Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rysunek elementarny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-RysEl-4Z-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rysunek elementarny
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru dla kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna-2-5 rok -SJ
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:


Przedmioty, których wcześniejsze zaliczenie jest wskazane/niezbędne

do realizacji opisywanego przedmiotu: Rysunek dla początkujących,

Rysunek dla zaawansowanych, Notacje rysunkowe,


Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

60 godz. zajęcia z udziałem prowadzącego 2 pkt.

Praca własna studenta:

30 godz. czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć 1,0

pkt.

30 godz. – czas na przygotowanie się do zaliczenia w formie

otwartego przeglądu prac 1,0 pkt.

Razem - 120 godz. i 4 pkt. ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 Dysponuje szczegółową wiedzą o sztuce mediów i sztukach

wizualnych oraz zna miejsce edukacji wizualnej w systemie nauk

H2A_W01

S2A_W01

K_W07 Umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu

oryginalności na podstawie wiedzy z obszaru historii sztuki, formy

wizualnej, zjawisk w sztuce dawnej, współczesnej i najnowszej

A2_W10

H2A_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie

sztuki mediów i edukacji wizualnej, świadomie posługując się

narzędziami warsztatu artystycznego A2_U12

K_U06 Posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych

umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych

w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności

tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji

artystycznych A2_U16Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Jest wrażliwy na społeczny kontekst sztuki, świadomie

wykorzystuje ten kontekst w swojej pracy zawodowej i posiada

umiejętność krytycznej oceny A2_K04, H2A_K03, S2A_K03

K_K04 Jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy

oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i

kompleksowych działań w obszarze obiegu artystycznego, jak

i w wybranej przestrzeni publicznej, społecznej i pozaartystycznej,

A2_K02, H2A_K06, S2A_K05, S2A_K07


Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeniowa, dyskusja dydaktyczna, pokaz, prezentacja,

komentarz odautorski


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji

Skrócony opis:

Rysunek elementarny jest przedmiotem, który wprowadza studenta

w zagadnienia elementaryzmu, redukcjonizmu, sytuacji zerowych.

Ćwiczeniom praktycznym towarzyszy teoria i wiedza, związana z

powyższymi zagadnieniami.

Pełny opis:

• Rysunek elementarny – etymologia, omówienie teoretyczne

• Elementum, apeiron – w myśli filozoficznej Greków

• Elementaryzm – koncepcja Antoniego Moniuszki

• Kierunki redukcjonistyczne w sztuce

• Minimal –Art.

• Arte povera

Podstawowe Elementy Formy Plastycznej (punkt, linia, płaszczyzna,

bryła, faktura, barwa, przestrzeń, walor, czas, ruch)

Ćwiczenia na płaszczyźnie, uprzestrzennione – rysunek klasyczny,

akademicki

Ćwiczenia na płaszczyźnie, uprzestrzennione - inne rysowanie,

intermedialne

Literatura:

Książki, katalogi, czasopisma z zakresu sztuki i kultury współczesnej

Katalogi z zasobów Biblioteki Zakładu Rysunku

Internet, telewizja

Uczestnictwo w wystawach, konferencjach, wydarzeniach,

warsztatach, sztuki współczesnej

Antoni Moniuszko „ Ciało sztuki”

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestru polega na indywidualnym – grupowym

przeglądzie prac i wnikliwej ich ocenie. (K_W07, K_W01)

Prace winny odzwierciedlać wszystkie tematy ćwiczeń semestralnych.

(K_W07, K_W01, K_U02, K_U06)

Podstawowym warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na

wszystkich zajęciach i aktywny w nich udział. (K_K01, K_K01)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Kasprzak
Prowadzący grup: Monika Rak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rysunek elementarny jest przedmiotem, który wprowadza studenta

w zagadnienia elementaryzmu, redukcjonizmu, sytuacji zerowych.

Ćwiczeniom praktycznym towarzyszy teoria i wiedza, związana z

powyższymi zagadnieniami.

Pełny opis:

• Rysunek elementarny – etymologia, omówienie teoretyczne

• Elementum, apeiron – w myśli filozoficznej Greków

• Elementaryzm – koncepcja Antoniego Moniuszki

• Kierunki redukcjonistyczne w sztuce

• Minimal –Art.

• Arte povera

Podstawowe Elementy Formy Plastycznej (punkt, linia, płaszczyzna,

bryła, faktura, barwa, przestrzeń, walor, czas, ruch)

Ćwiczenia na płaszczyźnie, uprzestrzennione – rysunek klasyczny,

akademicki

Ćwiczenia na płaszczyźnie, uprzestrzennione - inne rysowanie,

intermedialne

Literatura:

Książki, katalogi, czasopisma z zakresu sztuki i kultury współczesnej

Katalogi z zasobów Biblioteki Zakładu Rysunku

Internet, telewizja

Uczestnictwo w wystawach, konferencjach, wydarzeniach,

warsztatach, sztuki współczesnej

Antoni Moniuszko „ Ciało sztuki”

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)