Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychologiczne uwarunkowania odbioru informacji wizualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-PsyInf-1L-sm-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne uwarunkowania odbioru informacji wizualnej
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 1 rok sem. letni Sztuka mediów i edukacja wizualna s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

Semestr I

Wykład:

- udział w wykładach, konsultacje indywidualne i grupowe – 15 godz. (0,5 pkt ECTS)

Ćwiczenia:

- udział w ćwiczeniach , konsultacje z nauczycielem akademickim – 30 godz. (1 pkt ECTS)

Semestr II

Wykład:

udział w wykładach, konsultacje indywidualne i grupowe 15 godz. (0,5 pkt ECTS)

ćwiczenia:

udział w ćwiczeniach , konsultacje z nauczycielem akademickim – 30 godz. (1 pkt ECTS)


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

Wykład:

- przygotowanie do wykładu, przegląd literatury, przygotowanie do kolokwium – 15 godz. (05, pkt ECTS)

Ćwiczenia:

wykonanie zadań śródsemestralnych i przygotowanie się do zajęć 30 godz. (1 pkt ECTS)

Semest II

Wykład:

- przegląd literatury i przygotowanie się do egzaminu 15 godz. (0,5 pkt ECTS)

Ćwiczenia:

wykonanie zadań śródsemestralnych, przygotowanie się do zajęć, opracowanie zadania semestralnego 30 godz. (1 pkt ECTS)Łącznie: 180 godz. (6 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna terminologię i posiada podstawową wiedzę w zakresie psychologii widzenia, teorii formy wizualnej w kontekście zjawisk w sztuce dawnej, współczesnej i najnowszej (K_W10, K_W02)

W2: posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu percepcji wzrokowej i teorii formy oraz wpływu uwarunkowań osobowościowych, społecznych, kulturowych na odbiór, interpretację i proces tworzenia informacji wizualnej (K_W05, K_W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w celu wykonania pracy plastycznej związanej z zagadnieniami wizualnymi i formalnymi (K_U02)

U2: posiada doświadczenie w realizowaniu własnych działań artystycznych opartych na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających z umiejętności dostrzegania i interpretowania zjawisk wizualnych i formalnych w naturze i w dziełach sztuki (K_U05)

U3: Potrafi precyzyjnie i spójnie wypowiadać się na tematy związane z jakościami wizualnymi występującymi w naturze i sztuce (K_U06)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest wrażliwy na społeczny kontekst sztuki i potrafi wykorzystać to do realizacji zadań plastycznych (K_K07)

K2: posiada świadomość swoich umiejętności formalnych i wiedzy z percepcji dlatego też rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia (K_K05)

K3: jest wrażliwy na problemy moralne i etyczne w własnej i cudzej pracy twórczej (K_K09)

U4: jest zdolny do wykorzystywania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanych z publicznymi wystąpieniami lub prezentacjami (K_K04)


Metody dydaktyczne:

• Metody dydaktyczne eksponujące (pokaz, prezentacja)

• Metody dydaktyczne podające (opis, pogadanka, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny)

• Metody dydaktyczne poszukujące (metoda ćwiczeniowa, klasyczna metoda problemowa, metoda obserwacji)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji

Skrócony opis:

Przedmiot psychologia widzenia ma celu zapoznanie studentów z mechanizmami odpowiedzialnymi za odbiór informacji wizualnej z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków środowiska zewnętrznego i wewnętrznego odbiorcy.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu psychologia widzenia dostarczana jest wiedza oraz analizowane są mechanizmy percepcyjne odpowiedzialnymi za odbiór informacji wizualnej. Omawiane są także uwarunkowania fizjologiczne, anatomiczne, osobowościowe wpływające na proces widzenia. Analizowany jest także rozwój świadomości wzrokowej w aspekcie historycznym. Dostarczana jest także wiedza z zakresu formy plastycznej, która ważna jest w procesie percepcji i recepcji jakości wizualnych w dziele sztuki i w otoczeniu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Arnheim, R. (2004). Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Francuz, P. (2013). IMAGIA. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu, Lublin: Wydawnictwo KUL

Grabowska, A., Budohowska, W. (1992). Procesy percepcji, (W:) T. Tomaszewski (red.): Psychologia ogólna. Procesy percepcji. Myślenie i rozwiązywanie problemów. Podejmowanie decyzji (9-57), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Młodkowski, J. (1998). Aktywność wizualna człowieka, Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN

Metody i kryteria oceniania:

KMetody oceniania:

Semestr I

- aktywność: K_K05

- ocena śródsemestralnych prac: K_U02, K_U05, K_K07, K_K09

- kolokwium: K-W 10, K_W02, K_U06, K_K07

Semestr II

- egzamin ustny: K_K05, K_W05, K_W09, K_K04

- aktywność: K_K05

- ocena śródsemestralnych prac: K_U02, K_U05, K_K07, K_ K09

- praca semestralna: K_K04, K_U06, K_K07, K_K07, K_K09, K_K04

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin ustny

ndst – 0-50 pkt (poniżej 50 %)

dst- 51-60 pkt (51-60 %)

dst plus- 61-70 pkt (61-70 %)

db- 71-80 pkt (71-80 %)

db plus- 81-90 pkt (81-90 %)

bdb- 91-100 pkt (91-100 %)

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie ocen prac śródsemestralnych, brana jest również pod uwagę obecność na zajęciach i zaangażowanie

ndst – 0-50 pkt (poniżej 50 %)

dst- 51-60 pkt (51-60 %)

dst plus- 61-70 pkt (61-70 %)

db- 71-80 pkt (71-80 %)

db plus- 81-90 pkt (81-90 %)

bdb- 91-100 pkt (91-100 %)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Didkowska
Prowadzący grup: Bernadeta Didkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Jak wyżej.

Pełny opis:

Jak wyżej.

Literatura:

Jak wyżej.

Uwagi:

Zajęcia w semestrze letnim 2021 realizowane w trybie zdalnym za pośrednictwem MS Teams. Zajęcia w trybie online.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Didkowska
Prowadzący grup: Bernadeta Didkowska, Magda Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Jak wyżej.

Pełny opis:

Jak wyżej.

Literatura:

Jak wyżej.

Uwagi:

Zajęcia w semestrze letnim 2021 realizowane w trybie zdalnym za pośrednictwem MS Teams. Zajęcia w trybie online.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Didkowska
Prowadzący grup: Bernadeta Didkowska, Magda Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)