Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rysunek intermedialny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-RysInt-4Z-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rysunek intermedialny
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 4 rok sem. zimowy- Sztuka mediów- SJ
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student winien posiadać podstawowe umiejętności, doświadczenie z obszaru rysunku klasycznego a także innych sposobów "rysowania". Powinien wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte na wcześniejszych latach na przedmiocie "Notacje rysunkowe". Mieć rozeznanie w zjawiskach występujących we współczesnej sztuce i kulturze.


Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

120 godz. zajęcia z udziałem prowadzącego 4 pkt.

Praca własna studenta:

90 godz. czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć 3 pkt.

30 godz. – czas na przygotowanie się do zaliczenia przygotowanie prezentacji prac, działań, dokumentacji, przedstawianych podczas zaliczenia przedmiotu 1 pkt.

Razem -240 godz. i 8 pkt. ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02- Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej stosowanych w sztukach wizualnych . A2_W08

K_W04 -Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk plastycznych i ich związków z innymi dziedzinami współczesnego życia, samodzielnie rozwija wiedzę związaną ze sztukami wizualnymi i w szczególności rysunkiem oraz zna publikacje związane z tymi zagadnieniami. A2_W09, H2A_W05

K_W07- Umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy z obszaru historii rysunku, historii sztuki, sztuki współczesnej i najnowszej. A2_W10, H2A_W06

K_W10 -Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej. A2_W12


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01- Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych z wykorzystaniem wiedzy i refleksji w obrębie szeroko rozumianych dziedzin sztuk wizualnych. A2_U11

K_U02- Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej, świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego. A2_U12

K_U06 - Posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych 
w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych. A2_U16

K_U07 - Posiada umiejętności wykorzystywania wzorców leżących 
u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiających swobodę wypowiedzi artystycznej, wynikającej z niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji, emocjonalności. A2_U17


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 - Potrafi kreować własny wizerunek poprzez umiejętne łączenie różnych środków i mediów w wypowiedzi artystycznej. A2_K03

K_K03- Potrafi pracować indywidualnie i w grupie przyjmując różne role, negocjować. H2A_K02, S2A_K02

K_K05 - Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. A2_K01, H2A_K01, S2A_K01, S2A_K05, S2A_K06


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, pokaz, prezentacja, działanie w grupie

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów

Skrócony opis:

Jeden z trzech podstawowych przedmiotów na IV roku studiów na specjalności „Rysunek mediów”. Rysunek Intermedialny sytuuje się między gatunkami, dyscyplinami sztuki współczesnej. Odważnie sięga, łączy, wykorzystuje różne środki wyrazu, tworzywa, obszary, konteksty sztuki, nauki techniki. Ze względu na swe zmienne położenie „pomiędzy” zasilając się wieloma mediami jest polem poszukiwań, odkryć, wyzwolenia wyobraźni i kreatywności.

Pełny opis:

Treści programowe

Rysunek Intermedialny – etymologia, definicja, rodzaje – omówienie, prezentacja

Rysunek mentalny, ubogi

Rysowanie bez rysunku

Rysunek poza tradycyjnymi materiałami, technikami rysunkowymi

Rysunek poza płaszczyzną

Rysunek w przestrzeni

Repetycje i ćwiczenia poszerzające

Trzeci, czwarty, piąty wymiar

Gest i namysł

Narracja rysunkowa

Rysunek wielkoformatowy – na płaszczyźnie i poza nią

Rysunek klasyczny po doświadczeniach notacyjnych i intermedialnych

Rysunek notacyjno-intermedialny w przestrzeniach publicznych

Rysunek intermedialny w obszarach pozapracownianych

Rysunek koncepcyjno-wyobraźniowy

Ku dyplomowi – projekty, koncepcje, realizacje wstępne

Formy realizacji:

Nieklasyczne prace rysunkowe

Cykle, ciągi rysunkowe – „Inaczej rysowane”

Wydruki wielkoformatowe, xero rysunki, foto rysunki

Mix – rysunki

Performance rysunkowy

Instalacja rysunkowa

Rysunek przestrzenny

Rysunek mobil

Rysunek czasoprzestrzenny

Rysunek wielozmysłowy

Rysunek żywiołów

Video – rysunek

Słowo rysowane

Rysunek społeczny

Rysunek mentalny

Literatura:

Zalecane źródła wiedzy:

Książki, katalogi, czasopisma z zakresu sztuki i kultury współczesnej

Katalogi z zasobów Biblioteki Zakładu Rysunku

Internet, telewizja

Uczestnictwo w wystawach, konferencjach, wydarzeniach, warsztatach, sztuki współczesnej

Obowiązkowy udział studentów w wieloletnim projekcie Zakładu Rysunku – „Rysunek bez granic” oraz w Ogólnopolskiej Wystawie Rysunku Studenckiego organizowanej przez Zakład Rysunku UMK w Toruniu. Wobec obfitości literatury przedmiotu – nie daję stałego zestawu literatury i materiałów źródłowo-poglądowych. Materiały te i ich prezentację wiążę ściśle z aktualną problematyką ćwiczeń. Istotną rolę odgrywa archiwum Zakładu Rysunku – w postaci dzieł oryginalnych i zdigitalizowanych, w tym dokumentacja oraz katalogi wystaw rysunku studenckiego, a także szeregu przedsięwzięć Zakładu Rysunku.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania dotyczące zaliczenia

Zaliczenie semestru polega na indywidualnym – grupowym przeglądzie prac i wnikliwej ich ocenie(K_W02)

Prace winny odzwierciedlać wszystkie tematy ćwiczeń semestralnych, pożądane są dodatkowe pozaprogramowe propozycje studentów(K_W04, K_W07, K_W10)

Podstawowym warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach i aktywny w nich udział(K_K02, K_K03, K_K05)

Kryterium ocen

Wysoki poziom techniczno-wykonawczy(K_U01)

Adekwatność użytych środków wobec założeń, tematu, koncepcji pracy(K_U02)

Aspekt poszukująco-nowatorski bądź studyjna rzetelność

Sposób podania, ogólny wyraz estetyczny(K_U06)

Dojrzałość pracy, poziom intelektualny(K_U07)

Zaangażowany stosunek do specjalności i przedmiotu(K_K02)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jabłońska
Prowadzący grup: Elżbieta Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Uwagi:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)