Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pryncypia kultury wizualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-PKulW-5Z-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pryncypia kultury wizualnej
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 5 rok sem. zimowy - Sztuka mediów- SJ
Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 5 rok sem. zimowy- Sztuka mediów- SJ
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Semestr zimowy

30 godz. (ćwiczenia) i 1 pkt ECTS – godziny kontaktowe, ćwiczenia, konwersatorium, konsultacje indywidualne i grupowe.

30 godz. i 1 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, wykonanie zadań, przygotowanie się do zajęć i przygotowanie pracy do prezentacji zaliczeniowej.


razem 60 godz. i 2 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

- wyjaśnia wpływ wielości czynników na kulturę wizualną we współczesnym rozumieniu, K_W03

- klasyfikuje podstawowe zależności, wzajemne wpływy i rozróżnienia zachodzące pomiędzy czynnikami konstruującymi pola wizualne, K_W04

- analizuje wpływ wybranych komponentów na jakość przekazów wizualnych, K_W05 - porównuje procesy przemian wizualności, K_W09

- syntetyzuje komponenty w określone kompetencje wizualne, K_W09

- dokonuje analizy społecznej konstrukcji pola wizualnego jak i wizualnej konstrukcji pola społecznego, K_W09

- uzasadnia oddziaływanie polityki widzialności, K_W07

- prezentuje argumenty na rzecz istotności badan nad wizualnością (visual studies).

K_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

- posiada umiejętności w zakresie interpretacji zjawisk widzialności w teorii i praktyce, K_U01

- potrafi wykorzystać wiedzę do badania i opisu wybranych procesów i zjawisk w zakresie kultury wizualnej i formułować na tej podstawie własne opinie, K_U04

- potrafi przygotować wystąpienie (teoretyczne jak i praktyczne) korzystając z wielości źródeł, K_U05

- potrafi identyfikować polityki widzialności, uczestniczyć w dyskusjach i prowadzić dialog. Jest otwarty na kontrargumenty i rozwiązywanie kwestii spornych, K_U08

- potrafi w oparciu o metody przeprowadzić analizę i postawić diagnozę w stosunku do współczesnego pojęcia kultury wizualnej, K_U07

- umie udzielić porady w zakresie polityki widzialności w szerokim kontekście uwarunkowań, K_U10

- ma podstawowe kompetencje językowe w zakresie rozumienia i wykorzystywania współczesnych teorii i badań. K_U11

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

- przestrzega odpowiednich norm w tym prawa autorskiego, K_K08

- potrafi animować społeczności na różnorodnych poziomach, K_K02

- wyrabia w sobie potrzebę i umiejętności ciągłego kształcenia, K_K04

- posiada poczucie "misji" ukierunkowanej na społeczeństwo obywatelskie związanej z promocją współczesnej kultury wizualnej opartej na demokracji, tolerancji, pluralizmie ideowym w warunkach ostrego i wymagającego dyskursu, K_K03

- wykazuje się samodzielnością i niezależnością we własnych działaniach profesjonalnych. K_K03

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama

- inscenizacja

- pokaz

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

- doświadczeń

- obserwacji

- panelowa

- projektu

- sytuacyjna

Skrócony opis:

Przedmiot ograniczony jest do 30 godzin ćwiczeniowych, na których zrealizowane zostaną zagadnienia związane z dominującą rolą obrazu we współczesności. obrazu nie traktujemy wyłącznie jako dzieła sztuki lecz jako fakt społeczno - kulturowy regulujący relacje pomiędzy polem wizualnym, a polem społecznym. Istotne jest również podkreślenie roli widza w procesie odbierania, widzenia, tworzenia i interpretowania zjawisk współczesnej kultury.

Pełny opis:

W trakcie ćwiczeniowych godzin kontaktowych, w oparciu o wymienione metody, dojdzie do wyróżnienia przemian jakie zaszły w obszarze pola wizualnego w relacji rzeczywistość - artysta - dzieło - odbiorca. Wnioski prowadzą do uchwycenia dynamiki działania obrazów jako ekspresji będącej narzędziem wpływu oraz dyskursu wizualnego jako instrumentu ideologii. Uwypuklamy zagadnienie ukazywania, przedstawiania, odsłonięcia i objawiania jak i przeciwne działania jak zasłanianie, wydzielanie pola widzenia, jego limitowanie itd. Zwracamy uwagę na tak zwane praktyki patrzenia związane z politykami widzialności ukazując narzędzia umożliwiające przełamywanie pozornych oczywistości sfery wizualnej. Identyfikujemy, a następnie przełamujemy stworzone "ramy" dla obrazów analizując jak możemy kształtować praktyki odbiorcze tekstów kultury w powiązaniu z praktyką codzienności. Zatem klasyczne podejście do problemu związane z ujęciem historycznym zostaje zastąpione postawą posthistoryczną właściwą dla czasów postepistemologicznych.

Działamy w obszarze doświadczeń wizualnych, które w znaczącym stopniu są kolonizowane przez istniejące teksty kultury i przejmują władzę nad pamięcią indywidualną i społeczną. Tak rozumiane przekazy wizualne narzucają określone sposoby widzenia rzeczywistości, naszym zadaniem jest ich rozpoznanie i zafundowanie nowej płaszczyzny czynienia widzialnym, nowej ideologii widzialności wykraczającej poza konwencjonalny determinizm widzialności. Służy temu kompetencja wizualna realizowana na ćwiczeniach, składająca się z trzech podstawowych komponentów: umiejętności poznawczych, technicznych i społecznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Belting, H. (2007). Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas

Frąckowiak, M., Rogowski, Ł., (2009). Badania nad wizualnością w perspektywie multidyscyplinarnej, Kultura i Społeczeństwo, t. LIII, nr 4

McCannell, D., (2002). Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA

Mitchell, W.J.T. (2013). Czego chcą obrazy?, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury

Tomasello, M. (2002). Kulturowe źródła ludzkiego poznania, Warszawa: PIW

Literatura uzupełnijaca

Smith, M. (2008). Visual Culture Studies, London: Sage Publications

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiotowi przypisano 2 pkt. ETC. Student za aktywny udział w ćwiczeniach otrzymuje 1 ECTS. Pozostały 1 ECTS otrzymuje za realizację zadania praktycznego wykonanego na ćwiczeniach jak i w trakcie pracy własnej.

Kryteria oceniania:

Ocenie podlega obecność i aktywność studenta na zajęciach oraz merytoryczna oraz estetyczna jakość zrealizowanej samodzielnie pracy.

Ocena na podstawie ciągłego zaangażowania studenta w toku zajęć oraz według wypełnienia i rozumienia założeń teoretycznych w realizacji indywidualnego tematu. Istotnym elementem oceny jest koncepcja indywidualna, jej oryginalność oraz dojrzałość intelektualna.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Dudzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Dudzik
Prowadzący grup: Sebastian Dudzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)