Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Problemy formy wizualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-PFW-sm-3L-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Problemy formy wizualnej
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 3 rok sem. letni- Sztuka mediów- s1
Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 3 rok sem. letni- Sztuka mediów- s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Niezbędna jest wiedza z przedmiotu „Psychologiczne uwarunkowania odbioru informacji wizualnej”, w tym znajomość i rozumienie podstawowych jakości wizualnych takich jak: barwa, światło, linia, przestrzeń, ruch, faktura, bryła, układ. Niniejsze zajęcia stanowić będą kontynuację wykładu poszerzając zagadnienia formy plastycznej o podstawy z zakresu terminologii i metodologii badawczej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

30 godz. i 1,5 pkt ECTS – godziny kontaktowe, ćwiczenia, konsultacje indywidualne;


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

5 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, wykonanie zadań śródsemstralnych, przygotowanie się do zajęć, przygotowanie się do zaliczeń – zadania semestralnego.

Metody dydaktyczne:

- metody ewaluacyjne

- metody służące prezentacji treści

- metody wymiany i dyskusji

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia ćwiczeniowe uzupełnione o elementy wykładowe i konwersatoryjne mające na celu zdobycie umiejętności analizowania dzieł malarskich oraz innych tekstów kultury wizualnej.

Pełny opis:

Zajęcia podzielone zostaną na trzy bloki tematyczne:

I. Wprowadzenie do specyfiki zajęć oraz wykazanie zależności między właściwościami danej kultury a formą plastyczną.

II. Analiza wybranych problemów związanych z funkcjonowaniem obrazu w kulturze zachodniej, m.in.:

1. pojęcie kultury,

2. pojęcie dzieła sztuki,

3. czasy nowoczesne (modernizm), a czasy ponowoczesne (postmodernizm),

4. metody badań obrazów.

III. Powtórzenie zagadnień z zakresu wiedzy o formie plastycznej i organizacji obrazu w kontekście analizy dzieła sztuki. Zajęcia ćwiczeniowe mające na celu przeprowadzenie analizy formalnej wybranego dzieła.

Literatura:

Alberti, L.B. (1963). O malarstwie, Wrocław: Ossolineum

Arnheim, R.(2004). Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria

Barthes, R., Retoryka obrazu, przeł. Z. Kruszyński, "Pamiętnik Literacki" 1985, nr 3.

Belting, H. (2007). Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Kraków.

Cennino Cennini (1933), Rzecz o malarstwie. Florencja: Floreńska Oficyna Tyszkiewiczów

Francuz, P. (2013). IMAGIA. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu, Lublin: Wydawnictwo KUL

Gombrich, E.H. (1981). Sztuka i złudzenie, Warszawa: PIW

Hopfinger, M. (2003). Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Ingarden, R. (1945). Obraz, Kraków.

Kandyński, W. (1989). Punkt linia a płaszczyzna. Przyczynek do analizy elementów malarskich, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy

Kandyński W. (1996). O duchowości w sztuce. (tłum. S. Fijałkowski), Łódź: Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi

Kluszczyński, R. (2010). Sztuka interaktywna. Od dzieła - instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

Kościelecki, S. (1972). Współczesna koncepcja wychowania plastycznego, Warszawa: PWN

Marciniak, T. (2004). Struktura obrazów (W:) W. Limont (red.): Z teorii i praktyki artystycznej, (27-46), Toruń: Wydawnictwo UMK

Malewicz, K. (2006). Świat bezprzedmiotowy. Biblioteka Bauhausu, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria

Ruskin, J. (2011). Niewinne oko. Szkice o sztuce, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria

Strzemiński, W. (1974). Teoria widzenia, Kraków: Wydawnictwo Literackie

Tatarkiewicz W. (1988), Dzieje sześciu pojęć, Warszawa: PWN, s. 257 - 288

Wiesing L. (2008), Widzialność obrazu. Historia i perspektywy estetyki formalnej, Warszawa: Oficyna Naukowa, (wybrane fragmenty)

Wölfflin, H. (2006). Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria

Teofila Kapłana (1880), Teofila Kapłana i zakonnika. O sztukach rozmaitych ksiąg troje. Kraków

Vinci da, L. (2006). Traktat o malarstwie, Gdańsk: słowo/obraz terytoria

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składa się:

• obecność na zajęciach – uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych. Możliwe są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze. Każda kolejna nieusprawiedliwiona obecność skutkuje obniżeniem oceny o 0,5 stopnia (3 nieusprawiedliwione nieobecności - ocena obniżona o 0,5 stopnia, 4 nieusprawiedliwone nieobecności - ocena obniżona o 1 stopień itd.). Więcej niż 50% nieobecności na zajęciach stacjonarnych skutkuje brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu w danym roku akademickim.

• aktywność na zajęciach

• praca zaliczeniowa:

1. analiza formalna wybranego dzieła malarskiego w formie prezentacji;

2. stworzenie pracy graficznej w formacie nie mniejszym niż 50x70 cm inspirowanej jedną z omawianych metod badania obrazu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Górska
Prowadzący grup: Magda Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Górska
Prowadzący grup: Magda Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Górska
Prowadzący grup: Magda Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)