Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy ilustracji wydawniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-PIW-2L-sw-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy ilustracji wydawniczej
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru dla kierunku sztuka mediów semestr letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Uzdolnienia plastyczne i kreacyjne nabyte w ciągu pierwszego roku studiów na kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna oraz umiejętność wykorzystania ich w tworzeniu ilustracji wydawniczej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

45 godz. zajęcia z udziałem prowadzącego 1,0 pkt.

Praca własna studenta:

10 godz. czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć 0,5 pkt.

5 godz. – czas na przygotowanie się do zaliczenia w formie otwartego przeglądu prac 0,5 pkt.K_W10-Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej- A2_W12

Razem - 60 godz. i 2 pkt. ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

K_W10-Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej- A2_W12


Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu percepcji wzrokowej oraz wpływu uwarunkowań osobowościowych, społecznych, kulturowych na odbiór, interpretację i proces tworzenia informacji wizualnej_K-(W_05)


Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej. K-(W_14)


Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej stosowanych w sztukach wizualnych i audiowizualnych. K-(W_15)


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01-Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie autorskich ilustracji rysunkowych, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych z wykorzystaniem wiedzy i refleksji w obrębie szeroko rozumianych dziedzin sztuk wizualnych- A2_U11


K_U02-Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej, świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego- A2_U12


K_U04-Potrafi realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystania wyobraźni, intuicji i emocjonalności.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02-Jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz do podejmowania

w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań w obszarze obiegu artystycznego, jak i w wybranej przestrzeni publicznej, społecznej i pozaartystycznej.


K_K05-Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób dzięki umiejętności tworzenia ilustracyjnego komentarza rysunkowego- A2_K01, H2A_K01, S2A_K01, S2A_K05, S2A_K06


K_K06-Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się, w szczególności prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych.

Metody dydaktyczne:

Metody podające:

Omówienie ćwiczeń ze studentami.

Pokaz różnorodnych rozwiązań omówionego ćwiczenia.

Metoda praktyczna:

ćwiczenia, pokaz, prezentacja multimedialna.

Metody eksponujące: wystawa, ekspozycja w galerii.


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- okrągłego stołu
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Uzdolnienia plastyczne i kreacyjne nabyte w ciągu pierwszego roku studiów na kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna oraz umiejętność wykorzystania ich w tworzeniu ilustracji wydawniczej.

Ilustracja wydawnicza jest narzędziem tworzenia wizualnego komentarza dotyczącego wybranej formy literatury, artykułu opisującego realną sytuację, zjawiska społecznego, specyfikacji technicznej czy komercyjnej.

Pełny opis:

1. Zapoznanie się z ogólnymi możliwościami medium rysunkowego w konstruowaniu autorskiej ilustracji.

2. Zapoznanie się z typami, zasadami i sposobami budowy ilustracji wydawniczej istniejącymi w obiegu sztuki i kultury.

3. Wykorzystanie odręcznej notacji rysunkowej w formie szkicu w procesie doboru formy wizualizującej wybraną literaturę, zjawisko społeczne, specyfikacje techniczne czy wymagania komercyjne.

4. Umiejętność dostosowania komunikatu ilustracyjnego do wieku i predyspozycji odbiorcy.

5. Umiejętność stworzenia indywidualnej i atrakcyjnej formy ilustracyjnej wykorzystującej rozmaite umiejętności warsztatowe studenta.

6. Umiejętność odpowiedniego doboru medium do zilustrowania wybranego zagadnienia.

7. Ilustracja odręczna z wykorzystaniem nowych mediów jako narzędzia edycji. Digital Painting.

8. Umiejętność tworzenia klasycznej oraz nietypowej książki autorskiej.

9. Umiejętność operowania właściwymi symbolami oraz zabiegami artystycznymi w konstruowaniu zamierzonego komunikatu.

10. Wnikliwe rozpoznanie i uwzględnienie osobowości studenta oraz jego predyspozycji artystycznych.

Literatura:

Zasoby internetu:

hipopotamstudio.pl

ilustracjaprasowa.blogspot.com

Wincencjusz-Patyna A., U źródeł światowych sukcesów Polskiej Szkoły Ilustracji, Quart Nr 1/(11), Wrocław 2009.

Bechlerowa H., „O kotku, który szukał czarnego mleka”, opracowanie graf Józef Wilkoń, Warszawa 1959.

Brzechwa J., Brzechwa dzieciom, opracowanie graf. -Jan Marcin Szancer, Warszawa 1955.

Marszak. S., Wesołe czyżyki, Ilustracje: Olga Siemaszko, Warszawa 1954.

Bylina M., Polska ilustracja książkowa : Komitet redakcyjny Michał Bylina, Józef Czerwiński [og] Roman Tomaszewski, Warszawa 1964.

Wilkoń J., Psie życie, Warszawa 2011.

Moliere., Mieszczanin szlachcicem, opracowanie graf. Mizieliński D., Warszawa 2006.

Moliére., Mieszczanin szlachcicem, opracowanie graf. Aleksandra Machowiak, Warszawa 2006.

Bryll E., Po górach, po chmurach, opracowanie graf. Adam Kilian, Warszawa 1969.

Marlowe Ch., Masakra w Paryżu, opracowanie graf. Lech Przybylski, Warszawa 1975.

Lem S., Bajki Robotów, opracowanie graf. Daniel Mizieliński, Warszawa 2007.

Krzemieniecka L., Słomkowy łańcuszek, opracowanie graf. Janusz Grabiński, Warszawa 1969.

Szelburg Zaremba E., Idzie niebo ciemną nocą, opracowanie graf. Janusz Grabiński, Warszawa 1969.

Poznaję Świat, Warszawa 1985, ilustracje: Elżbieta Fido-Drużyńska, Mateusz Gawryś, Janusz Grabiański, Jerzy Heintze, Maria Orłowska-Gabryś, Elżbieta Procka, Stanisław Rozwadowski, Janusz Stanny, Stanisław Szymański, Bożena Truchanowska, Bohdan Wróblewski

Jurgielewiczowa I., Jak jeden malarz chciał namalować szczęśliwego motyla, opracowanie graf. Janusz Grabiański, Warszwa 1986.

Chmielewska I., Kłopot, Warszawa 2012.

Collodi C., Pinokio, opracowanie graf.: Rita Marshall, ilustracje: Roberto Innocenti, Poznań 2011.

Cichocki S., S.Z.T.U.K.A., opracowanie graf. Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Warszawa 2011.

Czerwińska-Rydel A., Wędrując po niebie z Janem Heweliuszem, ilustracje: Agata Dudek, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia:

Zaliczenie polega na indywidualnej prezentacji zrealizowanej przez studenta pracy artystycznej oraz omówieniu prac na forum grupy. (K_W10)

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie dokumentacji w formie cyfrowej. (K_K05)

Kryteria ocen

Wysoki poziom techniczny wykonania pracy. Adekwatność doboru środków. Indywidualna, poszukująca postawa twórcza. Estetyczny sposób prezentacji realizacji. Dojrzałość pracy. (K_U01, K_U02)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łyszkowska
Prowadzący grup: Paulina Kasprzak, Katarzyna Łyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w opisie ogólnym

Pełny opis:

jak w opisie ogólnym

Literatura:

jak w opisie ogólnym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łyszkowska
Prowadzący grup: Paulina Kasprzak, Katarzyna Łyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w opisie ogólnym

Pełny opis:

jak w opisie ogólnym

Literatura:

jak w opisie ogólnym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łyszkowska
Prowadzący grup: Paulina Kasprzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w opisie ogólnym

Pełny opis:

jak w opisie ogólnym

Literatura:

jak w opisie ogólnym

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)