Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wizualne estetyki popularne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-WEP-4L-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wizualne estetyki popularne
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 4 rok sem. letni- Sztuka mediów- SJ
Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 4 rok sem. letni- Sztuka mediów- SJ
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien mieć podstawową wiedzę na temat sztuki współczesnej, kultury popularnej i popularnych estetyk oraz głównych trendów kultury współczesnej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Ćwiczenia:

30 godz. i 1 pkt ECTS – godziny kontaktowe, analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia, konsultacje indywidualne i grupowe

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, wykonanie zadań śródsemestralnych i przygotowanie się do zajęć

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta i przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu


Efekty uczenia się - wiedza:

• Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej stosowanych w sztukach wizualnych i audiowizualnych – także w obszarze sztuki popularnej i estetyk popularnych (K_W02)

• Posiada szczegółową wiedzę na temat aktualnych technicznych i technologicznych uwarunkowań twórczości artystycznej i projektowej w zakresie sztuk wizualnych

i audiowizualnych – także w obszarze sztuki popularnej i estetyk popularnych (K_W03)

• Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego

i kulturowego sztuk plastycznych, sztuki popularnej i związanych z tym estetyk i ich związków z innymi dziedzinami współczesnego życia, samodzielnie rozwija wiedzę związaną ze sztukami wizualnymi i audiowizualnymi oraz sztuką popularną oraz zna publikacje związane z tymi zagadnieniami (K_W04)

• Zna i rozumie metody analizy, wartościowania

i problematyzowania wytworów z zakresu sztuk wizualnych

i audiowizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki popularnej i związanych z tym obszarem estetyk wizualnych (K_W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

• Umie realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej, a zwłaszcza w zakresie wizualnych estetyk popularnych świadomie posługując się narzędziami warsztatu artystycznego (K_U02)

• Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli, w tym do kierowania zespołem podczas pracy nad projektami grupowymi o charakterze interdyscyplinarnym (K_U05)

• Potrafi umiejętnie i odpowiedzialnie wypowiadać się w mowie

i w piśmie w języku polskim i języku obcym na tematy związane

z szeroko rozumianą kulturą, sztuką (w tym z kulturą popularną, sztuką popularną, wizualnymi estetykami popularnymi) i edukacją wizualną w tym prezentować publicznie swoje realizacje twórcze wzbogacając je o komentarz autorski (K_U10)

• Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych

o wytworach kultury, w tym kultury i sztuki popularnej i prezentacji opracowań krytycznych na podstawie wiedzy z zakresu sztuki mediów i edukacji wizualnej, a także estetyki i sztuki popularnej w ujęciu neopragmatycznym i poststrukturalnym (K_U13)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

• Jest wrażliwy na społeczny kontekst sztuki, sztuki popularnej i wizualnych estetyk popularnych świadomie wykorzystuje ten kontekst w swojej pracy zawodowej i posiada umiejętność krytycznej oceny (K_K01)

• Jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań w obszarze obiegu artystycznego, jak i w wybranej przestrzeni publicznej, społecznej i pozaartystycznej (K_K04)

• Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (K_K05)

• Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się, w szczególności prezentowania zadań w przystępnej formie - z zastosowaniem technologii informacyjnych (K_K10)


Metody dydaktyczne:

• Metody dydaktyczne eksponujące

• Metody dydaktyczne podające

• Metody dydaktyczne poszukujące


Zajęcia mogą być prowadzone zdalnie na platformie MS Teams

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot „Wizualne estetyki popularne” realizowany jest w formie ćwiczeń. Głównym celem przedmiotu jest ukazanie wybranych elementów kultury popularnej jako fenomenów estetycznych występujących na tle kultury współczesnej.

Pełny opis:

Chodzi o zaznajomienie studentów z wiedzą na temat różnorodnych estetyk kultury popularnej obecnych w świecie mediów i pop-kultury, w przestrzeni publicznej, ale także będących odzwierciedleniem prywatnych potrzeb, aspiracji ich twórców lub odbiorców – nie tylko estetycznych, ale i ideologicznych, czy tożsamościowych. W trakcie zajęć akcent kładziony będzie na estetyczną i wizualną stronę popularnych przekazów takich jak np. vlepki, komiksy, graffiti, koszulki z nadrukami, wizerunki subkulturowe lub sceniczne. Niemniej, popularne estetyki traktowane będą jako wytwór dynamicznej i zróżnicowanej kultury współczesnej, która oprócz tego, że generuje rozmaite przejawy i fenomeny estetyczno-wizualne, to również wytwarza znaczenia o charakterze kulturowym, społecznym, ideologicznym.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Burszta, J., Bauman, Z. (2004). Kultura do spożycia na miejscu, Kultura Popularna nr 2, 7-18

Certeau de, M. (2008). Wynaleźć codzienność. Sztuka działania (XXXVI-XLVII), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Fiske, J. (2010). Zrozumieć kulturę popularną (51-106), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krajewski, M. (2010). Dyskretna niezgoda. Opór i kultura materialna, Kultura Współczesna nr 2, 35-50

Melosik, Z. (1995). Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji (240-252), Toruń-Poznań: Wydawnictwo EDYTOR

Silva, D.I., Pixobomb, R., Franco, S., Warsza, J. (2012). Polityka nędzy, Krytyka Polityczna nr 30, 190-194

Shusterman, R. (1998). Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką (21-67, 259-313), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Shusterman, R. (2007). O sztuce i życiu. Od poetyki hip-hopu do filozofii somatycznej (125-146), Wrocław: Wydawnictwo Atla 2

Szyłak, J. (2000). Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa, Gdańsk: słowo/obraz terytoria

Muggleton, D. (2004). Wewnątrz subkultury. Ponowoczesne znaczenie stylu (103-131, 161-189), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania w ramach ćwiczeń:

• Podstawą zaliczenia semestru (na ocenę) jest opracowanie i wykonanie przez studenta projektów plastycznych nawiązujących do omawianych i prezentowanych na zajęciach form i estetyk popularnych. (K_W04), (K_W02), (K_W07)

• ważnym elementem zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz aktywny w nich udział oraz zaangażowanie w przygotowywanie projektów (K_U05)

Kryteria oceny

• stopień przyswojenia wiedzy na temat przedstawianych estetyk popularnych oraz ich społecznego i kulturowego występowania w świecie współczesnym (K_W04)

• umiejętność samodzielnego i oryginalnego interpretowania wybranych popularnych estetyk i form wizualnych w odniesieniu do ich kontekstu znaczeniowego i estetycznego (K_U13), (K_K01)

• jakość formalno-estetyczna realizacji, biegłość techniczna, właściwe użycie materiałów i technik, staranność wykonania. (K_W02), (K_W03), (K_U02), (K_U04), (K_U06)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jaworski
Prowadzący grup: Marcin Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot „Wizualne estetyki popularne” realizowany jest w formie ćwiczeń. Głównym celem przedmiotu jest ukazanie wybranych elementów kultury popularnej jako fenomenów estetycznych występujących na tle kultury współczesnej.

Pełny opis:

Chodzi o zaznajomienie studentów z wiedzą na temat różnorodnych estetyk kultury popularnej obecnych w świecie mediów i pop-kultury, w przestrzeni publicznej, ale także będących odzwierciedleniem prywatnych potrzeb, aspiracji ich twórców lub odbiorców – nie tylko estetycznych, ale i ideologicznych, czy tożsamościowych. W trakcie zajęć akcent kładziony będzie na estetyczną i wizualną stronę popularnych przekazów takich jak np. vlepki, komiksy, graffiti, koszulki z nadrukami, wizerunki subkulturowe lub sceniczne. Niemniej, popularne estetyki traktowane będą jako wytwór dynamicznej i zróżnicowanej kultury współczesnej, która oprócz tego, że generuje rozmaite przejawy i fenomeny estetyczno-wizualne, to również wytwarza znaczenia o charakterze kulturowym, społecznym, ideologicznym.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Burszta, J., Bauman, Z. (2004). Kultura do spożycia na miejscu, Kultura Popularna nr 2, 7-18

Certeau de, M. (2008). Wynaleźć codzienność. Sztuka działania (XXXVI-XLVII), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Fiske, J. (2010). Zrozumieć kulturę popularną (51-106), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krajewski, M. (2010). Dyskretna niezgoda. Opór i kultura materialna, Kultura Współczesna nr 2, 35-50

Melosik, Z. (1995). Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji (240-252), Toruń-Poznań: Wydawnictwo EDYTOR

Silva, D.I., Pixobomb, R., Franco, S., Warsza, J. (2012). Polityka nędzy, Krytyka Polityczna nr 30, 190-194

Shusterman, R. (1998). Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką (21-67, 259-313), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Shusterman, R. (2007). O sztuce i życiu. Od poetyki hip-hopu do filozofii somatycznej (125-146), Wrocław: Wydawnictwo Atla 2

Szyłak, J. (2000). Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa, Gdańsk: słowo/obraz terytoria

Muggleton, D. (2004). Wewnątrz subkultury. Ponowoczesne znaczenie stylu (103-131, 161-189), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uwagi:

Brak uwag

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)