Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Realizacje intermedialne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-RInter-5Z-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Realizacje intermedialne
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru dla kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna-2-5 rok -SJ
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. i 1 pkt ECTS – godziny kontaktowe, ćwiczenia, konsultacje indywidualne i grupowe, zajęcia w Pracowni Intermediów.

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć.

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, przygotowanie się do przeglądu zaliczeniowego prac.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02: Posiada ogólną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej stosowanych w sztukach wizualnych i audiowizualnych. A2_W08


K_W03: Posiada ogólną wiedzę na temat aktualnych technicznych i technologicznych uwarunkowań twórczości artystycznej i projektowej w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych. A2_W12


K_W07: Umie tworzyć prace artystyczne o dużym stopniu oryginalności na podstawie wiedzy z obszaru historii sztuki, formy wizualnej, zjawisk w sztuce dawnej, współczesnej i najnowszej.

A2_W10, H2A_W06


K_W09: Zna i rozumie metody analizy, wartościowania i problematyzowania wytworów z zakresu sztuk wizualnych i audiowizualnych. H2A_W07


K_W10: Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej. A2_W12

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych z wykorzystaniem wiedzy i refleksji w obrębie szeroko rozumianych dziedzin sztuk wizualnych. A2_U11


K_U02: Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej, świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego. A2_U12


K_U03: Umie podejmować samodzielne decyzje odnośnie do projektowania i realizacji prac artystycznych, wykorzystując właściwą technikę i technologię. A2_U13


K_U04: Umie projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym. A2_U14


K_U05: Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli, w tym do kierowania zespołem podczas pracy nad projektami grupowymi o charakterze interdyscyplinarnym. A2_U15


K_U06: Posiada ogólny zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych. A2_U16


K_U07: Posiada umiejętności wykorzystywania wzorców leżących u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiających swobodę wypowiedzi artystycznej, wynikającej z niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji, emocjonalności. A2_U17


K_U11: W sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi. A2_U20

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: Jest wrażliwy na społeczny kontekst sztuki, świadomie wykorzystuje ten kontekst w swojej pracy zawodowej i posiada umiejętność krytycznej oceny. A2_K04, H2A_K03, S2A_K03


K_K02: Potrafi kreować własny wizerunek poprzez umiejętne łączenie różnych środków i mediów w wypowiedzi artystycznej. A2_K03


K_K03: Potrafi pracować indywidualnie i w grupie przyjmując różne role, negocjować. H2A_K02, S2A_K02


K_K04: Jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań w obszarze obiegu artystycznego, jak i w wybranej przestrzeni publicznej, społecznej i pozaartystycznej.

A2_K02, H2A_K06, S2A_K05, S2A_K07


K_K05: Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. A2_K01,

H2A_K01, S2A_K01, S2A_K05, S2A_K06


K_K06: Dostrzega i wartościuje problemy moralne i etyczne związane z własną i cudzą twórczością osadzoną w różnych kontekstach społecznych oraz prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. A2_K04, H2A_K04,

S2A_K04


K_K07: Jest wrażliwy na problemy drugiego człowieka, charakteryzuje się postawą prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności za innych oraz aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy. H2A_K05, S2A_K02


K_K08: Potrafi w sposób świadomy oraz poparty doświadczeniem wykorzystywać: wyobraźnię, intuicję, emocjonalność, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adoptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom

i stresom, jak również sprostania warunkom związanym

z publicznymi wystąpieniami lub prezentacjami. A2_K03


K_K09: Posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się w szczególności przez:

- inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań,

- przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań,

- integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych,

- prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie.

A2_K05


K_K10: Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się, w szczególności prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych. A2_K05


K_K11: Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk wizualnych i audiowizualnych. A2_K06, S2A_K07

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody realizacji zajęć:

- Praca w grupach maksymalnie 12-osobowych, pozwalająca na indywidualizację procesu kształcenia, niezbędną w przypadku specyfiki tego przedmiotu.

- Każde nowe zadanie poprzedzone jest jego omówieniem wzbogaconym o pokazy materiałów audiowizualnych (przedstawione wyżej w dziale Literatura) oraz dyskusją ze studentami.

- Realizacja zadania poprzedzona jest przedstawieniem przez studentów koncepcji i projektów wstępnych oraz indywidualnym ich omówieniem i dyskusją.

- Wybrane zadania projektowe realizowane są w formie wizualizacji (2D i 3D) lub w formie makiet i modeli (w skali).

- Część zadań jest realizowanych w warunkach studyjnych w Pracowni Intermediów, inne zaś w wybranej przestrzeni publicznej (np. ulica, park, wybrzeże Wisły, budynki UMK).

- Realizacja zadań odbywa się indywidualnie i w zespołach.

- Tematy wybranych zadań formułowane są przez studentów w drodze dyskusji i głosowania.

- Wybrane zadania realizowane są metodą projektów; studenci realizują je samodzielnie według wcześniej ustalonych założeń.

- Stosowana jest także metoda tworzenia w działaniu (odpowiednik badania w działaniu); realizowana jest tu także świadoma improwizacja, zależna od zaistniałego kontekstu.

-20% godzin zajęć może odbyć się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Ms Teams.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Przedmiot Realizacje intermedialne należy do grupy przedmiotów realizowanych w Pracowni Intermediów. Obejmuje, eksploatowane współcześnie w sztuce, intermedialne przekazy wizualne, audiowizualne i multimedialne, łączone z innymi dyscyplinami sztuki, nauki i techniki. Jest to pole stałych poszukiwań i eksperymentów artystycznych, których istotą jest reagowanie na to, co aktualnie dzieje się w sztuce, kulturze i życiu społecznym. Przedmiot wyposaża studenta w zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie intermediów. Przygotowuje studenta do realizacji autorskiego, magisterskiego dyplomu artystycznego na V roku studiów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Realizacje intermedialne, realizowanego na IV i V roku studiów na specjalnościach Multimedia i fotografia oraz Media rysunkowe jest dalsze, pogłębione wprowadzanie studentów w obszar sztuki intermediów, rozumianej jako znaczący i ugruntowany element sztuki i kultury współczesnej. Obejmuje zarówno wiedzę jak i umiejętności a szczególnie rozwój kreatywności, wzmacnianie odwagi w podejmowaniu działań niekonwencjonalnych oraz rozwijanie i wzmacnianie zdolności i umiejętności manualnych.

Przedmiot obejmuje następujące treści programowe i formy ich realizacji:

- Znaczenie sfer sacrum i profanum w intermediach.

- Globalność i lokalność kultury w intermediach.

- Społeczny kontekst intermediów, intermedia wobec polityki i ekonomii.

- Intermedia wobec nauki i techniki, szczególny kontekst ekologii.

- Interaktywność w relacjach: autor-nadawca, dzieło-działanie, odbiorca-uczestnik.

- Tradycyjne i nowoczesne media sztuki oraz sztuka ludowa (sztuka źródeł - art resources) jako pola inspiracji w intermediach.

- Eksperyment, działanie niekonwencjonalne, przekraczanie granic sztuki, bycie poza sztuką.

- Prezentacje intermedialne (m.in. obiekt, instalacja, environment, performance, happening, pokaz audiowizualny, multimedialny).

- Intermedialne akcje, działania i interwencje artystyczne, społeczne, edukacyjne i reklamowe.

- Prezentacja i percepcja polisensoryczna.

- Kreacje indywidualne i zespołowe.

- Projektowanie i realizacja działań intermedialnych w przestrzeni przyrodniczej i zurbanizowanej oraz otwartej i zamkniętej.

- Intermedialne działania niekonwencjonalne.

Literatura:

Nie podaję stałego kanonu literatury albowiem ten przypisany jest odpowiednim zajęciom teoretycznym. W przypadku specyfiki zajęć praktycznych (ćwiczeń) w Pracowni Intermediów funkcję literatury pełnią następujące źródła wiedzy:

- Książki, katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu obecności intermediów w sztuce i kulturze współczesnej.

- Telewizja, Internet, multimedia – prezentacje centrów i muzeów sztuki współczesnej, oficjalnych i niezależnych galerii sztuki i autorskich inicjatyw twórczych, programów edukacyjnych, materiałów promocyjnych i reklamowych wykorzystujących intermedia.

- Bezpośrednie uczestnictwo w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach, sympozjach, prezentacjach i warsztatach współczesnej sztuki intermedialnej i dziedzin pokrewnych.

Powyższe źródła są każdorazowo dopasowywane przez prowadzącego do potrzeb aktualnie prowadzonych zajęć. Duże znaczenie mają zbiory własne prowadzącego, unikalne dokumentacje wideo i fotograficzne wydarzeń artystycznych oraz obszerne archiwum prac studenckich. Prezentowane są także materiały będące w posiadaniu studentów.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania i metody oceniania:

- Zaliczenie kolejnego semestru i roku studiów następuje w oparciu o zrealizowane przez studenta projekty, realizacje i ćwiczenia określone szczegółowo w planach semestralnych.(K_U01, K_U02, K_U04)

- Istotnym warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.(K_K05, K_K07)

- Zaliczenie polega na indywidualnym omówieniu, dyskusji i krytycznej analizie przedstawionych prac zaliczeniowych.(K_W02, K_W03, K_W09, K_W10, K_U01, K_U06, K_U07, K_U11, K_K01, K_K02, K_K05, K_K10)

Kryteria oceniania:

- Jakość koncepcji, nowatorstwo i oryginalność pomysłu, dojrzałość intelektualna, umiejętność formułowania idei.(K_W07, K_U01, K_U04, K_U06, K_K04, K_K08)

-Jakość i biegłość techniczna, umiejętności manualne, właściwe użycie materiałów i technik, staranność i profesjonalizm warsztatu oraz nakład pracy.(K_W03, K_U06, K_U03, K_U02)

- Jakość estetyczna oraz ogólny wyraz artystyczny finalnej realizacji, będący skutkiem połączenia jakości koncepcyjnej i jakości technicznej wykonanego zadania.(K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U07)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Staniec, Maria Szczodrowska
Prowadzący grup: Radosław Staniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jw.

Pełny opis:

jw.

Literatura:

jw.

Uwagi:

jw

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Szczodrowska
Prowadzący grup: Maria Szczodrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jw.

Pełny opis:

jw.

Literatura:

jw.

Uwagi:

jw

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)