Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Magisterski dyplom artystyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-MgrAty-5Z-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Magisterski dyplom artystyczny
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 5 rok sem. zimowy - Sztuka mediów- SJ
Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 5 rok sem. zimowy- Sztuka mediów- SJ
Strona przedmiotu: http://www.zpi.umk
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student posiada zaawansowane umiejętności oraz praktykę zawodową zdobyte podczas pierwszego roku studiów, aby pogłębiać je w zakresie wybranej specjalności, szczególnie w zakresie działań intereerdyscypliarnych.

Całkowity nakład pracy studenta:

Semestr zimowy. 45 godz. i 1,5 pkt ECTS – godziny kontaktowe, ćwiczenia, konsultacje indywidualne i grupowe, zajęcia w jednej z wybranych pracowni specjalistycznych.

Efekty uczenia się - wiedza:

• KW_01: Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej stosowanych w sztukach wizualnych i audiowizualnych. A2_W08

• KW-02: Posiada szczegółową wiedzę na temat aktualnych technicznych i technologicznych uwarunkowań twórczości artystycznej i projektowej w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych. A2_W12

• KA2_W10, H2A_W06W_03: Umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy z obszaru historii sztuki, formy wizualnej, zjawisk w sztuce dawnej, współczesnej i najnowszej.


Efekty uczenia się - umiejętności:

• KU_01: Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych z wykorzystaniem wiedzy i refleksji w obrębie szeroko rozumianych dziedzin sztuk wizualnych. A2_U11

• KU_02: Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej, świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego. A2_U12

• KU-03: Umie podejmować samodzielne decyzje odnośnie do projektowania i realizacji prac artystycznych, wykorzystując właściwą technikę i technologię. A2_U13

• KU_04: Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli, w tym do kierowania zespołem podczas pracy nad projektami grupowymi o charakterze interdyscyplinarnym. A2_U14

• KU_05: Posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych. A2_U15

• KU_06: Posiada umiejętności wykorzystywania wzorców leżących u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiających swobodę wypowiedzi artystycznej, wynikającej z niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji, emocjonalności. A2_U16


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

• KK_01: Jest wrażliwy na społeczny kontekst sztuki, świadomie wykorzystuje ten kontekst w swojej pracy zawodowej i posiada umiejętność krytycznej oceny. A2_K04, H2A_K03, S2A_K03

• KK_02: Potrafi kreować własny wizerunek poprzez umiejętne łączenie różnych środków i mediów w wypowiedzi artystycznej. A2_K03

• KK_03: Potrafi pracować indywidualnie i w grupie przyjmując różne role, negocjować. H2A_K02, S2A_K02

• KK_04: Jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań w obszarze obiegu artystycznego, jak i w wybranej przestrzeni publicznej, społecznej i pozaartystycznej. A2_K02, H2A_K06, S2A_K07

• KK_05: Dostrzega i wartościuje problemy moralne i etyczne związane z własną i cudzą twórczością osadzoną w różnych kontekstach społecznych oraz prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. A2_K04, H2A_K04, S2A_K04

• KK_06: Jest wrażliwy na problemy drugiego człowieka, charakteryzuje się postawą prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności za innych oraz aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy. H2A_K05, S2A_K02

• KK_07: Potrafi w sposób świadomy oraz poparty doświadczeniem wykorzystywać: wyobraźnię, intuicję, emocjonalność, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adoptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom

i stresom, jak również sprostania warunkom związanym

z publicznymi wystąpieniami lub prezentacjami. A2_K03;

• KK_08: Posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się w szczególności przez:

-inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań,

-przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań,

-integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych - prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie. A2_K05

• K_K09 Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się, w szczególności prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych. A2_K05


Metody dydaktyczne:

• praca w grupach pozwalająca na indywidualizację procesu kształcenia, niezbędnego w odniesieniu do charakteru przedmiotu;

• zadania realizowane są w Pracowni Interdyscyplinarnej i w miejscu zamieszkania studenta, ze względu na zbyt małą ilość godzin kontaktowych przewidzianych w programie ramowym;

• realizacja zadań przewidzianych w programie odbywa się indywidualnie, poza zatwierdzonymi przez prowadzącego zajęcia wyjątkami, jeżeli nakład pracy przy pracy jest wymaga dużego nakładu pracy lub do jego przeprowadzenia wymagany jest udział więcej niż jedna osoba;

• przedstawienie zadań do realizacji przez studentów w danym semestrze roku akademickiego;

• każde nowe zadanie poprzedzone pokazem materiału ilustracyjnego i dyskusją ze studentami na dany temat;

• studenci zobowiązani są do przedstawienia szkiców i projektów koncepcyjnych, odnoszących się do konkretnych zadań, po czym odbywa się dyskusja na ten temat;

• w razie konieczności dokonania korekty lub konieczności zmiany koncepcji student zobowiązany jest do modyfikacji pomysłu lub przedstawienia nowej koncepcji;

• po zatwierdzeniu projektów wykonanie jednostkowych prac do przedstawienia na zaliczenie;

• na zakończenie semestru przegląd, omówienie i ocena wszystkich powstałych prac.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Pracownia dyplomowa prowadzona w ramach Pracowni Ikonosfery, to zgłębienie kreacji artystycznej występującej na styku różnorakich dyscyplin z dziedziny sztuk plastycznych – klasycznych i z zakresu nowych mediów. W ramach zadań podejmowanych na zajęciach studenci rozwijają myślenie twórcze na podstawie dotąd poznanej wiedzy, podbudowywaną nowymi możliwościami w trakcie zajęć. Student, odpowiadając na zadane tematy, zobowiązany jest do zastosowania najważniejszych dyscyplin sztuki, z zakresu klasycznego rozumienia warsztatu jak i w odniesieniu do nowych środków artystycznego wyrazu. Jako podstawowe dyscypliny rozumie się:

- rysunek;

- malarstwo (w tym głownie w odniesieniu do afektacji przestrzeni);

- grafika;

- fotografia;

- realizacje wideo i zapisy filmowe;

- obiekt i instalacja;

- performance, happening i działania parateatralne.

Pełny opis:

Pracownia dyplomowa Ikonosfery, to praktyczne i zmysłowe doświadczanie, poznawanie i rozwijanie nowych możliwości twórczych, bazując na umiejętnościach z zakresu dyscyplin klasycznych i nowych mediów. Prowadzić ma to do zgłębiania poznawczego i kreacyjnego ustosunkowania się do aktualnych możliwości szeroko pojętej dziedziny sztuki plastyczne oraz poszukiwania własnych środków wyrazu poprzez wielozmysłowe doświadczanie i poznawanie za pomocą różnych receptorów i zmysłów: wzroku, dotyku, słuchu, węchu, smaku i intelektu.

Zajęcia w ramach magisterskiej pracowni dyplomowej prowadzonej w ramach Pracowni Ikonosfery odpowiadają dziewiątemu semestrowi zajęć dla wszystkich, którzy się zapisali. W ramach zajęć w tym semestrze nauczania to odniesienie się do zjawisk sztuki obiektu, realizacji wideo, zgłębienie umiejętności z zakresu performance, i wideoperformance jako odpowiedzi na zadane tematy.W trakcie trwania dziewiątego semestru studiów student zobowiązany zostanie do zrealizowania dwóch wielkoformatowych obiektów lub realizacji, w których połączy ze sobą co najmniej dwie dyscypliny sztuki, przy czym w obydwu zadaniach nie będzie mógł zastosować tych samych dyscyplin, co w pierwszej z realizacji. Wyjątkiem mogą być ci studenci, którzy definitywnie zadeklarują realizację pracy dyplomowej w Pracowni Ikonosfery, co jednoznacznie wiąże się pozostaniem w niej na ostatni semestr studiów. Ci studenci będą realizować indywidualny program, podporządkowany przyszłej pracy dyplomowej.

Literatura:

1. A. Kępińska – Energie sztuki, WP Warszawa, 1990;

2. B. Kowalska – Sztuka w poszukiwaniu mediów, WP Warszawa, 1985;

3. J. Bogucki – Pop - ezo - sacrum, Pallotinum, Warszawa, 18982;

4. G. Dziamski – Szkice o nowej sztuce, MAW, Warszawa, 184;

5. M. Giżycki – Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej

połowy XX wieku, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk, 2003;

6. 6. S. Ferrari – Sztuka XX wieku, Warszawa 1999;

7. B. Kowalska – Sztuka w poszukiwaniu mediów, WP, Warszawa, 1985;

8. T. Pawłowski – Happening, Warszawa, 1982;

9. Z. Warpechowski – Podręcznik, CSW, Warszawa, 1990;

10. G. Dziamski, H. Gajewski, J.S. Wojciechowski – Performance, MAW, Warszawa,

1984;

11. L. Brogowski – Sztuka w obliczu przemian, WSiP, Warszawa, 1990;

12. J. Ludwiński – Epoka błękitu, Otwarta Pracownia, Kraków, 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowymi metodami pracy w trakcie zajęć z przedmiotu Działania interdyscyplinarne są:

• obejrzenie i omówienie wystawy najlepszych prac z poprzedniego roku akademickiego powstałych podczas zajęć struktury wizualne i ich omówienie;

• zaprezentowanie tematów do zaliczenia w semestrze i omówienie literatury obowiązkowej;

• pokazy realizacji uznanych artystów i ich omówienie, jako inspiracje do zadanych tematów (prezentacje w ciągu pierwszych dziesięciu tygodni zajęć dydaktycznych);

• praca nad indywidualnymi koncepcjami w Pracowni Interdyscyplinarnej podczas zajęć oraz w miejscach zamieszkania studentów;

• w trakcie trwania całego roku akademickiego studenci mają możliwość przeglądania i czytania czasopism, katalogów i albumów z zakresu sztuki współczesnej z archiwum prywatnego wykładowcy. Taka metoda ma ułatwić w podejmowaniu decyzji studentów, odnoszących się do własnych projektów;

• indywidualne omówienie, dyskusja i krytyczna analiza przedstawionych do realizacji projektów na zadane tematy;

• zaliczenie kolejnego semestru i całego roku studiów następuje w oparciu o zrealizowane przez studenta projekty finalne, będące odpowiedziami na określone szczegółowo tematy w planach semestralnych.

Kryteria oceniania:

• jakość koncepcji, nowatorstwo i oryginalność pomysłu, dojrzałość intelektualna, umiejętność formułowania idei;

• jakość i biegłość techniczna, umiejętności manualne, właściwe użycie materiałów i technik, staranność warsztatu oraz nakład pracy;

• jakość estetyczna oraz ogólny wyraz artystyczny finalnej realizacji, będący skutkiem połączenia jakości koncepcyjnej i jakości technicznej wykonanego zadania;

• obecność i aktywność na zajęciach;

• progres w odniesieniu oceny kształtowania się świadomości twórczej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Sojak-Borodo
Prowadzący grup: Krystyna Garstka-Saran, Elżbieta Jabłońska, Katarzyna Łyszkowska, Witold Pochylski, Martyna Rzepecka, Aleksandra Sojak-Borodo, Marek Szary
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jabłońska, Martyna Rzepecka
Prowadzący grup: Elżbieta Jabłońska, Martyna Rzepecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)