Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rysunek użytkowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-RysUż-4Z-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rysunek użytkowy
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 4 rok sem. zimowy- Sztuka mediów- SJ
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Opanowanie podstawowych umiejętności praktycznego wykorzystywania techniki rysunkowej i warsztatu komputerowego w projektowaniu. Indywidualna postawia twórcza.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

120 godz. zajęcia z udziałem prowadzącego 4,0 pkt.

Praca własna studenta:

90 godz. czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć 3,0 pkt.

30 godz. – czas na przygotowanie się do zaliczenia w formie otwartego przeglądu prac 1,0 pkt.

Razem - 240 godz. i 8 pkt. ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02: Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej stosowanych w sztukach wizualnych i audiowizualnych. A2_W08

K_W03: Posiada szczegółową wiedzę na temat aktualnych technicznych i technologicznych uwarunkowań twórczości artystycznej i projektowej w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych. A2_W12

K_W07: Umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy z obszaru historii sztuki, formy wizualnej, zjawisk w sztuce dawnej, współczesnej i najnowszej. A2_W10, H2A_W06

K_W10: Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej. A2_W12


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych z wykorzystaniem wiedzy i refleksji w obrębie szeroko rozumianych dziedzin sztuk wizualnych. A2_U11

K_U02: Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej, świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego. A2_U12

K_U03: Umie podejmować samodzielne decyzje odnośnie do projektowania i realizacji prac artystycznych, wykorzystując właściwą technikę i technologię. A2_U13

K_U06:Posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych

w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych. A2_U16


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: Jest wrażliwy na społeczny kontekst sztuki, świadomie wykorzystuje ten kontekst w swojej pracy zawodowej i posiada umiejętność krytycznej oceny. A2_K04, H2A_K03, S2A_K03

Potrafi kreować własny wizerunek poprzez umiejętne łączenie różnych środków i mediów w wypowiedzi artystycznej.

K_K02: Potrafi kreować własny wizerunek poprzez umiejętne łączenie różnych środków i mediów w wypowiedzi artystycznej. A2_K03

K_K08: Potrafi w sposób świadomy oraz poparty doświadczeniem wykorzystywać: wyobraźnię, intuicję, emocjonalność, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adoptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom

i stresom, jak również sprostania warunkom związanym

z publicznymi wystąpieniami lub prezentacjami. A2_K03


Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeniowa, pokaz, wystawa, prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Rozwijanie znajomości warsztatu rysunkowego i graficznego właściwego dla opracowań projektowych. Poszukiwanie wiedzy i rozwiązań technicznych służących realizacji własnych projektów.

Zajęcia prowadzone w relacji z przyszłą samodzielną pracą artystyczną i zawodową (studia graficzne, szkolnictwo, ośrodki edukacyjne, galerie, wydawnictwa itp.)

Pełny opis:

Celem programu przedmiotu jest pogłębianie zaawansowanych metod posługiwania się rysunkiem użytkowym w celu przedstawienia własnych koncepcji i rozwiązań projektowych dotyczących kreacji, w realizacji zadań edytorskich i graficznych. Doskonalenie w posługiwaniu się programami graficznymi: Adobe Flash, Adobe Ilustrator, Adobe Photoshop i Corel Draw.

Stałe rozwijanie umiejętności syntetycznego myślenia w poszukiwaniu adekwatnej i czytelnej formy graficznego przekazu przy użyciu trafnego doboru narzędzi i środków plastycznych.

Stosowanie wersyjności opracowywanych projektów i propozycji.

Poznawanie sposobów, łamania, składania i przygotowywania do druku materiałów poligraficznych.

Zadania realizowane są metodą ćwiczeń, rozwiązań praktycznych, rozmowy, dyskusje, znajdowanie korelacji między częścią praktyczną ewentualnego przyszłego dyplomu a jego opracowaniem teoretycznym, diagnozy, prognozy, szukanie odniesień, rozwiązań wiodących ku przyszłemu dyplomowi.

Literatura:

Bhaskaran, Lakshimi. 2006.Czym jest projektowanie publikacji. ABE Dom Wydawniczy.

Tyczkowski, Krzysztof. 2005. Lettera Magica. Polski Drukarz Sp. z o.o.

Mrowczyk, Jacek i Michał Warda.2010. Projektowanie graficzne w Polsce. Karakter.

Evamy, Michael. 2007.Logo. Przewodnik dla projektantów. PWN.

Fiell, Charlotte i Peter.2005. Projektowanie graficzne w XXI wieku. Taschen.

Cathy Fishel, Freelance Design Handbook, wyd. Rotovision, 2009.

Poppy Evans, Aaris Sherin, Forms Folds and Sizes, wyd. Rockport Publishers, 2009.

B Martin Pedersen, Graphis Poster 2007, wyd. Harper Collins

Czasopisma: „Architektura”, „Murator”, „Projekt”, „Domus”, „Graphis”, „Detail”, „Cree” kwartalnik 2+3D itp.

Zasoby internetu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie kolejnego semestru i roku studiów następuje w oparciu o zrealizowane przez studenta projekty, realizacje i ćwiczenia określone szczegółowo w planach semestralnych. (K_U01, K_U02, K_U03, K_U06)

Zaliczenie polega na indywidualnym omówieniu, dyskusji i krytycznej analizie przedstawionych prac zaliczeniowych. (K_W02, K_W03, K_W07, K_W10)

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. (K_K01, K_K02, K_K08)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Łyszkowska
Prowadzący grup: Marcin Jaworski, Katarzyna Łyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

j.w

Pełny opis:

j.w

Literatura:

j.w

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)