Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rysunek poszerzony

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-RysP-4Z-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rysunek poszerzony
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru dla kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna-2-5 rok -SJ
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmioty, których wcześniejsze zaliczenie jest wskazane/niezbędne

do realizacji opisywanego przedmiotu: Notacje rysunkowe, Działania

rysunkowe, Realizacje intermedialne.


Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

60 godz. zajęcia z udziałem prowadzącego 2,0 pkt.

Praca własna studenta:

30 godz. - czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć 1,0

pkt.

30 godz. – czas na przygotowanie się do zaliczenia w formie

otwartego przeglądu prac 1,0 pkt.


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W10 Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej,

umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej.

A2_W12

K_W07 Umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu

oryginalności na podstawie wiedzy z obszaru historii sztuki, formy

wizualnej, zjawisk w sztuce dawnej, współczesnej i najnowszej

A2_W10, H2A_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą

tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji

artystycznych z wykorzystaniem wiedzy i refleksji w obrębie szeroko

rozumianych dziedzin sztuk wizualnych A2_U11

K_U07 Posiada umiejętności wykorzystywania wzorców leżących u

podstaw kreacji artystycznej, umożliwiających swobodę wypowiedzi

artystycznej, wynikającej z niezależnego wykorzystywania wyobraźni,

intuicji, emocjonalności A2_U17


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 Potrafi kreować własny wizerunek poprzez umiejętne łączenie

różnych środków i mediów w wypowiedzi artystycznej A2_K03

K_K01 Jest wrażliwy na społeczny kontekst sztuki, świadomie

wykorzystuje ten kontekst w swojej pracy zawodowej i posiada

umiejętność krytycznej oceny A2_K04 H2A_K03 S2A_K03


Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeniowa, dyskusja dydaktyczna, pokaz, prezentacja,

komentarz odautorski


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot rozwijający, w nieograniczony sposób, podstawowe

pojęcia rysunkowe i przekierowujący aktywność studenta w obszary

idei, koncepcji, zamysłu. Poszukiwanie nowych form artystycznego

doświadczenia poza przedmiotem, w ideowej warstwie realizacji

artystycznej.

Pełny opis:

1. Koncepcja(conceptus) pojęcie, idea, zapis - wyjaśnienie terminu.

2. Sztuka konceptualna, pojęciowa, analityczna, postprzedmiotowa,

zdematerializowana, w oparciu o przykłady dzieł wybranych

artystów.

3. Proces twórczy i formy jego zapisu: film, fotografia, inscenizacja –

działanie, happening, performance,

4. Formy dokumentacji: projekty, szkice, opisy, rysunki, wykresy,

diagramy, zapisy, plany, koncepcje, foto notacje, komentarze

analityczne, manifesty, informacje

5. Propozycje realizacji zadań oparte na wyzwoleniu wyobraźni,

kreatywności, poszerzeniu dotychczasowych środków wyrazu o

formy zapisu procesu kreacji.

Literatura:

Grzegorz Dziamski (red.) Od awangardy do 

postmodernizmu, Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. 1996, ISBN

83-85323-21-X.

Doświadczenia dyskursu: 1965-1975, red. Paweł Polit i Piotr

Woźniakiewicz (Warszawa: CSW Zamek Ujazdowski, 2000),

Urszula Czartoryska, Od pop-artu do sztuki konceptualnej, Warszawa

1976.

Autonomiczny ruch konceptualny w Polsce, pod red. Zbigniewa

Warpechowskiego Lublin 2002.

Piotr Krakowski, O sztuce nowej i najnowszej (Warszawa: PWN,1981)

http://www.asp.wroc.pl/dyskurs/Dyskurs7/GrzegorzDziamski.pdf

http://www.asp.wroc.pl/dyskurs/Dyskurs4/GrzegorzDziamski.pdf

katalogi z biblioteki Zakładu Rysunku

Zasoby internetowe, czasopisma.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest realizacja zadań zaplanowanych

w programie semestralnym. Zaangażowany udział w zajęciach.

(K_K01, K_K02)

Prezentacja multimedialna zadań opatrzona rozwiniętym

komentarzem. (K_W10, K_W07, K_U01, K_U07)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Sojak-Borodo
Prowadzący grup: Aleksandra Sojak-Borodo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Uwagi:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)