Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Proseminarium Rzeźbiarskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-PSemRz-L-DM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium Rzeźbiarskie
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. letni - obiekty rzeźbiarskie (dm)
Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - obiekty rzeźbiarskie (dm)
Przedmioty obowiązkowe-3 rok, sem. letni- rzeźba dla potrzeb konserwacji dzieł sztuki (dm)
Przedmioty obowiązkowe-4 rok, sem. letni- rzeźba dla potrzeb konserwacji dzieł sztuki (dm)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedstawienie przez studenta wstępnych założeń indywidualnego projektu artystycznego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

5, 6,7,8 semestr , w każdym semestrze 30 g. kontaktowych ; razem 120 g.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. przygotowanie do dyskusji na zajęcia (zebranie materiałów, zapoznanie się z literaturą),wykonanie projektów koncepcyjnych, stała, bieżąca praca nad realizacją swojego projektu artystycznego : 200

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (przygotowanie indywidualnej prezentacji oraz udział w przygotowaniu wystawy sprawozdawczej, wykonanie dokumentacji fotograficznej) :40

razem: 360 godz. ECT 12

Efekty uczenia się - wiedza:

ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień artystycznych, posiada wiedzę dotyczącą uwarunkowań konstrukcyjnych, technicznych i technologicznych dla realizacji zadań rzeźbiarskich, posiada wiedzę z zakresu aktualnych zjawisk artystycznych i rozumie potrzebę samodzielnego jej poszerzania, umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności, zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej

Efekty uczenia się - umiejętności:

posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych, :potrafi odnieść się do aktualnych zjawisk artystycznych, umie realizować własne koncepcje artystyczne, umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie projektowania i realizacji prac artystycznych, zna zasady i warunki niezbędne do tego ,aby wypowiedź artystyczna stała się komunikatywna i istotna dla odbiorcy, w sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi, szczególnie dotyczących obecności dzieła sztuki w przestrzeni publicznej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych, :potrafi odnieść się do aktualnych zjawisk artystycznych, umie realizować własne koncepcje artystyczne, umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie projektowania i realizacji prac artystycznych, zna zasady i warunki niezbędne do tego ,aby wypowiedź artystyczna stała się komunikatywna i istotna dla odbiorcy, w sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi, szczególnie dotyczących obecności dzieła sztuki w przestrzeni publicznej

Metody dydaktyczne:

indywidualne konsultacje i korekty

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- projektu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Przedmiot realizowany dla studentów III i IV Roku kierunku Rzeźba, prowadzony w formie indywidualnych konsultacji i korekt.

Projekty artystyczne w ramach Proseminarium realizowane są w cyklu semestralnym i każdorazowo student wybiera opiekuna swojego projektu spośród pracowników Kierunku Rzeźba od stopnia doktora na stanowisku adiunkta.

Pełny opis:

Proseminarium Rzeźbiarskie stwarza ramy rozwoju twórczej osobowości studenta i przygotowuje go do formułowania samodzielnych projektów artystycznych, a dzięki możliwości współpracy ze wszystkimi pracownikami kierunku, umożliwia w pełni świadomy wybór opiekuna dyplomowej pracy artystycznej.

Literatura:

zależnie od przedstawionych założeń projektu

Metody i kryteria oceniania:

oryginalność i wartość artystyczna projektu,

samodzielność podejmowanych decyzji,

zaangażowanie w pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Adaszewska, Sebastian Mikołajczak
Prowadzący grup: Sebastian Mikołajczak, Aleksander Paskal, Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Seminarium - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Adaszewska, Sebastian Mikołajczak
Prowadzący grup: Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Seminarium - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Adaszewska, Sebastian Mikołajczak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Seminarium - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Adaszewska, Sebastian Mikołajczak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Seminarium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)