbieta Jabłońska, Anna Kola, Katarzyna Łyszkowska, Witold Pochylski, Martyna Rzepecka, Aleksandra Sojak-Borodo, Radosław Staniec, Marek Szary, Tomasz Wlaźlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Uwagi:

j.w.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Białowicz, Anna Kola, Aleksandra Sojak-Borodo
Prowadzący grup: Krzysztof Białowicz, Dorota Chilińska, Krystyna Garstka-Saran, Elżbieta Jabłońska, Katarzyna Łyszkowska, Witold Pochylski, Martyna Rzepecka, Aleksandra Sojak-Borodo, Marek Szary, Tomasz Wlaźlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Uwagi:

j.w.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)