Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychologiczne uwarunkowania odbioru informacji wizualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-PsyIf-1Z-sm-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne uwarunkowania odbioru informacji wizualnej
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 1 rok sem. zimowy Sztuka mediów i edukacja wizualna s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Całkowity nakład pracy studenta:

I rok, semestr zimowy (1)

Ćwiczenia:

30 godz. i 1 pkt ECTS – godziny kontaktowe, ćwiczenia, konsultacje indywidualne i grupowe

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, wykonanie zadań śródsemestralych i przygotowanie się do zajęć

15godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta i przygotowanie realizacji plastycznych/prac semestralnych w ramach zaliczenia


Wykład:

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – godziny kontaktowe, konsultacje indywidualne i grupowe

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – praca indywidualna, przegląd literatury przedmiotu


I rok, semestr letni (2)

Ćwiczenia:

30 godz. i 1 pkt ECTS – godziny kontaktowe, ćwiczenia, konsultacje indywidualne i grupowe

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, wykonanie zadań śródsemestralych i przygotowanie się do zajęć

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta i przygotowanie realizacji plastycznych/prac semestralnych w ramach zaliczenia


Wykład:

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – godziny kontaktowe, konsultacje indywidualne i grupowe

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – praca indywidualna, przegląd literatury przedmiotu, przygotowanie się do egzaminu


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W10, K_W02: zna terminologię i posiada podstawową wiedzę w zakresie psychologii widzenia, teorii formy wizualnej w kontekście zjawisk w sztuce dawnej, współczesnej i najnowszej

K_W05, K_W09: posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu percepcji wzrokowej i teorii formy oraz wpływu uwarunkowań osobowościowych, społecznych, kulturowych na odbiór, interpretację i proces tworzenia informacji wizualnejEfekty uczenia się - umiejętności:

K_U02: potrafi świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w celu wykonania pracy plastycznej związanej z zagadnieniami wizualnymi i formalnymi

K_U05: posiada doświadczenie w realizowaniu własnych działań artystycznych opartych na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających z umiejętności dostrzegania i interpretowania zjawisk wizualnych i formalnych w naturze i w dziełach sztuki

K_U06: Potrafi precyzyjnie i spójnie wypowiadać się na tematy związane z jakościami wizualnymi występującymi w naturze i sztuceEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K07: jest wrażliwy na społeczny kontekst sztuki i potrafi wykorzystać to do realizacji zadań plastycznych

K_K05: posiada świadomość swoich umiejętności formalnych i wiedzy z percepcji dlatego też rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia

K_K09: jest wrażliwy na problemy moralne i etyczne w własnej i cudzej pracy twórczej

K_K04: jest zdolny do wykorzystywania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanych z publicznymi wystąpieniami lub prezentacjami


Metody dydaktyczne:

• Metody dydaktyczne eksponujące (pokaz, prezentacja)

• Metody dydaktyczne podające (opis, pogadanka, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy)

• Metody dydaktyczne poszukujące (metoda ćwiczeniowa, klasyczna metoda problemowa, metoda obserwacji)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Skrócony opis:

Przedmiot psychologiczne uwarunkowania odbioru informacji wizualnej ma celu zapoznanie studentów z mechanizmami odpowiedzialnymi za percepcję wizualną z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków środowiska zewnętrznego i wewnętrznego odbiorcy.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu, na bazie klasycznych i współczesnych koncepcji i teorii percepcji dostarczana jest wiedza z zakresy psychologii widzenia. Analizowany jest także rozwój świadomości wzrokowej w aspekcie historycznym. Dlatego analizowane są mechanizmy percepcyjne odpowiedzialne za odbiór informacji wizualnej. Omawiane są uwarunkowania fizjologiczne, anatomiczne, osobowościowe wpływające na proces widzenia. Eksponowane są konsekwencje związane z funkcjonowaniem analizatora wzrokowego dla procesu informacji wizualnej i tworzenia jakości wizualnych. Podkreślany jest relatywizm odbioru informacji wizualnej w tym uwarunkowania wewnętrzne (np. wpływ: emocji, doświadczenia, myślenia, wiedzy na odbiór treści obrazów) oraz zewnętrznych (kontekst wizualny i znaczeniowy). Dostarczana jest także wiedza z zakresu formy plastycznej, która ważna jest w procesie percepcji i recepcji jakości wizualnych w dziele sztuki i w otoczeniu. Stąd przedstawiane są mechanizmy psychologiczne odpowiedzialne za spostrzeganie przestrzeni, linii, bryły, faktury, barwy, światła, ruchu, układu, jak również percepcja tych jakości wizualnych w dziele sztuki i w otoczeniu. W sposób szczególny informacje te odnoszone są do współczesnej koncepcji edukacji wizualnej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Arnheim, R. (2004). Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Francuz, P. (2013). IMAGIA. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu, Lublin: Wydawnictwo KUL

Grabowska, A., Budohowska, W. (1992). Procesy percepcji, (W:) T. Tomaszewski (red.): Psychologia ogólna. Procesy percepcji. Myślenie i rozwiązywanie problemów. Podejmowanie decyzji (9-57), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Młodkowski, J. (1998). Aktywność wizualna człowieka, Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania w ramach ćwiczeń:

• obecność na zajęciach

• aktywny udział, zaangażowanie

• ocena śródsemestralnych realizacji praktycznych: poziom rozumienia zagadnień, jakość i oryginalność realizowanych zadań, jakość i biegłość techniczna, umiejętności manualne, właściwe użycie materiałów i technik, staranność wykonania, jakość estetyczna realizacji plastycznych

Kryteria oceniania w ramach wykładu:

• obecność na zajęciach

• aktywny udział, zaangażowanie

• poziom rozumienia zagadnień

• egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Didkowska
Prowadzący grup: Bernadeta Didkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot psychologiczne uwarunkowania odbioru informacji wizualnej ma celu zapoznanie studentów z mechanizmami odpowiedzialnymi za percepcję wizualną z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków środowiska zewnętrznego i wewnętrznego odbiorcy.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu, na bazie klasycznych i współczesnych koncepcji i teorii percepcji dostarczana jest wiedza z zakresy psychologii widzenia. Analizowany jest także rozwój świadomości wzrokowej w aspekcie historycznym. Dlatego analizowane są mechanizmy percepcyjne odpowiedzialne za odbiór informacji wizualnej. Omawiane są uwarunkowania fizjologiczne, anatomiczne, osobowościowe wpływające na proces widzenia. Eksponowane są konsekwencje związane z funkcjonowaniem analizatora wzrokowego dla procesu informacji wizualnej i tworzenia jakości wizualnych. Podkreślany jest relatywizm odbioru informacji wizualnej w tym uwarunkowania wewnętrzne (np. wpływ: emocji, doświadczenia, myślenia, wiedzy na odbiór treści obrazów) oraz zewnętrznych (kontekst wizualny i znaczeniowy). Dostarczana jest także wiedza z zakresu formy plastycznej, która ważna jest w procesie percepcji i recepcji jakości wizualnych w dziele sztuki i w otoczeniu. Stąd przedstawiane są mechanizmy psychologiczne odpowiedzialne za spostrzeganie przestrzeni, linii, bryły, faktury, barwy, światła, ruchu, układu, jak również percepcja tych jakości wizualnych w dziele sztuki i w otoczeniu. W sposób szczególny informacje te odnoszone są do współczesnej koncepcji edukacji wizualnej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Arnheim, R. (2004). Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Francuz, P. (2013). IMAGIA. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu, Lublin: Wydawnictwo KUL

Grabowska, A., Budohowska, W. (1992). Procesy percepcji, (W:) T. Tomaszewski (red.): Psychologia ogólna. Procesy percepcji. Myślenie i rozwiązywanie problemów. Podejmowanie decyzji (9-57), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Mirzoeff N. (2016). Jak zobaczyć świat, Kraków: Wydawnictwo Karakter

Młodkowski, J. (1998). Aktywność wizualna człowieka, Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

Arnheim, R. (2011). Myślenie wzrokowe, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Baltrušaitis, J. (2009). Anamorfozy albo Thaumaturgus opticus, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Demidow, W. (1989). Patrzeć i widzieć, Warszawa: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych NOT–SIGMA

Deręgowski, J.B. (1990). Oko i obraz. Studium psychologiczne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Didkowska B. (2015). Rysunek dziecka w wieku od 3 do 12 lat a język wizualny nowych mediów, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK

Frutiger, A. (2003). Człowiek i jego znaki, Warszawa: Wydawnictwo Do/Optima

Gage, J. (2008). Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, Kraków: UNIVERSITAS

Gage, J. (2010). Kolor i znaczenie. Sztuka, nauka i symbolika, Kraków: UNIVERSITAS

Goethe, J.W. (1981). Wybór pism estetycznych, rozdział: Nauka o barwie (289-324), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Gombrich, E.H. (1981). Sztuka i złudzenie, Warszawa: PIW

Gombrich, E.H. (2009). Zmysł porządku. O psychologii sztuki dekoracyjnej, Kraków: UNIVERSITAS

Gombrich, E.H. (2011).Pisma o sztuce i kulturze. Wybór i opracowanie Richard Woodfield, Kraków: UNIVERSITAS

Hopfinger M. (2003). Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Hornung, D. (2009). Kolor. Kurs dla artystów i projektantów, Kraków: UNIVERSITAS

Itten J. (2015). Sztuka barwy. Wydawnictwo d2d.pl

Kandyński, W. (1989). Punkt linia a płaszczyzna. Przyczynek do analizy elementów malarskich, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy

Kandyński, W. (1996). O duchowości w sztuce, Łódź: Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi

Pastuszak, W. (2000). Barwa w grafice komputerowej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Popek, S. (1999). Barwy i psychika. Percepcja, ekspresja, projekcja, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Rzepińska, M. ( 1989). Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, t. I, t. II, Warszawa: Wydawnictwo ,,Arkady’’

Strzemiński, W. (1974). Teoria widzenia, Kraków: Wydawnictwo Literackie

Strzemiński, W. (2006). Wybór pism estetycznych, Kraków: UNIVERSITAS

Zausznica A. (2012). Nauka o barwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Didkowska, Magda Górska
Prowadzący grup: Bernadeta Didkowska, Magda Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot psychologiczne uwarunkowania odbioru informacji wizualnej ma celu zapoznanie studentów z mechanizmami odpowiedzialnymi za percepcję wizualną z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków środowiska zewnętrznego i wewnętrznego odbiorcy.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu, na bazie klasycznych i współczesnych koncepcji i teorii percepcji dostarczana jest wiedza z zakresy psychologii widzenia. Analizowany jest także rozwój świadomości wzrokowej w aspekcie historycznym. Dlatego analizowane są mechanizmy percepcyjne odpowiedzialne za odbiór informacji wizualnej. Omawiane są uwarunkowania fizjologiczne, anatomiczne, osobowościowe wpływające na proces widzenia. Eksponowane są konsekwencje związane z funkcjonowaniem analizatora wzrokowego dla procesu informacji wizualnej i tworzenia jakości wizualnych. Podkreślany jest relatywizm odbioru informacji wizualnej w tym uwarunkowania wewnętrzne (np. wpływ: emocji, doświadczenia, myślenia, wiedzy na odbiór treści obrazów) oraz zewnętrznych (kontekst wizualny i znaczeniowy). Dostarczana jest także wiedza z zakresu formy plastycznej, która ważna jest w procesie percepcji i recepcji jakości wizualnych w dziele sztuki i w otoczeniu. Stąd przedstawiane są mechanizmy psychologiczne odpowiedzialne za spostrzeganie przestrzeni, linii, bryły, faktury, barwy, światła, ruchu, układu, jak również percepcja tych jakości wizualnych w dziele sztuki i w otoczeniu. W sposób szczególny informacje te odnoszone są do współczesnej koncepcji edukacji wizualnej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Arnheim, R. (2004). Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Francuz, P. (2013). IMAGIA. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu, Lublin: Wydawnictwo KUL

Grabowska, A., Budohowska, W. (1992). Procesy percepcji, (W:) T. Tomaszewski (red.): Psychologia ogólna. Procesy percepcji. Myślenie i rozwiązywanie problemów. Podejmowanie decyzji (9-57), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Mirzoeff N. (2016). Jak zobaczyć świat, Kraków: Wydawnictwo Karakter

Młodkowski, J. (1998). Aktywność wizualna człowieka, Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

Arnheim, R. (2011). Myślenie wzrokowe, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Baltrušaitis, J. (2009). Anamorfozy albo Thaumaturgus opticus, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Demidow, W. (1989). Patrzeć i widzieć, Warszawa: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych NOT–SIGMA

Deręgowski, J.B. (1990). Oko i obraz. Studium psychologiczne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Didkowska B. (2015). Rysunek dziecka w wieku od 3 do 12 lat a język wizualny nowych mediów, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK

Frutiger, A. (2003). Człowiek i jego znaki, Warszawa: Wydawnictwo Do/Optima

Gage, J. (2008). Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, Kraków: UNIVERSITAS

Gage, J. (2010). Kolor i znaczenie. Sztuka, nauka i symbolika, Kraków: UNIVERSITAS

Goethe, J.W. (1981). Wybór pism estetycznych, rozdział: Nauka o barwie (289-324), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Gombrich, E.H. (1981). Sztuka i złudzenie, Warszawa: PIW

Gombrich, E.H. (2009). Zmysł porządku. O psychologii sztuki dekoracyjnej, Kraków: UNIVERSITAS

Gombrich, E.H. (2011).Pisma o sztuce i kulturze. Wybór i opracowanie Richard Woodfield, Kraków: UNIVERSITAS

Hopfinger M. (2003). Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Hornung, D. (2009). Kolor. Kurs dla artystów i projektantów, Kraków: UNIVERSITAS

Itten J. (2015). Sztuka barwy. Wydawnictwo d2d.pl

Kandyński, W. (1989). Punkt linia a płaszczyzna. Przyczynek do analizy elementów malarskich, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy

Kandyński, W. (1996). O duchowości w sztuce, Łódź: Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi

Pastuszak, W. (2000). Barwa w grafice komputerowej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Popek, S. (1999). Barwy i psychika. Percepcja, ekspresja, projekcja, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Rzepińska, M. ( 1989). Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, t. I, t. II, Warszawa: Wydawnictwo ,,Arkady’’

Strzemiński, W. (1974). Teoria widzenia, Kraków: Wydawnictwo Literackie

Strzemiński, W. (2006). Wybór pism estetycznych, Kraków: UNIVERSITAS

Zausznica A. (2012). Nauka o barwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Didkowska, Magda Górska
Prowadzący grup: Bernadeta Didkowska, Magda Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot psychologiczne uwarunkowania odbioru informacji wizualnej ma celu zapoznanie studentów z mechanizmami odpowiedzialnymi za percepcję wizualną z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków środowiska zewnętrznego i wewnętrznego odbiorcy.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu, na bazie klasycznych i współczesnych koncepcji i teorii percepcji dostarczana jest wiedza z zakresy psychologii widzenia. Analizowany jest także rozwój świadomości wzrokowej w aspekcie historycznym. Dlatego analizowane są mechanizmy percepcyjne odpowiedzialne za odbiór informacji wizualnej. Omawiane są uwarunkowania fizjologiczne, anatomiczne, osobowościowe wpływające na proces widzenia. Eksponowane są konsekwencje związane z funkcjonowaniem analizatora wzrokowego dla procesu informacji wizualnej i tworzenia jakości wizualnych. Podkreślany jest relatywizm odbioru informacji wizualnej w tym uwarunkowania wewnętrzne (np. wpływ: emocji, doświadczenia, myślenia, wiedzy na odbiór treści obrazów) oraz zewnętrznych (kontekst wizualny i znaczeniowy). Dostarczana jest także wiedza z zakresu formy plastycznej, która ważna jest w procesie percepcji i recepcji jakości wizualnych w dziele sztuki i w otoczeniu. Stąd przedstawiane są mechanizmy psychologiczne odpowiedzialne za spostrzeganie przestrzeni, linii, bryły, faktury, barwy, światła, ruchu, układu, jak również percepcja tych jakości wizualnych w dziele sztuki i w otoczeniu. W sposób szczególny informacje te odnoszone są do współczesnej koncepcji edukacji wizualnej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Arnheim, R. (2004). Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Francuz, P. (2013). IMAGIA. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu, Lublin: Wydawnictwo KUL

Grabowska, A., Budohowska, W. (1992). Procesy percepcji, (W:) T. Tomaszewski (red.): Psychologia ogólna. Procesy percepcji. Myślenie i rozwiązywanie problemów. Podejmowanie decyzji (9-57), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Mirzoeff N. (2016). Jak zobaczyć świat, Kraków: Wydawnictwo Karakter

Młodkowski, J. (1998). Aktywność wizualna człowieka, Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

Arnheim, R. (2011). Myślenie wzrokowe, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Baltrušaitis, J. (2009). Anamorfozy albo Thaumaturgus opticus, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Demidow, W. (1989). Patrzeć i widzieć, Warszawa: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych NOT–SIGMA

Deręgowski, J.B. (1990). Oko i obraz. Studium psychologiczne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Didkowska B. (2015). Rysunek dziecka w wieku od 3 do 12 lat a język wizualny nowych mediów, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK

Frutiger, A. (2003). Człowiek i jego znaki, Warszawa: Wydawnictwo Do/Optima

Gage, J. (2008). Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, Kraków: UNIVERSITAS

Gage, J. (2010). Kolor i znaczenie. Sztuka, nauka i symbolika, Kraków: UNIVERSITAS

Goethe, J.W. (1981). Wybór pism estetycznych, rozdział: Nauka o barwie (289-324), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Gombrich, E.H. (1981). Sztuka i złudzenie, Warszawa: PIW

Gombrich, E.H. (2009). Zmysł porządku. O psychologii sztuki dekoracyjnej, Kraków: UNIVERSITAS

Gombrich, E.H. (2011).Pisma o sztuce i kulturze. Wybór i opracowanie Richard Woodfield, Kraków: UNIVERSITAS

Hopfinger M. (2003). Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Hornung, D. (2009). Kolor. Kurs dla artystów i projektantów, Kraków: UNIVERSITAS

Itten J. (2015). Sztuka barwy. Wydawnictwo d2d.pl

Kandyński, W. (1989). Punkt linia a płaszczyzna. Przyczynek do analizy elementów malarskich, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy

Kandyński, W. (1996). O duchowości w sztuce, Łódź: Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi

Pastuszak, W. (2000). Barwa w grafice komputerowej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Popek, S. (1999). Barwy i psychika. Percepcja, ekspresja, projekcja, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Rzepińska, M. ( 1989). Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, t. I, t. II, Warszawa: Wydawnictwo ,,Arkady’’

Strzemiński, W. (1974). Teoria widzenia, Kraków: Wydawnictwo Literackie

Strzemiński, W. (2006). Wybór pism estetycznych, Kraków: UNIVERSITAS

Zausznica A. (2012). Nauka o barwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)