Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy wystawiennictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-PodWys-2L-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy wystawiennictwa
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 2 rok sem. letni- Sztuka mediów- s1
Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 2 rok sem. letni- Sztuka mediów- s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Uzdolnienia plastyczne i manualne oraz predyspozycje kreacyjne ukierunkowane na umiejętności wykorzystania w pracy projektowej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

45 godz. zajęcia z udziałem prowadzącego 1,5 pkt.

Praca własna studenta:

30 godz. czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć 1,0 pkt.

15 godz. – czas na przygotowanie się do zaliczenia w formie otwartego przeglądu prac 0,5 pkt.

Razem - 90 godz. i 3 pkt. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02: Posiada wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej stosowanych w sztukach wizualnych i audiowizualnych. A2_W08

K_W03: Posiada szczegółową wiedzę na temat aktualnych technicznych i technologicznych uwarunkowań twórczości artystycznej i projektowej w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych. A2_W12

K_W08: Posiada pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu percepcji wzrokowej oraz wpływu uwarunkowań osobowościowych, społecznych, kulturowych na odbiór, interpretację i proces tworzenia informacji wizualnej, a także posiada umiejętność rozpoznawania i przyswajania wiedzy związanej z tymi zagadnieniami dla własnego rozwoju twórczego. A2_W11, H2A_W04

K_W11: Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym. H2A_W10

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02: Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej, świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego. A2_U12

K_U03: Umie podejmować samodzielne decyzje odnośnie do projektowania i realizacji prac artystycznych, wykorzystując właściwą technikę i technologię. A2_U13

K_U04: Umie projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym. A2_U14

K_U05: Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli, w tym do kierowania zespołem podczas pracy nad projektami grupowymi o charakterze interdyscyplinarnym. A2_U15

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: Jest wrażliwy na społeczny kontekst sztuki, świadomie wykorzystuje ten kontekst w swojej pracy zawodowej i posiada umiejętność krytycznej oceny. A2_K04, H2A_K03, S2A_K03

K_K02: Potrafi kreować własny wizerunek poprzez umiejętne łączenie różnych środków i mediów w wypowiedzi artystycznej. A2_K03

K_K03: Potrafi pracować indywidualnie i w grupie przyjmując różne role, negocjować. H2A_K02, S2A_K02

K_K04: Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia. A2_K02,

H2A_K06, S2A_K05, S2A_K07

Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeniowa, warsztaty, wystawa, prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- pomiaru w terenie
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje wstępne zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi techniki i technologii w projektowaniu przestrzeni o charakterze wystawienniczym.

Pełny opis:

Zagadnienia wystawiennictwa jako sztuki prezentowania (eksponowania) dzieł sztuki, przedmiotów, towarów, dokumentów, zjawisk, idei.

Uzyskanie podstawowej wiedzy teoretycznej i podstawowych umiejętności realizacyjnych przy użyciu rysunku odręcznego, technicznego, projektowego, makiety, modelu, zdjęcia lub symulacji komputerowej itp.

Podstawy sporządzenia dokumentacji technicznej.

Prezentacja tradycyjnych i współczesnych materiałów eksploatacyjnych używanych we wystawiennictwie.

Sposoby ekspozycji i aranżacji przestrzeni np. hali targowej (stoiska standardowe, jak i nietypowe), sklepu, witryny, showrooms, ściana promocyjna, standy, stojaki itd.

Problematyka różnego typu ekspozycji w aspekcie szeroko rozumianego obszaru komunikacji wizualnej.

Literatura:

Yi-Fu Tuan, „Przestrzeń i miejsce”. Państwowy Instytut Wydawniczy 1987 r.

Krick Edward V., "Wprowadzenie do techniki i projektowania technicznego", WNT, Warszawa 1975

Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, PWN, Warszawa 1956 r.

Tucker Johnny "Retail Desire - design, display and visual merchandising"

Mieczysław Twarowski „Słońce w architekturze” Arkady, Warszawa 1970

Bogdanowicz P., "Człowiek i przestrzeń" Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989

Łasiński Gabriel, "Sztuka prezentacji", eMPi2, 2007

Arnheim Rudolf, "Sztuka i percepcja wzrokowa", WAiF 1978

Zasoby internetowe

Czasopisma branżowe

Wyjazdy na imprezy wystawiennicze

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje w oparciu o zrealizowane przez studenta projekty, realizacje i ćwiczenia określone szczegółowo w planie semestralnym. (K_U02, K_U03, K_U04, K_U05)

Zaliczenie polega na indywidualnym omówieniu, dyskusji i krytycznej analizie przedstawionych prac zaliczeniowych. (K_W02, K_W03, K_W08, K_W11)

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. (K_K01, K_K02, K_K03, K_K04)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Pochylski
Prowadzący grup: Piotr Grygorkiewicz, Witold Pochylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

J.W

Pełny opis:

J.W

Literatura:

J.W

Uwagi:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Pochylski
Prowadzący grup: Maria Drozd, Witold Pochylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

J.W

Pełny opis:

J.W

Literatura:

J.W

Uwagi:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Pochylski
Prowadzący grup: Maria Drozd, Witold Pochylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

J.W

Pełny opis:

J.W

Literatura:

J.W

Uwagi:

Nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)