Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rysunek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-Rys-AW-1Z-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rysunek
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 1 rok sem zimowy Architektura wnętrz s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólne uzdolnienia plastyczne

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

-udział w ćwiczeniach - 180


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- praca domowa utrwalająca studiowane zagadnienia rysunkowe - 150

- czytanie literatury - 15

- przygotowanie do przeglądu prac zaliczeniowych - 15


Łącznie: 360 godz. (12 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę na temat związków między poszczególnymi dyscyplinami sztuki, konieczną przy podejmowanych zadaniach projektowych oraz wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy praktycznymi i teoretycznymi aspektami sztuk wizualnych. K_W05

W2: Rozumie sposoby plastycznego analizowania przestrzeni jako kontekstu dla własnych realizacji artystycznych

i projektowych. K_W06

W3: Ma szczegółową wiedzę w zakresie struktury, percepcji i odwzorowania brył i przestrzeni (w

tym – rzutowanie i perspektywa) niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych

zadań artystycznych i projektowych w zakresie aranżacji i adaptacji wnętrz.K_W07Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi rozpoznawać i posługiwać się unikatowymi, tradycyjnymi i nowymi technikami i technologiami z dziedziny sztuk wizualnych. K_U10

U2: Wykazuje się kreatywnością i wyobraźnią przestrzenną w rozwiązywaniu złożonych zagadnień

formalnych i projektowych. K_U06

U3:Potrafi przeprowadzić analizę struktury brył oraz zależności przestrzennych zachodzących

pomiędzy bryłami a otoczeniem. K_U07


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności warsztatowych – swych kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego / artystycznego. K_K01

K2:Potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim wyznaczone role lub twórczo inicjując działania grupowe. K_K02

K3: Potrafi realizować własne koncepcje plastyczne i projektowe za pomocą wizualnego języka komunikatywnego dla odbiorcy (w tym – wykonawcy). K_K06

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne

1. Przedstawienie tematu

2. Wprowadzenie w problematykę zadania

3. Korekta w trakcie trwania zadania

4. Korekta końcowa realizacji rysunkowej studenta


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Rysunek jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów

kierunku Architektura Wnętrz.

Obejmuje zestawy ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu zaawansowania.

Pełny opis:

Przedmiot rysunek realizowany jest w formie ćwiczeń.

Ćwiczenia są realizacją zadań o rosnącym

stopniu złożoności i trudności. Mają one charakter praktyczny. Obejmują zagadnienia artystyczne i warsztatowe.

Zmierzają do świadomego, opanowania rysunku koniecznego w projektowaniu.

Student powinien osiągnąć sprawność techniczną,

związaną z obrazowaniem na płaszczyźnie szanując autonomię dwuwymiarowości.

W tym celu są konieczne między innymi:

• umiejętność wyznaczania proporcji

• znajomość zasad perspektywy

• dobór określonych środków wyrazu w tworzeniu obrazu oraz funkcja deformacji

• umiejętne komponowanie

• trafne rysunkowe wyznaczanie pola operacyjnego

• świadomość różnic w obrazowaniu rzeczy, bazująca na tym co się widzi albo na tym co się wie

• rysunek jako podstawowa forma zapisu własnych doznań i przemyśleń, pomysłów twórczych (pierwszy zapis)

• rysunek jako ważna forma porozumiewania się z inną osobą (komunikat przekazujący informację)

• rysunek jako odrębne medium w sztuce pozwalające na pełną wypowiedź artystyczną

• rysunek dyscyplinujący myślenie i obnażający umiejętności, pokazujący autorowi dystans między wyobrażeniem a realizacją, stymulujący ciągły rozwój.

Literatura:

Literatura wymagana (obowiązkowa)

Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa

Ernst H. Gombrich, Sztuka i złudzenie

Literatura zalecana (uzupełniająca)

Wasyl Kandynski, Punkt i linia a płaszczyzna

Ernst H. Gombrich Zmysł porządku

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Zaliczenie każdego semestru polega na przeglądzie realizowanych prac i krytycznym ich omówieniu wraz z oceną.

Końcowo-roczne przeglądy z wszystkich przedmiotów.

Wystawy końcowo-roczne.

Kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie:

- obecność na zajęciach,

- zaangażowanie i aktywność,

- umiejętność samodzielnego pozyskiwania niezbędnych informacji,

- poziom rozumienia realizowanych zadań,

- umiejętność formułowania i prezentacji założeń,

- biegłość techniczna i manualna,

- umiejętność korzystania z materiałów i technologii,

Kryteria oceniania:

Ndst ≤ 50 %

dst 51-60 %

dst plus 61-70 %

db- 71-80 %

db plus 81-90 %

bdb- ≥ 91 %

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Borcz
Prowadzący grup: Andrzej Borcz, Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rysunek jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów

kierunku Architektura Wnętrz

Obejmuje zestawy ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu zaawansowania.

Pełny opis:

Przedmiot rysunek realizowany jest w formie ćwiczeń.

Ćwiczenia są realizacją zadań o rosnącym

stopniu złożoności i trudności. Mają one charakter praktyczny. Obejmują zagadnienia artystyczne i warsztatowe.

Zmierzają do świadomego, opanowania rysunku koniecznego w projektowaniu.

Student powinien osiągnąć sprawność techniczną,

związaną z obrazowaniem na płaszczyźnie szanując autonomię dwuwymiarowości.

W tym celu są konieczne między innymi:

• umiejętność wyznaczania proporcji

• znajomość zasad perspektywy

Literatura:

jak w części A

Uwagi:

Posiadanie podstawowych narzędzi do rysunku.

Każda praca wykonana na zajęciach w ramach godzin kontaktowych powinna być opisana (podpis autora, podpis prowadzącego, data wykonania pracy).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Borcz
Prowadzący grup: Andrzej Borcz, Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rysunek jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów

kierunku Architektura Wnętrz

Obejmuje zestawy ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu zaawansowania.

Pełny opis:

Przedmiot rysunek realizowany jest w formie ćwiczeń.

Ćwiczenia są realizacją zadań o rosnącym

stopniu złożoności i trudności. Mają one charakter praktyczny. Obejmują zagadnienia artystyczne i warsztatowe.

Zmierzają do świadomego, opanowania rysunku koniecznego w projektowaniu.

Student powinien osiągnąć sprawność techniczną,

związaną z obrazowaniem na płaszczyźnie szanując autonomię dwuwymiarowości.

W tym celu są konieczne między innymi:

• umiejętność wyznaczania proporcji

• znajomość zasad perspektywy

Literatura:

jak w części A

Uwagi:

Posiadanie podstawowych narzędzi do rysunku.

Każda praca wykonana na zajęciach w ramach godzin kontaktowych powinna być opisana (podpis autora, podpis prowadzącego, data wykonania pracy).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Borcz
Prowadzący grup: Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rysunek jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów

kierunku Architektura Wnętrz

Obejmuje zestawy ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu zaawansowania.

Pełny opis:

Przedmiot rysunek realizowany jest w formie ćwiczeń.

Ćwiczenia są realizacją zadań o rosnącym

stopniu złożoności i trudności. Mają one charakter praktyczny. Obejmują zagadnienia artystyczne i warsztatowe.

Zmierzają do świadomego, opanowania rysunku koniecznego w projektowaniu.

Student powinien osiągnąć sprawność techniczną,

związaną z obrazowaniem na płaszczyźnie szanując autonomię dwuwymiarowości.

W tym celu są konieczne między innymi:

• umiejętność wyznaczania proporcji

• znajomość zasad perspektywy

Literatura:

jak w części A

Uwagi:

Posiadanie podstawowych narzędzi do rysunku.

Każda praca wykonana na zajęciach w ramach godzin kontaktowych powinna być opisana (podpis autora, podpis prowadzącego, data wykonania pracy).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Borcz
Prowadzący grup: Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczny jak w części A

Pełny opis:

Przedmiot rysunek realizowany jest w formie ćwiczeń.

Ćwiczenia są realizacją zadań o rosnącym

stopniu złożoności i trudności. Mają one charakter praktyczny. Obejmują zagadnienia artystyczne i warsztatowe.

Zmierzają do świadomego, opanowania rysunku koniecznego w projektowaniu.

Student powinien osiągnąć sprawność techniczną,

związaną z obrazowaniem na płaszczyźnie szanując autonomię dwuwymiarowości.

W tym celu są konieczne między innymi:

- umiejętność wyznaczania proporcji

- znajomość zasad perspektywy

- umiejętne komponowanie

Literatura:

jak w części A

Uwagi:

Zajęcia kontaktowe/tradycyjne 8 godz dla każdej grupy.

Zajęcia zdalne 22 godz. dla każdej grupy.

Posiadanie podstawowych narzędzi do rysunku.

Każda praca wykonana na zajęciach w ramach godzin kontaktowych powinna być opisana (podpis autora, podpis prowadzącego, data wykonania pracy).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Borcz
Prowadzący grup: Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczny jak w części A

Pełny opis:

Przedmiot rysunek realizowany jest w formie ćwiczeń.

Ćwiczenia są realizacją zadań o rosnącym

stopniu złożoności i trudności. Mają one charakter praktyczny. Obejmują zagadnienia artystyczne i warsztatowe.

Zmierzają do świadomego, opanowania rysunku koniecznego w projektowaniu.

Student powinien osiągnąć sprawność techniczną,

związaną z obrazowaniem na płaszczyźnie szanując autonomię dwuwymiarowości.

W tym celu są konieczne między innymi:

- umiejętność wyznaczania proporcji

- znajomość zasad perspektywy

- umiejętne komponowanie

Literatura:

jak w części A

Uwagi:

Zajęcia kontaktowe/tradycyjne 8 godz dla każdej grupy.

Zajęcia zdalne 22 godz. dla każdej grupy.

Posiadanie podstawowych narzędzi do rysunku.

Każda praca wykonana na zajęciach w ramach godzin kontaktowych powinna być opisana (podpis autora, podpis prowadzącego, data wykonania pracy).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Wierzbicki
Prowadzący grup: Maciej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczny jak w części A

Pełny opis:

Przedmiot rysunek realizowany jest w formie ćwiczeń.

Ćwiczenia są realizacją zadań o rosnącym

stopniu złożoności i trudności. Mają one charakter praktyczny. Obejmują zagadnienia artystyczne i warsztatowe.

Zmierzają do świadomego, opanowania rysunku koniecznego w projektowaniu.

Student powinien osiągnąć sprawność techniczną,

związaną z obrazowaniem na płaszczyźnie szanując autonomię dwuwymiarowości.

W tym celu są konieczne między innymi:

- umiejętność wyznaczania proporcji

- znajomość zasad perspektywy

- umiejętne komponowanie

Literatura:

jak w części A

Uwagi:

Posiadanie podstawowych narzędzi do rysunku.

Każda praca wykonana na zajęciach w ramach godzin kontaktowych powinna być opisana (podpis autora, podpis prowadzącego, data wykonania pracy).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)