Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Multimedia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-Mul-2L-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Multimedia
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 2 rok sem. letni- Sztuka mediów- s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu „Podstawy multimediów”

Podstawowa znajomość obsługi programu do edycji dwuwymiarowej grafiki cyfrowej (Adobe Photoshop) oraz znajomość podstaw montażu obrazu wideo (Adobe Premiere, Adobe After Effects).

Całkowity nakład pracy studenta:

Semestr I:

Godziny kontaktowe:

45 godz. – godziny kontaktowe (zajęcia w pracowni komputerowej lub w studio telewizyjnym) 1,5 pkt

Praca własna studenta:

15 godz. - czas na pogłębianie wiedzy na temat multimediów, oglądanie filmów, udział w wystawach, festiwalach, pokazach itp.  0,5 pkt

30 godz. – czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zaliczenia 1,0 pkt

Razem – 90 godz. i 3 pkt ECTS


Semestr II:

Godziny kontaktowe:

30 godz. – godziny kontaktowe (zajęcia w pracowni komputerowej lub w studio telewizyjnym)

1 pkt

Praca własna studenta:

30 godz. - czas na pogłębianie wiedzy na temat multimediów, oglądanie filmów, udział w wystawach, festiwalach, pokazach itp.  Czas na przygotowanie się do zaliczenia w formie otwartego przeglądu prac, wykonanie pracy zaliczeniowej 1 pkt

Razem – 60 godz. i 2 pkt ECTS


Semestr III:

Godziny kontaktowe:

30 godz. – godziny kontaktowe (zajęcia w pracowni komputerowej lub w studio telewizyjnym) 1 pkt

Praca własna studenta:

30 godz. - czas na pogłębianie wiedzy na temat multimediów, oglądanie filmów, udział w wystawach, festiwalach, pokazach itp.  Czas na przygotowanie się do zaliczenia w formie otwartego przeglądu prac, wykonanie pracy zaliczeniowej 1 pkt

Razem – 60 godz. i 2 pkt ECTS


Semestr IV:

Godziny kontaktowe:

30 godz. – godziny kontaktowe (zajęcia w pracowni komputerowej lub w studio telewizyjnym) 1 pkt

Praca własna studenta:

15 godz. - czas na pogłębianie wiedzy na temat multimediów, oglądanie filmów, udział w wystawach, festiwalach, pokazach itp. 0,5 pkt

15 godz. – czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zaliczenia w formie otwartego przeglądu prac 0,5 pkt

Razem – 60 godz. i 2 pkt ECTS


Razem -270 godz. i 3+ 2+ 2+2 = 9 pkt ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W01: Dysponuje ogólną wiedzą na temat zastosowania multimediów w twórczości artystycznej i sztukach wizualnych. H2A_W01 S2A_W01

K_W02: Posiada ogólną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej oraz technicznych możliwości w sztuce wykorzystującej multimedia. A2A_W08

K_W02: Posiada ogólną wiedzę na temat aktualnych technicznych i technologicznych uwarunkowań twórczości artystycznej i projektowej w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych. A2A_W08

K_W05: Posiada podstawową wiedzę o powiązaniach sztuk wizualnych z innymi dyscyplinami, z psychologią i filozofią, kategoriami estetycznymi, samodzielnie rozwija wiedzę związaną ze sztuką multimediów oraz zna publikacje związane z tym zagadnieniem.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U01: Posiada osobowość artystyczną podatną na dalsze kształtowanie, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych z wykorzystaniem wiedzy i refleksji w obrębie szeroko rozumianych dziedzin sztuk wizualnych. A2_U11

K_U02: Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej, świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego. A2A_U12

K_U03: Umie podejmować podstawowe decyzje odnośnie projektowania i realizacji prac artystycznych z zastosowaniem multimediów, wykorzystując właściwą technikę. A2A_U13

K_U05: Potrafi pracować w zespole podczas wspólnych realizacji multimedialnych. Potrafi współpracować z innymi osobami, jest gotowy przyjąć wiodącą rolę. A2A_U15

K_U06: Posiada podstawowy zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych. A2A_U16

K_U07: Posiada umiejętności wykorzystywania wzorców leżących u podstaw kreacji ruchomego obrazu, umożliwiających swobodę wypowiedzi artystycznej, wynikającej z niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji, emocjonalności.

Poszerza swoje umiejętności warsztatowe, by w przyszłości realizować autorskie projekty.

Samodzielnie podejmuje działania służące jego dalszemu rozwojowi A2A_U17

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K01: Rozwija wrażliwość artystyczną, by w przyszłości przełożyć nabytą wiedzę i doświadczenie na pola o charakterze społecznym, rozwija umiejętność krytycznej oceny. A2A_K04 H2A_K03 S2A_K03

K_K04: Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich rozwijania A2A_K01 H2A_K01 S2A_K01 S2A_K05 S2A_K06

K_K08: Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się. Potrafi zaprezentować stworzony film w grupie A2A_K05

Metody dydaktyczne:

Praca w grupach nie większych niż 12 osób pozwalająca na indywidualizację procesu kształcenia, niezbędnego w odniesieniu do charakteru przedmiotu.

Każde nowe zadanie poprzedzone jest pokazem materiału ilustracyjnego i dyskusją ze studentami na ten temat.

Każdy ze studentów ma dostęp do komputera, studenci poznają narzędzia dostępne w programach do edycji cyfrowego obrazu, dzięki którym będą mogli zrealizować ćwiczenie poprzez metodę

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy

Skrócony opis:

Przedmiot Multimedia obejmuje szeroki zakres działań w obszarach nowoczesnych form kształtowania cyfrowego obrazu, statycznego oraz ruchomego. Student zdobywa umiejętność edycji grafiki ruchomej dwuwymiarowej oraz trójwymiarowej. Zajęcia obejmują szeroko pojętą twórczość wykorzystującą cyfrowe techniki zapisu i obróbki obrazu wideo, edycji trójwymiarowego obrazu oraz dźwięku, ze szczególnym uwzględnieniem plastyki obrazu oraz kreacji autorskiej w dziedzinie audiowizualnej.

Pełny opis:

Zajęcia w ramach przedmiotu Multimedia obejmują naukę tradycyjnych sposobów animacji oraz tworzenia animacji trójwymiarowej w programie 3ds MAX. Student zdobywa wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnej realizacji obiektów trójwymiarowych, animacji oraz połączenia wygenerowanego materiału z innym obrazem wideo (w programach Adobe Photoshop oraz Adobe Premiere). Poznanie tajników edycji obrazu trójwymiarowego pozwala studentowi swobodnie tworzyć własne pomysły łączące rozmaite techniki kreacji audiowizualnej. Student realizuje proste formy filmowe, uczy się obsługi kamer, technik operatorskich, montażu wideo, pracy w studio telewizyjnym. Zdobywa wiedzę na temat obróbki wideo, tworzenia efektów cyfrowych, technik łączenia różnych form obrazów cyfrowych.

Przedmiot zawiera w sobie trzy podstawowe działy: animację, edycję obrazu trójwymiarowego, małe realizacje filmowe. Przygotowuje studenta do profesjonalnych autorskich realizacji audiowizualnych, pracy zawodowej, twórczości artystycznej, komercyjnej i zastosowania multimediów w innych dziedzinach twórczości artystycznej.

Treści programowe:

Budowa i rodzaje obrazu wideo:

techniki utrwalania ruchomego obrazu, techniki konwertowania i kompresowania obrazu wideo i dźwięku.

Obsługa urządzeń do rejestracji audio i wideo

- światło w realizacjach filmowych

Techniki przekształcania obrazu wideo:

technika green screen

wykorzystanie efektów filmowych,

łączenie różnych technik wideo, obrazu zarejestrowanego kamerą z obrazem wygenerowanym w programie do edycji grafiki trójwymiarowej oraz innych technik animacji

Montaż wideo:

wzory montażowe

improwizacja w montażu – wykorzystanie obrazu wideo w widowiskach i koncertach,

tworzenie obrazu filmowego do konkretnej ścieżki audio,

Modelowanie i animacja trójwymiarowa:

zapoznanie się z interfejsem programu 3ds MAX,

podstawowe bryły geometryczne dostępne w programie,

modelowanie obiektów trójwymiarowych w trybie Editable Mesh,

tworzenie obiektów poprzez wytłaczanie płaskich kształtów,

modelowanie obiektów według zdjęć referencyjnych,

przygotowanie materiałów/tekstur w programie Adobe Photoshop,

oświetlenie sceny (rodzaje oświetlenia),

podstawy animacji przy użyciu klatek kluczowych,

dodanie ruchomych wirtualnych kamer,

animacja przy pomocy „kości”,

rendering w postaci obrazu statycznego oraz w postaci filmu,

Wykorzystanie multimediów w realizacjach artystycznych.

Formy realizacji:

ćwiczenia mające na celu przyswojenie zasad działania oraz możliwości kreacji ruchomych obrazów w programach do edycji obrazu cyfrowego: 3ds MAX, Adobe Photoshop, After Effects, Adobe Premiere, Adobe Illustrator i inne,

praca z aparatem cyfrowym, kamerą wideo

praca w studio telewizyjnym

ćwiczenia mające na celu poznanie sposobów łączenia obrazów wideo w celu uzyskania czytelności przekazu

tworzenie własnych realizacji audiowizualnych: animacja, wideo, teledyski

udział w pokazach audiowizualnych, koncertach multimedialnych i innych

wykorzystanie projektorów cyfrowych do realizacji artystycznych

tworzenie prostych instalacji multimedialnych

Literatura:

Zalecane źródła wiedzy:

Podręczniki z zakresu edycji obrazu cyfrowego, grafiki trójwymiarowej, montażu audio i wideo;

Katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu animacji, multimediów i sztuki współczesnej;

Opracowania multimedialne (CD-ROM, DVD) z zakresu sztuki, edukacji, nauki, techniki;

Zbiory własne prowadzącego, archiwum prac studentów;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie kolejnego semestru i roku studiów następuje w oparciu o zrealizowane przez studenta ćwiczenia, projekty i wszelkie realizacje określone szczegółowo w planach semestralnych. Zaliczenie polega na indywidualnym omówieniu, dyskusji i krytycznej analizie przedstawionych prac.

Wymagania dotyczące zaliczenia:

wykonanie przez studenta ćwiczeń na poszczególnych zajęciach (K_K03)

wykonanie zadanych prac podsumowujących tematy (K_W07, K_U01, K_U02)

obecność i praca na zajęciach (K_K05)

Kryteria oceniania:

praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy (K_W02, K_U02)

zgodność pracy z zadanym tematem (K_U01)

poziom artystyczny i estetyczny wykonanych prac (kreatywność, artyzm, plastyka pracy, profesjonalne wykonanie) (K_W03, K_U07)

opanowanie warsztatu, znajomość programów komputerowych, poprawność techniczna pracy (K_U03)

rozwój indywidualnych zdolności studenta w oparciu o zdobytą wiedzę (K_U06)

oryginalne ujęcie treści - umiejętność odniesienia swojej pracy do panujących trendów, schematów, konkurencyjnych przedstawień. (K_W07, K_W10, K_U01)

udział w zajęciach oraz zaangażowanie w zrealizowany projekt (K_K02, K_K05)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chilińska, Tomasz Wlaźlak
Prowadzący grup: Tomasz Wlaźlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Multimedia obejmuje szeroki zakres działań w obszarach nowoczesnych form kształtowania cyfrowego obrazu, statycznego oraz ruchomego. Student zdobywa umiejętność edycji grafiki ruchomej dwuwymiarowej oraz trójwymiarowej. Zajęcia obejmują szeroko pojętą twórczość wykorzystującą cyfrowe techniki zapisu i obróbki obrazu wideo, edycji trójwymiarowego obrazu oraz dźwięku, ze szczególnym uwzględnieniem plastyki obrazu oraz kreacji autorskiej w dziedzinie audiowizualnej.

Pełny opis:

Zajęcia w ramach przedmiotu Multimedia obejmują naukę tradycyjnych sposobów animacji oraz tworzenia animacji trójwymiarowej w programie 3ds MAX. Student zdobywa wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnej realizacji obiektów trójwymiarowych, animacji oraz połączenia wygenerowanego materiału z innym obrazem wideo (w programach Adobe Photoshop oraz Adobe Premiere). Poznanie tajników edycji obrazu trójwymiarowego pozwala studentowi swobodnie tworzyć własne pomysły łączące rozmaite techniki kreacji audiowizualnej. Student realizuje proste formy filmowe, uczy się obsługi kamer, technik operatorskich, montażu wideo, pracy w studio telewizyjnym. Zdobywa wiedzę na temat obróbki wideo, tworzenia efektów cyfrowych, technik łączenia różnych form obrazów cyfrowych.

Przedmiot zawiera w sobie trzy podstawowe działy: animację, edycję obrazu trójwymiarowego, małe realizacje filmowe. Przygotowuje studenta do profesjonalnych autorskich realizacji audiowizualnych, pracy zawodowej, twórczości artystycznej, komercyjnej i zastosowania multimediów w innych dziedzinach twórczości artystycznej.

Treści programowe:

Budowa i rodzaje obrazu wideo:

techniki utrwalania ruchomego obrazu, techniki konwertowania i kompresowania obrazu wideo i dźwięku.

Obsługa urządzeń do rejestracji audio i wideo

- światło w realizacjach filmowych

Techniki przekształcania obrazu wideo:

technika green screen

wykorzystanie efektów filmowych,

łączenie różnych technik wideo, obrazu zarejestrowanego kamerą z obrazem wygenerowanym w programie do edycji grafiki trójwymiarowej oraz innych technik animacji

Montaż wideo:

wzory montażowe

improwizacja w montażu – wykorzystanie obrazu wideo w widowiskach i koncertach,

tworzenie obrazu filmowego do konkretnej ścieżki audio,

Modelowanie i animacja trójwymiarowa:

zapoznanie się z interfejsem programu 3ds MAX,

podstawowe bryły geometryczne dostępne w programie,

modelowanie obiektów trójwymiarowych w trybie Editable Mesh,

tworzenie obiektów poprzez wytłaczanie płaskich kształtów,

modelowanie obiektów według zdjęć referencyjnych,

przygotowanie materiałów/tekstur w programie Adobe Photoshop,

oświetlenie sceny (rodzaje oświetlenia),

podstawy animacji przy użyciu klatek kluczowych,

dodanie ruchomych wirtualnych kamer,

animacja przy pomocy „kości”,

rendering w postaci obrazu statycznego oraz w postaci filmu,

Wykorzystanie multimediów w realizacjach artystycznych.

Formy realizacji:

ćwiczenia mające na celu przyswojenie zasad działania oraz możliwości kreacji ruchomych obrazów w programach do edycji obrazu cyfrowego: 3ds MAX, Adobe Photoshop, After Effects, Adobe Premiere, Adobe Illustrator i inne,

praca z aparatem cyfrowym, kamerą wideo

praca w studio telewizyjnym

ćwiczenia mające na celu poznanie sposobów łączenia obrazów wideo w celu uzyskania czytelności przekazu

tworzenie własnych realizacji audiowizualnych: animacja, wideo, teledyski

udział w pokazach audiowizualnych, koncertach multimedialnych i innych

wykorzystanie projektorów cyfrowych do realizacji artystycznych

tworzenie prostych instalacji multimedialnych

Literatura:

Zalecane źródła wiedzy:

Podręczniki z zakresu edycji obrazu cyfrowego, grafiki trójwymiarowej, montażu audio i wideo;

Katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu animacji, multimediów i sztuki współczesnej;

Opracowania multimedialne (CD-ROM, DVD) z zakresu sztuki, edukacji, nauki, techniki;

Zbiory własne prowadzącego, archiwum prac studentów;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chilińska, Tomasz Wlaźlak
Prowadzący grup: Tomasz Wlaźlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Multimedia obejmuje szeroki zakres działań w obszarach nowoczesnych form kształtowania cyfrowego obrazu, statycznego oraz ruchomego. Student zdobywa umiejętność edycji grafiki ruchomej dwuwymiarowej oraz trójwymiarowej. Zajęcia obejmują szeroko pojętą twórczość wykorzystującą cyfrowe techniki zapisu i obróbki obrazu wideo, edycji trójwymiarowego obrazu oraz dźwięku, ze szczególnym uwzględnieniem plastyki obrazu oraz kreacji autorskiej w dziedzinie audiowizualnej.

Pełny opis:

Zajęcia w ramach przedmiotu Multimedia obejmują naukę tradycyjnych sposobów animacji oraz tworzenia animacji trójwymiarowej w programie 3ds MAX. Student zdobywa wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnej realizacji obiektów trójwymiarowych, animacji oraz połączenia wygenerowanego materiału z innym obrazem wideo (w programach Adobe Photoshop oraz Adobe Premiere). Poznanie tajników edycji obrazu trójwymiarowego pozwala studentowi swobodnie tworzyć własne pomysły łączące rozmaite techniki kreacji audiowizualnej. Student realizuje proste formy filmowe, uczy się obsługi kamer, technik operatorskich, montażu wideo, pracy w studio telewizyjnym. Zdobywa wiedzę na temat obróbki wideo, tworzenia efektów cyfrowych, technik łączenia różnych form obrazów cyfrowych.

Przedmiot zawiera w sobie trzy podstawowe działy: animację, edycję obrazu trójwymiarowego, małe realizacje filmowe. Przygotowuje studenta do profesjonalnych autorskich realizacji audiowizualnych, pracy zawodowej, twórczości artystycznej, komercyjnej i zastosowania multimediów w innych dziedzinach twórczości artystycznej.

Treści programowe:

Budowa i rodzaje obrazu wideo:

techniki utrwalania ruchomego obrazu, techniki konwertowania i kompresowania obrazu wideo i dźwięku.

Obsługa urządzeń do rejestracji audio i wideo

- światło w realizacjach filmowych

Techniki przekształcania obrazu wideo:

technika green screen

wykorzystanie efektów filmowych,

łączenie różnych technik wideo, obrazu zarejestrowanego kamerą z obrazem wygenerowanym w programie do edycji grafiki trójwymiarowej oraz innych technik animacji

Montaż wideo:

wzory montażowe

improwizacja w montażu – wykorzystanie obrazu wideo w widowiskach i koncertach,

tworzenie obrazu filmowego do konkretnej ścieżki audio,

Modelowanie i animacja trójwymiarowa:

zapoznanie się z interfejsem programu 3ds MAX,

podstawowe bryły geometryczne dostępne w programie,

modelowanie obiektów trójwymiarowych w trybie Editable Mesh,

tworzenie obiektów poprzez wytłaczanie płaskich kształtów,

modelowanie obiektów według zdjęć referencyjnych,

przygotowanie materiałów/tekstur w programie Adobe Photoshop,

oświetlenie sceny (rodzaje oświetlenia),

podstawy animacji przy użyciu klatek kluczowych,

dodanie ruchomych wirtualnych kamer,

animacja przy pomocy „kości”,

rendering w postaci obrazu statycznego oraz w postaci filmu,

Wykorzystanie multimediów w realizacjach artystycznych.

Formy realizacji:

ćwiczenia mające na celu przyswojenie zasad działania oraz możliwości kreacji ruchomych obrazów w programach do edycji obrazu cyfrowego: 3ds MAX, Adobe Photoshop, After Effects, Adobe Premiere, Adobe Illustrator i inne,

praca z aparatem cyfrowym, kamerą wideo

praca w studio telewizyjnym

ćwiczenia mające na celu poznanie sposobów łączenia obrazów wideo w celu uzyskania czytelności przekazu

tworzenie własnych realizacji audiowizualnych: animacja, wideo, teledyski

udział w pokazach audiowizualnych, koncertach multimedialnych i innych

wykorzystanie projektorów cyfrowych do realizacji artystycznych

tworzenie prostych instalacji multimedialnych

Literatura:

Zalecane źródła wiedzy:

Podręczniki z zakresu edycji obrazu cyfrowego, grafiki trójwymiarowej, montażu audio i wideo;

Katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu animacji, multimediów i sztuki współczesnej;

Opracowania multimedialne (CD-ROM, DVD) z zakresu sztuki, edukacji, nauki, techniki;

Zbiory własne prowadzącego, archiwum prac studentów;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chilińska, Tomasz Wlaźlak
Prowadzący grup: Dorota Chilińska, Tomasz Wlaźlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Multimedia obejmuje szeroki zakres działań w obszarach nowoczesnych form kształtowania cyfrowego obrazu, statycznego oraz ruchomego. Student zdobywa umiejętność edycji grafiki ruchomej dwuwymiarowej oraz trójwymiarowej. Zajęcia obejmują szeroko pojętą twórczość wykorzystującą cyfrowe techniki zapisu i obróbki obrazu wideo, edycji trójwymiarowego obrazu oraz dźwięku, ze szczególnym uwzględnieniem plastyki obrazu oraz kreacji autorskiej w dziedzinie audiowizualnej.

Pełny opis:

Zajęcia w ramach przedmiotu Multimedia obejmują naukę tradycyjnych sposobów animacji oraz tworzenia animacji trójwymiarowej w programie 3ds MAX. Student zdobywa wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnej realizacji obiektów trójwymiarowych, animacji oraz połączenia wygenerowanego materiału z innym obrazem wideo (w programach Adobe Photoshop oraz Adobe Premiere). Poznanie tajników edycji obrazu trójwymiarowego pozwala studentowi swobodnie tworzyć własne pomysły łączące rozmaite techniki kreacji audiowizualnej. Student realizuje proste formy filmowe, uczy się obsługi kamer, technik operatorskich, montażu wideo, pracy w studio telewizyjnym. Zdobywa wiedzę na temat obróbki wideo, tworzenia efektów cyfrowych, technik łączenia różnych form obrazów cyfrowych.

Przedmiot zawiera w sobie trzy podstawowe działy: animację, edycję obrazu trójwymiarowego, małe realizacje filmowe. Przygotowuje studenta do profesjonalnych autorskich realizacji audiowizualnych, pracy zawodowej, twórczości artystycznej, komercyjnej i zastosowania multimediów w innych dziedzinach twórczości artystycznej.

Treści programowe:

Budowa i rodzaje obrazu wideo:

techniki utrwalania ruchomego obrazu, techniki konwertowania i kompresowania obrazu wideo i dźwięku.

Obsługa urządzeń do rejestracji audio i wideo

- światło w realizacjach filmowych

Techniki przekształcania obrazu wideo:

technika green screen

wykorzystanie efektów filmowych,

łączenie różnych technik wideo, obrazu zarejestrowanego kamerą z obrazem wygenerowanym w programie do edycji grafiki trójwymiarowej oraz innych technik animacji

Montaż wideo:

wzory montażowe

improwizacja w montażu – wykorzystanie obrazu wideo w widowiskach i koncertach,

tworzenie obrazu filmowego do konkretnej ścieżki audio,

Modelowanie i animacja trójwymiarowa:

zapoznanie się z interfejsem programu 3ds MAX,

podstawowe bryły geometryczne dostępne w programie,

modelowanie obiektów trójwymiarowych w trybie Editable Mesh,

tworzenie obiektów poprzez wytłaczanie płaskich kształtów,

modelowanie obiektów według zdjęć referencyjnych,

przygotowanie materiałów/tekstur w programie Adobe Photoshop,

oświetlenie sceny (rodzaje oświetlenia),

podstawy animacji przy użyciu klatek kluczowych,

dodanie ruchomych wirtualnych kamer,

animacja przy pomocy „kości”,

rendering w postaci obrazu statycznego oraz w postaci filmu,

Wykorzystanie multimediów w realizacjach artystycznych.

Formy realizacji:

ćwiczenia mające na celu przyswojenie zasad działania oraz możliwości kreacji ruchomych obrazów w programach do edycji obrazu cyfrowego: 3ds MAX, Adobe Photoshop, After Effects, Adobe Premiere, Adobe Illustrator i inne,

praca z aparatem cyfrowym, kamerą wideo

praca w studio telewizyjnym

ćwiczenia mające na celu poznanie sposobów łączenia obrazów wideo w celu uzyskania czytelności przekazu

tworzenie własnych realizacji audiowizualnych: animacja, wideo, teledyski

udział w pokazach audiowizualnych, koncertach multimedialnych i innych

wykorzystanie projektorów cyfrowych do realizacji artystycznych

tworzenie prostych instalacji multimedialnych

Literatura:

Zalecane źródła wiedzy:

Podręczniki z zakresu edycji obrazu cyfrowego, grafiki trójwymiarowej, montażu audio i wideo;

Katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu animacji, multimediów i sztuki współczesnej;

Opracowania multimedialne (CD-ROM, DVD) z zakresu sztuki, edukacji, nauki, techniki;

Zbiory własne prowadzącego, archiwum prac studentów;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)