Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Notacje rysunkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-NotRys-2L-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Notacje rysunkowe
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 2 rok sem. letni- Sztuka mediów- s1
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie rysunku. Orientuje się w z zjawiskach współczesnej sztuki i kultury. Student wykorzystuje wiedzę i umiejętności jakie zdobył podczas zajęć praktycznych, które zaliczył podczas pierwszego roku studiów

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

210 godz. zajęcia z udziałem prowadzącego 7 pkt.

Praca własna studenta:

120 godz. czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć 4 pkt.

60 godz. – czas na przygotowanie się do zaliczenia przygotowanie prezentacji prac, działań, dokumentacji, przedstawianych podczas zaliczenia przedmiotu 2 pkt.

Razem: 420 godz. i 14 pkt. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W_1 - Zna i rozumie aktualne tendencje rozwojowe w zakresie rysunku (K_W02)

W_2- Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej w zakresie rysunku, różnych jego technik (K_W14)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U_1- Potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie rysunku oraz dysponuje umiejętnościami dobierania odpowiednik środków wyrazu do ich realizacji. (K_U01)

U_2 - Umie realizować własne koncepcje artystyczne, posługując się świadomie właściwą techniką i technologią w obszarze rysunku.(K_U02)

U_3 - Potrafi realizować własne prace rysunkowe oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystania wyobraźni, intuicji i emocjonalności. (K_U04)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_1 - Jest gotów do samodzielnego podejmowania niezależnych prac rysunkowych, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formowania krytycznej argumentacji oraz motywacją i umiejętnością organizacji pracy. (K_K01)

K_2 - Potrafi kreować własny wizerunek poprzez umiejętne łączenie różnych środków i mediów w obszarze rysunku i łączenia rysunku z różnymi technikami w wypowiedzi artystycznej. (K_K03)

K_3- Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia poprzez wykonywanie kolejnych prac rysunkowych (K_K05)

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, pokaz, prezentacja, działanie grupowe

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Jest to jeden z podstawowych przedmiotów składających się na całość kształcenia rysunkowego na specjalności „Rysunek mediów”.

Notacje Rysunkowe swą nazwą nawiązują do burzliwego, dynamicznego rozwoju rysunku – rewolucji rysunkowej w latach siedemdziesiątych. Wprowadzają studenta w świat nieklasycznych, nietradycyjnych pojęć, ujęć, rozwiązań rysunkowych, w świat dzisiejszych, wieloelementowych partytur rysunkowych. Są jednocześnie swego rodzaju pomostem między wielowiekową tradycją rysunkową a współczesnością.

Pełny opis:

Treści programowe:

• Rysunek – etymologia – omówienie pojęcia

• Notacja – etymologia – omówienie pojęcia

• Notacje rysunkowe na płaszczyźnie dwuwymiarowej

• Inne narzędzia, podłoża, środki rysunkowe

• Tradycyjne i nietypowe nośniki rysunkowe

• Studia materiałowe

• Rysunek odręczny a cyfrowe narzędzia kopiująco przetwarzając ksero – foto – video rysunek

• Rysunek w przestrzeni otwartej

• „Życiorysowanie” rysunek towarzyszący

• Notatnik „codziennik” studenta

• „faktura bytu”

• potrzebie ciągłej notacji

• Repetycja podstawowych środków plastycznych

• Rodzaje rysunku – prezentacja

• Granice rysunku – prezentacja

• Język rysunku a media nietradycyjne

• Rysunek pograniczy, połączeń, przenikań dyscyplin tradycyjnych i współczesnych

• Rysunek urządzeń kopiująco-przetwarzająco-multiplikujących na płaszczyźnie i poza nią

• Rysunek interaktywny

Formy realizacji:

• Prace rysunkowe

• Cykle, zestawy prac rysunkowych

• Xero, wydruki

• Akcje, działania rysunkowe

• Foto, video rysunki

• Rysunkowe realizacje zespołowe

• Rysunki mentalne

• Notacje rysunkowe poza pracownią

Literatura:

Zalecane źródła wiedzy:

• Książki, katalogi, czasopisma z zakresu sztuki i kultury współczesnej

• Katalogi z zasobów Biblioteki Zakładu Rysunku

• Internet, telewizja

• Uczestnictwo w wystawach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, sztuki współczesnej

• Obowiązkowy udział studentów w wieloletnim projekcie Zakładu Rysunku – „Rysunek bez granic” oraz w Ogólnopolskiej Wystawie Rysunku Studenckiego organizowanej przez Zakład Rysunku UMK w Toruniu. Wobec obfitości literatury przedmiotu – nie daję stałego zestawu literatury i materiałów źródłowo-poglądowych. Materiały te i ich prezentację wiążę ściśle z aktualną problematyką ćwiczeń. Istotną rolę odgrywa archiwum Zakładu Rysunku – w postaci dzieł oryginalnych i zdigitalizowanych, w tym dokumentacja oraz katalogi wystaw rysunku studenckiego, a także szeregu przedsięwzięć Zakładu Rysunku.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia

• Zaliczenie semestru polega na indywidualnym i grupowym przeglądzie prac i wnikliwej ich ocenie(K_W02, K_W07)

• Prace winny odzwierciedlać wszystkie tematy ćwiczeń semestralnych, pożądane są dodatkowe pozaprogramowe propozycje studentów(K_W10, K_U01)

• Podstawowym warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach i aktywny w nich udział(K_K02, K_K03, K_K05)

Kryterium ocen

• Wysoki poziom techniczno-wykonawczy(K_U02)

• Adekwatność użytych środków wobec założeń, tematu, koncepcji pracy(K_U06)

• Aspekt poszukująco-nowatorski bądź studyjna rzetelność(K_U07)

• Sposób podania, ogólny wyraz estetyczny(K_W02)

• Dojrzałość pracy, poziom intelektualny(K_W07)

• Zaangażowany stosunek do specjalności i przedmiotu(K_K03, K_K05)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Sojak-Borodo
Prowadzący grup: Monika Rak, Aleksandra Sojak-Borodo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jest to jeden z podstawowych przedmiotów składających się na całość kształcenia rysunkowego na specjalności „Rysunek mediów”.

Notacje Rysunkowe swą nazwą nawiązują do burzliwego, dynamicznego rozwoju rysunku – rewolucji rysunkowej w latach siedemdziesiątych. Wprowadzają studenta w świat nieklasycznych, nietradycyjnych pojęć, ujęć, rozwiązań rysunkowych, w świat dzisiejszych, wieloelementowych partytur rysunkowych. Są jednocześnie swego rodzaju pomostem między wielowiekową tradycją rysunkową a współczesnością.

Pełny opis:

Treści programowe:

• Rysunek – etymologia – omówienie pojęcia

• Notacja – etymologia – omówienie pojęcia

• Notacje rysunkowe na płaszczyźnie dwuwymiarowej

• Inne narzędzia, podłoża, środki rysunkowe

• Tradycyjne i nietypowe nośniki rysunkowe

• Studia materiałowe

• Rysunek odręczny a cyfrowe narzędzia kopiująco przetwarzając ksero – foto – video rysunek

• Rysunek w przestrzeni otwartej

• „Życiorysowanie” rysunek towarzyszący

• Notatnik „codziennik” studenta

• „faktura bytu”

• potrzebie ciągłej notacji

• Repetycja podstawowych środków plastycznych

• Rodzaje rysunku – prezentacja

• Granice rysunku – prezentacja

• Język rysunku a media nietradycyjne

• Rysunek pograniczy, połączeń, przenikań dyscyplin tradycyjnych i współczesnych

• Rysunek urządzeń kopiująco-przetwarzająco-multiplikujących na płaszczyźnie i poza nią

• Rysunek interaktywny

Formy realizacji:

• Prace rysunkowe

• Cykle, zestawy prac rysunkowych

• Xero, wydruki

• Akcje, działania rysunkowe

• Foto, video rysunki

• Rysunkowe realizacje zespołowe

• Rysunki mentalne

• Notacje rysunkowe poza pracownią

Literatura:

Zalecane źródła wiedzy:

• Książki, katalogi, czasopisma z zakresu sztuki i kultury współczesnej

• Katalogi z zasobów Biblioteki Zakładu Rysunku

• Internet, telewizja

• Uczestnictwo w wystawach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, sztuki współczesnej

• Obowiązkowy udział studentów w wieloletnim projekcie Zakładu Rysunku – „Rysunek bez granic” oraz w Ogólnopolskiej Wystawie Rysunku Studenckiego organizowanej przez Zakład Rysunku UMK w Toruniu. Wobec obfitości literatury przedmiotu – nie daję stałego zestawu literatury i materiałów źródłowo-poglądowych. Materiały te i ich prezentację wiążę ściśle z aktualną problematyką ćwiczeń. Istotną rolę odgrywa archiwum Zakładu Rysunku – w postaci dzieł oryginalnych i zdigitalizowanych, w tym dokumentacja oraz katalogi wystaw rysunku studenckiego, a także szeregu przedsięwzięć Zakładu Rysunku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Sojak-Borodo
Prowadzący grup: Elżbieta Jabłońska, Aleksandra Sojak-Borodo, Alina Śmietana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jest to jeden z podstawowych przedmiotów składających się na całość kształcenia rysunkowego na specjalności „Rysunek mediów”.

Notacje Rysunkowe swą nazwą nawiązują do burzliwego, dynamicznego rozwoju rysunku – rewolucji rysunkowej w latach siedemdziesiątych. Wprowadzają studenta w świat nieklasycznych, nietradycyjnych pojęć, ujęć, rozwiązań rysunkowych, w świat dzisiejszych, wieloelementowych partytur rysunkowych. Są jednocześnie swego rodzaju pomostem między wielowiekową tradycją rysunkową a współczesnością.

Pełny opis:

Treści programowe:

• Rysunek – etymologia – omówienie pojęcia

• Notacja – etymologia – omówienie pojęcia

• Notacje rysunkowe na płaszczyźnie dwuwymiarowej

• Inne narzędzia, podłoża, środki rysunkowe

• Tradycyjne i nietypowe nośniki rysunkowe

• Studia materiałowe

• Rysunek odręczny a cyfrowe narzędzia kopiująco przetwarzając ksero – foto – video rysunek

• Rysunek w przestrzeni otwartej

• „Życiorysowanie” rysunek towarzyszący

• Notatnik „codziennik” studenta

• „faktura bytu”

• potrzebie ciągłej notacji

• Repetycja podstawowych środków plastycznych

• Rodzaje rysunku – prezentacja

• Granice rysunku – prezentacja

• Język rysunku a media nietradycyjne

• Rysunek pograniczy, połączeń, przenikań dyscyplin tradycyjnych i współczesnych

• Rysunek urządzeń kopiująco-przetwarzająco-multiplikujących na płaszczyźnie i poza nią

• Rysunek interaktywny

Formy realizacji:

• Prace rysunkowe

• Cykle, zestawy prac rysunkowych

• Xero, wydruki

• Akcje, działania rysunkowe

• Foto, video rysunki

• Rysunkowe realizacje zespołowe

• Rysunki mentalne

• Notacje rysunkowe poza pracownią

Literatura:

Zalecane źródła wiedzy:

• Książki, katalogi, czasopisma z zakresu sztuki i kultury współczesnej

• Katalogi z zasobów Biblioteki Zakładu Rysunku

• Internet, telewizja

• Uczestnictwo w wystawach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, sztuki współczesnej

• Obowiązkowy udział studentów w wieloletnim projekcie Zakładu Rysunku – „Rysunek bez granic” oraz w Ogólnopolskiej Wystawie Rysunku Studenckiego organizowanej przez Zakład Rysunku UMK w Toruniu. Wobec obfitości literatury przedmiotu – nie daję stałego zestawu literatury i materiałów źródłowo-poglądowych. Materiały te i ich prezentację wiążę ściśle z aktualną problematyką ćwiczeń. Istotną rolę odgrywa archiwum Zakładu Rysunku – w postaci dzieł oryginalnych i zdigitalizowanych, w tym dokumentacja oraz katalogi wystaw rysunku studenckiego, a także szeregu przedsięwzięć Zakładu Rysunku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Sojak-Borodo
Prowadzący grup: Elżbieta Jabłońska, Aleksandra Sojak-Borodo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jest to jeden z podstawowych przedmiotów składających się na całość kształcenia rysunkowego na specjalności „Rysunek mediów”.

Notacje Rysunkowe swą nazwą nawiązują do burzliwego, dynamicznego rozwoju rysunku – rewolucji rysunkowej w latach siedemdziesiątych. Wprowadzają studenta w świat nieklasycznych, nietradycyjnych pojęć, ujęć, rozwiązań rysunkowych, w świat dzisiejszych, wieloelementowych partytur rysunkowych. Są jednocześnie swego rodzaju pomostem między wielowiekową tradycją rysunkową a współczesnością.

Pełny opis:

Treści programowe:

• Rysunek – etymologia – omówienie pojęcia

• Notacja – etymologia – omówienie pojęcia

• Notacje rysunkowe na płaszczyźnie dwuwymiarowej

• Inne narzędzia, podłoża, środki rysunkowe

• Tradycyjne i nietypowe nośniki rysunkowe

• Studia materiałowe

• Rysunek odręczny a cyfrowe narzędzia kopiująco przetwarzając ksero – foto – video rysunek

• Rysunek w przestrzeni otwartej

• „Życiorysowanie” rysunek towarzyszący

• Notatnik „codziennik” studenta

• „faktura bytu”

• potrzebie ciągłej notacji

• Repetycja podstawowych środków plastycznych

• Rodzaje rysunku – prezentacja

• Granice rysunku – prezentacja

• Język rysunku a media nietradycyjne

• Rysunek pograniczy, połączeń, przenikań dyscyplin tradycyjnych i współczesnych

• Rysunek urządzeń kopiująco-przetwarzająco-multiplikujących na płaszczyźnie i poza nią

• Rysunek interaktywny

Formy realizacji:

• Prace rysunkowe

• Cykle, zestawy prac rysunkowych

• Xero, wydruki

• Akcje, działania rysunkowe

• Foto, video rysunki

• Rysunkowe realizacje zespołowe

• Rysunki mentalne

• Notacje rysunkowe poza pracownią

Literatura:

Zalecane źródła wiedzy:

• Książki, katalogi, czasopisma z zakresu sztuki i kultury współczesnej

• Katalogi z zasobów Biblioteki Zakładu Rysunku

• Internet, telewizja

• Uczestnictwo w wystawach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, sztuki współczesnej

• Obowiązkowy udział studentów w wieloletnim projekcie Zakładu Rysunku – „Rysunek bez granic” oraz w Ogólnopolskiej Wystawie Rysunku Studenckiego organizowanej przez Zakład Rysunku UMK w Toruniu. Wobec obfitości literatury przedmiotu – nie daję stałego zestawu literatury i materiałów źródłowo-poglądowych. Materiały te i ich prezentację wiążę ściśle z aktualną problematyką ćwiczeń. Istotną rolę odgrywa archiwum Zakładu Rysunku – w postaci dzieł oryginalnych i zdigitalizowanych, w tym dokumentacja oraz katalogi wystaw rysunku studenckiego, a także szeregu przedsięwzięć Zakładu Rysunku.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)