Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Partycypacyjne metody pracy z odbiorcą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-PMetP-4Z-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Partycypacyjne metody pracy z odbiorcą
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 4 rok sem. zimowy - Sztuka mediów- SJ
Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 4 rok sem. zimowy- Sztuka mediów- SJ
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Semestr zimowy


30 godz. i 1 pkt ECTS – godziny kontaktowe, ćwiczenia, konsultacje indywidualne i grupowe,


15 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć.


15 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na przygotowanie prac zaliczeniowych.


Semestr letni


15 godz. i 0,5 pkt ECTS – godziny kontaktowe, ćwiczenia, konsultacje indywidualne i grupowe.


15 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, wykonanie zadań, dokumentacji i przygotowanie się do zajęć


30 godz. i 1 pkt ECTS – czas na ewaluację działań i przygotowanie się do przeglądu zaliczeniowego prac.

Efekty uczenia się - wiedza:

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej stosowanych w sztukach wizualnych. (K_W02)

Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej (K_W10)

Ma wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym, ze szczególnym naciskiem na lokalne placówki kulturalne (K_W11)

Ma pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię oraz metodologię różnych subdyscyplin edukacji artystycznej i potrafi ją odnieść do działań praktycznych (K_W12)

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu mediów sztuki i edukacji wizualnej (K_W14)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Umie realizować własne koncepcje artystyczne i edukacyjne w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej, świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego (K_U02)

Umie podejmować samodzielne decyzje odnośnie do projektowania i realizacji działań artystyczno-edukacyjnych, wykorzystując właściwe środki (K_U03)

Umie projektować efekty prac artystyczno-edukacyjnych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym (K_U04)

Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli, w tym do kierowania zespołem podczas pracy nad projektami grupowymi i pełnienia roli prowadzącego podczas realizacji własnego działania artystyczno-edukacyjnego (K_U05)

Posiada pogłębiony zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystyczno-edukacyjnych w stopniu wystarczającym do uzyskiwania adekwatnych rezultatów do przyjętych celów (K_U06)

W sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami rezultatów działań artystyczno-edukacyjnych (K_U11)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Potrafi pracować indywidualnie i w grupie przyjmując różne role, negocjować (K_K03)

Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (K_K05 )

Jest wrażliwy na problemy drugiego człowieka, charakteryzuje się postawą prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności za innych oraz aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy (K_K07)

Potrafi w sposób świadomy oraz poparty doświadczeniem wykorzystywać: wyobraźnię, intuicję, emocjonalność, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adoptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi wystąpieniami lub prezentacjami (K_K08)

Posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się w szczególności przez:

-inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań,

-przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań,

-integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych,

-prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie (K_K09)

Posiada umiejętności efektywnego komunikowania się, w szczególności prezentowania merytorycznych zagadnień działania artystyczno-edukacyjnego – również z zastosowaniem technologii informacyjnych (K_K10)


Metody dydaktyczne:

Stosowane metody realizacji zajęć:

Elementy wykładu - prezentacja multimedialna,

Elementy treningu twórczości

Elementy metody projektów: samodzielna praca studenta, działanie w małych zespołach, działanie na forum całej grupy.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot Partycypacyjne metody pracy z odbiorcą zawiera naukowe i artystyczne refleksje nad rezultatami przedsięwzięć edukacyjnych, których treścią są zagadnienia związane ze sztuką. Szczególnym zainteresowaniem objęte są progresywne realizacje artystyczne, w których autor buduje swój komunikat w bezpośrednim kontakcie z odbiorcą: akcje warsztatowe, eventy, warsztaty symultaniczne itp. Jednocześnie zaproponowana będzie odwrotna sytuacja gdzie elementem „edukującym”, pośredniczącym w sytuacji twórczej jest samo dzieło np. rekwizyt artystyczno-edukacyjny, pomoc edukacyjna o walorach artystycznych, film edukacyjny itp.

Studenci zaprojektują sześc różnorodnych realizacji: działania w bezpośrednim (jak najbliższym) kontakcie z odbiorcą, oraz wtedy kiedy ten kontakt odbywa się poprzez dzieło artystyczno-edukacyjne.

Pełny opis:

Przedmiot Partycypacyjne metody pracy z odbiorcą realizowany jest w formie ćwiczeń.

Przedmiot podzielony jest na bloki tematyczne:

semestr zimowy

1. wprowadzenie – przegląd realizacji artystycznych gdzie dzieło jest elementem „edukującym” - interaktywność i/lub partycypacyjność determinowana przez dzieło oraz takich, w których autor buduje swój komunikat w bezpośrednim kontakcie z odbiorcą.

2. wybór i pogłębienie tematów własnych realizacji, poprzez uczestnictwo w elementach treningu twórczości, gdzie położony będzie akcent na elementy partycypacyjne w pracy z odbiorcą .

3. przyjęcie adekwatnej strategii działania artystyczno-edukacyjnego (opracowanie sześciu scenariuszy)

semestr letni

4. działania przygotowawcze - dopracowanie dwóch wybranych scenariuszy

5. pilotaż partycypacyjnego działania artystyczno-edukacyjnego w grupie ćwiczeniowej, możliwa ich realizacja w placówce kulturalnej lub edukacyjnej

6. realizacja partycypacyjnego dzieła artystyczno-edukacyjnego

7. ewaluacja przyjętej strategii artystyczno-edukacyjnej w postaci planszy

Wszystkie fazy podlegają konsultacjom z prowadzącym, przejście do kolejnej fazy uwarunkowane jest zdobyciem jego akceptacji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Berleant, A. (2007). Prze-Myśleć Estetykę, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas

Dewey J., (1975). Sztuka jako doświadczenie. Wrocław. Warszawa. Kraków. Gdańsk: PANKaczorowska B., Karczewski L., Mądrzycka-Adamczyk K., Pawlikowska M., Wiktorko M., Wlazeł M., Wojciechowska-Sej A. (2015) Książka do zobaczenia. Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Muzeum Sztuki w Łodzi

Kisiel, P. (2003). Współczesna kultura artystyczna: społeczny wymiar uczestnictwa, Kraków: Wydawnictwo AE

Kluszczyński, R.W. (2010). Sztuka interaktywna - od dzieła instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne

Nalaskowski, S. (1998). Metody nauczania, Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek”

Nęcka E., (1998). Trening twórczości. Podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli. Kraków: Impuls

Nęcka E. (2002) Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP

Popczyk, M. (red.) Przestrzeń Sztuki: obrazy, słowa, komentarze, Katowice: Wydawnictwo ASP w Katowicach

Włodarczyk, W. (1996). Nowy obszar sztuki. Działania i dokumentacje, (W:) Sztuka świata, t.10, Warszawa: Wydawnictwo Arkady

Literatura uzupełniająca;

Arnheim, R. (2004). Sztuka i percepcja wzrokowa: psychologia twórczego oka, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Barney, D. (2008). Społeczeństwo sieci, Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Dziamski, G. (2002). Sztuka u progu XXI wieku, Poznań: Wydawnictwo Fundacja Humaniora

Eco, U. (2009). Od drzewa do labiryntu: studia historyczne o znaku i interpretacji, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia

Gombrich, E.H. (2008). O sztuce, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis

Gołębniak, B.D. (2002). Uczenie metodą projektów, Warszawa: WSiP

Karolak, W. (2005). Warsztaty twórcze - warsztaty artystyczne, Kielce: Wydawnictwo Jedność

Manovich, L. (2006). Język nowych mediów, Warszawa: WAiP

McLuhan, M. (2004). Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Warszawa: WNT

Mersch, D. (2010). Teorie mediów, Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Pieńkos, J. (red.) (2005). Sztuka współczesna dla wszystkich dzieci, Warszawa: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

Wilk, E., Kołasińska-Pasterczyk, I. (2008). Nowa audiowizualność - nowy paradygmat kultury, Kraków: Wydawnictwo UJ

Włodarczyk, W. (1996). Wprowadzenie. Sztuka drugiej połowy XX w., (W:) Sztuka

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia

na ocenę składa się:

- obecność na zajęciach,

- zaangażowanie i aktywność na zajęciach: K_U05, K_U11, K_K03, K_K08, K_K10

- realizacja zadań:

semestr zimowy:

1. poziom sześciu scenariuszy partycypacyjnego działania artystyczno-edukacyjnego: kompletność, adekwatność i oryginalność; K_K09K_W02, K_W11, K_W12, K_W14, K_U03, K_U04, K_K03, K_K07, K_K08,

semestr letni:

2. udział w pilotażu i ewaluacji wybranych dwóch scenariuszy dzieła lub działania partycypacyjnego.

3. poziom realizacji partycypacyjnego działania lub dzieła artystyczno-edukacyjnego (dwie realizacje): - oryginalność, walory edukacyjne, walory artystyczne. K_W02, K_W10, K_W12, K_U02, K_U03, K_U06, K_K05, K_K07, K_K10

4. prezentacja efektów działania (plansza): K_W02, K_W10, K_U02, K_U06, K_U11, K_K10

Za każde z realizowanych zadań student otrzymuje ocenę cząstkową. Ocena końcowa uwzględnia wszystkie oceny cząstkowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kaczorowska
Prowadzący grup: Barbara Kaczorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 zajęcia będą odbywały się stacjonarnie. Jednocześnie na platformie moodle będzie dostępny kurs PARTYCYPACYJNE METODY PRACY Z ODBIORCĄ zima 2021/22, który pozwoli korzystać z metod zdalnych. Tam będą archiwizowane materiały z zajęć, literatura, warunki zaliczenia itp. Tam też będzie należało zamieszczać prace zaliczeniowe.

1. Należy zalogować się na platformę i kurs, aby stać się uczestnikiem kursu (login zostanie przesłany przez prowadzącą oddzielnym mailem usos).

2. Wybrane materiały – pdf, slajdy ze spotkania (a także linki do materiałów zewnętrznych) będą zamieszczane w obszarze kursu odpowiadającym danemu tematowi, do użytku uczestników kursu. Zabronione jest kopiowanie i udostępnianie materiałów z kursu. Materiały te są chronione prawem autorskim.

3. Kolejne obszary kursu to kolejne zagadnienia: TEORIA ZDOLNOŚCI MYŚLENIA TWÓRCZEGO, KARTA PRACY, REKWIZYT EDUKACYJNY, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, INTEGRACJA, PASJA PROWADZĄCEGO, MATERIAŁY MINIMUM. Wchodząc w nie można będzie więcej dowiedzieć się o wybranym zagadnieniu, przeczytać dodatkowe materiały, zapoznać się z przykładami. Materiały będą w trakcie kursu sukcesywnie uzupełniane zgodnie z Waszymi potrzebami.

4. Ważnym obszarem będzie ten poświęcony konkretnemu studentowi (podpisany imieniem i nazwiskiem) – znajduje się tam zadanie i tam zamieszczacie swoje prace zaliczeniowe (6 scenariuszy). Korekta prowadzącej będzie odbywała się w trakcie zajęć, na platformie lub drogą mailową.

5. Bibliografia znajduje się w odpowiednim obszarze kursu. Może być uzupełniana podczas trwania kursu o kolejne pozycje wynikające z zainteresowań i potrzeb uczestników.

6. Prace zaliczeniowe należy zamieścić zgodnie ze zdefiniowanymi terminami w odpowiednim obszarze kursu.

7. W przypadku przejścia na tryb zdalny, zajęcia będą miały formę wideokonferencji w programie zoom, w czasie rzeczywistym, zgodnym z terminem odbywania zajęć stacjonarnych. Należy zainstalować program na swoim sprzęcie, upewnić się, że możliwy jest dwukierunkowy kontakt wizualny (podczas zajęć konieczne jest włączenie swojej kamery) i głosowy (włączony własny mikrofon). Link do spotkań można pobrać z obszaru kursu LINKI DO ZOOMa. Niedozwolone jest przekazywanie linku osobom nie zapisanym na kurs w systemie USOS. Zabronione jest nagrywanie oraz udostępnianie wideokonferencji. Udział w wideokonferencji jest jednoznaczny z obecnością na zajęciach.

8. 6. Wideokonferencje to forma online służąca prezentacji i wymianie treści podczas wykładu konwersatoryjnego. Bądźcie przygotowani nie tylko do oglądania i słuchania ale również do aktywnego zajmowania stanowiska, dzielenia się refleksjami, prowadzenia dyskusji. Dlatego ważnym jest zapewnienie sobie dwukierunkowego kontaktu, proszę abyście mieli włączoną własną kamerę i mikrofon.

9. Kurs na platformie moodle jest aktywny zgodnie z harmonogramem roku akademickiego do końca lutego 2022, ostatnie zajęcia przypadają 26 stycznia 2022.

10. Zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna, zarządzenia władz Uczelni mogą w każdej chwili spowodować zmianę trybu odbywania zajęć o czym studenci zostaną powiadomieni najszybciej jak to możliwe.

11. Konsultacje odbywają się drogą mailową bkaczorowska@umk.pl

Uwagi:

Kryteria zaliczenia przedmiotu Partycypacyjne Metody Pracy z Odbiorcą, w semestrze zimowym 2021/22 (zaliczenie na ocenę).

Na ocenę składa się:

• obecność na zajęciach – cotygodniowe uczestnictwo odpowiednio w zajęciach stacjonarnych lub (zgodnie z harmonogramem) w wideokonferencjach (możliwe są dwie obecności nieusprawiedliwione w semestrze)

• zaangażowanie i aktywność na zajęciach,

• realizacja zadań:

1. Napisanie i zamieszczenie na platformie moodle, w obszarze podpisanym własnym imieniem i nazwiskiem, sześciu scenariuszy autorskich ćwiczeń będących kompilacją 12 kryteriów (6 zdolności myślenia twórczego i 6 innych wartości)

2. przedstawienie prototypu/koncepcji autorskiego rekwizytu

3. przedstawienie prototypu/koncepcji karty pracy

Każdy z sześciu scenariuszy oraz dwa prototypy (rekwizyt i karta pracy) podlegają zaliczeniu na ocenę w nieprzekraczalnym terminie 26 stycznia 2022. Ocena końcowa uwzględnia wszystkie oceny cząstkowe.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)