Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rzeźba i wstęp do desingu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-Rzeź-AW-1Z-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Rzeźba i wstęp do desingu
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 1 rok sem zimowy Architektura wnętrz s1
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólne uzdolnienia plastyczne; predyspozycje do postrzegania i analizowania zależności w układach przestrzennych, wyobraźnia przestrzenna.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w ćwiczeniach – 120


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 60 godz.

- czytanie literatury- 10 godz.


Łącznie: 190 godz. (6 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę na temat związków między poszczególnymi dyscyplinami sztuki, konieczną przy podejmowanych zadaniach projektowych oraz wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy praktycznymi i teoretycznymi aspektami sztuk wizualnych. K_W05

W2: Rozumie sposoby plastycznego analizowania przestrzeni jako kontekstu dla własnych realizacji artystycznych i projektowych. K_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:


U1: Potrafi rozpoznawać i posługiwać się unikatowymi, tradycyjnymi i nowymi technikami i technologiami z dziedziny sztuk wizualnych.K_U10Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności warsztatowych – swych kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego / artystycznego.

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna eksponująca:

- pokaz

Metoda dydaktyczna podająca :

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

- giełda pomysłów

- obserwacji


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- obserwacji
- okrągłego stołu
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot Rzeźba i wstęp do designu, poza ogólnym rozwojem świadomości artystycznej studentów, wyposaża ich w wiedzę i umiejętności pozwalające analizować wzajemne relacje brył, relacje brył z przestrzenią zewnętrzną oraz relacje człowieka z otoczeniem.

Zdobyte tu doświadczenia są podstawą do projektowania bryły, przestrzeni czy szeroko rozumianego designu.

Ważnym elementem kształcenia jest zdobycie doświadczenia w zespołowym rozwiązywaniu postawionych przed studentami zadań.

Pełny opis:

Przedmiot Rzeźba i wstęp do designu prowadzony jest w formie ćwiczeń i wprowadza studentów w zagadnienia związane z bryłą i przestrzenią, a w szczególności:

- analizę struktury bryły w aspekcie jej wielkości, masy, proporcji, kształtów

- analizę zależności przestrzennych zachodzących pomiędzy bryłami, oraz pomiędzy bryłami a otoczeniem

- analizę funkcji formy przestrzennej (dekoracyjnej, użytkowej)

Zakres tematów:

- analiza bryły: jej struktury, proporcji, kształtów i przekrojów na przykładzie bryły geometrycznej

- interpretacje przedmiotu: ekspresja zestawień materiałowych, zaprzeczenie funkcji, nadawanie nowej funkcji na przykładzie formy organicznej

- przekształcenie formy organicznej w formę abstrakcyjną

- przekształcenie formy abstrakcyjnej w formę użytkową

Literatura:

 ARNHEIM R., „Sztuka i percepcja wzrokowa: psychologia twórczego oka”, Łódź 2013.

 DUBY G. (ed.), „Sculpture: From Antiquity to the Present Day”, Köln (Taschen) 2013

 GOMBRICH E., „Sztuka i złudzenie”, Warszawa 1981.

 GOMBRICH E., „Zmysł porządku: o psychologii sztuki dekoracyjnej”, Kraków 2009.

 POTOCKA M. A., „Rzeźba: dzieje teoretyczne”, Kraków 2002.

 READ H., „Sens sztuki”, Warszawa 1994.

 READ H., „O pochodzeniu formy w sztuce”, Warszawa 1973

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Zaliczenie każdego semestru polega na przeglądzie realizowanych prac i krytycznym ich omówieniu wraz z oceną.

Końcowo-roczne przeglądy z wszystkich przedmiotów.

Wystawy końcowo-roczne.

Kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie:

 obecność na zajęciach,

 zaangażowanie i aktywność,

 umiejętność samodzielnego pozyskiwania niezbędnych informacji,

 poziom rozumienia realizowanych zadań,

 umiejętność formułowania i prezentacji założeń,

 biegłość techniczna i manualna,

 umiejętność korzystania z materiałów i technologii,

Ndst ≤ 50 %

dst 51-60 %

dst plus 61-70 %

db- 71-80 %

db plus 81-90 %

bdb- ≥ 91 %

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Maślewski
Prowadzący grup: Grzegorz Maślewski, Paweł Otwinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot RZEŹBA, poza ogólnym rozwojem świadomości artystycznej studentów, wyposaża ich w wiedzę i umiejętności pozwalające analizować wzajemne relacje brył, relacje brył z przestrzenią zewnętrzną oraz relacje człowieka z otoczeniem.

Ważnym elementem kształcenia jest zdobycie doświadczenia w zespołowym rozwiązywaniu postawionych przed studentami zadań.

Pełny opis:

Przedmiot RZEŹBA prowadzony w II semestrze wprowadza studentów w zagadnienia związane z bryłą i przestrzenią, a w szczególności:

 analizę zależności przestrzennych zachodzących pomiędzy bryłami, oraz pomiędzy bryłami a otoczeniem,

 uwarunkowania konstrukcyjne, techniczne i technologiczne

dla realizacji zadań rzeźbiarskich i projektowych

Student powinien potrafić wykorzystać wcześniej zdobyte umiejętności z tego przedmiotu jak i z przedmiotu Kompozycja czy Rysunek.

Poruszana w tym semestrze problematyka jest podstawą do zagadnień rozpatrywanych na tym przedmiocie w semestrze III oraz do zadań projektowych związanych w szczególności z projektowaniem form użytkowych.

Literatura:

 GOMBRICH E., „Zmysł porządku: o psychologii sztuki dekoracyjnej”, Kraków 2009.

 ARNHEIM R., „Sztuka i percepcja wzrokowa: psychologia twórczego oka”, Łódź 2013.

 READ H., „Sens sztuki”, Warszawa 1994.

 READ H., „O pochodzeniu formy w sztuce”, Warszawa 1973.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Maślewski
Prowadzący grup: Grzegorz Maślewski, Paweł Otwinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot RZEŹBA, poza ogólnym rozwojem świadomości artystycznej studentów, wyposaża ich w wiedzę i umiejętności pozwalające analizować wzajemne relacje brył, relacje brył z przestrzenią zewnętrzną oraz relacje człowieka z otoczeniem.

Ważnym elementem kształcenia jest zdobycie doświadczenia w zespołowym rozwiązywaniu postawionych przed studentami zadań.

Pełny opis:

Przedmiot RZEŹBA prowadzony w II semestrze wprowadza studentów w zagadnienia związane z bryłą i przestrzenią, a w szczególności:

 analizę zależności przestrzennych zachodzących pomiędzy bryłami, oraz pomiędzy bryłami a otoczeniem,

 uwarunkowania konstrukcyjne, techniczne i technologiczne

dla realizacji zadań rzeźbiarskich i projektowych

Student powinien potrafić wykorzystać wcześniej zdobyte umiejętności z tego przedmiotu jak i z przedmiotu Kompozycja czy Rysunek.

Poruszana w tym semestrze problematyka jest podstawą do zagadnień rozpatrywanych na tym przedmiocie w semestrze III oraz do zadań projektowych związanych w szczególności z projektowaniem form użytkowych.

Literatura:

 GOMBRICH E., „Zmysł porządku: o psychologii sztuki dekoracyjnej”, Kraków 2009.

 ARNHEIM R., „Sztuka i percepcja wzrokowa: psychologia twórczego oka”, Łódź 2013.

 READ H., „Sens sztuki”, Warszawa 1994.

 READ H., „O pochodzeniu formy w sztuce”, Warszawa 1973.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Maślewski
Prowadzący grup: Szymon Chyliński, Grzegorz Maślewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot RZEŹBA, poza ogólnym rozwojem świadomości artystycznej studentów, wyposaża ich w wiedzę i umiejętności pozwalające analizować wzajemne relacje brył, relacje brył z przestrzenią zewnętrzną oraz relacje człowieka z otoczeniem.

Ważnym elementem kształcenia jest zdobycie doświadczenia w zespołowym rozwiązywaniu postawionych przed studentami zadań.

Pełny opis:

Przedmiot RZEŹBA prowadzony w II semestrze wprowadza studentów w zagadnienia związane z bryłą i przestrzenią, a w szczególności:

 analizę zależności przestrzennych zachodzących pomiędzy bryłami, oraz pomiędzy bryłami a otoczeniem,

 uwarunkowania konstrukcyjne, techniczne i technologiczne

dla realizacji zadań rzeźbiarskich i projektowych

Student powinien potrafić wykorzystać wcześniej zdobyte umiejętności z tego przedmiotu jak i z przedmiotu Kompozycja czy Rysunek.

Poruszana w tym semestrze problematyka jest podstawą do zagadnień rozpatrywanych na tym przedmiocie w semestrze III oraz do zadań projektowych związanych w szczególności z projektowaniem form użytkowych.

Literatura:

 GOMBRICH E., „Zmysł porządku: o psychologii sztuki dekoracyjnej”, Kraków 2009.

 ARNHEIM R., „Sztuka i percepcja wzrokowa: psychologia twórczego oka”, Łódź 2013.

 READ H., „Sens sztuki”, Warszawa 1994.

 READ H., „O pochodzeniu formy w sztuce”, Warszawa 1973.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Maślewski
Prowadzący grup: Grzegorz Maślewski, Paweł Otwinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Rzeźba i wstęp do designu, poza ogólnym rozwojem świadomości artystycznej studentów, wyposaża ich w wiedzę i umiejętności pozwalające analizować wzajemne relacje brył, relacje brył z przestrzenią zewnętrzną oraz relacje człowieka z otoczeniem.

Zdobyte tu doświadczenia są podstawą do projektowania bryły, przestrzeni czy szeroko rozumianego designu.

Ważnym elementem kształcenia jest zdobycie doświadczenia w zespołowym rozwiązywaniu postawionych przed studentami zadań.

Pełny opis:

Przedmiot Rzeźba i wstęp do designu prowadzony jest w formie ćwiczeń i wprowadza studentów w zagadnienia związane z bryłą i przestrzenią, a w szczególności:

- analizę struktury bryły w aspekcie jej wielkości, masy, proporcji, kształtów

- analizę zależności przestrzennych zachodzących pomiędzy bryłami, oraz pomiędzy bryłami a otoczeniem

- analizę funkcji formy przestrzennej (dekoracyjnej, użytkowej)

Zakres tematów:

- analiza bryły: jej struktury, proporcji, kształtów i przekrojów na przykładzie bryły geometrycznej

- interpretacje przedmiotu: ekspresja zestawień materiałowych, zaprzeczenie funkcji, nadawanie nowej funkcji na przykładzie formy organicznej

- przekształcenie formy organicznej w formę abstrakcyjną

- przekształcenie formy abstrakcyjnej w formę użytkową

Literatura:

 GOMBRICH E., „Zmysł porządku: o psychologii sztuki dekoracyjnej”, Kraków 2009.

 ARNHEIM R., „Sztuka i percepcja wzrokowa: psychologia twórczego oka”, Łódź 2013.

 READ H., „Sens sztuki”, Warszawa 1994.

 READ H., „O pochodzeniu formy w sztuce”, Warszawa 1973.

Uwagi:

zajęcia prowadzone w formie hybrydowej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.