Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nowe media w rysunku i malarstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-NRMal-3L-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nowe media w rysunku i malarstwie
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 3 rok sem. letni- Sztuka mediów- s1
Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 3 rok sem. letni- Sztuka mediów- SJ
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student winien posiadać podstawowa znajomość dawnych i współczesnych technik, środków plastycznych i okołoplastycznych. Posługiwać się nimi i stosować we własnej praktyce zawodowej oraz artystycznej. Pożądana jest ciekawość poznawcza, kreatywność, wynalazczość.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02- Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej stosowanych w sztukach wizualnych . A2_W08

K_W07- Umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy z obszaru historii rysunku, historii sztuki, sztuki współczesnej i najnowszej. A2_W10, H2A_W06

K_W10 -Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej. A2_W12


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01- Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych z wykorzystaniem wiedzy i refleksji w obrębie szeroko rozumianych dziedzin sztuk wizualnych. A2_U11

K_U02- Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej, świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego. A2_U12

K_U06 - Posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych

w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych. A2_U16

K_U07 - Posiada umiejętności wykorzystywania wzorców leżących

u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiających swobodę wypowiedzi artystycznej, wynikającej z niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji, emocjonalności. A2_U17


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 - Potrafi kreować własny wizerunek poprzez umiejętne łączenie różnych środków i mediów w wypowiedzi artystycznej. A2_K03

K_K05 - Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. A2_K01, H2A_K01, S2A_K01, S2A_K05, S2A_K06


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, pokaz, prezentacja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Skrócony opis:

Przedmiot dla studentów specjalności „multimedia i fotografia” ma na celu przybliżenie studentom problematyki mediów w aspekcie klasycznym i współczesnym z położeniem akcentu na ich sensualność, wielozmysłowość oraz wskazanie na językowe, etymologiczne rodowody czynności znakowania, rysowania, malowania. Penetracja, odkrywanie zagadnień medialnych – tradycyjnych, współczesnych, nieznanych – w obszarze sztuki i poza nią. Wprowadzenie ich w obręb działań praktycznych i twórczych.

Pełny opis:

1. Media klasyczne, szkolne, współczesne, aktualne

2.Etymologia rozkwitająca: Rysować- szkicować, kreślić, liniować, szrafować, cieniować, kopiować, kalkować, rytować, grawerować, sztychować, tatuować, pisać, kaligrafować, notować, sygnować, inwentaryzować, dokumentować, smarować, pokrywać, ściemniać, rozjaśniać, rozpylać, pryskać, smolić, drapać…

3.Etymologia rozkwitająca: Malować- brudzić, barwić, kolorować, farbować, plamić, wcierać, powielać, chlustać, szpachlować, pacykować, bazgrać, paćkać, smarować, mazać, rozpływać, kryć…

4.Wprawki poznawczo-techniczne

5.Ćwiczenia praktyczne związane z powyższymi zagadnieniami.

a. wiązać powyższe określenia czynności z różnymi środkami znakującymi

b. określenia czynności, a konsekwencje technologiczno-wyrazowe

c. zastosowanie środków, mediów klasycznych

d. zastosowanie środków, mediów współczesnych

e. zastosowanie środków, mediów wynalezionym, niekonwencjonalnym.

f. łączenie, miksowanie mediów

g. praca na płaszczyźnie

h. praca w przestrzeni otwartej/zamkniętej

i. akcje, działania

j. ciało jako medium

k. człowiek, grupa, społeczność jako medium

6.Podsumowanie w postaci prac zaawansowanych

Literatura:

Istotną rolę odgrywa archiwum Zakładu Rysunku – w postaci dzieł oryginalnych i zdigitalizowanych, w tym dokumentacja oraz katalogi wystaw rysunku studenckiego, a także szeregu przedsięwzięć Zakładu Rysunku.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia

• Zaliczenie semestru polega na indywidualnym – grupowym przeglądzie prac i wnikliwej ich ocenie(K_W02, K_W07)

• Prace winny odzwierciedlać wszystkie tematy ćwiczeń semestralnych, pożądane są dodatkowe pozaprogramowe propozycje studentów(K_U01, K_U02)

• Podstawowym warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach(K_K02, K_K05)

Kryterium ocen

• Wysoki poziom techniczno-wykonawczy(K_U06)

• Adekwatność użytych środków wobec założeń, tematu, koncepcji pracy(K_U07)

• Aspekt poszukująco-nowatorski bądź studyjna rzetelność(K_U02)

• Sposób podania, ogólny wyraz estetyczny(K_U07)

• Dojrzałość pracy, poziom intelektualny(K_W02)

• Zaangażowany stosunek do specjalności i przedmiotu(K_K02, K_K05)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grygorkiewicz
Prowadzący grup: Piotr Grygorkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot dla studentów specjalności „multimedia i fotografia” ma na celu przybliżenie studentom problematyki mediów w aspekcie klasycznym i współczesnym z położeniem akcentu na ich sensualność, wielozmysłowość oraz wskazanie na językowe, etymologiczne rodowody czynności znakowania, rysowania, malowania. Penetracja, odkrywanie zagadnień medialnych – tradycyjnych, współczesnych, nieznanych – w obszarze sztuki i poza nią. Wprowadzenie ich w obręb działań praktycznych i twórczych.

Pełny opis:

1.Medium, media, medialny – etymologia

2. Środek wyrazu – etymologia

3. Rysunek, rysować- etymologia

4. malarstwo, malować – etymologia

5. Repetycja, przegląd środków, technik znakujących(od przedszkola do Torunia)

6. Plastyka „Żywa”

7. Media zimne i gorące

8. Media klasyczne, szkolne, współczesne, aktualne

9. Multimedia

10. Etymologia rozkwitająca: Rysować- szkicować, kreślić, liniować, szrafować, cieniować, kopiować, kalkować, rytować, grawerować, sztychować, tatuować, pisać, kaligrafować, notować, sygnować, inwentaryzować, dokumentować, smarować, pokrywać, ściemniać, rozjaśniać, rozpylać, pryskać, smolić, drapać…

11. Etymologia rozkwitająca: Malować- brudzić, barwić, kolorować, farbować, plamić, wcierać, powielać, chlustać, szpachlować, pacykować, bazgrać, paćkać, smarować, mazać, rozpływać, kryć…

12. Wprawki poznawczo-techniczne

13. Ćwiczenia praktyczne związane z punktami 10,11.

a. wiązać powyższe określenia czynności z różnymi środkami znakującymi

b. określenia czynności, a konsekwencje technologiczno-wyrazowe

c. zastosowanie środków, mediów klasycznych

d. zastosowanie środków, mediów współczesnych

e. zastosowanie środków, mediów wynalezionym, niekonwencjonalnym.

f. łączenie, miksowanie mediów

g. praca na płaszczyźnie

h. praca w przestrzeni otwartej/zamkniętej

i. akcje, działania

j. ciało jako medium

k. człowiek, grupa, społeczność jako medium

14. Podsumowanie w postaci prac zaawansowanych

Literatura:

Wobec obfitości literatury przedmiotu – nie daję stałego zestawu literatury i materiałów źródłowo-poglądowych. Materiały te i ich prezentację wiążę ściśle z aktualną problematyką ćwiczeń. Istotną rolę odgrywa archiwum Zakładu Rysunku – w postaci dzieł oryginalnych i zdigitalizowanych, w tym dokumentacja oraz katalogi wystaw rysunku studenckiego, a także szeregu przedsięwzięć Zakładu Rysunku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łyszkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Łyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot dla studentów specjalności „multimedia i fotografia” ma na celu przybliżenie studentom problematyki mediów w aspekcie klasycznym i współczesnym z położeniem akcentu na ich sensualność, wielozmysłowość oraz wskazanie na językowe, etymologiczne rodowody czynności znakowania, rysowania, malowania. Penetracja, odkrywanie zagadnień medialnych – tradycyjnych, współczesnych, nieznanych – w obszarze sztuki i poza nią. Wprowadzenie ich w obręb działań praktycznych i twórczych.

Pełny opis:

1.Medium, media, medialny – etymologia

2. Środek wyrazu – etymologia

3. Rysunek, rysować- etymologia

4. malarstwo, malować – etymologia

5. Repetycja, przegląd środków, technik znakujących(od przedszkola do Torunia)

6. Plastyka „Żywa”

7. Media zimne i gorące

8. Media klasyczne, szkolne, współczesne, aktualne

9. Multimedia

10. Etymologia rozkwitająca: Rysować- szkicować, kreślić, liniować, szrafować, cieniować, kopiować, kalkować, rytować, grawerować, sztychować, tatuować, pisać, kaligrafować, notować, sygnować, inwentaryzować, dokumentować, smarować, pokrywać, ściemniać, rozjaśniać, rozpylać, pryskać, smolić, drapać…

11. Etymologia rozkwitająca: Malować- brudzić, barwić, kolorować, farbować, plamić, wcierać, powielać, chlustać, szpachlować, pacykować, bazgrać, paćkać, smarować, mazać, rozpływać, kryć…

12. Wprawki poznawczo-techniczne

13. Ćwiczenia praktyczne związane z punktami 10,11.

a. wiązać powyższe określenia czynności z różnymi środkami znakującymi

b. określenia czynności, a konsekwencje technologiczno-wyrazowe

c. zastosowanie środków, mediów klasycznych

d. zastosowanie środków, mediów współczesnych

e. zastosowanie środków, mediów wynalezionym, niekonwencjonalnym.

f. łączenie, miksowanie mediów

g. praca na płaszczyźnie

h. praca w przestrzeni otwartej/zamkniętej

i. akcje, działania

j. ciało jako medium

k. człowiek, grupa, społeczność jako medium

14. Podsumowanie w postaci prac zaawansowanych

Literatura:

Wobec obfitości literatury przedmiotu – nie daję stałego zestawu literatury i materiałów źródłowo-poglądowych. Materiały te i ich prezentację wiążę ściśle z aktualną problematyką ćwiczeń. Istotną rolę odgrywa archiwum Zakładu Rysunku – w postaci dzieł oryginalnych i zdigitalizowanych, w tym dokumentacja oraz katalogi wystaw rysunku studenckiego, a także szeregu przedsięwzięć Zakładu Rysunku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łyszkowska
Prowadzący grup: Maciej Kwietnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot dla studentów specjalności „multimedia i fotografia” ma na celu przybliżenie studentom problematyki mediów w aspekcie klasycznym i współczesnym z położeniem akcentu na ich sensualność, wielozmysłowość oraz wskazanie na językowe, etymologiczne rodowody czynności znakowania, rysowania, malowania. Penetracja, odkrywanie zagadnień medialnych – tradycyjnych, współczesnych, nieznanych – w obszarze sztuki i poza nią. Wprowadzenie ich w obręb działań praktycznych i twórczych.

Pełny opis:

1.Medium, media, medialny – etymologia

2. Środek wyrazu – etymologia

3. Rysunek, rysować- etymologia

4. malarstwo, malować – etymologia

5. Repetycja, przegląd środków, technik znakujących(od przedszkola do Torunia)

6. Plastyka „Żywa”

7. Media zimne i gorące

8. Media klasyczne, szkolne, współczesne, aktualne

9. Multimedia

10. Etymologia rozkwitająca: Rysować- szkicować, kreślić, liniować, szrafować, cieniować, kopiować, kalkować, rytować, grawerować, sztychować, tatuować, pisać, kaligrafować, notować, sygnować, inwentaryzować, dokumentować, smarować, pokrywać, ściemniać, rozjaśniać, rozpylać, pryskać, smolić, drapać…

11. Etymologia rozkwitająca: Malować- brudzić, barwić, kolorować, farbować, plamić, wcierać, powielać, chlustać, szpachlować, pacykować, bazgrać, paćkać, smarować, mazać, rozpływać, kryć…

12. Wprawki poznawczo-techniczne

13. Ćwiczenia praktyczne związane z punktami 10,11.

a. wiązać powyższe określenia czynności z różnymi środkami znakującymi

b. określenia czynności, a konsekwencje technologiczno-wyrazowe

c. zastosowanie środków, mediów klasycznych

d. zastosowanie środków, mediów współczesnych

e. zastosowanie środków, mediów wynalezionym, niekonwencjonalnym.

f. łączenie, miksowanie mediów

g. praca na płaszczyźnie

h. praca w przestrzeni otwartej/zamkniętej

i. akcje, działania

j. ciało jako medium

k. człowiek, grupa, społeczność jako medium

14. Podsumowanie w postaci prac zaawansowanych

Literatura:

Wobec obfitości literatury przedmiotu – nie daję stałego zestawu literatury i materiałów źródłowo-poglądowych. Materiały te i ich prezentację wiążę ściśle z aktualną problematyką ćwiczeń. Istotną rolę odgrywa archiwum Zakładu Rysunku – w postaci dzieł oryginalnych i zdigitalizowanych, w tym dokumentacja oraz katalogi wystaw rysunku studenckiego, a także szeregu przedsięwzięć Zakładu Rysunku.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)