Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Socjologia sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-SSz-5Z-sm-sJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia sztuki
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 5 rok sem. zimowy - Sztuka mediów- SJ
Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 5 rok sem. zimowy- Sztuka mediów- SJ
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmiot Socjologia sztuki realizowany jest w formie ćwiczeń poprzedzonych wprowadzeniem w postaci wykładu. Zakres wymaganych kompetencji studentów obejmuje wiedzę na temat historii sztuki oraz czynników poza artystycznych – przede wszystkim społecznych, tworzących złożony kontekst dla jej występowania.

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz.(10 godz. wykładu i 20 godz. ćwiczeń) i 1 pkt ECTS – godziny kontaktowe, ćwiczenia, analiza tekstów, dyskusja, konsultacje indywidualne i grupowe


30 godz. i 1 pkt ECTS - czas na indywidualną pracę studenta, przygotowanie się do zajęć i do zaliczenia przedmiotu


30 godz. i 1 pkt ECTS – praca indywidualna – przegląd literatury przedmiotu i przygotowanie się do egzaminu


Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty kształcenia – wiedza

• Dysponuje zaawansowaną wiedzą na temat kontekstu historycznego, socjologicznego i kulturowego sztuk plastycznych i ich związków z innymi dziedzinami współczesnego życia (K_W04)

• Posiada zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę w zakresie filozofii, psychologii i pedagogiki oraz społecznego, twórczego i artystycznego rozwoju człowieka (K_W05)

• Ma zaawansowaną wiedzę o naukach humanistycznych i społecznych, zwłaszcza w zakresie socjologii sztuki, filozofii, psychologii i pedagogiki (K_W06)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty kształcenia –

umiejętności

• Posiada pogłębione umiejętności badawcze, potrafi dobierać krytycznie dane i metody analiz, formułować własne opinie

i wnioski wskazujące kierunki dalszych badań (K_U09)

• Potrafi umiejętnie i odpowiedzialnie wypowiadać się w mowie

i w piśmie w języku polskim i języku obcym na tematy związane

z kulturą, sztuką (także kontekście socjologicznym) i edukacją wizualną w tym prezentować publicznie swoje realizacje twórcze wzbogacając je o komentarz autorski (K_U10)

• Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych

o wytworach kultury i prezentacji opracowań krytycznych na podstawie wiedzy z zakresu socjologii sztuki, sztuki mediów i edukacji wizualnej (K_U13)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty kształcenia –

kompetencje społeczne

• Jest wrażliwy na społeczny kontekst sztuki, świadomie wykorzystuje ten kontekst w swojej pracy zawodowej i posiada umiejętność krytycznej oceny (K_K01)

• Jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań w obszarze obiegu artystycznego, jak

i w wybranej przestrzeni publicznej, społecznej i pozaartystycznej (K_K04)

• Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (K_K05)

• Dostrzega i wartościuje problemy moralne i etyczne związane z własną i cudzą twórczością osadzoną w różnych kontekstach społecznych (K_K06)

• Jest wrażliwy na problemy drugiego człowieka, charakteryzuje się postawą prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności za innych oraz aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy (K_K07)

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu „Socjologia sztuki” jest ukazanie związków i zależności występujących pomiędzy dominującym kontekstem społeczno-kulturowym a aktualnymi kształtem i funkcjami sztuki rozumianej jako społeczny konstrukt. Szczególny nacisk położony zostanie na rozważanie wybranych problemów kultury i sztuki współczesnej.

Pełny opis:

Proponowana perspektywa socjologiczna rozpatrywania sztuki zakłada uwzględnienie szeregu czynników i procesów interakcji sztuki z rzeczywistością społeczną. Chodzi m.in. o sferę religii, polityki, ideologii, historii, o uwarunkowania związane z poziomem rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego społeczeństwa, a nade wszystko z dominującymi w danym czasie trendami kulturowymi. W części wstępnej podane zostaną wiadomości na temat miejsca sztuki na gruncie badań socjologicznych i związanej z tym perspektywy badawczej. Nabycie tej wiedzy może być dla studentów inspiracją dla osobistej refleksji nad własną praktyką artystyczną, rolą sztuki oraz miejscem twórcy i odbiorcy w świecie współczesnym.

Literatura:

Bachórz, J. (1998). Wstęp (V-CLXV), (W:) B. Prus: Lalka, t. I. Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Baszkiewicz J. (2002). Powszechna historia ustrojów państwowych. Gdańsk: Arche, 13-32, 177-207, 349-369

Eliade, M. (1998). Mit Wiecznego Powrotu. Warszawa: Wydawnictwo KR, 11-105

Gadacz T. (red.), (2009). Historia filozofii XX wieku t. 1, Kraków: Znak Gadacz T. (red.), (2009). Historia filozofii XX wieku t. 2. Kraków: Znak, 7-70

Giddens, A. (2006). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa: PWN, 79-89, 137-142, 296-300

Fernández-Armesto, F. (2008). Cywilizacje. Kultura, ambicje i przekształcanie natury, Warszawa: PWN

Giddens, A. (1998). Socjologia, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 11-33

Golka, M. (2008). Socjologia sztuki, Warszawa: Difin

Heinich N. (2010). Socjologia sztuki, Warszawa: Oficyna Naukowa

Le Goff J. (2007). Długie średniowiecze. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 82-93, 94-107, 197-202

Łapiński Z., Tomasik W. (red.) (2004). Słownik realizmu socjalistycznego. Kraków: Universitas

Matuchniak-Krauska, A. (2010). Zarys socjologii sztuki Pierre'a Bourdieu. Warszawa Oficyna Naukowa

Marshall G. (2005). Słownik socjologii i nauk społecznych. Warszawa: PWN

Mikołajewski J. (2007). Terremoto, Warszawa: Dowody na Istnienie Wydawnictwo

Reinhard, W. (2009). Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa: PWN

Rosiak D., (2013). Człowiek o twardym karku. Historia księdza Romualda Wekslera-Waszkinela, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne

Russell, B. (2000). Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, Warszawa: Fundacja Aletheia

Szahaj A., Jakubowski M. N.(2006). Filozofia polityki, 13-25, 101, 170-179

Szlachta, B. (red.) (2005), Słownik społeczny, Kraków: Wydawnictwo WAM, 101-107, 902-914, 935-941, 1063-1078, 1481-1490

Sztompka, P.(2003). Socjologia. Kraków: Znak, 17-42, 229-256

Trznadel J. (1993). Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami. Wydawnictwo Paweł Skokowski. Lublin: 91-107

Walicki, A. (2009). Kultura i myśl polska. Prace wybrane, t.1 (139-181), Kraków: Universitas

Zajączkowski A. (red.) (1988). Czas w kulturze. Warszawa: PIW, 291-329, 375-402

Źródła filmowe:

Ronit Kernstner, Na rozstaju, 1993

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia będzie realizacja ćwiczeń wykonywanych przez studentów na podstawie wykładów wprowadzających oraz zadawanej problematyki, materiałów tekstowych i wizualnych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jaworski
Prowadzący grup: Marcin Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu „Socjologia sztuki” jest ukazanie związków i zależności występujących pomiędzy dominującym kontekstem społeczno-kulturowym a aktualnymi kształtem i funkcjami sztuki rozumianej jako społeczny konstrukt. Szczególny nacisk położony zostanie na rozważanie wybranych problemów kultury i sztuki współczesnej.

Pełny opis:

Proponowana perspektywa socjologiczna rozpatrywania sztuki zakłada uwzględnienie szeregu czynników i procesów interakcji sztuki z rzeczywistością społeczną. Chodzi m.in. o sferę religii, polityki, ideologii, historii, o uwarunkowania związane z poziomem rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego społeczeństwa, a nade wszystko z dominującymi w danym czasie trendami kulturowymi. W części wstępnej podane zostaną wiadomości na temat miejsca sztuki na gruncie badań socjologicznych i związanej z tym perspektywy badawczej. Nabycie tej wiedzy może być dla studentów inspiracją dla osobistej refleksji nad własną praktyką artystyczną, rolą sztuki oraz miejscem twórcy i odbiorcy w świecie współczesnym.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Eliade, M. (1998). Mit Wiecznego Powrotu (11-105), Warszawa: Wydawnictwo KR

Gadacz T. (red.), (2009). Historia filozofii XX wieku t. 1, (7-70) Kraków: Znak Gadacz T. (red.), (2009). Historia filozofii XX wieku t. 2, (503-623) Kraków: Znak

Giddens, A. (2006). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności (79-89, 137-142, 296-300), Warszawa: PWN

Giddens, A. (1998). Socjologia (11-33), Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka

Golka, M. (2008). Socjologia sztuki, Warszawa: Difin

Heinich N. (2010). Socjologia sztuki, Warszawa: Oficyna Naukowa

Lipski, A. (2001). Elementy socjologii sztuki. Problem awangardy artystycznej XX wieku (18-48), Wrocław: Alta 2

Matuchniak-Krauska, A. (2010). Zarys socjologii sztuki Pierre'a Bourdieu. Warszawa Oficyna Naukowa

Mikołajewski J. (2007). Terremoto, Warszawa: Dowody na Istnienie Wydawnictwo

Rorty R., Vattimo G., Zabala S. (2010). Przyszłość religii, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rosiak D., (2013). Człowiek o twardym karku. Historia księdza Romualda Wekslera-Waszkinela, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne

Szahaj A.. Jakubowski M. N.(2006). Filozofia polityki (13-25, 101, 170-179)

Szlachta, B. (red.) (2005), Słownik społeczny (902-914, 935-941), Kraków: Wydawnictwo WAM

Sztompka, P.(2003). Socjologia (17-42, 229-256), Kraków: Znak

Vattimo, G. (2014). Kryzys: solidarność, elity, pamięć, Europa: (51-64) (W:) J. Kołtan (red.): Solidarność i kryzys zaufania, Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności

Źródła filmowe:

László Nemes Syn Szawła, 2015

Ronit Kernstner, Na rozstaju, 1993

Paweł Łoziński, Miejsce urodzenia, 1992

Literatura uzupełniająca

Bachórz, J. (1998). Wstęp (V-CLXV), (W:) B. Prus: Lalka, t. I. Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Eco, U. (2005). Historia piękna, Poznań: Wyd. Rebis

Fernández-Armesto, F. (2008). Cywilizacje. Kultura, ambicje i przekształcanie natury, Warszawa: PWN

Reinhard, W. (2009). Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa: PWN

Russell, B. (2000). Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, Warszawa: Fundacja Aletheia

Walicki, A. (2009). Kultura i myśl polska. Prace wybrane, t.1 (139-181), Kraków: Universitas

Uwagi:

Brak uwag.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jaworski
Prowadzący grup: Marcin Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu „Socjologia sztuki” jest ukazanie związków i zależności występujących pomiędzy dominującym kontekstem społeczno-kulturowym a aktualnymi kształtem i funkcjami sztuki rozumianej jako społeczny konstrukt. Szczególny nacisk położony zostanie na rozważanie wybranych problemów kultury i sztuki współczesnej.

Pełny opis:

Proponowana perspektywa socjologiczna rozpatrywania sztuki zakłada uwzględnienie szeregu czynników i procesów interakcji sztuki z rzeczywistością społeczną. Chodzi m.in. o sferę religii, polityki, ideologii, historii, o uwarunkowania związane z poziomem rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego społeczeństwa, a nade wszystko z dominującymi w danym czasie trendami kulturowymi. W części wstępnej podane zostaną wiadomości na temat miejsca sztuki na gruncie badań socjologicznych i związanej z tym perspektywy badawczej. Nabycie tej wiedzy może być dla studentów inspiracją dla osobistej refleksji nad własną praktyką artystyczną, rolą sztuki oraz miejscem twórcy i odbiorcy w świecie współczesnym.

Literatura:

Bachórz, J. (1998). Wstęp (V-CLXV), (W:) B. Prus: Lalka, t. I. Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Baszkiewicz J. (2002). Powszechna historia ustrojów państwowych. Gdańsk: Arche, 13-32, 177-207, 349-369

Eliade, M. (1998). Mit Wiecznego Powrotu. Warszawa: Wydawnictwo KR, 11-105

Gadacz T. (red.), (2009). Historia filozofii XX wieku t. 1, Kraków: Znak Gadacz T. (red.), (2009). Historia filozofii XX wieku t. 2. Kraków: Znak, 7-70

Giddens, A. (2006). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa: PWN, 79-89, 137-142, 296-300

Fernández-Armesto, F. (2008). Cywilizacje. Kultura, ambicje i przekształcanie natury, Warszawa: PWN

Giddens, A. (1998). Socjologia, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 11-33

Golka, M. (2008). Socjologia sztuki, Warszawa: Difin

Heinich N. (2010). Socjologia sztuki, Warszawa: Oficyna Naukowa

Le Goff J. (2007). Długie średniowiecze. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 82-93, 94-107, 197-202

Łapiński Z., Tomasik W. (red.) (2004). Słownik realizmu socjalistycznego. Kraków: Universitas

Matuchniak-Krauska, A. (2010). Zarys socjologii sztuki Pierre'a Bourdieu. Warszawa Oficyna Naukowa

Marshall G. (2005). Słownik socjologii i nauk społecznych. Warszawa: PWN

Mikołajewski J. (2007). Terremoto, Warszawa: Dowody na Istnienie Wydawnictwo

Reinhard, W. (2009). Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa: PWN

Rosiak D., (2013). Człowiek o twardym karku. Historia księdza Romualda Wekslera-Waszkinela, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne

Russell, B. (2000). Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, Warszawa: Fundacja Aletheia

Szahaj A., Jakubowski M. N.(2006). Filozofia polityki, 13-25, 101, 170-179

Szlachta, B. (red.) (2005), Słownik społeczny, Kraków: Wydawnictwo WAM, 101-107, 902-914, 935-941, 1063-1078, 1481-1490

Sztompka, P.(2003). Socjologia. Kraków: Znak, 17-42, 229-256

Trznadel J. (1993). Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami. Wydawnictwo Paweł Skokowski. Lublin: 91-107

Walicki, A. (2009). Kultura i myśl polska. Prace wybrane, t.1 (139-181), Kraków: Universitas

Zajączkowski A. (red.) (1988). Czas w kulturze. Warszawa: PIW, 291-329, 375-402

Źródła filmowe:

Ronit Kernstner, Na rozstaju, 1993

Uwagi:

Brak uwag.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)