Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rysunek w przestrzeni zamkniętej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-RysZ-5Z-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rysunek w przestrzeni zamkniętej
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru dla kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna-2-5 rok -SJ
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmioty, których wcześniejsze zaliczenie jest wskazane/niezbędne

do realizacji opisywanego przedmiotu: Notacje rysunkowe, Rysunek

elementarny, Podstawy wystawiennictwa.


Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

45 godz. zajęcia z udziałem prowadzącego 1,5 pkt.

Praca własna studenta:

30 godz. czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć 1,0

pkt.

45 godz. – czas na przygotowanie się do zaliczenia w formie

otwartego przeglądu prac 1,5 pkt.

Razem - 120 godz. i 4 pkt. ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W07 Umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu

oryginalności na podstawie wiedzy z obszaru historii sztuki, formy

wizualnej, zjawisk w sztuce dawnej, współczesnej i najnowszej

A2_W10

H2A_W06

K_W10 Zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej,

umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej.

A2_W12


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą

tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji

artystycznych z wykorzystaniem wiedzy i refleksji w obrębie szeroko

rozumianych dziedzin sztuk wizualnych A2_U11

K_U06 Posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych

umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych

w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności

tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych

A2_U16


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 Potrafi kreować własny wizerunek poprzez umiejętne łączenie

różnych środków i mediów w wypowiedzi artystycznej A2_K03

K_K10 Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się, w

szczególności prezentowania zadań w przystępnej formie — z

zastosowaniem technologii informacyjnych A2_K05


Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeniowa, dyskusja dydaktyczna, pokaz, prezentacja,

komentarz odautorski


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji

Skrócony opis:

Przedmiot jest kontynuacją i pogłębieniem umiejętności

rysunkowych zdobytych przez studenta w dotychczasowym procesie

dydaktycznym w kierunku szeroko rozumianego rysunku

współczesnego osadzonego w konkretnych kontekstach

przestrzennych o określonych parametrach, wyraźnych parametrach

czasoprzestrzennych.

Pełny opis:

Rysunek wielkoformatowy na płaszczyźnie, w przestrzeni zamkniętej,

ograniczonej.

Rysunek jako dialog z miejscem, w określonym czasie.

Rysunek w kontakcie z architekturą.

Instalacje rysunkowe.

Obiekty rysunkowe.

Gesty rysunkowe wobec konkretnej przestrzeni.

Gry rysunkowo- przestrzenne.

Rysunek ograniczonych możliwości.

Rysunek zamknięty w notatniku.

Książka unikatowa,

Grafologiczne aspekty notatek rysunkowych.

Literatura:

Książki, katalogi, czasopisma z zakresu sztuki i kultury współczesnej

Katalogi z zasobów Biblioteki Zakładu Rysunku

Internet, telewizja

Uczestnictwo w wystawach, konferencjach, wydarzeniach,

warsztatach, sztuki współczesnej

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest realizacja zadań zaplanowanych

w programie semestralnym. Zaangażowany udział w zajęciach.

(K_K02, K_K010)

Prezentacja multimedialna zadań opatrzona rozwiniętym

komentarzem. (K_W10, K_W07, K_U01, K_U06)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Sojak-Borodo
Prowadzący grup: Aleksandra Sojak-Borodo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot jest kontynuacją i pogłębieniem umiejętności

rysunkowych zdobytych przez studenta w dotychczasowym procesie

dydaktycznym w kierunku szeroko rozumianego rysunku

współczesnego osadzonego w konkretnych kontekstach

przestrzennych o określonych parametrach, wyraźnych parametrach

czasoprzestrzennych.

Pełny opis:

Rysunek wielkoformatowy na płaszczyźnie, w przestrzeni zamkniętej,

ograniczonej.

Rysunek jako dialog z miejscem, w określonym czasie.

Rysunek w kontakcie z architekturą.

Instalacje rysunkowe.

Obiekty rysunkowe.

Gesty rysunkowe wobec konkretnej przestrzeni.

Gry rysunkowo- przestrzenne.

Rysunek ograniczonych możliwości.

Rysunek zamknięty w notatniku.

Książka unikatowa,

Grafologiczne aspekty notatek rysunkowych.

Literatura:

Książki, katalogi, czasopisma z zakresu sztuki i kultury współczesnej

Katalogi z zasobów Biblioteki Zakładu Rysunku

Internet, telewizja

Uczestnictwo w wystawach, konferencjach, wydarzeniach,

warsztatach, sztuki współczesnej

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Sojak-Borodo
Prowadzący grup: Aleksandra Sojak-Borodo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot jest kontynuacją i pogłębieniem umiejętności

rysunkowych zdobytych przez studenta w dotychczasowym procesie

dydaktycznym w kierunku szeroko rozumianego rysunku

współczesnego osadzonego w konkretnych kontekstach

przestrzennych o określonych parametrach, wyraźnych parametrach

czasoprzestrzennych.

Pełny opis:

Rysunek wielkoformatowy na płaszczyźnie, w przestrzeni zamkniętej,

ograniczonej.

Rysunek jako dialog z miejscem, w określonym czasie.

Rysunek w kontakcie z architekturą.

Instalacje rysunkowe.

Obiekty rysunkowe.

Gesty rysunkowe wobec konkretnej przestrzeni.

Gry rysunkowo- przestrzenne.

Rysunek ograniczonych możliwości.

Rysunek zamknięty w notatniku.

Książka unikatowa,

Grafologiczne aspekty notatek rysunkowych.

Literatura:

Książki, katalogi, czasopisma z zakresu sztuki i kultury współczesnej

Katalogi z zasobów Biblioteki Zakładu Rysunku

Internet, telewizja

Uczestnictwo w wystawach, konferencjach, wydarzeniach,

warsztatach, sztuki współczesnej

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)