Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Partycypacyjne metody pracy z odbiorcą I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-PMP-1Z-sm-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0210) Sztuka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Partycypacyjne metody pracy z odbiorcą I
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 1 rok sem. zimowy Sztuka mediów i iedukacja wizualna (S2)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – godziny kontaktowe, ćwiczenia, konsultacje indywidualne i grupowe

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć

30 godz. i 1 pkt ECTS przygotowanie prac do przeglądu zaliczeniowego


Efekty uczenia się - wiedza:

Posiada wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej stosowanych w sztukach wizualnych, zwłaszcza w odniesieniu do realizacji partycypacyjnych, włączających odbiorców i odbiorczynie w proces twórczy. (K_W02)

Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej, (K_W10)

Ma pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię oraz metodologię różnych subdyscyplin edukacji artystycznej, w tym elementów surdopedagogiki, tyflopedagogiki, i potrafi ją odnieść do działań praktycznych z rożnymi grupami odbiorców i odbiorczyń w tym z osobami z niepełnosprawnościami. (K_W12)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Umie realizować własne koncepcje artystyczne i edukacyjne w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej, świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego i warsztatu edukatora (K_U02)

Umie podejmować samodzielne decyzje odnośnie do projektowania i realizacji działań partycypacyjnych o charakterze artystyczno-edukacyjnym, wykorzystując właściwe środki dostosowane mi. in do osób z rożnymi niepełnosprawnościami (K_U03)

Posiada podstawowy zakres umiejętności warsztatowych, pogłębionych o umiejętności treningu twórczości, umożliwiających realizację własnych koncepcji artystyczno-edukacyjnych w stopniu wystarczającym do uzyskiwania adekwatnych rezultatów do przyjętych celów (K_U06)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W trakcie uczestnictwa w treningu twórczości potrafi pracować indywidualnie i w grupie przyjmując różne role, negocjować (K_K03)

Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (K_K05 )

Podczas projektowania działania lub dzieła partycypacyjnego jest wrażliwy na problemy drugiego człowieka, charakteryzuje się postawą prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności za innych oraz aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy (K_K07)

Posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się w szczególności przez:

-inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach partycypacyjnych działań

-integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych,

-prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie (K_K09)

Posiada umiejętności efektywnego komunikowania się, w szczególności prezentowania merytorycznych zagadnień partycypacyjnego dzieła lub działania – również z zastosowaniem technologii informacyjnych (K_K10)


Metody dydaktyczne:

Stosowane metody realizacji zajęć:

Elementy wykładu - prezentacja multimedialna

- pokaz

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Elementy treningu twórczości - wybrane aspekty.

Elementy metody projektów: samodzielna praca studenta, działanie w małych zespołach, działanie na forum całej grupy.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody integracyjne

Skrócony opis:

Przedmiot Partycypacyjne metody pracy z odbiorcą zawiera naukowe i artystyczne refleksje nad rezultatami przedsięwzięć edukacyjnych, których treścią są zagadnienia związane ze sztuką. Szczególnym zainteresowaniem objęte są progresywne realizacje artystyczne i edukacyjne, w których autor_ka buduje swój komunikat w bezpośrednim kontakcie z odbiorcami_czyniami, zapraszając do współtworzenia lub włączając w odbiór osoby dotąd pomijane. Studenci_tki samodzielnie zaprojektują dzieło, którego elementem „edukującym”, pośredniczącym w sytuacji twórczej będzie np. rekwizyt artystyczno-edukacyjny, pomoc edukacyjna o walorach artystycznych, tyflografika lub audiodeskrypcja .

Przedmiot ten kontynuowany jest w module Blok przedmiotów

podstawowych II Zajęcia z komunikacji wizualnej, kultury i sztuki

Pełny opis:

Przedmiot Partycypacyjne metody pracy z odbiorcą realizowany jest w formie pracowni.

Przedmiot podzielony jest na bloki tematyczne:

1. wprowadzenie – przegląd wybranych realizacji artystycznych gdzie dzieło jest elementem „edukującym” - interaktywność i/lub ponadpartyjność determinowana przez dzieło oraz takich, w których autor buduje swój komunikat w bezpośrednim kontakcie z odbiorcą. Poszerzone o wybrane elementy suropedagogiki i tyflopedagogiki.

2. wybór i pogłębienie tematów własnych realizacji, poprzez uczestnictwo w wybranych aspektach treningu twórczości, gdzie położony będzie akcent na elementy partycypacyjne w pracy z odbiorcą .

3. przyjęcie adekwatnej strategii działania artystyczno-edukacyjnego (opracowanie koncepcji rekwizytu edukacyjno-artystycznego, wykonanie tyflografiki lub audiodeskrypcji)

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Berleant, A. (2007). Prze-Myśleć Estetykę, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas

Dewey J., (1975). Sztuka jako doświadczenie. Wrocław. Warszawa. Kraków. Gdańsk: PAN

Kaczorowska B., Karczewski L., Mądrzycka-Adamczyk K., Pawlikowska M., Wiktorko M., Wlazeł M., Wojciechowska-Sej A. (2015) Książka do zobaczenia. Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Muzeum Sztuki w Łodzi

Kisiel, P. (2003). Współczesna kultura artystyczna: społeczny wymiar uczestnictwa, Kraków: Wydawnictwo AE

Kluszczyński, R.W. (2010). Sztuka interaktywna - od dzieła instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne

Nalaskowski, S. (1998). Metody nauczania, Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”

Nęcka E., (1998). Trening twórczości. Podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli. Kraków: Impuls

Nęcka E. (2002) Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP

Popczyk, M. (red.) Przestrzeń Sztuki: obrazy, słowa, komentarze, Katowice: Wydawnictwo ASP w Katowicach

Włodarczyk, W. (1996). Nowy obszar sztuki. Działania i dokumentacje, (W:) Sztuka świata, t.10, Warszawa: Wydawnictwo Arkady

Literatura uzupełniająca;

Arnheim, R. (2004). Sztuka i percepcja wzrokowa: psychologia twórczego oka, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Barney, D. (2008). Społeczeństwo sieci, Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Dziamski, G. (2002). Sztuka u progu XXI wieku, Poznań: Wydawnictwo Fundacja Humaniora

Eco, U. (2009). Od drzewa do labiryntu: studia historyczne o znaku i interpretacji, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia

Gombrich, E.H. (2008). O sztuce, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis

Gołębniak, B.D. (2002). Uczenie metodą projektów, Warszawa: WSiP

Karolak, W. (2005). Warsztaty twórcze - warsztaty artystyczne, Kielce: Wydawnictwo Jedność

Majewski, Tadeusz (2002). Tyflopsychologia rozwojowa: Psychologia dzieci niewidomych i słabowidzących. Warszawa: PZN.Manovich, L. (2006). Język nowych mediów, Warszawa: WAiP

McLuhan, M. (2004). Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Warszawa: WNT

Mersch, D. (2010). Teorie mediów, Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Pieńkos, J. (red.) (2005). Sztuka współczesna dla wszystkich dzieci, Warszawa: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

Wilk, E., Kołasińska-Pasterczyk, I. (2008). Nowa audiowizualność - nowy paradygmat kultury, Kraków: Wydawnictwo UJ

Więckowska, Elżbieta (2009a). Tyflografika. Szkoła Specjalna, nr 1

Więckowska, Elżbieta, red. (2011). Instrukcja tworzenia i adaptowania ilustracji i materiałów tyflograficznych dla uczniów niewidomych. Opracowana na zlecenie Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przez zespół tyflopedagogów ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Polsce w składzie: Marek Jakubowski (Owińska) , Krystyna Kauba (Laski), Leszek Ogórek, Jolanta Ogórek (Kraków), Iwona Pawłowska (Warszawa), Alina Talukder (Owińska), s. Elżbieta Więckowska (Laski). Bydgoszcz, Laski, Kraków, Owińska (mps, Bibl. Tyfl., Laski).

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia

- obecność na zajęciach,

na ocenę składa się:

- zaangażowanie i aktywność na zajęciach: K_U05, K_U11, K_K03, K_K08, K_K10

- realizacja zadań (wybrane jedno w danym roku akademickim):

wykonanie tyflografiki, audiodeskrypcji lub koncepcji rekwizytu edukacyjnego spełniającego kryteria: kompletność (0-2 pkt), adekwatność (0-2 pkt) i oryginalność (0-2 pkt); K_K09, K_W02, K_W11, K_W12, K_W14, K_U03, K_U04, K_K03, K_K07, K_K08

ndst – 0-2 pkt

dst- 3 pkt

dst plus- 3 pkt

db- 4 pkt

db plus-5 pkt

bdb- 6 pkt

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kaczorowska
Prowadzący grup: Barbara Kaczorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 zajęcia będą odbywały się stacjonarnie. Jednocześnie na platformie Microsoft Teams będzie dostępny kurs PARTYCYPACYJNE METODY PRACY Z ODBIORCĄ, który pozwoli korzystać z metod zdalnych. Tam będą archiwizowane materiały z zajęć, literatura, warunki zaliczenia itp. Tam też będzie należało zamieszczać prace zaliczeniowe.

Uwagi:

Kryteria zaliczenia przedmiotu Partycypacyjne Metody Pracy z Odbiorcą, w semestrze zimowym 2022/23 (zaliczenie na ocenę).

Na ocenę składa się:

• obecność na zajęciach – cotygodniowe uczestnictwo odpowiednio w zajęciach stacjonarnych lub (zgodnie z harmonogramem) w wideokonferencjach (możliwe są dwie obecności nieusprawiedliwione w semestrze)

• zaangażowanie i aktywność na zajęciach,

• realizacja zadań:

1. PARTYCYPACYJNE METODY PRACY Z ODBIORCĄ I: przedstawienie prototypu/koncepcji autorskiego rekwizytu partycypacyjnego rozwijającego jedną z sześciu zdolności myślenia twórczego: tworzenia skojarzeń, abstrahowania, myślenia dedukcyjnego, myślenia indukcyjnego, metaforyzowania lub transformowania. Termin oddania 30 listopada 2022.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kaczorowska
Prowadzący grup: Barbara Kaczorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 zajęcia będą odbywały się stacjonarnie. Jednocześnie na platformie Microsoft Teams będzie dostępny kurs (zespół) PARTYCYPACYJNE METODY PRACY Z ODBIORCĄ, który pozwoli korzystać z metod zdalnych. Tam będą archiwizowane materiały z zajęć, literatura, warunki zaliczenia itp. Tam też będzie należało zamieszczać dokumentacje prac zaliczeniowych.

Link do zespołu zostanie przesłany platformą USOS.

Uwagi:

Kryteria zaliczenia przedmiotu Partycypacyjne Metody Pracy z Odbiorcą, w semestrze zimowym 2023/24 (zaliczenie na ocenę).

Na ocenę składa się:

• obecność na zajęciach – cotygodniowe uczestnictwo odpowiednio w zajęciach stacjonarnych lub (zgodnie z harmonogramem) w wideokonferencjach (możliwe są dwie obecności nieusprawiedliwione w semestrze)

• zaangażowanie i aktywność na zajęciach,

• realizacja zadań:

1. PARTYCYPACYJNE METODY PRACY Z ODBIORCĄ I:

wykonanie tyflografiki. Termin oddania 30 listopada 2023.

Zadanie zaliczeniowe:

TYFLOGRAFIKA

Wykonaj tyflografikę wybranego dzieła lub jego fragmentu

FORMAT: do rozmiaru A3 (adekwatny dla wybranego oryginału)

STYL: dowolny (adekwatny dla wybranego oryginału)

KRYTERIA OCENY:

Wierność wobec oryginału

Czytelność dla osób z dysfunkcją wzroku

Poprawność, zgodność z zasadami

Kreatywność transpozycji zmysłowej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)