Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rysunek klasyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-Rkl-I-1Z-sm-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0219) Sztuka (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rysunek klasyczny
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 1 rok sem. zimowy Sztuka mediów i iedukacja wizualna (S2)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zaawansowana znajomość technik rysunkowych. Umiejętność operowania narzędziami rysunkowymi. Wiedza i zdobyte doświadczenie w toku studiów dotyczące form plastycznych.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

60 godz. zajęcia z udziałem prowadzącego

Praca własna studenta:

100 godz. dodatkowe indywidualne konsultacje praca własna studenta, dokumentacja prac

Razem 160 7 pkt ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W_1 Posiada pogłębioną wiedzę o tradycjach twórczych i odtwórczych w odniesieniu do wybranych stylów z obszaru rysunku klasycznego (K_W03)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U_1 Potrafi realizować własne złożone prace rysunkowe oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystania wyobraźni, intuicji i emocjonalności. (K_U04)

U_2 Potrafi korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu zaawansowanym do realizacji własnych prac rysunkowych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia warsztatu rysunkowego, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę. (K_U05)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_1 Potrafi kreować własny wizerunek poprzez umiejętne łączenie różnych środków rysunkowych w wypowiedzi artystycznej. (K_K03)

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, pokaz

Omówienie każdego przedmiotu ze studentami, w aspekcie historycznym jak i archiwum katedry rysunku.

Metody praktyczne, ćwiczenia, projekty, szkice.


Skrócony opis:

Rysunek klasyczny III to przedmiot specjalnościowy stanowiący jeden z trzech podstawowych przedmiotów na specjalności Media rysunkowe

Pełny opis:

Rysunek Klasyczny I jest przedmiotem, na którym studenci realizują własne koncepcje oparte o klasyczne techniki rysunkowe takie jak: ołówek, kredka, węgiel, pastele.

Literatura:

Katalogi prac mistrzów: Michał, Anioł, Albrecht Dürer, Giotto di Bondone, Leonardo da Vinci

Artystów współczesnych: Łukasz Korolkiewicz, Tadeusz Boruta, Zbylut Grzywacz, Aldona Mickiewicz

Wystawy, muzea, galerie, wyjazdy poznawczo artystyczne.

Sesje naukowe, warsztaty, plenery

Księgozbiór biblioteki UMK (Gabinet Sztuki)

Metody i kryteria oceniania:

Zadania realizowane metodą ćwiczeń i rozwiązań praktycznych

- analiza i omówienie krytyczne prezentowanych prac

- ocena jakości artystycznej i estetycznej prac (K_W03, K_U04, K_U05)

- przegląd prac w trakcie semestru

- ocena semestralna

- elementy oceniania: Obowiązkowo frekwencja oraz zaangażowanie na zajęciach. Ocena umiejętności wykorzystywania materiałów i narzędzi oraz technologii warsztatu studenta. (K_K03)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Szary
Prowadzący grup: Krystyna Garstka-Saran, Marek Szary
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

J.W.

Pełny opis:

J.W.

Literatura:

J.W.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)