Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kierunkowe seminarium teoretyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-Sem-AW-4L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kierunkowe seminarium teoretyczne
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 rok sem. letni- Architektura wnętrz-SJ
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godziny kontaktowe seminarium promotorskiego): 60


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, konieczny do wstępnego opracowania tematu (zestawienie i pozyskanie bibliografii, materiałów ikonograficznych, archiwalnych; czytanie literatury; ewentualne sporządzenie dokumentacji fot. lub pomiarowej do omawianego obiektu; wyprowadzenie kwestionariusza badawczego itd.): 90


3. Czas poświęcony na napisanie i edycję pracy seminaryjnej pod opieką prowadzącego: 90


Łącznie w roku akademickim 240 godzin


Całkowity nakład pracy studenta:

Student:


 uzyskuje podstawową świadomość warsztatu naukowego

i problemów badawczych nauk humanistycznych (KW_12);

 ma pogłębioną wiedzę o budowaniu i stosowaniu tzw. aparatu naukowego prac pisemnych (KW_12);

 ma podstawową wiedzę o metodach nauk humanistycznych, zwłaszcza z zakresu historii sztuki i nauk o sztuce (m. in. metoda styloznawcza, ikonograficzna, zabytkoznawcza i in.) (KW_12);

 ma ogólną orientację na obszarze wybranego zakresu chronologicznego, dotyczącą materiału zabytkowego (architektura i wystroje), problemów badawczych, literatury przedmiotu (KW_04);

 posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie opracowywanego zagadnienia (KW_04).


Efekty uczenia się - wiedza:

Student uzyskuje umiejętności w trakcie rocznej pracy na seminarium pod kierunkiem prowadzącego:


 jest na podstawowym poziomie przygotowany do podejmowania teoretycznych opracowań, związanych z zabytkami architektury i wystrojów wnętrz (K_U07);

 ma podstawowe umiejętności w zakresie podejścia do literatury przedmiotu (K_U01, K_U07);

 potrafi przeprowadzić kwerendę bibliograficzną i wyprowadzić z niej kwestionariusz badawczy (K_U01);

 posługuje się metodami badawczymi nauk humanistycznych (historia sztuki / nauki o sztuce), wskazanymi przez prowadzącego (K_U02);

 potrafi sporządzić pełen aparat naukowy do przygotowywanej pracy pisemnej (K_U07).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:


 ma świadomość poziomu swojej wiedzy teoretycznej i warsztatu językowego – swych kompetencji i niedostatków w tym zakresie, rozumie potrzebę stałego doskonalenia swojego poziomu naukowego (K_K01);

 w ramach opracowywanego tematu uzyskuje pogłębioną świadomość doniosłości dziedzictwa kultury materialnej (K_K05).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:


 ma świadomość poziomu swojej wiedzy teoretycznej i warsztatu językowego – swych kompetencji i niedostatków w tym zakresie, rozumie potrzebę stałego doskonalenia swojego poziomu naukowego (K_K01);

 w ramach opracowywanego tematu uzyskuje pogłębioną świadomość doniosłości dziedzictwa kultury materialnej (K_K05).


Metody dydaktyczne:

Metoda seminaryjna.

Studenci spotykają się z promotorem na zajęciach, na których podejmują dyskusję dotyczącą studiowanych zagadnień oraz konsultują z promotorem przyjęte metody i postępy pracy.


Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Seminarium, zwieńczone wykonaniem pracy pisemnej na zadany temat, ma przygotować do pisania prac z wykorzystaniem podstawowych metod naukowych humanistyki, właściwych dla dyscyplin związanych ze sztuką oraz z zastosowaniem pełnego aparatu naukowego.

Pełny opis:

Celem seminarium jest wypracowanie u uczestników podstawowych umiejętności naukowego opracowania problemu badawczego (o różnej skali i zakresie). Poruszany temat nie musi stanowić podstawy do nowatorskiego opracowania naukowego (może dotyczyć zagadnień / obiektów znanych i w literaturze rozpoznanych).

Przedmiot obejmuje takie elementy warsztatu naukowego, jak: kwerenda bibliograficzna / archiwalna; opis / inwentaryzacja; stan badań dostosowany do tematu (chronologiczny, problemowy, krytyczny); wyprowadzenie kwestionariusza badawczego; analiza (dostosowana do specyfiki tematu lub obiektu); wyprowadzenie wniosków. Wypracowuje u studentów podstawowe umiejętności w zakresie aparatu naukowego: cytowania, odsyłacze i przypisy, budowanie spisów, indeksów, aneksów.

Temat pracy określa prowadzący, uwzględniając efekty przedmiotowe oraz efekty kierunkowe „Architektury Wnętrz”. Ideą przewodnią jest powiązanie

opracowywanej problematyki z przyszłą pracą architekta wnętrz - tematy dotyczą historycznej i nowoczesnej architektury, wystrojów wnętrz i ich elementów, kreacji designerskiej w kontekście inspiracji historycznych, adaptacji wnętrz zabytkowych itd. Wybór seminarium winien być zgodny z preferencjami studenta, dotyczącymi epoki dziejów sztuki / metodologii opracowań.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Zalecane pozycje maja charakter przygotowawczy do podjęcia pracy na seminarium – dotyczą podstawowej metodologii historii sztuki. Szerszy wybór literatury podstawowej oraz dobór lektur uzupełniających, wynikających z ogólnego tematu seminarium i tematu pracy indywidualnej, określają osoby prowadzące poszczególne grupy seminaryjne.

 BIAŁOSTOCKI J., „Historia sztuki wśród nauk humanistycznych”, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980.

 BIAŁOSTOCKI J., „Metoda ikonologiczna w badaniach nad sztuką”, [w:] tegoż, „Pięć wieków myśli o sztuce”, Warszawa 1976, s. 249–274.

 D'ALLEVA A., „Metody i teorie historii sztuki”, Kraków 2008.

 PANOFSKY E., „Ikonografia i ikonologia”, [w:] IDEM, „Studia z historii sztuki”, Warszawa 1971, s. 11–32.

 WÖLFFLIN H., „Podstawowe pojęcia historii sztuki”, Gdańsk 2006 (lub wcześniejsze edycje).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest regularne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych, systematyczne referowanie postępów pracy oraz przedstawienie do oceny pisemnej pracy końcowej.

Przy ocenie pracy końcowej liczą się następujące kryteria: zgodność wywodu z postawionym tematem i umiejętne sformułowanie kwestionariusza badawczego w oparciu o stan badań, wyczerpująca argumentacja merytoryczna, opanowanie aparatu naukowego, zakres wykorzystanych źródeł i opracowań, język narracji, szata edytorska.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Juliusz Raczkowski
Prowadzący grup: Tomasz De Rosset, Emilia Ziółkowska-Ganc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu

Pełny opis:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu

Literatura:

Jak w opisie ogólnym przedmiotu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)