Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Projektowanie wizualne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-Pwi-1Z-sm-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projektowanie wizualne
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 1 rok sem. zimowy Sztuka mediów i iedukacja wizualna (S2)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaawansowana wiedza na temat kompozycji, fotografii, programów graficznych z zakresu grafiki wektorowej, bitmaby, animacji. Wiedza z zakresu składu tekstu, roli typografii w kompozycji i pracach multimedialnych.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

30  godz. zajęcia z udziałem prowadzącego,  2 pkt.

Praca własna studenta:

7,5  godz. czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć  1 pkt.

7,5  godz. – czas na przygotowanie się do zaliczenia przygotowanie dokumentacji 1 pkt.

30 godz. – godziny kontaktowe

25 godz.  – godziny przygotowanie do zajęć, konsultacje, praca indywidualna

Łącznie 100 godz. 4 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W_1 Zna i rozumie trendy rozwojowe dziedzin sztuki, dyscyplin artystycznychw tym szeroko rozumianego dizajnu właściwych dla sztuk wizualnych i audiowizualnych oraz projektowania graficznego. K_W02


W_2 Zna i rozumie problematykę związaną z technologiami i technikami stosowanymi w twórczości artystycznej i projektowej w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych. Rozumie oddziaływanie sztuki współczesnej na obszar dizajnu. K_W07


W_3 Posiada szczegółową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej stosowanych w projektowaniu graficznym. K_W14

Efekty uczenia się - umiejętności:

U_1 Potrafi wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną i wiedzę projektową opartą o relację między typografią, znakiem graficznym a ilustracją do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej. K_U01


U_2 Potrafi realizować własne działania artystyczne i projektowe oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystania wyobraźni, intuicji i emocjonalności. Potrafi łączyć obszar grafiki użytkowej z oddziaływaniem sztuki współczesnej. K_U04


U_3 Potrafi korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę łączącą obszar typografii, ilustracji i działań animacyjnych. K_U05

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_1 Jest gotów do samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formowania krytycznej argumentacji oraz motywacją i umiejętnością organizacji pracy i działań związanych z grafiką projektową. K_K01


K_2 Potrafi kreować własny wizerunek poprzez umiejętne łączenie różnych środków i mediów w wypowiedzi artystycznej połączonej z myśleniem projektowym. K_K03


K_3 Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się, w szczególności prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych i argumentacji wynikającej z funkcji projektowania graficznego. K_K06

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, pokaz, prezentacja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Przedmiot Projektowanie wizualne obejmuje zagadnienia dotyczące współczesnej sztuki projektowej. W oparciu o najnowsze trendy i technologie związane ze sztuką współczesną  rozwijać się będzie umiejętności związane szeroko rozumianym komunikatem wizualnym zawierającym zarówno elementy projektowania graficznego, jak i twórczości multimedialnej. Ważnym elementem kształcenia będzie rozwijanie wiedzy w kierunku świadomego i nakierowanego na konkretny, praktyczny cel działania wizualnego.

Pełny opis:

Przedmiot  Projektowanie wizualne stanowi kontynuację Projektowania graficznego, ale w znacznie szerszym, multimedialnym kontekście. Odniesienie do projektowania polega na ogólnie rozumianej kompozycji, której towarzyszy z góry założona intencja – cel artystyczny. Działania powiązane z animacją, pracami site-specific, instalacją, projektami odnoszącymi się do reklamy, mają na celu stworzenie dzieł o bardzo uniwersalnym charakterze, w którym do głosu dochodzi indywidualizm twórcy.

Zestaw aplikacji – Photoshop, In Design, Illustrator, After Effect

Treści programowe

• Identyfikacja wizualna

• instalacja site-specific

• branding

Literatura:

Nie podaję się stałego kanonu literatury, ponieważ ten dotyczy odpowiednich zajęć teoretycznych. W przypadku specyfiki zajęć praktycznych (ćwiczeń) w Pracowni Projektowania Wizualnego funkcję literatury pełnią następujące źródła wiedzy:

- Książki, katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu sztuki multimedialnej, grafiki projektowej

- Telewizja, Internet, multimedia – prezentacje centrów i muzeów sztuki współczesnej, oficjalnych i niezależnych galerii sztuki i autorskich inicjatyw twórczych, programów edukacyjnych, materiałów promocyjnych i reklamowych wykorzystujących grafikę projektową i multimedia

- Bezpośrednie uczestnictwo w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach, konferencjach, konkursach, prezentacjach i warsztatach związanych ze sztuką multimedialną, animacją, twórczością reklamową

Powyższe źródła są każdorazowo dopasowywane przez prowadzącego do potrzeb aktualnie prowadzonych zajęć. Duże znaczenie mają zbiory własne prowadzącego, unikalne dokumentacje wydarzeń artystycznych oraz obszerne archiwum prac studenckich. Prezentowane są także materiały będące w posiadaniu studentów.

Metody i kryteria oceniania:

- Zaliczenie kolejnego semestru i roku studiów następuje w oparciu o zrealizowane przez studenta projekty, realizacje i ćwiczenia określone szczegółowo w planach semestralnych.

- Istotnym warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.

- Zaliczenie polega na indywidualnym omówieniu, dyskusji i krytycznej analizie przedstawionych prac zaliczeniowych.

Kryteria :

- Jakość koncepcji, nowatorstwo i oryginalność pomysłu, dojrzałość intelektualna, umiejętność formułowania idei. W_1, U_1, K_1

- Jakość i biegłość techniczna, umiejętności manualne, właściwe użycie materiałów i technik, staranność i profesjonalizm warsztatu oraz nakład pracy. W_2, U_2, K_2

- Jakość estetyczna oraz ogólny wyraz artystyczny finalnej realizacji, będący skutkiem połączenia jakości koncepcyjnej i jakości technicznej wykonanego zadania. W_3, U_3,K_3

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Białowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Białowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

J.W.

Pełny opis:

J.W.

Literatura:

J.W.

Uwagi:

Nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Białowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Białowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

J.W.

Pełny opis:

J.W.

Literatura:

J.W.

Uwagi:

Nie ma

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)