Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium teoretyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-SemTeo-4L-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium teoretyczne
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 4 rok sem. letni- Sztuka mediów- SJ
Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 4 rok sem. letni- Sztuka mediów- SJ
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza na temat sposobów poszukiwania i formułowania pytań badawczych, gromadzenia informacji i rozwiązywania problemu w oparciu o wybraną, dostosowaną do konkretnego zagadnienia metodologię badawczą.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach w wymiarze 30 godzin co odpowiada 1 pkt. ECTS. Ponadto student jest zobowiązany do wykonania pracy własnej w postaci realizacji pracy teoretycznej: do zgromadzenia i zaznajomienia się z wymaganą literaturą, pisania pracy i konsultacji z prowadzącym zajęcia do wyboru i przygotowania się do odpowiedzi pisemnej na przedstawione zagadnienia egzaminacyjne w ilości 30 godzin, co odpowiada 1 pkt. ECTS. Razem do zaliczenia wymaganych są 2 pkt. ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:


• posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu etapów pracy teoretycznej (K_W06; K_W09)


• zna i rozumie zasady budowania projektów badawczych (K_W06; K_W09)


• posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych (K_W04; K_W05)


• ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu pojęć wykorzystywanych w pracy (K_W06; K_W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

• umie samodzielnie projektować i podejmować decyzje planując własne prace badawcze (K_U09; K_U10)


• posiada wysoki poziom umiejętności analizowania tekstów z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej (K_U09; K_U10)


• umie publicznie zaprezentować wyniki badań własnych (K_U09; K_U10)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

• potrafi inicjować pracę w grupie i kierować zespołem badawczym (K_K03)


• potrafi krytycznie oceniać własne rozwiązania (K_K05)


• świadomie wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów (K_K04; K_K07)


• dostrzega wartości etyczne i moralne prowadzonych badań (K_K06)

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna poszukująca


Metody dydaktyczne eksponujące


Metody dydaktyczne eksponujące

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Seminarium teoretyczne obejmuje zagadnienia strategii pracy badawczej i umiejętności pisania rozprawy teoretycznej o charakterze naukowym.

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje do samodzielnego poszukiwania i formułowania pytań badawczych, zbierania informacji i rozwiązywania problemu w oparciu o wybraną, dostosowaną do konkretnego zagadnienia metodologię badawczą.

W czasie seminarium odbywają się spotkania, których celem jest przygotowanie studentów do podejmowania dyskusji z umiejętnością argumentowania i uzasadniania własnych stanowisk. Celem seminarium jest także dostarczenie wiedzy i umiejętności teoretycznego opracowania badanego zagadnienie w formie rozprawy teoretycznej zgodnie z przejętymi, formalnymi zasadami pisania rozpraw naukowych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce, Warszawa: WN PWN

Banks, M. (2009). Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa: WN PWN

Frankfort-Nachmias, Ch., Nachmias, D.(2001). Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka

Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa: WSiP

Nęcka, E., Stocki, R. (2009). Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy, Kraków: UNIVERSITAS

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją, Warszawa: WAiP

Oliver, O.(1999). Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów.Kraków; Wydawnictwo Literackie

Metody i kryteria oceniania:

• czynne uczestnictwo w zajęciach

• postęp w realizacji pracy magisterskiej

• poprawność wykonywania zadań

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Didkowska, Marcin Jaworski
Prowadzący grup: Bernadeta Didkowska, Dominika Łowkajtis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sem letni - wybór problematyki i tematyki pracy. Praca nad koncepcją pracy i początek realizacji zadania.

Pełny opis:

jak wyżej

Literatura:

Literatura związana z problematyką poszczególnych zagadnień realizowanych w ramach seminarium.

Uwagi:

Brak uwag.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)