Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Warsztaty mixmedialne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1401-WMX-3L-sm-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztaty mixmedialne
Jednostka: Instytut Artystyczny
Grupy: Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 3 rok sem. letni- Sztuka mediów- s1
Przedmioty specjaloności Multimedia i fotografia- 3 rok sem. letni- Sztuka mediów- SJ
Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 3 rok sem. letni- Sztuka mediów- SJ
Przedmioty specjaloności Rysunek mediów- 3 rok sem. letni- Sztuka mediów- s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Pogłębiona i uporządkowana wiedza z zakresu percepcji wzrokowej i formy plastycznej. Znajomość metod twórczych działań artystycznych, metodyki edukacji wizualnej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

III rok, semestr zimowy (5)

30 godz. i 1 pkt ECTS – godziny kontaktowe, ćwiczenia, konsultacje indywidualne i grupowe

30 godz. i 1 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, wykonanie zadań śródsemestralnych i przygotowanie się do zajęć

30 godz. i 1 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta i przygotowanie realizacji plastycznych/prac semestralnych w ramach zaliczenia

(3 pkt ECTS)

III rok, semestr letni (6)

30 godz. i 1 pkt ECTS – godziny kontaktowe, ćwiczenia, konsultacje indywidualne i grupowe

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta, wykonanie zadań śródsemestralnych i przygotowanie się do zajęć

15 godz. i 0,5 pkt ECTS – czas na indywidualną pracę studenta i przygotowanie realizacji plastycznych/prac semestralnych w ramach zaliczenia

2 pkt ECTS

Łącznie: 150 godz. (5 pkt ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: posiada wiedzę o sztuce mediów i sztukach wizualnych oraz zna miejsce edukacji wizualnej w systemie nauk (K_W01)

W2: posiada zaawansowaną wiedzę dotycząca realizacji prac artystycznych i aktualnych technik i technologii, które potrafi odnieść do realizacji zaprojektowanych warsztatów i działań edukacyjnych (K_W2; K_W3)

W3: umie tworzyć prace o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy z obszaru formy wizualnej , zjawisk w sztuce dawnej, współczesnej i najnowszej (K_W07)

W4: zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiającej swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej (K_W09)

W 5: ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę obejmującą teorię i metodologię różnych subdyscyplin edukacji artystycznej i potrafi ją odnieść do działań praktycznych (K_W12)Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: umie realizować własne koncepcje w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej w tym podejmować samodzielne decyzje odnośnie do projektowania i realizacji prac artystycznych, wykorzystując właściwą technikę i technologię. (K_U02; K_U03)

U2: umie projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym i społecznym (K_U04)

U3: jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli, w tym do kierowania zespołem podczas pracy nad projektami grupowymi o charakterze interdyscyplinarnym (K_U05)

U4: posiada umiejętności wykorzystywania wzorców leżących u podstaw kreacji artystycznej w oparciu o wyobraźnię, intuicję i emocjonalność i potrafi przenieść je na działalność artystyczną, edukacyjną i wychowawczą (K_U07; K_U08)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest wrażliwy na społeczny kontekst sztuki, świadomie wykorzystuje ten kontekst w swojej pracy zawodowej (K_K01)

K2: potrafi pracować indywidualnie i w grupie (K_K03)

K3: posiada świadomość swoich umiejętności i wiedzy, potrafi też inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (K_K05)

K4: jest wrażliwy na problemy drugiego człowieka, charakteryzuje się postawą prospołeczną i poczuciem odpowiedzialności za innych (K_K07)

K5: potrafi inicjować pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i prowadzonych warsztatów a także przewodniczyć działaniom pracy zespołowej, prowadzić negocjacje i właściwą organizacje w tym też potrafi integrować się z innymi osobami (K_K09)


Metody dydaktyczne:

- Metody dydaktyczne eksponujące (pokaz, prezentacja)

- Metody dydaktyczne podające (opis, pogadanka, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny)

- Metody dydaktyczne poszukujące (metoda ćwiczeniowa, klasyczna metoda problemowa, metoda obserwacji, metoda projektu,) metody aktywizujące, metody heurystyczne


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- projektu

Skrócony opis:

W ramach zajęć studenci poznają metodę interdyscyplinarnych warsztatów edukacyjno-artystycznych. Przygotowują i realizują autorski projekt dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem trzech różnych przestrzeni: realnej, wirtualnej i wyobrażeniowej.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu realizowane są zadania związane z poznaniem metody interdyscyplinarnych warsztatów twórczych. Studenci uczą się jednocześnie umiejętności szukania i twórczego rozwiązywania problemu. W programie przedmiotu uwzględniona została wiedza i umiejętności pozwalające studentom na integracje w działaniach edukacyjno-artystycznych trzech różnych przestrzeni: realnej, wirtualnej i wyobrażeniowej (R+2W) tworzących przestrzeń MIXmedialną (MIX). Działania w MIXprzestrzeni skierowane do dzieci i młodzieży stymulują rozwój sensoryczny, poznawczy, emocjonalny i twórczy uczestników warsztatów. Ważnym celem przedmiotu jest z jednej strony działanie artystyczne związane z tworzeniem MIXprzestrzeni z instalacją artystyczną, a z drugiej strony stymulowanie rozwoju zmysłowego, intelektualnego i emocjonalnego uczestników spotkania, immersja ich w trzech przestrzeniach z jednoczesnym podkreśleniem i uwypukleniem różnic między poszczególnymi elementami struktury MIX przestrzeni.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Józefowski, E. (2009). Edukacja artystyczna w działaniach warsztatowych, Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi

Karolak, W. (2005). Warsztaty twórcze - warsztaty artystyczne, Kielce: Wydawnictwo Jedność

Limont, W. (2010). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować (R.4. Charakterystyka osób zdolnych (78-99); R.7. Programy edukacyjne rozwijające zdolności twórcze (175-209); R.8. Ewaluacja programu kształcenia. Modele ewaluacji (210-220)), Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Nęcka, E. (2005). Trening twórczości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Olczak, M. (2009). Trening twórczości - współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę, Kraków: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls’’

Olinkiewicz, E., Repsch, E. (red.) (2001).Warsztaty edukacji twórczej, Wrocław: Wydawnictwo Europa

Sternberg, R.J., Spear-Swerling, L. (2003). Jak nauczyć dzieci myślenia, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Szmidt, K.J. (2007). Pedagogika twórczości, Gdańsk: GWP

Uszyńska-Jarmoc, J. (2005). Podróże - skarby - przygoda. Podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci z klas I-III, Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana

Uszyńska-Jarmoc, J. (2007). Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole, Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana

Metody i kryteria oceniania:

Zob. opis cyklu

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Kasprzak
Prowadzący grup: Paulina Kasprzak, Dominika Lewandowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Kasprzak
Prowadzący grup: Magda Górska, Paulina Kasprzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Kasprzak
Prowadzący grup: Magda Górska, Paulina Kasprzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)