Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium teoretyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-SemTeo-5Z-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium teoretyczne
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 5 rok sem. zimowy - Sztuka mediów- SJ
Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 5 rok sem. zimowy- Sztuka mediów- SJ
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Konspekt pracy magisterskiej, zatwierdzony w semestrze letnim.

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy

studenta/słuchacza studiów

podyplomowych/uczestnika

kursów dokształcających IV rok, semestr zimowy (7)

30 godz. i 1 pkt. ECTS – godziny kontaktowe, seminarium, konsultacje indywidualne i grupowe

30 godz. i 1 pkt. ECTS – czas na indywidualną pracę studenta

IV rok, semestr letni (8)

30 godz. i 1 pkt. ECTS – godziny kontaktowe, seminarium, konsultacje indywidualne i grupowe

30 godz. i 1 pkt. ECTS – czas na indywidualną pracę studenta

V rok , semestr zimowy (9)

30 godz. i 1 pkt. ECTS – godziny kontaktowe, seminarium, konsultacje indywidualne i grupowe

30 godz. i 1 pkt. ECTS – czas na indywidualną pracę studenta

V rok, semestr letni (10)

30 godz. i 1 pkt ECTS – godziny kontaktowe, seminarium, konsultacje indywidualne i grupowe

90 godz. i 3 pkt. ECTS – czas na indywidualną pracę studentaEfekty uczenia się - wiedza:

• posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu etapów pracy teoretycznej (K_W06; K_W09)

• zna i rozumie zasady budowania projektów badawczych (K_W06; K_W09)

• posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych (K_W04; K_W05)

• ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu pojęć wykorzystywanych w pracy (K_W06; K_W09)

Efekty uczenia się - umiejętności:

• umie samodzielnie projektować i podejmować decyzje planując własne prace badawcze (K_U09; K_U10)

• posiada wysoki poziom umiejętności analizowania tekstów z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej (K_U09; K_U10)

• umie publicznie zaprezentować wyniki badań własnych (K_U09; K_U10)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

• potrafi inicjować pracę w grupie i kierować zespołem badawczym (K_K03)

• potrafi krytycznie oceniać własne rozwiązania (K_K05)

• świadomie wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów (K_K04; K_K07)

• dostrzega wartości etyczne i moralne prowadzonych badań (K_K06)


Metody dydaktyczne:

seminarium

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy

Skrócony opis:

Seminarium teoretyczne obejmuje zagadnienia strategii pracy badawczej i umiejętności pisania rozprawy teoretycznej o charakterze naukowym.

Pełny opis:

Pełny opis przedmiotu Przedmiot przygotowuje do samodzielnego poszukiwania i formułowania pytań badawczych, zbierania informacji i rozwiązywania problemu w oparciu o wybraną, dostosowaną do konkretnego zagadnienia metodologię badawczą.

W czasie seminarium odbywają się spotkania, których celem jest przygotowanie studentów do podejmowania dyskusji z umiejętnością argumentowania i uzasadniania własnych stanowisk. Celem seminarium jest także dostarczenie wiedzy i umiejętności teoretycznego opracowania badanego zagadnienie w formie rozprawy teoretycznej zgodnie z przejętymi, formalnymi zasadami pisania rozpraw naukowych.

Literatura:

Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce, Warszawa: WN PWN

Banks, M. (2009). Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa: WN PWN

Frankfort-Nachmias, Ch., Nachmias, D.(2001). Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka

Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa: WSiP

Nęcka, E., Stocki, R. (2009). Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy, Kraków: UNIVERSITAS

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją, Warszawa: WAiP

Oliver, O.(1999). Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów.Kraków; Wydawnictwo Literackie

Metody i kryteria oceniania:

Zobacz opis w cyklu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Didkowska, Marcin Jaworski, Dominika Łowkajtis
Prowadzący grup: Bernadeta Didkowska, Marcin Jaworski, Dominika Łowkajtis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak wyżej.

Pełny opis:

Jak wyżej.

Literatura:

Jak wyżej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Didkowska, Marcin Jaworski, Dominika Łowkajtis
Prowadzący grup: Bernadeta Didkowska, Dominika Łowkajtis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak wyżej.

Pełny opis:

Jak wyżej.

Literatura:

Jak wyżej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)