Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Realizacje telewizyjne i filmowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-RTF-4L-sm-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Realizacje telewizyjne i filmowe
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 4 rok sem. letni- Sztuka mediów- SJ
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu „Multimedia” Dobra znajomość programów do montażu i opracowania wideo, podstawowa znajomość obsługi urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Całkowity nakład pracy studenta:

Semestr zimowy:

Godziny kontaktowe:

30 godz. – godziny kontaktowe (zajęcia w pracowni komputerowej lub w studio telewizyjnym)

1 pkt

Praca własna studenta:

30 godz. - czas na pogłębianie wiedzy na temat multimediów, oglądanie filmów, udział w pokazach itp. Czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zaliczenia: wykonanie nagrań, montaż itp. 1 pkt

Razem – 60 godz. i 2 pkt ECTS


Semestr letni:

Godziny kontaktowe:

45 godz. – godziny kontaktowe (zajęcia w pracowni komputerowej lub w studio telewizyjnym) 1,5 pkt

Praca własna studenta:

15 godz. - czas na pogłębianie wiedzy na temat multimediów, oglądanie filmów, udział w pokazach itp. 0,5 pkt

30 godz. Czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zaliczenia: wykonanie nagrań, montaż, opracowanie, organizacja planu itp. 1 pkt

Razem – 90 godz. i 3 pkt ECTS

Razem 2+3 = 5 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W01: Dysponuje szczegółową wiedzą na temat zastosowania multimediów w sztukach wizualnych w szczególności realizacjach filmowych . Zna przykłady prac z tego obszaru. H2A_W01 S2A_W01

K_W02: Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą realizacji telewizyjnych i filmowych, zna zasady języka filmowego, zasady przedstawień, konwencje i gatunki filmowe, środki ekspresji itp. A2A_W08

K_W02: Posiada szczegółową wiedzę na temat aktualnych technicznych i technologicznych uwarunkowań twórczości filmowej i artystycznej w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych. A2A_W08

K_W05: Posiada pogłębioną wiedzę o powiązaniach filmu z innymi dyscyplinami, z psychologią i socjologią, kategoriami estetycznymi, samodzielnie rozwija wiedzę związaną z filmem i telewizją, zna publikacje związane z tym zagadnieniem. H2A_W01

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U01: Posiada osobowość artystyczną podatną na dalsze kształtowanie, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych z wykorzystaniem wiedzy i refleksji w obrębie szeroko rozumianych dziedzin sztuk wizualnych. A2_U11

K_U02: Umie realizować własne koncepcje w oparciu o język filmu, świadomie wykorzystując zasady gatunków, konwencje przedstawień, środki ekspresji, symbole, dla zamierzonych celów. A2A_U12

K_U05: Potrafi pracować w zespole podczas wspólnych realizacji. Potrafi współpracować z innymi osobami, jest gotowy przyjąć wiodącą rolę. A2A_U15

K_U06: Posiada podstawowy zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji filmowych, potrafi pracować w studiu telewizyjnym, posługiwać się sprzętami do rejestracji obrazu i dźwięku, światłem itp. A2A_U16

K_U07: Posiada umiejętności wykorzystywania wzorców leżących u podstaw kreacji ruchomego obrazu, umożliwiających swobodę wypowiedzi artystycznej, wynikającej z niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji, emocjonalności.

Poszerza swoje umiejętności warsztatowe, by w przyszłości realizować autorskie projekty.

Samodzielnie podejmuje działania służące jego dalszemu rozwojowi A2A_U17

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K02: Potrafi pracować indywidualnie i w grupie przyjmując różne role. Potrafi budować własny zespół do wspólnej realizacji, negocjować, wykorzystywać potencjał innych osób dla wspólnych realizacji. H2A_K02 S2A_K02

K_K01: Jest wrażliwy na społeczny kontekst sztuki i świadomie wykorzystuje ten kontekst w swoich realizacjach, szczególnie w pracach dokumentalnych. Posiada umiejętność krytycznej oceny A2A_K04 H2A_K03 S2A_K03

K_K08: Posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się w szczególności przez:

-inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań,

-przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań A2A_K05

Metody dydaktyczne:

Praca w grupach nie większych niż 12 osób pozwalająca na indywidualizację procesu kształcenia, niezbędnego w odniesieniu do charakteru przedmiotu.

Praca w studiu telewizyjnym w celu przygotowania nagrań.

Wykłady na temat zasad realizacji filmowych (pisanie scenariusza, zasady łączenia planów filmowych, analiza filmów)

Każde zadanie poprzedzone jest objaśnieniem zasad realizacji, zarówno od strony technicznej, jak i artystycznej, dyskusją ze studentami na ten temat, wspólnym wypracowaniem najwłaściwszej metody realizacji.

Praca w zespole, w którym każdy ze studentów przyjmuje określoną rolę i bierze udział we wspólnej realizacji (próbna realizacja programu telewizyjnego)

Prowadzący konsultuje i nadzoruje indywidualnie projekt każdego ze studentów sugerując i wyjaśniając najlepsze sposoby do osiągnięcia danego efektu.

Realizacja zadań przewidzianych w programie odbywa się indywidualnie i grupowo.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot Realizacje telewizyjne i filmowe służy poznawaniu i rozwijaniu warsztatu filmowego, operatorskiego i montażowego w kierunku realizacji telewizyjnych i małych form filmowych. Przedmiot obejmuje zajęcia w profesjonalnym studiu filmowym, realizację zadań związanych z tworzeniem małych produkcji filmowych, profesjonalnych nagrań telewizyjnych, ćwiczenia operatorskie, pracę z kamerą.

Pełny opis:

Przedmiot Realizacje telewizyjne i filmowe ma za zadanie rozwijać zdobyte w pracowni multimediów, umiejętności warsztatowe studentów w kierunku realizacji filmowych i telewizyjnych. Służy poznawaniu i rozwijaniu warsztatu filmowego, operatorskiego i montażowego w kierunku realizacji telewizyjnych i małych form filmowych. Przedmiot obejmuje zajęcia w profesjonalnym studiu filmowym, realizację zadań związanych z tworzeniem małych produkcji filmowych, profesjonalnych nagrań telewizyjnych, ćwiczenia operatorskie, pracę z kamerą.

W ramach przedmiotu student rozwija również swoją świadomość środków stosowanych w filmie, zasad tworzenia narracji, pisania scenariusza, umiejętności analizy dzieł filmowych, co ma go inspirować do tworzenia prac fabularnych i reportażowych.

Formy realizacji:

ćwiczenia z kamerą w grupach kilkuosobowych mające na celu poznanie zasad filmowania

ćwiczenia w studiu telewizyjnym w warunkach profesjonalnych

realizacja własnych nagrań w studiu telewizyjnym

udział w nagraniu telewizyjnym

ćwiczenia montażowe

ćwiczenia z obróbki technicznej obrazu

wykłady dotyczące zasad tworzenia scenariusza w filmie

wykłady dotyczące zasad języka filmowego

oglądanie i analiza przykładowych filmów

Literatura:

Zalecane źródła wiedzy:

Podręczniki z zakresu edycji obrazu cyfrowego, montażu audio i wideo, wiedzy o filmie i reżyserii

Katalogi, wydawnictwa i czasopisma z zakresu filmu, multimediów i sztuki współczesnej;

Opracowania multimedialne (CD-ROM, DVD) z zakresu sztuki, edukacji, nauki, techniki;

Zbiory własne prowadzącego, archiwum prac studentów;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie kolejnego semestru i roku studiów następuje w oparciu o zrealizowane przez studenta ćwiczenia, projekty i wszelkie realizacje określone szczegółowo w planach semestralnych. Zaliczenie polega na indywidualnym omówieniu, dyskusji i krytycznej analizie przedstawionych prac.

Wymagania dotyczące zaliczenia:

wykonanie przez studenta ćwiczeń na poszczególnych zajęciach (K_K08, K_K02)

wykonanie zadanych prac podsumowujących tematy (K_W02, K_U02, K_U06, K_U07)

obecność i praca na zajęciach (K_K08, K_K02)

Kryteria oceniania:

praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy ( K_W01, K_W02, K_W05, K_U07)

zgodność pracy z zadanym tematem (K_U02)

poziom artystyczny i estetyczny wykonanych prac (kreatywność, artyzm, plastyka pracy, profesjonalne wykonanie) (K_U01)

opanowanie warsztatu, znajomość programów komputerowych, poprawność techniczna pracy (K_U06)

rozwój indywidualnych zdolności studenta w oparciu o zdobytą wiedzę w praktyce (K_U02)

oryginalne ujęcie treści - umiejętność odniesienia swojej pracy do panujących trendów, schematów, konkurencyjnych przedstawień. ( K_W01, K_W02, K_W05, K_U02, K_K01)

udział w zajęciach oraz zaangażowanie w zrealizowany projekt

umiejętność współpracy w grupie (K_U05, K_K02, K_K08)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chilińska
Prowadzący grup: Dorota Chilińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chilińska
Prowadzący grup: Dorota Chilińska, Arkadiusz Soroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chilińska
Prowadzący grup: Dorota Chilińska, Arkadiusz Soroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chilińska
Prowadzący grup: Dorota Chilińska, Arkadiusz Soroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chilińska
Prowadzący grup: Dorota Chilińska, Arkadiusz Soroka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.