Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rysunek użytkowy i ilustracja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-Rui-1Z-sm-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rysunek użytkowy i ilustracja
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 1 rok sem. zimowy Sztuka mediów i iedukacja wizualna (S2)
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Uzdolnienia plastyczne i kreacyjne ukierunkowane na umiejętności wykorzystania w pracy projektowej przy użyciu technik manualnych i cyfrowych

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

180 godz. zajęcia z udziałem prowadzącego 6 pkt.

Praca własna studenta:

150 godz. czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć 4 pkt.

45 godz. – czas na przygotowanie się do zaliczenia przygotowanie prezentacji prac 1 pkt.

Razem: 390 godz. i 12 pkt. ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Dysponuje uporządkowaną wiedzą z zakresu historii sztuki oraz zna konteksty społeczno-kulturowe związane również z dziedzinami życia współczesnego (K_W01)

W2: Zna i rozumie metody analizy, wartościowania

i problematyzowania realizacji z zakresu sztuk projektowych

i ilustracji (K_W04)

W3: Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej (K_W14)

W4: Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą realizacji prac projektowych i ilustracji, środków ekspresji artystycznej stosowanych w sztukach szerokorozumianej grafiki projektowej i innych sztuk wizualnych wykorzystujących media cyfrowe (K_W15)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie sztuk projektowych oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia (K_U01)

U2: Umie podejmować samodzielne decyzje dotyczące projektowania i realizacji własnych prac artystycznych

w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym (K_U03)

U3: Potrafi realizować własne prace projektowe i ilustracje oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach ilustratorskich wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystania wyobraźni, intuicji i emocjonalności (K_U04)

U4: Potrafi korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji projektowych i ilustratorskich oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę (K_U05)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Umie podejmować samodzielne decyzje dotyczące projektowania i realizacji ilustracji artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym (K_K03)

K2: W sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami metod poszukiwawczych, realizacji artystycznych i projektowych (K_K08)


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, pokaz, prezentacja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Rysunek zastosowań praktycznych w relacji do przyszłej samodzielnej pracy zawodowej (m.in. studiach graficznych, wydawnictwach, w szkolnictwie, ośrodkach edukacyjnych, galeriach, itp.)

Pełny opis:

Realizacja podstawowych ćwiczeń związanych z umiejętnością posługiwania się rysunkiem odręcznym, technicznym i wektorowym w celu przedstawienia własnych koncepcji projektowych i ilustratorskich przy użyciu środków wynikających z pogłębionej analizy natury i fotografii oraz przy wykorzystaniu podstawowej wiedzy z zakresu warsztatu techniki komputerowej. Posługiwanie się programami graficznymi typu: Adobe Ilustrator, Photoshop.

Literatura:

1. Przemysław Markiewicz, „Vademecum projektanta”

2. Huml, „Polska sztuka użytkowa”

3. Karl Teissig - "Techniki rysunku"

4. Ales Krejca - "Techniki sztuk graficznych"

5. Jankowski M.: Elementy grafiki komputerowej, WNT, Warszawa, 2006.

6. „Advanced Photoshop. The magazyn for Adobe Photoshop professionals”

7. Julius Wiedemann „Illustration Now! Portraits”, TASCHE;

8. Stevem Heller, Julius Wiedemann „100 Illustrators”, TASCHE,

9. S. Frąckiewicz, „Ten łokieć źle się zgina. Rozmowy o ilustracji”, 2017

10. P. Mogilnicki, „Nie ma co się obrażać. Nowa polska ilustracja”, Karakter, 2017

11. P. Mogilnicki, „Książka po okładce. O współczesnym polskim projektowaniu okładek”, 2021

12. Josef Müller-Brockmann, „Systemy siatek w projektowaniu graficznym. Przewodnik dla grafików, typografów i projektantów 3D”, d2d.pl, 2020

13. Friedrich Forssman, „Pierwsza Pomoc W Typografii”

Wystawy, muzea, wyjazdy poznawczo – artystyczne

Filmy, sympozja, sesje naukowe, warsztaty,

Gabinet sztuki, gabinet rycin – Biblioteka UMK

Czasopisma: „Architektura”, „Murator”, „Projekt”, „Domus”, „Graphis”, „Detail”, „Cree” itp.

Zasoby Internetu: www.bahance.com, twórczość i portfolia innych projektantów oraz ilustratorów dostępna w Internecie

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia

• Zaliczenie kolejnego semestru i roku studiów następuje w oparciu o zrealizowane przez studenta projekty , realizacje i ćwiczenia określone szczegółowo w planach semestralnych. (K_K03), (K_U01)

• Zaliczenie semestru polega na grupowym przeglądzie prac i wnikliwej ich ocenie oraz indywidualnej rozmowie z wykładowcą/czynią (K_K08)

• Podstawowym warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach i aktywny w nich udział (K_K08)

Kryterium ocen

• Wysoki poziom techniczno-wykonawczy prac projektowych i ilustracji, (K_K03), (K_W15), (K_U03)

• Realizacja wszystkich prac semestralnych,

z zachowaniem podstawowych zasad projektowych oraz estetyki prac, (K_K03), (K_U03)

• Adekwatność użytych środków wobec założeń i tematu, (K_U05), (K_U01), (K_W01), (K_W15)

• Kreatywne rozwiązanie tematów semestralnych, (K_U04), (K_W04)

• Umiejętność prezentacji szkiców, projektów, metod poszukiwania rozwiązań oraz końcowych prac semestralnych, (K_K08), (K_U05)

• Wydruk wybranych prac projektowych (wybranych wspólnie z prowadzącym/ą) (K_K08)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łyszkowska
Prowadzący grup: Marcin Jaworski, Katarzyna Łyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łyszkowska
Prowadzący grup: Marcin Jaworski, Katarzyna Łyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)