Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Multimedia użytkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-MulUż-4L-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Multimedia użytkowe
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru dla kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna-2-5 rok -SJ
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu „Podstawy multimediów”

Podstawowa znajomość obsługi programu do edycji dwuwymiarowej grafiki cyfrowej (Adobe Photoshop) oraz znajomość podstaw montażu obrazu wideo (Adobe Premiere, Adobe After Effects).

Całkowity nakład pracy studenta:

Semestr zimowy

Godziny kontaktowe:

30 godz. – zajęcia w specjalistycznej pracowni komputerowej 1 pkt

Praca własna studenta:

15 godz. – czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć, czas na poszerzanie wiedzy z zakresu multimediów i sztuki użytkowej, oglądanie filmów, udział w pokazach, festiwalach, czytanie itd.0,5 pkt

15 godz. – czas na przygotowanie się do zaliczenia w formie otwartego przeglądu prac, wykonanie pracy zaliczeniowej 0,5 pkt

Razem - 60 godz. i 2 pkt ECTS

Semestr letni

Godziny kontaktowe:

30 godz. – zajęcia w specjalistycznej pracowni komputerowej 1 pkt

Praca własna studenta:

15 godz. – czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć, czas na poszerzanie wiedzy z zakresu multimediów i sztuki użytkowej, oglądanie filmów, udział w pokazach, festiwalach, czytanie itd.0,5 pkt

15 godz. – czas na przygotowanie się do zaliczenia w formie otwartego przeglądu prac, wykonanie pracy zaliczeniowej 0,5 pkt

Razem - 60 godz. i 2 pkt ECTS

Razem 120 godz. i 4 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W01: Dysponuje ogólną wiedzą na temat historii i rozwoju użytkowych sztuk wizualnych, ich roli w reklamie, edukacji i sztuce H2A_W01 S2A_W01

K_W02: Posiada ogólną wiedzę dotyczącą realizacji form użytkowych stosujących multimedia, środków ekspresji artystycznej stosowanych w tej dziedzinie, zna podstawowe zasady tworzenia dokumentacji, scenografii itp. A2A_W08

K_W02: Zna zasady komunikacji, wie jakich używać środków dla osiągnięcia czytelnego przekazu komunikacyjnego w formach audiowizualnych. A2A_W08

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U02: Potrafi wykonać dokumentację wideo i wykonać montaż wraz z obróbką cyfrową obrazu A2A_U12

K_U02: Potrafi tworzyć własne projekty w dziedzinie projektowania scenografii, projektować przestrzenie wystawiennicze wykorzystując przy tym media cyfrowe A2A_U12

K_U03: Potrafi świadomie stosować odpowiednie środki ekspresji w celu czytelnej komunikacji, przekazu o charakterze edukacyjnym i dokumentalnym A2A_U13

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K04: Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich rozwijania A2A_K01 H2A_K01 S2A_K01 S2A_K05 S2A_K06

K_K08: Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się. Potrafi zaprezentować własne projekty w sposób czytelny, ciekawy i sugestywny A2A_K05

K_K01. Jest wrażliwy na społeczny kontekst sztuki użytkowej w kształtowaniu poczucia estetyki u widza, świadomie wykorzystuje ten kontekst w swojej pracy zawodowej i posiada umiejętność krytycznej oceny A2A_K04 H2A_K03 S2A_K03

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody realizacji zajęć:

Zajęcia w grupach maksymalnie 12-osobowych, umożliwiających studentowi indywidualną pracę w trakcie ćwiczeń. Praca w wąskim gronie umożliwia również indywidualne omówienie autorskich projektów i korektę wykonywanych ćwiczeń.

Każde nowe zadanie poprzedzone jest jego omówieniem wzbogaconym o pokazy filmowe, w tym prac studenckich oraz dyskusją ze studentami.

W przypadku zadań z zakresu dokumentacji wydarzeń artystycznych, zajęcia odbywają się podczas takich wydarzeń, zakładają obserwację, omówienie roli dokumentującego, technik wykonania.

Realizacja zadania poprzedzona jest przedstawieniem przez studentów koncepcji i projektów wstępnych, scenariuszy i scenopisów obrazkowych, oraz indywidualnymi ich omówieniami i dyskusją z autorami oraz ćwiczeniami mającymi na celu zaznajomienie się z zasadą działania programów komputerowych.

Prowadzący na podstawie projektów stara się zasugerować odpowiednią metodę wykonania realizacji zarówno od strony technicznej, jak i artystycznej.

Realizacja zadań odbywa się indywidualnie.

Wybrane zadania realizowane są metodą projektów; studenci realizują je samodzielnie lub w grupach, jeżeli wymaga tego charakter zadania


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Przedmiot Multimedia użytkowe służy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych do obróbki obrazu i dźwięku w celach użytkowych. Przedmiot ma za zadanie wspomagać inne dziedziny działalności artystycznej i komercyjnej. Przedmiot ma również na celu rozwijanie umiejętności twórczego wykorzystania multimediów w edukacji.

Pełny opis:

Przedmiot Multimedia użytkowe ma za zadanie przygotowywać do działalności artystycznej i komercyjnej, również do projektowania reklamowego, dokumentacji filmowej, prezentacji multimedialnych, pomocy edukacyjnych, scenografii multimedialnych. Służy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych do obróbki obrazu i dźwięku w celach użytkowych.

Przedmiot Rozwija warsztat artystyczny oraz techniki posługiwania się narzędziami do rejestracji obrazu i dźwięku, uczy w pełni profesjonalnie wykorzystywać ich możliwości dla lepszej komunikacji, edukacji oraz działalności artystycznej. Przygotowuje do działalności edukacyjnej i komercyjnej.

Treści programowe:

Dokumentacja filmowa:

- techniki operowania kamerą, wybór kadrów, oświetlenie, montaż

Scenografia multimedialna i oprawa multimedialna widowisk

- projektowanie przestrzeni wystawienniczych i użytkowych

Prezentacje multimedialne i pomoce edukacyjne:

prezentacja, autoprezentacja, animacja użytkowa itp.

Formy realizacji:

Ćwiczenie polegające na realizacji dokumentacji konkretnej wystawy artystycznej, poprzedzone ćwiczeniami operatorskimi.

Ćwiczenia z montażu i obróbki cyfrowej obrazu wideo.

Ćwiczenia mające na celu wykonanie projektów scenografii multimedialnych do widowisk teatralnych lub koncertów.

Projektowanie przestrzeni wystawienniczej i oprawy plastycznej widowisk przy pomocy poznanych programów, tworzenie wirtualnych makiet.

Autoprezentacja lub prezentacja multimedialna na dowolny temat ze szczególnym uwzględnieniem warstwy komunikacyjnej, plastycznej i kreacyjnej.

Literatura:

Zalecane źródła wiedzy:

Podręczniki z zakresu edycji obrazu cyfrowego, montażu audio i wideo;

Katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu sztuki użytkowej, scenografii, oprawy plastycznej widowisk itp.

Opracowania multimedialne (CD-ROM, DVD) z zakresu sztuki, edukacji, nauki, techniki;

Zbiory własne prowadzącego, archiwum prac studentów;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie polega na indywidualnym omówieniu, dyskusji i krytycznej analizie przedstawionych prac zaliczeniowych najczęściej w obecności grupy zaliczeniowej.

Wymagania dotyczące zaliczenia:

wykonanie przez studenta ćwiczeń na poszczególnych zajęciach (K_W02, K_U02, K_U03)

wykonanie zadanych prac podsumowujących tematy (K_W02, K_U02, K_U03)

obecność i praca na zajęciach (K_K04)

Kryteria oceniania:

praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy (K_W01, K_W02, K_U02, K_U03)

zgodność pracy z zadanym tematem (K_U03)

poziom artystyczny i estetyczny wykonanych prac (kreatywność, artyzm, plastyka pracy, profesjonalne wykonanie) (K_U03, K_U03, K_K04)

opanowanie warsztatu, znajomość programów komputerowych, poprawność techniczna pracy (K_U02, K_U03)

rozwój indywidualnych zdolności studenta w oparciu o zdobytą wiedzę w praktyce (K_W01, K_W02, K_U03, K_K04)

oryginalne ujęcie treści - umiejętność odniesienia swojej pracy do panujących trendów, schematów, konkurencyjnych przedstawień. (K_W01, K_W02, K_U03, K_K01)

udział w zajęciach oraz zaangażowanie w zrealizowany projekt (K_K04, K_K08, K_K01)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chilińska
Prowadzący grup: Dorota Chilińska, Arkadiusz Soroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)