Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rysunek klasyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-RysKl-4Z-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rysunek klasyczny
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 4 rok sem. zimowy- Sztuka mediów- SJ
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje nabyte w ciągu trzech lat studiów

Student wykazuje postawę twórczą, potrafi kreować i realizować własną postawę artystyczną.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny kontaktowe:120h = 4 pkt. ETCS

2.Przygotowanie do zajęć, literatura: 140h = 4,6 pkt. ETCS

3.Przygotowanie obiektów do zaliczeń : 100h =3,4 pkt. ETCS

Razem: 330h=12 pkt. ETCS

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej i technologii stosowanych w rysunku klasycznym.A2A_W08


K_W05 Posiada rozszerzoną wiedzę z obszaru historii sztuki, rysunku klasycznym, zjawisk w sztuce dawnej, współczesnej i najnowszej. A2A_W10, H2A_W06


K_W06 Posiada pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z zakresu percepcji wzrokowej oraz wpływu uwarunkowań osobowościowych, społecznych, kulturowych na odbiór, interpretacje i proces tworzenia dzieł w zakresie rysunku klasycznego. A2A_W11, H2A_W04.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Posiada rozwinięta osobowość artystyczną umożliwiającą tworzeniem, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych w rysunku klasycznym. A2A_U11.


K_U02 Umie realizować własne koncepcje artystyczne w obszarze rysunku klasycznego. A2A_U12.


K_U03 Umie podejmować samodzielne decyzje odnośnie do projektowania i realizacji prac artystycznych w zakresie rysunku klasycznego. A2A_U13


K_U06 Kontynuuje rozwiązanie umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności tworzenia realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych w dziele rysunkowym. A2A_U16


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Jest wrażliwy na społeczny kontekst sztuki i świadomie wykorzystuje ten kontekst w swojej pracy zawodowej i posiada umiejętność krytycznej oceny własnej pracy w rysunku klasycznym. A2A_K04,H2A_K03,S2A_K03.


K_K04 Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy w obszarze rysunku klasycznego, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.A2A_K01, H2A_K01, S2A_K01, S2A_K05,S2A_K06.

Metody dydaktyczne:

1.Metody podające:

-Omówienie każdego ćwiczenia ze studentami.

-Pokaz rozwiązań danego ćwiczenia w aspekcie historycznym.

-Przegląd okresowy prac studenta.


2.Metody praktyczne:

-Ćwiczenia, projekt, szkic.


3.Metody eksponujące

-Film dydaktyczny, ekspozycja w galerii muzeum.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Rysunek klasyczny na I roku studiów mgr , prowadzony jest w formie ćwiczeń z naciskiem na indywidualne kształcenie i rozwijanie artystycznej osobowości.

Wymagania wstępne

Umiejętność analitycznego widzenia i opanowany warsztat rysunkowy, w technikach klasycznych. Uwydatniająca się postawa twórcza, kreatywna oraz indywidualne predyspozycje rysunkowe studenta.

Pełny opis:

Rysunek klasyczny na Iroku studiów mgr, jako jeden z trzech głównych przedmiotów powinien przyczynić się do określenia przez studentów własnej postawy artystycznej oraz pomóc w podjęciu decyzji o charakterze dyplomu. Głównym zadaniem proponowanych ćwiczeń jest ugruntowanie i pogłębienie poznanych na studiach licencjackich zagadnień związanych z szeroko pojętym rysunkiem klasycznym opartym o naturę bądż inne czynniki inspiracji. Realizacja zadań powinna być przeprowadzana w sposób wnikliwy i kreatywny. Powinno to się przejawiać w efektywnym wykorzystaniu wyobrażni, intuicji, emocji i świadomości plastycznej studenta. Należy ,dodać iż sprawność i umiejętność posługiwania się rysunkiem klasycznym należą do podstawowych składników budowy formy tradycyjnego i współczesnego rozumienia obrazu.

Literatura:

- Publikacje naukowe i popularne dotyczące percepcji wizualnej, historii sztuki, estetyki, filozofii itd.

- Katalogi, czasopisma, wydawnictwa

- Internet

- Wystawy, muzea, wyjazdy poznawczo – artystyczne

- Filmy, sympozja, sesje naukowe, warsztaty

- Gabinet sztuki, gabinet rycin – Biblioteka UMK

- Kontakt osobisty z artystami, pracownikami galerii, instytucji, kultury, studiów reklamy itd.

Metody i kryteria oceniania:

Zadania realizowane metodą ćwiczeń i rozwiązań praktycznych, przy pomocy wnikliwej analizy obserwowanej rzeczywistości wykorzystanej w zadaniach rysunkowych .

Zwrócenie uwagi na różnorakie możliwości zapisu zjawisk optycznych metodami plastycznymi i artystycznymi.

Rozmowy i dyskusje o powstających dziełach, próbach artystycznego samookreślenia, w kontekście sztuki dawnej i współczesnej.

Student wykonuje prace zaliczeniowe własnymi materiałami i narzędziami.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Szary
Prowadzący grup: Marek Szary
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak wyżej

Pełny opis:

Jak wyżej

Literatura:

Jak wyżej

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)