Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rzeźba w przestrzeni publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-RzPP-4L-DM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rzeźba w przestrzeni publicznej
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru 4 rok sem. letni obie specjalności, Moduł A
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student przystępując do nauki przedmiotu powinien posiadać wiedzę i zaawansowane umiejętności z zakresu szeroko rozumianego warsztatu ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczącą relacji elementów dzieła plastycznego w przestrzeni( zagadnienia te pozostają w korelacji z zagadnieniami rozpoznanymi na zajęciach z Podstaw Kompozycji Rzeźbiarskiej i Kompozycji Rzeźbiarskie).

Całkowity nakład pracy studenta:

liczba ECTS 2

45 godz.. kontaktowych

15 godz. praca własna :

- praca koncepcyjna nad projektem, zebranie materiałów problemowych

- przygotowanie dokumentacji do każdego etapu pracy nad projektem

- przygotowanie i przeprowadzenie ankiety środowiskowej na dany temat

- prace przygotowawcze do realizacji makiety i prac nad makietą

-przygotowanie szkiców koncepcyjnych w formie rysunkowej i modeli trójwymiarowych

- przygotowanie dokumentacji końcowej

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02:posiada wiedzę w dziedzinie sztuk plastycznych dotyczącą szeroko rozumianego warsztatu artystycznego w stopniu pełnym

K_W03:posiada wiedzę dotycząca uwarunkowań konstrukcyjnych technicznych i technologicznych dla realizacji zadań rzeźbiarskich w stopniu pełnym

K_W05: posiada wiedzę dotyczącą sporządzania wstępnej dokumentacji dla potrzeb rzeźby, dokumentacji rejestrującej proces rzeźbiarski i dokumentacji dla potrzeb publikacji w stopniu zaawansowanym

K_W07: ma podstawową wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy posiada wiedzę w dziedzinie sztuk plastycznych dotyczącą szeroko rozumianego warsztatu artystycznego w stopniu zaawansowanym

K_W08:dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk plastycznych i ich związków z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz samodzielnie w stopniu pełnym

K_W14:wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowanego kierunku rzeźby oraz wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju w stopniu zaawansowanym

K_W18:Zna zasady i warunki niezbędne do tego ,aby wypowiedź artystyczna stała się komunikatywna i istotna dla odbiorcy w stopniu zaawansowanym

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01:posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą

tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych w stopniu pełnym

K_U03:umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie studiowanego kierunku w stopniu zaawansowanym

K_U05:umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie projektowania i realizacji prac artystycznych w stopniu pełnym

K_U06:potrafi zastosować wiedzę z zakresu konstrukcji i technologii rzeźbiarskiej przy realizowaniu projektów rzeźbiarskich w stopniu zaawansowanym

K_U08:umie projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym w stopniu w stopniu pełnym

K_U09:potrafi przygotować dokumentację swojej twórczości artystycznej w stopniu pełnym

K_U10jest gruntownie przygotowany do wejścia na rynek pracy poprzez zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w budowaniu własnego warsztatu zawodowego w stopniu zaawansowanym

K_U11:jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami w ramach interdyscyplinarnych prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach w stopniu zaawansowanym

K_U13:kontynuuje rozwijanie umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych zgodnie ze studiowanym kierunkiem rzeźby w stopniu pełnym

K_U15:zna zasady i warunki niezbędne do tego ,aby wypowiedź artystyczna stała się komunikatywna i istotna dla odbiorcy w stopniu pełnym

K_U18:w sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi, szczególnie dotyczących obecności dzieła sztuki w przestrzeni publicznej w stopniu zaawansowanym

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02:jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy

oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji w stopniu podstawowym w stopniu pełnym

K_K03:potrafi korzystać z wiedzy różnych dyscyplin naukowych poprzez możliwość korzystania z szerokiego wachlarza kierunków studiów oferowanych przez uniwersytet w stopniu podstawowym

K_K05:posiada umiejętność krytycznej oceny w stopniu pełnym

K_K06:posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu

się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się

w szczególności przez:

- pracę w interdyscyplinarnych zespołach zwłaszcza w zakresie konserwatorsko – rzeźbiarskim i architektoniczno – rzeźbiarskim.

— prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie w stopniu zaawansowanym

K_K07:potrafi komunikować się z odbiorcami dzieł sztuki tworząc pola do dyskusji , edukacji i wzajemnego inspirowania się w stopniu pełnym


Metody dydaktyczne:

Wprowadzenie w postaci opisu zagadnień poruszanych na poszczególnych etapach ćwiczenia. Podejmowanie dyskusji nad konkretnymi problemami badawczymi, konkretnymi zagadnieniami

między innymi na temat „miejsca”; związków i relacji przestrzennych miejsca przy uwzględnieniu jego kontekstów kulturowych i społecznych. Dla lepszego zrozumienia zagadnień dotyczących projektowania rzeźbiarskiego w trakcie zajęć przedstawiane są w formie pokazu realizacje innych artystów. Zagadnienia są realizowane w formie ćwiczeń podczas, których temat szczegółowy zostaje wypracowywany samodzielnie przez studenta.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Treścią zajęć jest przygotowywanie przez studentów projektów, dotyczących koncepcji organizacji przestrzennej danego miejsca w przestrzeni publicznej, biorąc pod uwagę uwarunkowania

przestrzenno – formalne oraz złożony aspekt odniesień kulturowych, przypisanych tej przestrzeni. Niezbędne do realizacji przedmiotu jest wcześniejsze zaliczenie przedmiotu Kompozycja Rzeźbiarska. Przedmiot jest prowadzony w korelacji z przedmiotem Konsultacje Architektoniczne.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń wprowadzających i ćwiczenia właściwego, obejmującego całościowo ujęty projekt.

Ćwiczenia wprowadzające mają charakter pomocniczy. Obejmują zagadnienia artystyczne i warsztatowe, przygotowujące do wykonania projektu właściwego. Studenci indywidualnie i w zespołach realizują kilka ćwiczeń, dotyczących wyszczególnionych zagadnień, analizujących uwarunkowania przestrzenne w powiązaniu ze strukturami rzeźbiarskimi. Zajęcia poświęcone są rozpoznawaniu systemu proporcji, wielkości, skali, podziałów, badaniu związków i relacji przestrzennych w sytuacji modelowej.

W ćwiczeniu właściwym student samodzielnie wyraża i realizuje własną koncepcję rzeźbiarską w formie projektu, będącą odpowiedzią na zadany problem. Prowadzący zajęcia wskazuje wszystkim studentom, biorącym w nich udział, to samo miejsce – konkretne miejsce w przestrzeni publicznej. Zadanie w szczególności poświęcone jest rozpoznawaniu zagadnień formalnych w kontekście złożonych zagadnień przestrzeni publicznej, kontekstu historycznego, kulturowego, sztuk plastycznych i ich związków z różnorodnymi dziedzinami współczesnego życia. Podczas nauki student rozpoznaje nie tylko determinacje formalno-przestrzenne miejsca, ale przede wszystkim jego uwarunkowania społeczne. Umiejętność ta dokonuje się dzięki analizie plastycznych i społecznych elementów przestrzeni publicznej i ich interpretacji. Wynikiem tej analizy jest sformułowanie zasad, na podstawie których możliwe jest osiągnięcie związku kompozycyjnego i znaczeniowego miejsca

z dziełem plastycznym. Ćwiczenie jest realizowane przy uwzględnieniu zasad i warunków niezbędnych do tego, aby wypowiedź artystyczna stała się komunikatywna i istotna dla odbiorcy. W trakcie podejmowanego zadania, student rozwiązuje zagadnienia dotyczące szeroko rozumianego warsztatu artystycznego, wraz z zagadnieniami uwarunkowań konstrukcyjnych, technicznych i technologicznych dla realizacji konkretnego przedsięwzięcia rzeźbiarskiego. Przedmiot jest realizowany w powiązaniu z przedmiotem „Konsultacje Architektoniczne” i „Symulacje Komputerowe w Przestrzeni Architektoniczno-Urbanistycznej”. Ponadto proponowane przedmioty dopełniają się tworząc całościowe ujęcie tematyki projektowania w przestrzeni. Zadanie podsumowuje rozbudowana dokumentacją, w której student wizualizuje rozwiązany problem rzeźbiarski. Tak szeroki zakres zagadnień i zadań, podejmowany na zajęciach dostosowany jest do wymagań, jakie stawia przed aplikantem konkurs rzeźbiarski i stanowi przygotowanie do aktywnego wejścia na rynek sztuki.

Literatura:

Literatura

Yi – Fu Tuan „Przestrzeń i miejsce”

Ewa Rewers „Post–Polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta “

Augustyn Bańka „Architektura psychologicznej przestrzeni życia”

Hanna Buczyńska-Garewicz „Miejsce Strony Okolice. Przyczynek do Fenomenologii Przestrzeni”

Jacek Krenz „Architektura znaczeń”

Oskar Hansen „Zobaczyć Świat”

Jacek Gyurkovich „Znaczenia form charakterystycznych dla kształcenia i percepcji przestrzeni”

Andrzej Basista „Kompozycja Dzieła Architektury”

Stefan Papp „Przestrzeń”

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie każdego semestru polega na przeglądzie, omówieniu i ocenie zrealizowanego projektu. Ocenie podlegają materiały pomocnicze wypracowane na poszczególnych etapach pracy. Należą do nich: notacje rysunkowe, zapisy cyfrowe i inne formy prezentacji, szkice i modele przestrzenne. Na projekt właściwy składają: zamysł w formie pisemnej, model przestrzenny (oraz detal w skali), dokumentacja fotograficzna. Na ocenę składa się: obecność na zajęciach, zaangażowanie i aktywność,

samodzielność pracy, biegłość techniczna i manualna, umiejętność korzystania z materiałów i technologii oraz opanowanie warsztatu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Adaszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Treścią zajęć jest przygotowywanie przez studentów projektów, dotyczących koncepcji organizacji przestrzennej danego miejsca w przestrzeni publicznej, biorąc pod uwagę uwarunkowania

przestrzenno – formalne oraz złożony aspekt odniesień kulturowych, przypisanych tej przestrzeni. Niezbędne do realizacji przedmiotu jest wcześniejsze zaliczenie przedmiotu Kompozycja Rzeźbiarska.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń wprowadzających i ćwiczenia właściwego, obejmującego całościowo ujęty projekt.

Ćwiczenia wprowadzające mają charakter pomocniczy. Obejmują zagadnienia artystyczne i warsztatowe, przygotowujące do wykonania projektu właściwego. Studenci indywidualnie i w zespołach realizują kilka ćwiczeń, dotyczących wyszczególnionych zagadnień, analizujących uwarunkowania przestrzenne w powiązaniu ze strukturami rzeźbiarskimi. Zajęcia poświęcone są rozpoznawaniu systemu proporcji, wielkości, skali, podziałów, badaniu związków i relacji przestrzennych w sytuacji modelowej.

W ćwiczeniu właściwym student samodzielnie wyraża i realizuje własną koncepcję rzeźbiarską w formie projektu, będącą odpowiedzią na zadany problem. Prowadzący zajęcia wskazuje wszystkim studentom, biorącym w nich udział, to samo miejsce – konkretne miejsce w przestrzeni publicznej. Zadanie w szczególności poświęcone jest rozpoznawaniu zagadnień formalnych w kontekście złożonych zagadnień przestrzeni publicznej, kontekstu historycznego, kulturowego, sztuk plastycznych i ich związków z różnorodnymi dziedzinami współczesnego życia. Podczas nauki student rozpoznaje nie tylko determinacje formalno-przestrzenne miejsca, ale przede wszystkim jego uwarunkowania społeczne. Umiejętność ta dokonuje się dzięki analizie plastycznych i społecznych elementów przestrzeni publicznej i ich interpretacji. Wynikiem tej analizy jest sformułowanie zasad, na podstawie których możliwe jest osiągnięcie związku kompozycyjnego i znaczeniowego miejsca

z dziełem plastycznym. Ćwiczenie jest realizowane przy uwzględnieniu zasad i warunków niezbędnych do tego, aby wypowiedź artystyczna stała się komunikatywna i istotna dla odbiorcy. W trakcie podejmowanego zadania, student rozwiązuje zagadnienia dotyczące szeroko rozumianego warsztatu artystycznego, wraz z zagadnieniami uwarunkowań konstrukcyjnych, technicznych i technologicznych dla realizacji konkretnego przedsięwzięcia rzeźbiarskiego. Przedmiot jest realizowany w powiązaniu z przedmiotem „Konsultacje Architektoniczne” i „Symulacje Komputerowe w Przestrzeni Architektoniczno-Urbanistycznej”. Ponadto proponowane przedmioty dopełniają się tworząc całościowe ujęcie tematyki projektowania w przestrzeni. Zadanie podsumowuje rozbudowana dokumentacją, w której student wizualizuje rozwiązany problem rzeźbiarski. Tak szeroki zakres zagadnień i zadań, podejmowany na zajęciach dostosowany jest do wymagań, jakie stawia przed aplikantem konkurs rzeźbiarski i stanowi przygotowanie do aktywnego wejścia na rynek sztuki.

Literatura:

Literatura

Yi – Fu Tuan „Przestrzeń i miejsce”

Ewa Rewers „Post–Polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta “

Augustyn Bańka „Architektura psychologicznej przestrzeni życia”

Hanna Buczyńska-Garewicz „Miejsce Strony Okolice. Przyczynek do Fenomenologii Przestrzeni”

Jacek Krenz „Architektura znaczeń”

Oskar Hansen „Zobaczyć Świat”

Jacek Gyurkovich „Znaczenia form charakterystycznych dla kształcenia i percepcji przestrzeni”

Andrzej Basista „Kompozycja Dzieła Architektury”

Stefan Papp „Przestrzeń”

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)