Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Partycypacyjne metody pracy z odbiorcą II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-PMP-II-1Z-sm-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0210) Sztuka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Partycypacyjne metody pracy z odbiorcą II
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 1 rok sem. zimowy Sztuka mediów i iedukacja wizualna (S2)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie z przedmiotu Partycypacyjne metody pracy z odbiorcą I

Całkowity nakład pracy studenta:

Semestr letni

30 godz. i 1 pkt ECTS – godziny kontaktowe, ćwiczenia, udział w pilotażu, konsultacje indywidualne i grupowe

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na realizację dzieła lub działania partycypacyjnego

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na przygotowanie się do przeglądu zaliczeniowego prac.


Efekty uczenia się - wiedza:

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, w szczególności z zakresu sztuki partycypacyjnej, środków ekspresji artystycznej stosowanych w sztukach wizualnych. (K_W02)

Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej w tym z aktywnym udziałem odbiorcy, również odbiorcy z niepełnosprawnościami (K_W10)

Ma pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię oraz metodologię różnych subdyscyplin edukacji artystycznej i pedagogiki (np. surdopedagogiki) i potrafi ją odnieść do działań praktycznych (K_W12)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Umie realizować własne koncepcje artystyczne i edukacyjne w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej, świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego i warsztatu edukatora (K_U02)

Umie podejmować samodzielne decyzje odnośnie do projektowania i realizacji działań artystyczno-edukacyjnych, realizacji partycypacyjnych, wykorzystując właściwe środki (K_U03)

Umie projektować efekty prac artystyczno-edukacyjnych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym (K_U04)

Posiada pogłębiony zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystyczno-edukacyjnych w stopniu wystarczającym do uzyskiwania adekwatnych rezultatów do przyjętych celów (K_U06)

W sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami rezultatów projektów partycypacyjnych (K_U11)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Podczas realizacji działania lub dzieła partycypacyjnego potrafi pracować indywidualnie i w grupie przyjmując różne role, negocjować (K_K03)

Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (K_K05 )

Podczas realizacji działania lub dzieła partycypacyjnego jest wrażliwy na problemy drugiego człowieka, charakteryzuje się postawą prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności za innych oraz aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy (K_K07)

Potrafi w sposób świadomy oraz poparty doświadczeniem wykorzystywać: wyobraźnię, intuicję, emocjonalność, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adoptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi wystąpieniami lub prezentacjami (K_K08)

Posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się w szczególności przez:

-inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach partycypacyjnych działań

-integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych,

-prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie (K_K09)

Posiada umiejętności efektywnego komunikowania się, w szczególności prezentowania merytorycznych zagadnień partycypacyjnego dzieła lub działania – również z zastosowaniem technologii informacyjnych (K_K10)


Metody dydaktyczne:

metoda pilotażu

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot Partycypacyjne metody pracy z odbiorcą zawiera naukowe i artystyczne refleksje nad rezultatami przedsięwzięć edukacyjnych, których treścią są zagadnienia związane ze sztuką. Szczególnym zainteresowaniem objęte są progresywne realizacje artystyczne i edukacyjne, w których autor_ka buduje swój komunikat w bezpośrednim kontakcie z odbiorcami_czyniami, zapraszając do współtworzenia lub włączając w odbiór osoby dotąd pomijane. Studenci_tki samodzielnie zaprojektują dzieło, którego elementem „edukującym”, pośredniczącym w sytuacji twórczej będzie np. rekwizyt artystyczno-edukacyjny, pomoc edukacyjna o walorach artystycznych, tyflografika lub audiodeskrypcja .

Pełny opis:

Przedmiot Partycypacyjne metody pracy z odbiorcą II realizowany jest w formie pracowni.

Przedmiot podzielony jest na bloki tematyczne:

1. działania przygotowawcze - dopracowanie koncepcji dzieła lub działania partycypacyjnego, zaprojektowanych na przedmiocie Partycypacyjne metody pracy odbiorcą I (wybrane formy: tyflografika, audiodeskrypcja lub rekwizyt edukacyjny )

2. pilotaż partycypacyjnego działania artystyczno-edukacyjnego w grupie ćwiczeniowej - (wybrana forma)

3. realizacja prototypu wykonawczego partycypacyjnego dzieła artystyczno-edukacyjnego (wybrane formy)

4. ewaluacja przyjętej strategii artystyczno-edukacyjnej w postaci wydruku planszy prezentacyjnej/ewaluacyjnej

Wszystkie fazy podlegają konsultacjom z prowadzącym, przejście do kolejnej fazy uwarunkowane jest zdobyciem jego akceptacji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Berleant, A. (2007). Prze-Myśleć Estetykę, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas

Dewey J., (1975). Sztuka jako doświadczenie. Wrocław. Warszawa. Kraków. Gdańsk: PAN

Kaczorowska B., Karczewski L., Mądrzycka-Adamczyk K., Pawlikowska M., Wiktorko M., Wlazeł M., Wojciechowska-Sej A. (2015) Książka do zobaczenia. Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Muzeum Sztuki w Łodzi

Kisiel, P. (2003). Współczesna kultura artystyczna: społeczny wymiar uczestnictwa, Kraków: Wydawnictwo AE

Kluszczyński, R.W. (2010). Sztuka interaktywna - od dzieła instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne

Nalaskowski, S. (1998). Metody nauczania, Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”

Nęcka E., (1998). Trening twórczości. Podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli. Kraków: Impuls

Nęcka E. (2002) Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP

Popczyk, M. (red.) Przestrzeń Sztuki: obrazy, słowa, komentarze, Katowice: Wydawnictwo ASP w Katowicach

Włodarczyk, W. (1996). Nowy obszar sztuki. Działania i dokumentacje, (W:) Sztuka świata, t.10, Warszawa: Wydawnictwo Arkady

Literatura uzupełniająca;

Arnheim, R. (2004). Sztuka i percepcja wzrokowa: psychologia twórczego oka, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Barney, D. (2008). Społeczeństwo sieci, Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Dziamski, G. (2002). Sztuka u progu XXI wieku, Poznań: Wydawnictwo Fundacja Humaniora

Eco, U. (2009). Od drzewa do labiryntu: studia historyczne o znaku i interpretacji, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia

Gombrich, E.H. (2008). O sztuce, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis

Gołębniak, B.D. (2002). Uczenie metodą projektów, Warszawa: WSiP

Karolak, W. (2005). Warsztaty twórcze - warsztaty artystyczne, Kielce: Wydawnictwo Jedność

Manovich, L. (2006). Język nowych mediów, Warszawa: WAiP

McLuhan, M. (2004). Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Warszawa: WNT

Mersch, D. (2010). Teorie mediów, Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Pieńkos, J. (red.) (2005). Sztuka współczesna dla wszystkich dzieci, Warszawa: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

Wilk, E., Kołasińska-Pasterczyk, I. (2008). Nowa audiowizualność - nowy paradygmat kultury, Kraków: Wydawnictwo UJ

Włodarczyk, W. (1996). Wprowadzenie. Sztuka drugiej połowy XX w., (W:) Sztuka świata, t.10, Warszawa: Wydawnictwo Arkady

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia

- obecność na zajęciach,

na ocenę składa się:

- zaangażowanie i aktywność na zajęciach: K_U05, K_U11, K_K03, K_K08, K_K10

- realizacja zadań:

1. udział w pilotażu i ewaluacji prototypu dzieła lub działania partycypacyjnego (na zaliczenie).

2. realizacja partycypacyjnego działania lub dzieła artystyczno-edukacyjnego : kryteria- oryginalność, walory edukacyjne, walory artystyczne. K_W02, K_W10, K_W12, K_U02, K_U03, K_U06, K_K05, K_K07, K_K10

3. prezentacja efektów działania (plansza ewaluacyjna - wydruk): K_W02, K_W10, K_U02, K_U06, K_U11, K_K10, (na zaliczenie)

ndst – brak zaliczenia pilotażu lub/i brak planszy ewaluacyjnej, uzyskanie 0-6 pkt

dst- zaliczenie pilotażu, przedstawienie planszy ewaluacyjnej, 7pkt

dst plus- zaliczenie pilotażu, przedstawienie planszy ewaluacyjnej, 8pkt

db- zaliczenie pilotażu, przedstawienie planszy ewaluacyjnej, 9 pkt

db plus- zaliczenie pilotażu, przedstawienie planszy ewaluacyjnej, 10 pkt

bdb- zaliczenie pilotażu, przedstawienie planszy ewaluacyjnej, 11,12 pkt

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kaczorowska
Prowadzący grup: Barbara Kaczorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 zajęcia będą odbywały się stacjonarnie. Jednocześnie na platformie Microsoft Teams będzie dostępny kurs PARTYCYPACYJNE METODY PRACY Z ODBIORCĄ, który pozwoli korzystać z metod zdalnych. Tam będą archiwizowane materiały z zajęć, literatura, warunki zaliczenia itp. Tam też będzie należało zamieszczać prace zaliczeniowe.

Pełny opis:

Kryteria zaliczenia przedmiotu Partycypacyjne Metody Pracy z Odbiorcą, w semestrze zimowym 2022/23 (zaliczenie na ocenę).

Na ocenę składa się:

• obecność na zajęciach – cotygodniowe uczestnictwo odpowiednio w zajęciach stacjonarnych lub (zgodnie z harmonogramem) w wideokonferencjach (możliwe są dwie obecności nieusprawiedliwione w semestrze)

• zaangażowanie i aktywność na zajęciach,

• realizacja zadań:

2. PARTYCYPACYJNE METODY PRACY Z ODBIORCĄ II: przeprowadzenie pilotażu autorskiego rekwizytu partycypacyjnego (ok. 30 min zgodnie z przyjętym zakresem i harmonogramem - uzgodnionym z prowadzącą) w grupie studenckiej

3. Pomoc organizacyjna i dokumentacyjna innej osobie prowadzącej

4. Wykonanie zmodyfikowanej realizacji rekwizytu (uzgodnienie z prowadzącą)

5. Wykonanie planszy ewaluacyjnej - rozkładówki dokumentacyjnej: 70x50 cm, która powinna zawierać: prezentację rekwizytu edukacyjnego (po modyfikacjach, opisową i wizualną), instrukcję jego użycia (skrót), notkę informacyjną oraz opcjonalnie dokumentację z przebiegu zajęć, oddanie pdf do dokumentacji. Termin oddania zadań 4 i 5 – ostatnie zajęcia w semestrze, 25 stycznia 2023

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kaczorowska
Prowadzący grup: Barbara Kaczorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 zajęcia będą odbywały się stacjonarnie. Jednocześnie na platformie Microsoft Teams będzie dostępny kurs PARTYCYPACYJNE METODY PRACY Z ODBIORCĄ, który pozwoli korzystać z metod zdalnych. Tam będą archiwizowane materiały z zajęć, literatura, warunki zaliczenia itp. Tam też będzie należało zamieszczać prace zaliczeniowe.

Pełny opis:

Kryteria zaliczenia przedmiotu Partycypacyjne Metody Pracy z Odbiorcą, w semestrze zimowym 2023/24 (zaliczenie na ocenę).

Na ocenę składa się:

• obecność na zajęciach – cotygodniowe uczestnictwo odpowiednio w zajęciach stacjonarnych lub (zgodnie z harmonogramem) w wideokonferencjach (możliwe są dwie obecności nieusprawiedliwione w semestrze)

• zaangażowanie i aktywność na zajęciach,

• realizacja zadań:

PARTYCYPACYJNE METODY PRACY Z ODBIORCĄ II:

1. Wykonanie audiodeskrypcji dwóch dzieł, napisanie skryptów i nagranie audio.

2. wykonanie autorskiego rekwizytu partycypacyjnego:

- przeprowadzenie pilotażu rekwizytu (ok. 30 min zgodnie z przyjętym zakresem i harmonogramem - uzgodnionym z prowadzącą) w grupie studenckiej

- wykonanie zmodyfikowanej realizacji rekwizytu (uzgodnienie z prowadzącą)

- wykonanie planszy ewaluacyjnej - rozkładówki dokumentacyjnej: 70x50 cm, która powinna zawierać: prezentację rekwizytu edukacyjnego (po modyfikacjach, opisową i wizualną), instrukcję jego użycia (skrót), notkę informacyjną oraz opcjonalnie dokumentację z przebiegu zajęć, oddanie pdf do dokumentacji. Termin oddania zadań, ostatnie zajęcia w semestrze, 31 stycznia 2024

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)