Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rysunek akademicki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-RysAk-2L-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rysunek akademicki
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 2 rok sem. letni- Sztuka mediów- s1
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Posiada wiedzę i umiejętności nabyte w ciągu pierwszego roku studiów na kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans pracy studenta z przedmiotu: Rysunek akademicki

1.Godziny kontaktowe: 210h = 7 pkt. ETCS

2.Przygotowanie do zajęć, literatura: 90h = 3 pkt. ETCS

3.Przygotowanie do zaliczeń, wystawa: 90h = 3 pkt. ETCS

Razem: 390h = 13 pkt. ETCS

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej stosowanych w sztukach wizualnych i audiowizualnych.A2_W08

K_W04 Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk plastycznych i ich związków z innymi dziedzinami współczesnego życia, samodzielnie rozwijaj wiedzę związaną ze sztukami wizualnymi i audiowizualnymi oraz zna publikacje związane z tymi zagadnieniami.A2_W09, H2A_W05

K_W07 Umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy z obszaru historii sztuki, formy wizualnej, zjawisk w sztuce dawnej, współczesnej i najnowszej.A2_W10, H2A_W06

K_W10 Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i nie zależność wypowiedzi artystycznej.A2_W12


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej, świadomie posługuję się narzędziami warsztatu artystycznego.A2_U12

K_U03 Umie podejmować samodzielne decyzje odnośnie do projektowania i realizacji prac artystycznych, wykorzystując właściwą technikę i technologię.A2_U13

K_U06 Posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności tworzenia realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych.A2_U16

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 Potrafi kreować własny wizerunek poprzez umiejętne łączenie różnych środków i mediów w wypowiedzi artystycznej.A2_K03

Metody dydaktyczne:

Metody podające:

• Omówienie każdego ćwiczenia ze studentami.

• Pokaz rozwiązań danego ćwiczenia w aspekcie historycznym.

• Przegląd okresowy prac studenta.

Metody praktyczne:

• Ćwiczenia, projekt, szkic

Metody eksponujące:

• Film dydaktyczny, ekspozycja w galerii muzeum.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Rysunek akademicki jest podstawowym elementem pracy każdego zawodowego artysty. Uczy prawidłowej percepcji natury, a także umiejętności poprawnego jej notowania.

Pełny opis:

Rysunek akademicki nie uczy odwzorowywania natury, lecz analizowania formy i konstrukcji przedmiotu, co jest bardzo ważnym elementem tworzenia nowych form. Uczy dobrego widzenia formy.

Praca z formą i wiedza o specyfice tworzenia - to podstawa profesji każdego plastyka.

Rysunek akademicki jest podstawą, fundamentem wizualnego światopoglądu każdego plastyka.

Posiada on swoją metodykę. Metodyka nauczania obliczona jest na określony czas w którym student uzyskuje wiedzę teoretyczną oraz utrwali praktyczne nawyki, które dadzą mu możliwość profesjonalnego analizowania form i pracy zarówno z martwą naturą, pejzażem, postacią ludzką, portretem, projektami i wnętrzem architektonicznym.

Naukę rysowania rozpoczyna się od prostych form geometrycznych, stopniowo przechodząc do skomplikowanych form złożonych.

Literatura:

Literatura wymagana i zalecana:

Karl Teissig- "Techniki rysunku"

Ales Krejca- "Techniki sztuk graficznych"

Wiesława Wierzchowska- "Współczesny rysunek polski"

Victor I. Stoichita- "Krótka historia cienia"

Terisio Pignatti- "Historia rysunku"

Katalogi współczesnych artystów polskich uprawiających działalności artystyczną w zakresie rysunku klasycznego i artystycznego, wystawy, muzea, galerie, wycieczki artystyczne, wydawnictwa i katalogi, Internet, Gabinet Sztuki i Rycin Biblioteki UMK

Metody i kryteria oceniania:

• analiza i omówienie krytyczne prezentowanych prac (K_W02, K_W04)

• ocena jakości artystycznej i estetycznej prac (K_W07, K_W10, K_U02)

• przegląd prac w trakcie semestru

• ocena semestralna

elementy oceny:

• zaangażowanie, frekwencja i aktywności na zajęciach (K_K02); ocena umiejętności wykorzystywania materiałów i narzędzi oraz technologii i warsztatu studenta, (K_U02, K_U03, K_U06)

Student zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej swoich prac i złożenia jej w archiwum Zakładu Rysunku

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Garstka-Saran
Prowadzący grup: Krystyna Garstka-Saran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rysunek akademicki jest podstawowym elementem pracy każdego zawodowego artysty. Uczy prawidłowej percepcji natury, a także umiejętności poprawnego jej notowania.

Pełny opis:

Rysunek akademicki nie uczy odwzorowywania natury, lecz analizowania formy i konstrukcji przedmiotu, co jest bardzo ważnym elementem tworzenia nowych form. Uczy dobrego widzenia formy.

Praca z formą i wiedza o specyfice tworzenia - to podstawa profesji każdego plastyka.

Rysunek akademicki jest podstawą, fundamentem wizualnego światopoglądu każdego plastyka.

Posiada on swoją metodykę. Metodyka nauczania obliczona jest na określony czas w którym student uzyskuje wiedzę teoretyczną oraz utrwali praktyczne nawyki, które dadzą mu możliwość profesjonalnego analizowania form i pracy zarówno z martwą naturą, pejzażem, postacią ludzką, portretem, projektami i wnętrzem architektonicznym.

Naukę rysowania rozpoczyna się od prostych form geometrycznych, stopniowo przechodząc do skomplikowanych form złożonych.

Literatura:

Literatura wymagana i zalecana:

Karl Teissig- "Techniki rysunku"

Ales Krejca- "Techniki sztuk graficznych"

Wiesława Wierzchowska- "Współczesny rysunek polski"

Victor I. Stoichita- "Krótka historia cienia"

Terisio Pignatti- "Historia rysunku"

Katalogi współczesnych artystów polskich uprawiających działalność artystyczną w zakresie rysunku klasycznego i artystycznego, wystawy, muzea, galerie, wycieczki artystyczne, wydawnictwa i katalogi, Internet, Gabinet

Uwagi:

Zwrócenie uwagi na indywidualizm twórczy studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Garstka-Saran
Prowadzący grup: Krystyna Garstka-Saran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rysunek akademicki jest podstawowym elementem pracy każdego zawodowego artysty. Uczy prawidłowej percepcji natury, a także umiejętności poprawnego jej notowania.

Pełny opis:

Rysunek akademicki nie uczy odwzorowywania natury, lecz analizowania formy i konstrukcji przedmiotu, co jest bardzo ważnym elementem tworzenia nowych form. Uczy dobrego widzenia formy.

Praca z formą i wiedza o specyfice tworzenia - to podstawa profesji każdego plastyka.

Rysunek akademicki jest podstawą, fundamentem wizualnego światopoglądu każdego plastyka.

Posiada on swoją metodykę. Metodyka nauczania obliczona jest na określony czas w którym student uzyskuje wiedzę teoretyczną oraz utrwali praktyczne nawyki, które dadzą mu możliwość profesjonalnego analizowania form i pracy zarówno z martwą naturą, pejzażem, postacią ludzką, portretem, projektami i wnętrzem architektonicznym.

Naukę rysowania rozpoczyna się od prostych form geometrycznych, stopniowo przechodząc do skomplikowanych form złożonych.

Literatura:

Literatura wymagana i zalecana:

Karl Teissig- "Techniki rysunku"

Ales Krejca- "Techniki sztuk graficznych"

Wiesława Wierzchowska- "Współczesny rysunek polski"

Victor I. Stoichita- "Krótka historia cienia"

Terisio Pignatti- "Historia rysunku"

Katalogi współczesnych artystów polskich uprawiających działalność artystyczną w zakresie rysunku klasycznego i artystycznego, wystawy, muzea, galerie, wycieczki artystyczne, wydawnictwa i katalogi, Internet, Gabinet

Uwagi:

Zwrócenie uwagi na indywidualizm twórczy studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Garstka-Saran
Prowadzący grup: Krystyna Garstka-Saran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rysunek akademicki jest podstawowym elementem pracy każdego zawodowego artysty. Uczy prawidłowej percepcji natury, a także umiejętności poprawnego jej notowania.

Pełny opis:

Rysunek akademicki nie uczy odwzorowywania natury, lecz analizowania formy i konstrukcji przedmiotu, co jest bardzo ważnym elementem tworzenia nowych form. Uczy dobrego widzenia formy.

Praca z formą i wiedza o specyfice tworzenia - to podstawa profesji każdego plastyka.

Rysunek akademicki jest podstawą, fundamentem wizualnego światopoglądu każdego plastyka.

Posiada on swoją metodykę. Metodyka nauczania obliczona jest na określony czas w którym student uzyskuje wiedzę teoretyczną oraz utrwali praktyczne nawyki, które dadzą mu możliwość profesjonalnego analizowania form i pracy zarówno z martwą naturą, pejzażem, postacią ludzką, portretem, projektami i wnętrzem architektonicznym.

Naukę rysowania rozpoczyna się od prostych form geometrycznych, stopniowo przechodząc do skomplikowanych form złożonych.

Literatura:

Literatura wymagana i zalecana:

Karl Teissig- "Techniki rysunku"

Ales Krejca- "Techniki sztuk graficznych"

Wiesława Wierzchowska- "Współczesny rysunek polski"

Victor I. Stoichita- "Krótka historia cienia"

Terisio Pignatti- "Historia rysunku"

Katalogi współczesnych artystów polskich uprawiających działalność artystyczną w zakresie rysunku klasycznego i artystycznego, wystawy, muzea, galerie, wycieczki artystyczne, wydawnictwa i katalogi, Internet, Gabinet

Uwagi:

Zwrócenie uwagi na indywidualizm twórczy studenta.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)